ዮሓኒሴ 15

1ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ዎይኖ ሚፆኮ ጎኔ ፃጳሢ ታናኬ፤ ቱኪ ኮሻሢ ታ ዓዶኬ፤ 2ታ ጊዳ ዓኣዖ ዓኣፑዋ ካኣፖ ቢያ ታ ዓዴ ቲቂ ኬኤራንዳኔ፤ ዓኣፖ ዓኣፓ ካኣፖ ጋዓንቴ ሚርጌ ዓኣፓንዳጉዲ ቲቂ ቲቂ ጊኢጊሺ ኮሻንዳኔ። 3ታኣኒ ሃሢ ዒንሢም ኬኤዛ ቃኣሎና ሃሢ ዒንሢ ጊኢጊሺ ኮሺንቴዞንሢኬ። 4ታኣና ናንጉዋቴ፤ ታኣኒያ ዒንሢና ናንጋንዳኔ፤ ካኣፓ ፃጶይዳ ማዒባኣያታቶ ፔ ቶኦኪና ሌሊ ዓኣፒ ዓኣፓኒ ዳንዳዑዋኣሢጉዲ ዒንሢያ ታኣና ናንጊባኣያታቶ ዓኣፒ ዓኣፓኒ ዳንዳዑዋሴ። 5«ታኣኒ ዎይኖ ሚፆኮ ፃጳሢኬ፤ ዒንሢ ካኣፖኬ፤ ሚርጌ ዓኣፒ ዓኣፓንዳሢ ታኣና ናንጋሢና ታኣኒያ ዒዛና ናንጋሢኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ታ ባኣንቴ ዓይጎ ባኣዚያ ዒንሢ ማዻኒ ዳንዳዑዋኣሢሮኬ። 6ታኣና ናንጉዋ ካኣፓ ዙላ ኬኤሪንቲ ሜላ ካኣፖጉዲኬ፤ ዬካፓ ቡኩሲ፥ ታሚና ሚቺንታንዳኔ። 7ታኣና ዒንሢ ናንጌቴ ሃሣ ታ ቃኣላ ጋዓ ጎይፆዋ ዒንሢ ናንጋቶ ዒንሢ ኮዔ ባኣዚ ሺኢቄቴ ዴንቃንዳኔ። 8ሚርጌ ዓኣፒ ዒንሢ ዓኣፓኣና ታ ዓዴ ቦንቺንታኔ፤ ዬያይዲፆና ታኣኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ማዒፆ ዒንሢ ዔርዛኔ። 9ዓዴ ታና ናሽኬሢጉዲ ታኣኒያ ዒንሢ ናሽኬኔ፤ ዬያሮ ታ ናሹሞና ናንጉዋቴ። 10ታኣኒ ታ ዓዶኮ ዓይሢፆ ኩንሤሢና ዒዛኮ ናሹሞናኣ ናንጌሢጉዲ ዒንሢያ ታ ዓይሢፆ ኩንሤቶ ታ ናሹሞና ናንጋንዳኔ። 11«ሃያ ታ ዒንሢም ኬኤዛሢ ታ ዎዛዼሢጉዲ ዒንሢ ዎዛዻንዳጉዲ ሃሣ ዒንሢኮዋ ዎዛ ዼኤፒ ማዓንዳጉዲኬ። 12ታ ዓይሢፃ ታ ዒንሢ ናሽኬሢጉዲ ዒንሢያ ዎሊ ናሽካንዳጉዲኬ። 13ዓሲ ፔኤኮ ሼምፓሢ ፔ ላጌ ዛላ ዓኣሢ ዒንጋያይዳፓ ባሻ ናሹሞ ባኣሴ። 14ዒንሢያ ታኣኒ ዒንሢ ዓይሣሢ ኩንሤቶ ታኣኮ ላጌኬ። 15ዓይሌ ፔ ጎዳ ማዻ ባኮ ዔሩዋኣሢሮ ሃይካፓ ሴካ ታ ዒንሢ ታ ዓይሎ ጌይንዱዋሴ፤ ጋዓንቴ ታ ዓዶይዳፓ ታ ዋይዜ ባኮ ቢያ ዒንሢም ፔጋሲ ዔርዜሢሮ ታ ዒንሢ ታኣኮ ላጌ ጌዔኔ። 16ታ ዒንሢ ዶኦሬያፓዓቴም ዒንሢ ታና ዶኦሪባኣሴ፤ ዴንዲ ዒንሢ ሚርጌ ዓኣፒ ዓኣፓንዳጉዲ፥ ዒንሢኮ ዓኣፓኣ ናንጋያ ማዓንዳጉዲ፥ ታ ዒንሢም ቢታንቶ ዒንጌኔ። ዬያሮ ታ ሱንፆና ዒንሢ ሺኢቃሢ ቢያ ዓዴ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ። 17ዓካሪ ታ ዒንሢ ዓይሣሢ ዎሊ ዒንሢ ናሽካንዳጉዲኬ» ጌዔኔ። 18ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ዓጫ ዒንሢ ዒፄቶ ዒንሢኮ ቤርታ ታና ዒፄሢ ዔሩዋቴ፤ 19ዒንሢ ዎንዴ ዓጮሮ ማዔያታቶ ዓጫ ፔኤም ማዔሢ ዔሪ ዒንሢ ናሽካንዳያታንቴኬ፤ ዓጮም ዒንሢ ማዒባኣሢሮና ታ ዒንሢ ሃሣ ዓጫፓ ዱማሲ ዶኦሬሢሮ ዓጫ ዒንሢ ዒፃኔ። 20ዓይሢንቲ ማዻሢ ፔኤኮ ጎዳሢዳፓ ባሹዋሴ ጌይ ታ ዒንሢም ኬኤዜሢ ጶቂሱዋቴ፤ ታና ዔያታ ዒፂ ዳኬያታቶ ዒንሢያ ዔያታ ዒፂ ዳካንዳኔ፤ ታኣኮ ቃኣሎ ዔያታ ካፔያታቶ ዒንሢኮዋ ቃኣሎ ካፓንዳኔ። 21ታና ሎፓ ዳኬሢ ዖናታቴያ ዔያታ ዔሩዋኣሢሮ ታ ዛሎሮ ዬያ ቢያ ዔያታ ማዻንዳኔ። 22ታኣኒ ሙኪ ዔያቶም ዎንዴ ኬኤዚባኣያታቴ ጎሜ ዔያቶኮ ማዓዓታንቴ፤ ሃሢ ዔያታ ፔኤኮ ጎሞ ዛሎ ‹ኑ ዔሪባኣሴ› ጋዓንዳ ባኣዚ ባኣሴ። 23ታና ዒፃሢ ታ ዓዶ ዒፃኔ፤ 24ሜሌ ዓሲ ማዺባኣ ማዾ ዔያቶኮ ባኣካ ታ ማዺባኣያ ማዔቶ ጎሜ ዔያቶኮ ማዒንዱዋያታንቴ ሃሢ ሃያ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንቴ ዓኮ ባኮ ዔያታ ዛጌኔ፤ ጋዓንቴ ታናንታ ታ ዓዶንታ ዔያታ ዒፄኔ። 25ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ ‹ዔኤቢ ታ ፑርቲሴ ባኣዚ ባኣንቴ ታና ዒፄኔ› ጌይንቲ ዔያቶኮ ዎጎይዳ ፃኣፒንቴ ቃኣላ ኩማንዳጉዲኬ። 26«ጋዓንቴ ዓዶይዳፓ ኬስካያ ሃሣ ታኣኒያ ዓዶ ኮራፓ ዳካንዳ፥ ጎኑሞ ዔርዛ ዓያኖ ማዔ፥ ዶዲሻሢ ሙካዖ ታ ዛሎ ዒ ማርካዻንዳኔ። 27ዒንሢያ ቤርታፓ ዓርቃዖ ታኣና ዎላ ዓኣሢሮ ታኣም ዒንሢ ማርካዻንዳኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\