ዮሓኒሴ 17

1ዬሱሴ ዬያ ኬኤዜሢኮ ጊንፃ ሌካ ጫሪንጮ ባንሢ ዛጋዖ ሂዚ ጌይ ሺኢቄኔ፦ «ታ ዓዳሢዮ! ሃይሾ ዎዳ ዓካሪ ሄሌኔ፤ ናዓሢ ኔኤኮ ኔና ቦንቻንዳጉዲ ኔኤኮ ናዓሢ ቦንቼ፤ 2ኔ ዒዛ ቦንቻንዳሢያኣ ኔኤኒ ዒዛሮ ማሂ ዒንጌሢም ቢያ ናንጊና ናንጊ ሼምፖ ዒ ዒንጋንዳጉዲ፥ ዓሶ ቢያሢ ዑፃ ቢታንቶ ኔ ዒንጌሢሮኬ። 3ናንጊና ናንጎ ሼምፖ ጌይፃ፦ ኔኤሮ ሌሊ ጎኔ ፆኦሲ ማዔሢ፥ ኔናንታ ኔኤኒ ዳኬ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴያ ዔሪሢኬ። 4ኔኤኒ ታኣም ዒንጌ ማዾ ኩንሢ ሳዖይዳ ታ ኔና ቦንቼኔ። 5ታ ዓዳሢዮ! ዓጫ ማዢንታንዳሢኮ ቤርታ ኔኤና ዎላ ታኣኮ ዓኣ ቦንቾ ጎይፆ ሃሢ ኔ ኮራ ታና ቦንቺሴ። 6«ዓጮይዳፓ ዶኦሪ ኔ ታኣም ዒንጌ ዓሶም ኔኤኮ ዖኑሞ ታ ፔጋሲ ኬኤዜኔ፤ ዔያታ ኔኤሮኬ፤ ኔኤኒ ዔያቶ ታኣም ዒንጌኔ፤ ዔያታኣ ኔ ቃኣሎ ካፔኔ፤ 7ኔ ታኣም ዒንጌ ባካ ቢያ ኔ ጊዳፓ ማዔሢ ዔያታ ሃሢ ዔሬኔ። 8ኔ ታኣም ዒንጌ ቃኣሎ ታ ዔያቶም ዒንጌኔ፤ ዔያታኣ ዬያ ዔኬኔ፤ ኔ ኮይላፓ ታ ሙኬሢያ ጎኔና ዔያታ ዔሬኔ፤ ሃሣ ኔ ታና ዳኬሢ ጉሙርቂ ዔያታ ዔኬኔ። 9«ታኣኒ ሃሢ ሺኢቃሢ ዔያቶሮኬ፤ ሃንሢ፥ ኔኤኒ ዒንጌዞንሢ ኔኤሮ ማዔሢሮ ዔያቶ ዛሎ ታ ሺኢቃኣፓዓቴም ሃያ ዓጮሮ ማዔ ዓሶም ታ ሺኢቁዋሴ። 10ታኣም ማዔሢ ቢያ ኔኤሮኬ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ኔኤም ማዔሢያ ታኣሮኬ፤ ታኣኒያ ዔያቶና ቦንቺንቴኔ። 11ታኣኒ ሃይፓ ሴካ ዓጮይዳ ናንጊንዱዋሴ፤ ዔያታ ጋዓንቴ ዓጫኬ። ታኣኒ ኔ ኮይላ ሙካኒኬ፤ ጌኤዦ ዓዳሢዮ! ሃንሢ ኔ ታኣም ዒንጌዞንሢ ኑ ፔቴ ማዔ ጎይፆ ዔያታኣ ፔቴ ማዓንዳጉዲ ታኣም ኔኤኒ ዒንጌ፥ ኔ ሱንፆና ዔያቶ ካፔ። 12ታኣኒ ዔያቶና ዎላ ዓኣ ዎዶና ኔ ታኣም ዒንጌ ኔ ሱንፆና ታ ዔያቶ ካፔኔ፤ ዬያሮ ፃኣፒንቴ፥ ፆኦሲ ቃኣላ ኩማንዳጉዲ ዬያ ባይሲንቶ ናዓሢዳፓ ዓታዛ ፔቴታዖ ዔያቶይዳፓ ዖኦኒያ ባይቂባኣሴ። 13ሃሢ ታኣኒ ኔ ኮራ ሙካኒኬ፤ ታኣኒ ዓጮይዳ ዓኣዖ ዬያ ኬኤዛሢ ታ ዎዛዼሢጉዲ ዔያታኣ ሚርጌና ዎዛዻንዳጉዲኬ። 14ታኣኒ ኔኤኮ ቃኣሎ ዔያቶም ዒንጌኔ፤ ታኣኒ ዓጫፓቱዋኣሢጉዲ ዔያታኣ ሃሣ ዓጫፓቱዋሴ፤ ዬያሮ ዓጫ ዔያቶ ዒፃኔ። 15ፑርታፓ ዔያቶ ኔ ካፓንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓጮይዳፓ ዙላ ኔ ዔያቶ ኬሳንዳጉዲ ታ ኔና ሺኢቁዋሴ። 16ታኣኒ ሃያ ዓጫፓቱዋኣሢጉዲ ዔያታኣ ሃያ ዓጫፓቱዋሴ። 17ኔኤኮ ጎኑሞና ዔያቶ ኔኤም ዱማሴ፤ ኔኤኮ ቃኣላኣ ጎኑሞኬ። 18ኔኤኒ ታና ዓጮ ባንሢ ዳኬሢጉዲ ታኣኒያ ዔያቶ ዓጮ ዳኬኔ። 19ዔያታ ጎኔና ኔኤም ዱማዼያ ማዓንዳጉዲ ታኣኒ ታ ቶኦኮ ዔያቶ ጋቴ ዱማሴኔ። 20«ሃሢ ታ ኔና ሺኢቃሢ ሃንሢ፥ ዔያቶ ዛሎሮ ሌሊቱዋንቴ ዔያታ ማርካዻ ቃኣሎ ዛሎና ታና ጉሙርቃንዳ ዓሶንታም ዎላኬ። 21ታ ኔና ሺኢቃሢ ቢያሢ ዎላ ፔቴ ማዓንዳጉዲኬ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓዳሢዮ! ኔኤኒ ታኣና ዎላ ፔቴ ማዔሢጉዲ ታኣኒያ ኔኤና ዎላ ፔቴ ማዔሢጉዲ ዔያታኣ ኑኡና ዎላ ፔቴ ማዓንዳጉዲኬ፤ ሃሣ ኔኤኒ ታና ዳኬያ ማዔሢያ ዓጫ ጉሙርቃንዳጉዲኬ። 22ኑኡኒ ፔቴ ማዔሢ ጎይፆ ዔያታኣ ዎላ ፔቴ ማዓንዳጉዲ ታኣም ኔኤኒ ዒንጌ ቦንቾ ታ ዔያቶም ዒንጌኔ። 23ታኣኒ ኔና ሺኢቃሢ ታኣኒ ዔያቶና፤ ኔኤኒያ ታኣና ማዔሢጉዲ ዔያታኣ ጉቤና ፔቴ ማዓንዳጉዲኬ፤ ሃሣ ኔኤኒ ታና ዳኬሢና ኔ ታና ናሽኬሢጉዲ ዔያቶዋ ኔኤኒ ናሽካሢ ዓጫ ዔራንዳጉዲኬ። 24«ታ ዓዳሢዮ! ዓጫ ማዢንቱዋንቴ ኔ ታና ናሽኬሢሮ ታኣም ኔኤኒ ዒንጌ ቦንቾ ዔያታ ዛጋንዳጉዲ ሃንሢ፥ ኔ ታኣም ዒንጌዞንሢ ታኣኒ ዓኣ ቤዞይዳ ታኣና ዎላ ዔያታ ናንጋንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 25ፂሎ ዓዳሢዮ! ዓጫ ኔና ዔሪባኣሴ፤ ታኣኒ ጋዓንቴ ኔና ዔሬኔ፤ ሃንሢያ ሃሣ ኔ ታና ዳኬሢ ዔሬኔ። 26ኔኤኒ ታና ናሽኬ ናሹሞ ጎይፆ ዔያታ ዎሊ ናሽካንዳጉዲ ሃሣ ታኣኒያ ዔያቶና ማዓንዳጉዲ ጊንሣ ሃሣ ዔያታ ኔና ዔራንዳጉዲ ታ ዔያቶ ማሄኔ፤ ዬኖ ጎይፆ ቃሲ ቃሲ ታ ማዻንዳኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\