ዮሓኒሴ 18

1ዬሱሴ ዬያ ጌዔስካፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ቄድሮኦኔ ዎሮ ሱኮ ዴንዳዖ፥ ዒኢካ ቱኮና ሚፃ ዓኣ ቤዞ ዔያቶና ዎላ ጌሌኔ። 2ዔያታ ዬኖ ቤዜሎይዳ ቢያ ዎዴ ቡኪንታያ ማዔሢ ዓኣሢ ዒንጋ፥ ዪሁዳ ዔራያኬ። 3ዬያሮ ዪሁዳ ፖኦሊሶንታ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ፔርሴ ዓሶናም ዓይሢንቲ ማዻስኬንሢንታ ዔኪ ዬኖ ቤዜሎ ሙኬኔ፤ ዔያታ ዒማና ፓኖሴ ጌይንታ ፖዓ ባኮንታ ኩሻንታ ፖዒሲ ሃሣ ዖልዚ ዓንጋሞዋ ዔኪ ዬዔኔ። 4ዬሱሴ ዒዛ ሄላንዳ ባኮ ቢያ ዔራዖ ዔያቶ ባንሢ ዓኣዺ፦ «ዖና ዒንሢ ኮዓይ?» ጌዔኔ። 5ዔያታ ማሃዖ፤ «ናዚሬቴ ካታሞ ዓሢ፥ ዬሱሴ ኑ ኮዓኔ» ጌዔኔ። ዬማና ዒዚ ዔያቶም፦ «ዬይ ታናኬ» ጌዔኔ። ዓኣሢ ዒንጋ፥ ዪሁዳ ዬያ ሙኬ ዓሶና ዎላ ዔቂ ዓኣኔ። 6ዬሱሴ፦ «ዬይ ታናኬ» ዔያቶም ጋዓዛ ጊንሢም ዴንዲ ዔያታ ሎኦሜኔ። 7ዬሱሴ ሃሣ፦ «ዖና ዒንሢ ኮዓይ?» ጌይ ላሚ ዔያቶ ዖኦጫዛ፥ ዔያታ፦ «ናዚሬቴ ካታሞ ዓሢ፥ ዬሱሴ ኑ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 8ዒዚ ዔያቶም፦ «ታናኬ ታ ዒንሢም ጌዔኔ፤ ዓካሪ ዒንሢ ታና ኮዓያ ማዔቶ ሃኣቶ ሃሹዋቴ፥ ዔያታ ዴንዶም» ጌዔኔ። 9ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ «ታ ዓዳሢዮ! ኔ ታኣም ዒንጌ ዓሶይዳፓ ፔቴታዖ ታ ባይዚባኣሴ» ጌዔ ቃኣላ ኩማንዳጉዲኬ። 10ዒማና ሲሞኦኔ ጎዖ ጴፂሮሴ ጬንቻ ዓፓሮ ዓርቄሢሮ ቱጊ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢም ዓይሢንቲ ማዻሢኮ ዋዮ ቆፂ ቲቄኔ፤ ዬያ ዓይሢንቲ ማዻሢኮ ሱንፃ «ማልኮሴ» ጌይንታኔ። 11ዬሱሴ ጋዓንቴ ጴፂሮሴ ኮራ፦ «ዓፓሮ ኔኤኮ ጎንጎኖይዳ ዳኬ፤ ዓዴ ታኣም ዒንጌ፥ ሃያ ሜታሢ ታ ዔካኑዋያ ኔኤም ማላ?» ጌዔኔ። 12ዬካፓ ፖኦሊሶንሢንታ ዔያቶ ዓይሣሢንታ ሃሣ ዓይሁዶ ዓሶም ዓይሢንቲ ማዻዞንሢንታ ዎላ ማዒ ዬሱሴ ዓርቂ ሱሲና ቱኬኔ። 13ዬያይዴስካፓ ቤርታሲ ቃያፓኮ ባይሲ፥ ሃና ኮራ ዔኪ ዔያታ ዓኣዼኔ፤ ቃያፓ ዬኖ ሌዖ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ማዒ ዓኣኔ። 14ቃያፓ ቤርታ፦ «ፔቴ ዓሲ ዴሮ ዛሎሮ ሃይቄቶ ኮሺኬ» ጌይ ዓይሁዶኮ ዎይሣ ዓሶ ዞሬሢኬ። 15ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴንታ ሃሣ ሜሌ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታስኬያንታ ዬሱሴኮ ጊንፆ ዓኣዼኔ፤ ዬይ ሜሌ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታሢ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢና ዎላ ዔርታሢሮ ዬሱሴና ዎላ ቄኤሶ ሱኡጋሢኮ ዲሮ ጋሮ ጌሌኔ። 16ጴፂሮሴ ዒማና ማርሾ ካራ ዔቂ ዓኣንቴ ዬይ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢና ዔርታ፥ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታሢ ሙካዖ ካሮ ካፓ ዉዱሮ ናዔሎም ኬኤዚ ዒዛ ጋሮ ጌልዜኔ፤ 17ዬና ካሮ ካፓ ዉዱሮ ናዔላ ጴፂሮሴ ኮራ፦ «ኔኤኒ ሃያ ዓሢኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴሢቱዋዓዳ?» ጋዓዛ፥ ዒዚ ጋዓንቴ «ታ ዒዛቱዋሴ» ጌዔኔ። 18ዬማና ጪኢሺ ጪኢሽካያታሢሮ ዓይሢንቲ ማዻዞንሢና ዲሮ ጋሮ ካፓዞንሢና ዒኢካ ታሚ ዔኤሢ ካሽታንቴ፥ ጴፂሮሴያ ዔያቶና ዎላ ዔቂ ካሽታኔ። 19ዒማና ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ዬሱሴ ኮራ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዒዛኮ ዔርዚፆና ዛሎ ዖኦጬኔ። 20ዬሱሴ ዒዛም፦ «ታኣኒ ዓሲም ቢያ ፔጌና ኬኤዜኔ፤ ዓይሁዶ ዓሳ ቢያ ቡኪንታ ቤዞይዳ ማዔቶዋ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ቢያ ኬሊ ታ ዔርዛ ዎዶና ዓኣቺ ታ ኬኤዜ ባኣዚ ዓይጌያ ባኣሴ፤ 21ዓካሪ ኔ ሃሢ ዓይጎሮ ታና ዖኦጫይ? ታ ኬኤዛንቴ ዋይዜ ዓሶ ዖኦጬ፤ ታ ኬኤዜ ባኮ ዔያታ ዔራኔ» ጌዔኔ። 22ዬሱሴ ዬያ ጋዓዛ ዒኢካ ዔቂ ዓኣ፥ ዓይሢንቲ ማዻዞንሢዳፓ ፔቴሢ፦ «ቄኤሶኮ ሱኡጋሢም ኔ ሂዚ ጌይ ማሃ?» ጌይ ዬሱሴ ባዔኔ። 23ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ፑርታ ባኣዚ ታ ኬኤዜያ ማዔቶ ዬኖ ፑርቴሎ ታኣም ኬኤዜ፤ ታኣኒ ኬኤዜ ባካ ፒዜ ማዔቶ ኔ ታና ዓይጎሮ ባዔይ?» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 24ዬካፓ ሃና ዬሱሴ ሱዞና ቱኡቴ ጎይሣ ዓኣንቴ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ቃያፓ ኮራ ዳኬኔ። 25ዒማና ሲሞኦኔ ጎዖ ጴፂሮሴ ዔቂ ታሞ ካሽታንቴ ሜሌ ዓሲስኬንሢ ሃሣ፦ «ኔኤኒ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴሢቱዋዓዳ?» ጋዓዛ፥ ዒዚ፦ «ታ ዒዛቱዋሴ» ጌዔኔ። 26ጴፂሮሴ ዋዮ ቲቄ ዓሢኮ ዒጊኒ ማዔያ ሃሣ ቄኤሶ ሱኡጋሢኮ ዓይሢንቲ ማዻዞንሢዳፓ ፔቴስኬይ፦ «ዬኖ ቱኮና ሚፃ ዓኣ ቤዜሎይዳ ታ ኔና ዔያቶና ዎላ ዓኣንቴ ዴንቂባይ?» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 27ጴፂሮሴ ላሚ ሃሣ፦ «ታ ዒዛ ዔሩዋሴ» ጌዔኔ፤ ዬማና ኔጉዋዖ ኮይዳ ቂኢቄኔ። 28ዬካፓ ዬሱሴ ዔያታ ቃያፓ ማኣራፓ ዔኪ ሮሜ ዓጮ ዎይሣሢ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዼኔ፤ ዬና ዎዳ ጉቴ ዓሚናኬ፤ ዓይሁዶ ዓሳ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎና ሙዖ ሙዓኒ ዔያቶ ኮይሳሢሮ ዔያቶ ዒኢሱዋጉዲ ጌይሢና ዓጮ ዎይሣሢኮ ማኣሮ ዲሮ ጋሮ ጌሊባኣሴ። 29ዬያሮ ዓጮ ዎይሣ፥ ጲላፆሴ ዔያቶ ባንሢ ኬስካዖ፦ «ሃያ ዓሢ ዑፃ ዒንሢ ሺኢሻ ጌኤዛ ዓይጌንዴዳይ?» ጌይ ዔያቶ ዖኦጬኔ። 30ዔያታ ማሃዖ፦ «ሃይ ዓሢ ፑርታ ማዺባኣ ዓሲ ማዔቶ ኔኤም ኑ ዒዛ ዓኣሢ ዒንጋዓታንቴኬ» ጌዔኔ። 31ጲላፆሴያ፦ «ዒንሢ ዒንሢሮ ዒዛ ዔኪ ዓኣዺጋፓ ዒንሢ ዎጎ ጎይፆ ዒዛ ዑፃ ዎጉዋቴ» ዔያቶም ጋዓዛ፥ ዓይሁዶኮ ዎይሣ ዓሳ፦ «ኑኡኒ ዓሲ ዎዻኒ ቢታንቶ ኑኡኮ ባኣሴ» ጌዔኔ። 32ዬይ ያዺ ማዔሢ ዬሱሴ ዎዚጉዴ ሃይቢና ሃይቃንዳቴያ ኬኤዚንቴ ቃኣላ ኩማንዳጉዲኬ። 33ጲላፆሴ ጊንሣ ማዒ ፔ ጋሮ ጌላዖ ዬሱሴ ዔኤሊ፦ «ኔኤኒ ዓይሁዶ ዓሶኮ ካኣቲዳ?» ጌይ ዖኦጬኔ። 34ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ኔኤኒ ዬያ ጋዓሢ ኔ ቶኦካፓ ዔኪሞ? ሜሌ ዓሳ ታ ዛሎ ዬያ ኔኤም ኬኤዜምዳይ?» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 35ጲላፆሴ ዒማና፦ «ታኣኒ ኔ ኮራ ዓይሁዴ ዓሲ ማላ? ኔና ዓኣሢ ዒንጌዞንሢ ኔኤኮ ፃጶና ቄኤሶኮ ሱኡጎናኬ፤ ኔኤኒ ማዼ ባካ ዓይጌንዴዳይ» ዬሱሴ ኮራ ጌዔኔ። 36ዒዚ ማሃዖ፦ «ታ ካኣቱማ ሃያ ዓጫፓቱዋሴ፤ ታ ካኣቱማ ሃያ ዓጫፓታቶ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዎይሣ ዓሶ ኩጫ ታ ዓርቂንቱዋጉዲ ታኣም ዓይሢንቲ ማዻዞንሢ ታ ዛሎ ሄኤዶ ዖልቴያ ናንዳንቴኬ፤ ጋዓንቴ ታ ካኣቱማ ሃያ ዓጫፓቱዋሴ» ጌይ ማሄኔ። 37ጲላፆሴያ፦ «ሂዴቶ ኔ ካኣቲኬ ጌይሢዳ?» ዒዛ ኮራ ጋዓዛ፥ ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ሂዮ፥ ኔ ታና ጌዔሢጉዴያኬ፤ ታኣኒ ሾይንቴሢና ሃያ ዓጮ ሙኬሢ ጎኑሞ ዛላ ማርካዻኒኬ፤ ጎኑሞይዳፓ ማዔሢ ቢያ ታኣኮ ዑኡዞ ዋይዛኔ» ጌይ ማሄኔ። 38ጲላፆሴ ዒማና፦ «ጎኑሞ ዓይጌንዴዳይ?» ጌዔኔ። ዬካፓ ላሚ ሃሣ ዓይሁዶ ዓሶ ባንሢ ኬስኪ ዔያቶም፦ «ታኣኒ ሃያ ዓሢኮ ዓይጎ ፑርታ ባኣዚያ ዴንቂባኣሴ፤ 39ጋዓንቴ ዒንሢኮ ዔርቴሢ ጎይፆ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎና ቢያ ዎዴ ፔቴ ቱኡቴ ዓሲ ታ ዒንሢም ቡላያኬ፤ ዬያሮ ሃሢ ዓይሁዶ ዓሶኮ ካኣታሢ ታ ዒንሢም ቡላንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓ?» ጌዔኔ። 40ዔያታ ጋዓንቴ፦ «ዬያቱዋንቴ ባርባኔ ኑም ቡሌ!» ጌይ ጌይ ዒላቴኔ። ባርባኔ ጎዖሢ ካይዚ ጌሌ፥ ሱላኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\