ዮሓኒሴ 19

1ዬካፓ ጲላፆሴ ዬሱሴ ዔኪ ጳርቂሴኔ። 2ዒማና ፖኦሊሶንሢ ካኣታ ቶኦካ ዓጋ ባኮ ማሊሲ ዓንጊሢ ማራዖ ዬሱሴኮ ቶኦካ ዓጌኔ፤ ዞቄ ዲንኪ ዓፒላኣ ዔያታ ዒዛ ማይሴኔ። 3ዬያይዴስካፓ ዔያታ ዒዛ ባንሢ ሙኪ ሙኪ ዒዛ ቦሂሢና፦ «ዓይሁዴ ካኣቲዮ! ኮሹሞ ኔኤም ማዖንጎ!» ጌይ ጌይ ሃሣ ዒዛ ባዒያ ባዔኔ። 4ጲላፆሴ ጊንሣ ዙሎ ኬስካዖ፦ «ሃይሾ፥ ታ ዓይጎ ዻቢንቲያ ዒዛይዳ ዴንቂባኣሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ዒዛ ታ ዒንሢም ኬሳንዳኔ» ዔያቶ ኮራ ጌዔኔ። 5ዒማና ዬሱሴ ዬኖ ዓንጊፆ ማሮናዞ ቶኦካ ዓጊ፥ ዞቄ ማኣዓሢያ ማይንቲ ዙሎ ኬስኬኔ፤ ጲላፆሴ ዓሶም፦ «ዓካሪ ዓሢ ሃይሾ!» ጌዔኔ። 6ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዔያቶም ዓይሢንቲ ማዻዞንሢና ዬሱሴ ዴንቃዖ፦ «ሱፄ! ሱሱፄ!» ጌይ ጌይ ዒላታዛ፥ ጲላፆሴ ጋዓንቴ፦ «ታኣኒ ታ ዛሎና ዓይጎ ዻቢንቲያ ዒዛይዳ ዴንቂባኣሴ፤ ዒንሢ ኮዔቶ ዒዛ ዔኪ ዓኣዺጋፓ ሱፁዋቴ» ዔያቶም ጌዔኔ። 7ዓይሁዶ ዓሳ ዒማና፦ «ኑኡኮ ዎጌ ዓኣኔ፤ ሃይ ዓሢ ፔና ፆኦሲ ናይ ማሄሢሮ ኑ ዎጎ ጎይፆና ሃይቢ ዒዛም ኮይሳኔ» ጌዔኔ። 8ዬያ ቢያ ጌኤዞ ዋይዜሢኮ ጊንፃ ጲላፆሴ ሚርጌና ዒጊጬኔ፤ 9ዒማና ሃሣ ጊንሣ ዒ ጋሮ ጌላዖ ዬሱሴ ኮራ፦ «ኔ ዓንካፓዳይ?» ጌይ ዖኦጫዛ፥ ዬሱሴ ጋዓንቴ ዓይጎዋ ዒዛም ማሂ ኬኤዚባኣሴ። 10ዬያሮ ጲላፆሴ፦ «ኔ ታኣም ኬኤዙዋይ? ታ ኔና ቡላኒ ሃሣ ሱፃኒያ ቢታንቶ ታኣኮ ዓኣሢ ኔ ዔሩዋዓዳ?» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 11ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ፆኦሲዳፓ ኔኤም ቢታንቶ ዒንጊንቲባኣያ ማዔቶ ታ ዑፆይዳ ኔኤኮ ዓይጎ ቢታንቶዋ ናንጋዓታንቴኬ፤ ኔኤም ዓኣሢ ታና ዒንጌሢኮ ባሼ ጎሜ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 12ዬያ ዬሱሴ ጌስቴ ባኮ ጲላፆሴ ዋይዛዖ ቡሊ ዒዛ ሃሻኒ ኮዓዛ፥ ዓይሁዶ ዓሳ ጋዓንቴ፦ «ሃያ ዓሢ ኔ ቡሌቶ ኔኤኒ ሮሜ ዓጮ ካኣቲኮ ላጌቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፔና ካኣቲ ማሃሢ ቢያ ሮሜ ካኣቲኮ ሞርኬ ማዓያኬ» ጌይ ጌይ ዒላቴኔ። 13ጲላፆሴ ዬያ ዋይዛዖ ዬሱሴ ካሮ ባንሢ ኬሲ፦ «ዳልጎ ፓልዒንቴ ሹጫሢ» ጌይንታ ቤዞይዳ ዓኣ፥ ዎጎ ዎጎ ዖይታ ዴዔኔ፤ ዬና ቤዜላ ዔብሬ ዓሶ ሙኡጮና «ጋባታ» ጌይንታኔ። 14ዬና ኬሌላ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾኮ ጊኢጊንቶ ኬሊ ማዓዛ፥ ዬማና ዓባ ሳዛ ጫርጋያኬ፤ ዒማና ጲላፆሴ ዓይሁዶ ዓሶ ኮራ፦ «ሃይሾ፥ ዒንሢኮ ካኣቲ!» ጌዔኔ። 15ዔያታ ጋዓንቴ፦ «ባይዜ! ባባይዜ! ሱፄ!» ጌዒ ጌዒ ዒላታዛ፥ ጲላፆሴ ማሃዖ፦ «ዒንሢኮ ካኣቲ ታ ሱፆንዶ?» ዔያቶ ኮራ ጌዔኔ፤ ቄኤሶኮ ሱኡጋ ዒማና፦ «ሮሜ ዓጮ ካኣቲዳፓ ዓታዛ ሜሌ ካኣቲ ኑኡኮ ባኣሴ» ጌይ ዒዛም ማሄኔ። 16ዬማና ዬሱሴ ሱፂንታንዳጉዲ ጲላፆሴ ዓኣሢ ዔያቶም ዒንጋዛ፥ ፖኦሊሳ ዬሱሴ ዔኪ ዴንዴኔ። 17ዬካፓ ዬሱሴ ዒ ሱፂንታንዳ፥ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ኬዲ «ቶኦኪ ሜጌሢ ማላ ቤሲ» ጌይንታ ቤዞ ኬስኬኔ፤ ዬና ቤዜላ ዔብሬ ዓሶ ሙኡጮና «ጎልጎታ» ጌይንታኔ። 18ዬኖ ቤዞይዳ ዔያታ ዒዛና ዎላ ላምዖ ዓሲ፤ ፔቴሢ ሻውሎ ዛላ ፔቴሢ ሚዛቆ ዛላ ማሂ ዬሱሴ ባኣካ ሱፄኔ። 19ጲላፆሴ ዒማና፦ «ዓይሁዶ ካኣታሢ፥ ናዚሬቶ ዓጮ ዓሢ፥ ዬሱሴ» ጋዓያ ፃኣፒ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዑፃ ጌሤኔ። 20ዬሱሴ ሱፂንቴ ቤዛ ካታሞኮ ዑኬ ማዔሢሮ ሚርጌ ዓይሁዶ ዓሳ ዬኖ ፃኣፒ ጌሦናዞ ናባቤኔ፤ ዬና ፃኣፒንቴሢ ዔብሬ ዓሶ ሙኡጮና ላኣቲኔ ሙኡቺና ሃሣ ጊንሣ ጊሪኬ ሙኡቺናኬ። 21ዓይሁዶ ዓሶኮ ቄኤሶ ሱኡጋ ጲላፆሴ ኮራ፦ «ኔኤኒ ‹ዓይሁዴ ካኣቲኬ› ጌይ ፃኣፒፖ፤ ‹ሃይ ዓሢ ታኣኒ ዓይሁዴ ካኣቲኬ ጋዓኔ› ጌይ ፃኣፔ» ጌዔኔ። 22ጲላፆሴ ጋዓንቴ፦ «ታኣኒ ፃኣፔሢ ማይ ፃኣፒ ሃሼኔ» ጌይ ማሄኔ። 23ፖኦሊሶንሢ ዬሱሴ ሱፄስካፓ ዖዶዞ ቦንቾ ማኣዓሢ ሌሊ ዓታዛ ዒዛኮ ሃንጎ ዓፒሎ ዔኪ ፔቴ ፔቴ ፖኦሊሶም ሄላንዳጉዲ ዖይዶ ቤሲ ፓቄኔ፤ ጋዓንቴ ዬና ቦንቾ ዓፒሌላ ጊኢጊሺ ሲኪንቲባኣያ ሎፓ ሉ ሄላንዳኣና ፔቴ ማዒ ኮሺንቴ ዓፒላኬ፤ 24ዬያሮ ፖኦሊሶንሢ፦ «ዬና ዓፒሌላ ዖኦም ሄላንዳቴያ ዒፃ ኑ ዓጋንዳኔ፤ ኑ ዳዳርዚንዱዋሴ» ዎሊ ኮይላ ጌዔኔ። ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ «ታኣኮ ዓፒሎ ዔያታ ጊሽቴኔ፤ ታኣኮ ፔቴ ማሂ ሲኮና ዓፒሎይዳ ዱማሲ ዔሮ ባኮ ዔያታ ዓጌኔ» ጌይንቴ ማፃኣፖ ቃኣላ ኩማንዳጉዲ ፖኦሊሳ ዬኖ ዓጎ ባኮ ዓጌኔ። 25ዬሱሴ ሱፂንቴ፥ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ኮይሎይዳ ዒዛኮ ዒንዶና ዒንዶ ጌሮና ቄሌዮጳ ጎዖሢ ማቾ ማይራሞና ሜግዴላ ዓጮ ማይራማኣ ዔቂ ዓኣኔ፤ 26ዬሱሴ ዒዛኮ ዒንዶና ዒ ናሽካ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዒዛ ኮይሎይዳ ዔቂ ዓኣሢ ዛጋዖ ዒንዶ ኮራ፦ «ዒንዴ! ሃይሾ፥ ኔኤኮ ናዓሢ!» ጌዔኔ። 27ዬካፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ፦ «ኔኤኮ ዒንዳ ሃናሾ!» ዒዛም ጌዔኔ፤ ዬማፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ማኣሪ ዒዞ ዔኪ ዓኣዼኔ። 28ዬካፓ ዬሱሴ ቢያ ባካ ኩሜሢ ዔራዖ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴ ቃኣላ ኩማንዳጉዲ «ታና ዼኤቤኔ» ጌዔኔ። 29ዬኖ ቤዞይዳ ፔቴ ሶልኪ፥ ጊኢጉዋ ዑሺ ኩንሢ ጌሦና ሜሄ ዓኣኔ፤ ዬያሮ ዒኢካ ዓኣ ዓሳ ዬያ ዑዦይዳ ዓፒላ ቱርጫ ማላ ባኣዚ ዓጊ ዎኦሺ ማላ ሚሢና ዔኪ ዻንጎ ባንሢ ዑኪሳዛ፥ 30ዬሱሴ ዬኖ ዑዤሎ ፁንፄስካፓ፦ «ዓካሪ ኩሜኔ» ጋዓዖ፥ ቶኦኮ ዛላሲ ፔ ሼምፓሢ ዓኣሢ ዒንጌኔ። 31ዬያ ባኮኮ ጊንፃፓ ዓይሁዶኮ ዎይሣ ዓሳ ሱፂንቴ ዓሶኮ ዞኦሎ ሜንሢ፥ ሱፆና ሚፆይዳፓኣ ዔያቶ ኬይሳንዳጉዲ ጲላፆሴ ኮራ ሺኢቄኔ፤ ዬያ ዔያታ ሂዴሢ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎም ጊኢጊንቲ ኬሊ ማዔሢሮ ሃሣ ዬና ኬሌላ ዼኤፒ ቦንቾ ኬሊ ማዔሢሮ ዔያቶኮ ሃውሾ ኬሎና ሌዛ ሱፆና ሚፆይዳ ዴዑዋጉዲኬ። 32ዬያሮ ፖኦሊሶንሢ ዴንዲ ዬሱሴና ዎላ ሱፂንቴ ዓሶንሢኮ ዞኦሎ ሜንሤኔ፤ 33ዬካፓ ዬሱሴ ባንሢ ዔያታ ሙካዖ ዒዚ ቤርታዺ ሃይቄያ ማዔሢ ዛጊ ዞኦሎ ዒዛኮ ዔያታ ሜንሢባኣሴ። 34ጋዓንቴ ፖኦሊሶንሢዳፓ ፔቴስኬይ ዒዛኮ ጎኦቦ ዎርሢና ጫርጋዛ ቤዞማና ጎኦባፓ ሱጉሢና ዋኣሢና ኬስኬኔ። 35ዬያ ዛጌሢ ዒንሢ ጉሙርቃንዳጉዲ ማርካዼኔ፤ ማርካታኣ ዬይ ጎኔኬ፤ ዒ ኬኤዜ ባካ ጎኔ ማዔሢ ዒዚ ዔራኔ። 36ዬይ ያዺ ማዔሢ ማፃኣፖይዳ፦ «ዒዛኮ ሜጌፃፓ ፔቴታዖ ሜቃዓኬ» ጌይንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ። 37ሃሣ ሜሌ ማፃኣፔይዳ፦ «ዒዛ ጫርጌዞንሢ ሃጊ ዒዛ ዛጋንዳኔ» ጋዓኔ። 38ዓይሁዶ ዓሶኮ ዎይሣ ዓሶ ዒጊጪሢና ዬሱሴ ዓሲ ዒ ማዔሢ ዔርዙዋዖ ናንጋ፥ ዓርማቲያሴ ዓጮ ዓሢ፥ ዮሴፔ ዬሱሴኮ ሌዞ ዔካኒ ጲላፆሴ ኮራ ሺኢቃዛ፥ ጲላፆሴ ዒዛ ዔኮንጎ ጌዔኔ፤ ዬያሮ ዮሴፔ ዴንዲ ሌዞ ዔኬኔ። 39ሃያኮ ቤርታ ዹሞና ዬሱሴ ኮራ ሙኬ፥ ኒቆዲሞሴ ጎዖሢ ዶንጊታሚ ዶሎዜ ማዓንዳ ካርቤ ዋላንጎና ዎላ ሲኢሪ ዔኪ ሙኬኔ። 40ዬንሢ ላምዖ ዓሶንሢ ዬሱሴኮ ሌዞ ዔኪ ዓይሁዶ ዓሳ ሃይቄ ዓሶ ሱኡዳ ጎይፆ ሳውቃ ቲሺና ቲሽኪ ሻኣዣ ዓፒላና ዒዛ ሱኡዴኔ። 41ዬሱሴ ሱፂንቴ ቤዞይዳ ፔቴ ሚሢ ቱኮና ቤሲ ዓኣኔ፤ ዬኖ ቤዜሎይዳ ዖኦኒያ ዱኡቲባኣ ዓኪ ዱኡፒ ዔቴ ዓኣኔ። 42ዬና ኬላ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎም ጊኢጊንቶ ኬሊ ማዔሢሮ ሃሣ ጊንሣ ዱኡፖ ቤዛኣ ዑኬ ማዔሢሮ ዬሱሴ ዔያታ ዒኢካ ዱኡኬኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\