ዮሓኒሴ 2

1ዬካፓ ሃይሣሳ ኬሎና ጌሊላ ዓጮይዳ ዓኣ ቃና ጌይንታ ካታሜሎይዳ ዔፒ ዓኣንቴ፥ ዬሱሴኮ ዒንዳኣ ዒኢካ ዓኣኔ። 2ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዔፖ ቤዞ ዔኤሊንቴኔ። 3ዔፖ ቤዞይዳ ዎይኖ ዑዣ ጋፓዛ ዬሱሴኮ ዒንዳ ዒዛ ኮራ፦ «ዑዣ ዔያቶኮ ጋፔያታንቴቱዋይ!» ጌዔኔ። 4ዬሱሴያ ማሃዖ ዒንዶ ኮራ፦ «ዬያ ኔኤና ታኣና ማዻንዳ ባኣዚቱዋሴ፤ ታኣኮ ዎዳ ሃጊ ሄሊባኣሴ» ጌዔኔ። 5ዒማና ዒዛኮ ዒንዳ ዒኢካ ዓኣ፥ ማዻ ዓሶም፦ «ዒዚ ዒንሢም ጌዔ ባኮ ቢያ ማዹዋቴ» ጌዔኔ። 6ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑፆ ጌኤሺፆ ካኣዦም ማዓ ዋኣፆ ዓርቃ፥ ላሆ ሹቺዳፓ ኮሺንቴ ኮሎሢ ዖቲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ፔቴ ፔቴ ኮሎፆ ዖታ ላምዖና ሃይሦና ማዓ፥ ፑኡፒ ዖቲ ኩማ ዋኣሢ ዓርቃኒ ዳንዳዓያኬ። 7ዬሱሴ ማዻዞንሢም፦ «ዬንሢ ኮሎፆንሢ ዋኣሢ ኩንሡዋቴ» ጋዓዛ፥ ዔያታኣ ኩንሤኔ። 8ዬካፓ ዬሱሴ ማዻዞንሢም፦ «ዓካሪ ዱይ ሙዖ ጊኢጊሻ ዓሶ ሱኡጋሢም ዒንጉዋቴ» ጋዓዛ፥ ዔያታኣ ዔኪ ዒንጌኔ። 9ሙዖ ጊኢጊሻ ዓሶኮ ሱኡጋሢ ጫርዦ ዑዦ ማዔ ዋኣፆ ዑኡቂ ዛጋዖ ዓንካፓ ዔያታ ዔኬቴያ ዔሪባኣሴ፤ ዋኣፆ ዱዔ፥ ማዻ ዓሳ ጋዓንቴ ዔዔራኔ። ዬያሮ ሙዖ ጊኢጊሻ ዓሶ ሱኡጋሢ ዑኡታሢ ዔኤላዖ፦ 10«ዓሲ ቢያ ቤርታዺ ዒንጋሢ ጫርሺ ዑሺኬ፤ ዔኤሊንቴ ዓሳ ማሢንቴሢኮ ጊንፃ ባስኪ ዑሺ ዒንጋኔ፤ ኔኤኒ ጋዓንቴ ኮዦ፥ ጫርዦ ዑዦ ዑሼ ጎይሣ ሃይማ ሄሊሴኔ» ጌዔኔ። 11ዬሱሴ ዬኖ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንቴ ዓኮ ባኮ ቤርታሲ ጌሊላ ዓጮይዳ ቃና ጌይንታ ካታማ ማዼኔ፤ ዬያይዲፆና ፔኤኮ ቦንቾ ፔጋሲ ዔርዜሢሮ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢያ ዒዛ ጉሙርቄኔ። 12ዬካፓ ዬሱሴ ፔኤኮ ዒንዶና ጌርሲንሢና ሃሣ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ቂፒርናሆሜ ዓጮ ኬዲ፥ ዒኢካ ዻካ ኬሊ ዴዔኔ። 13ዒማና ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬላ ዑኬሢሮ ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ዴንዴኔ፤ 14ዒዚ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ጌማቶንታ ማራቶንታ ዶኦሎንታ ሻንቻ ዓሳ ሃሣ ሚኢሾ ላኣማዞንሢያ ሚኢሼ ላኣማንቴ ዴንቄኔ። 15ዬያሮ ሱሲ ዢራፓ ማዣዖ ዓሶ ቢያ ማራቶንታ ጌማቶንታ ዎላ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬሴኔ፤ ሚኢሾ ላኣማ ዓሶኮዋ ሚኢሾ ላኣሌኔ፤ ዔያታ ሚኢሾ ጌሣ፥ ዼጌ ሎኦዦ ዖይቶዋ ሂዒ ዶይሴኔ። 16ዶኦሎ ሻንቻ ዓሶዋ፦ «ሃያ ቢያ ሴካ ዔኪ ዓኣዹዋቴ፤ ታ ዓዶኮ ማኣሮ ኮርሞ ማኣሪ ማሂፖቴ» ዔያቶም ጌዔኔ። 17ዒማና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ፦ «ኔ ማኣሮ ዛሎ ባካ ታሚጉዲ ታና ሚቻኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጶቂሤኔ። 18ዬካፓ ዓይሁዶ ዓሶ ዎይሣ ዓሳ፦ «ኔኤኒ ሃያ ማዻንዳ ቢታንቶ ኔኤኮ ዓኣያታሢ ዔርዛኒ ዓይጎ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዺ ኔ ኑና ዻዋንዳይ?» ጌዔኔ። 19ዬሱሴ፦ «ሃያ ጌኤዦ ማኣሮ ሻሁዋቴ፤ ታኣኒ ሃይሦ ኬሊዳ ጊንሣ ማሂ ማዣንዳኔ» ዔያቶም ጌዔኔ። 20ዔያታ ማሃዖ፦ «ሃያ ጌኤዦ ማኣሮ ማዣኒ ዖይዲታሚ ላሆ ሌዔ ጋፒሴኔ፤ ሂዳዖ ኔኤኒ ሃይሦ ኬሊዳ ማዣንዳ?» ጌዔኔ። 21ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ጌኤዦ ማኣሮ» ጌዒ ኬኤዜሢ ፔኤኮ ዑፆ ዛሎኬ፤ 22ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቄሢኮ ጊንፃ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬያ ጶቂሤኔ፤ ዬያ ዛሎና ማፃኣፓ ፃኣፒንቴ ባኮና ዬሱሴ ኬኤዜ ቃኣሎ ዔያታ ጉሙርቄኔ። 23ዬሱሴ ዓይሁዶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾና ዬሩሳላሜይዳ ዓኣዖ ማዼ፥ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንቴ ዓኮ ባኮ ዔያታ ዛጌሢሮ ሚርጌ ዓሲ ዒዛ ጉሙርቄኔ። 24ዬሱሴ ጋዓንቴ ዓሶ ቢያ ዔራያ ማዔሢሮ ዔያቶ ዒ ጉሙርቂባኣሴ፤ 25ዒዚ ዓሲ ዒና ጋርካ ዓኣ ባኣዚ ቢያ ዔራሢሮ ዓሲ ዛላ ዒዛም ዖኦኒያ ኬኤዛኒ ኮይሱዋያኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\