ዮሓኒሴ 20

1ዉዴ ኬሊ ጉቴ ዓሚ ዹማ ሚኢሪ ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ ዬሱሴኮ ዱኡፖ ቤዞ ዴንዴኔ፤ ዒኢካ ዒዛ ሄላዖ ዱኡፖ ዔቶ ካሮ ዎዾና ሹጫሢ ዱኡፖ ዔቶ ካራፓ ኮላዺ ዓኣንቴ ዴንቄኔ። 2ዬያሮ ዒዛ ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴና ዬሱሴ ዒዛ ናሽካያ ማዔ፥ ሜሌ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታሢና ኮራ ጳሽኪ ዴንዳዖ፦ «ጎዳ ዱኡፖይዳፓ ቱጊ ዔኮናኔ፤ ዓንካ ዒዛ ጌሦናቴያ ኑ ዔሩዋሴ» ጌዔኔ። 3ዬማና ጴፂሮሴና ሃንጎ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታሢና ዎላ ኬስካዖ ዱኡፖ ቤዞ ዴንዴኔ። 4ዒማና ላምዖንሢ ዎላ ጳሽኬኔ፤ ጋዓንቴ ባጋሢ ጴፂሮሴ ጳሽኪ ቢራዖ፥ ቤርታዺ ዱኡፖ ቤዞ ሄሌኔ። 5ሂርኪ ጌይ ዒዚ ዱኡፖ ዔቶ ዛጋዖ፥ ዬሱሴ ሱኡዶና ዓፒላ ሌሊ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ ጋዓንቴ ዒ ዔቶ ጋሮ ጌሊባኣሴ። 6ዬካፓ ሲሞኦኔ ጎዖ ጴፂሮሴ ጊንፆ ሙኪ ዒኢካ ሄላዖ፥ ዱኡፖ ዔቶ ጋሮ ጌሌኔ፤ ዒዚያ ዬሱሴ ሱኡዶና ዓፒላ ሌሊ ዓቲ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ 7ዬሱሴኮ ቶኦኮ ማሮና ቱርጫ ሃንጎ ዑፆ ሱኡዶና ቱርጮና ዎላቱዋንቴ ዱማዺ ሜሌ ቤስካ ቁሪንቲ ዓኣንቴ ዒ ዴንቄኔ። 8ዬካፓ ሃሣ ዬይ ቤርታ ሄሌ፥ ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታሢ ዱኡፖ ዔቶ ጌሊ ዛጋዖ ዬይ ጎኔ ማዔሢ ጉሙርቄኔ። 9ዒማና፦ «ሃይባፓ ዒዚ ዔቃንዳያ ኮይሳኔ» ጋዓ ጌኤዦ ማፃኣፖ ቃኣሎ ዔያታ ማሊ ጶቂሢ ዔሪባኣያኬ። 10ዬካፓ ዬንሢ ላምዖ ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ማዒ ፔ ማኣሪ ዓኣዼኔ። 11ዒማና ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ ዬኤኪ ዬኤኪ ዱኡፖ ኮይላ ዔቂ ዓኣዖ፥ ሂርኪ ጌይ ዱኡፖ ዔቶ ጋሮ ዛጌኔ። 12ዒዛ ዛጋንቴ ዬሱሴኮ ሌዛ ዓኣ ቤዞይዳ ቦኦሬ ማኣዖ ማይንቴያ፥ ላምዖ ኪኢታንቾስኬንሢ ፔቴ ኬሮ ኬዴ ፔቴሢ ቶኮ ዛላ ዴዒ ዓኣንቴ ዒዛ ዴንቄኔ። 13ዬንሢ ማይራሞ ኮራ፦ «ዔና! ዓይጎሮ ኔ ዬኤካይ?» ጋዓዛ፥ ዒዛ ማሃዖ፦ «ታ ጎዳሢ ሃካፓ ዔኮናኔ፤ ዓንካ ጌሦናቴያ ታ ዔሩዋሴ» ጌዔኔ። 14ዬያ ዒዛ ጋዓዖ ጊንሢም ሺሪ፥ ዬሱሴ ዔቂ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ ጋዓንቴ ዬይ ዬሱሴ ማዔሢ ዒዛ ዔሪባኣሴ። 15ዬሱሴ ዒዞ ኮራ፦ «ዔና ኔ ዓይጎሮ ዬኤካይ? ሃሣ ኔ ዖና ኮዓይ?» ጌዔኔ፤ ዒዞም ዬይ ዓሢ ሚፆ ቱኮና ቤዛ ማዻ ዓሲ ማሌሢሮ፦ «ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ዒዛ ዔኬቴ ዎካ ኔ ዒዛ ጌሤቶ ሃዳራ ታኣም ኬኤዜ፤ ታኣኒ ዒዛ ዔካንዳኔ» ጌዔኔ። 16ዒማና ዬሱሴ፦ «ማይራሜ» ዒዞ ኮራ ጋዓዛ፥ ዒዛ ዒዛ ባንሢ ሺራዖ ዔብሬ ዓሲ ሙኡቺና «ሬቡኒ» ጌዔኔ፤ ዬኖኮ ቡሊፃ «ዔርዛሢዮ!» ጌይሢኬ። 17ዬሱሴ ዒዞም፦ «ሃጊ ታኣኒ ሌካ ታ ዓዶ ባንሢ ኬስኪባኣሢሮ ታና ዓርቂፖ፤ ጋዓንቴ ታ ጌርሲንሢ ኮራ ዓኣዺጋፓ ‹ታኣኒ ሌካ ታ ዓዶና ዒንሢ ዓዶና ባንሢ፤ ሃሣ ታ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢና ዒንሢኮዋ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢ ባንሢ ታ ዔውታንዳኔ ጌዔኔ› ጌይ ዔያቶም ኬኤዜ» ጌዔኔ። 18ዬያሮ ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮይላ ዴንዳዖ ጎዳ ዒዛ ዛጌሢና ዒዚ ዒዞም ጌዔ ባኮዋ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 19ዬኖ ዉዶ ኬሎ ዋንቶ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዓይሁዶኮ ዎይሣ ዓሶ ዒጊጬሢሮ ካሮ ፔኤኮ ዑፃ ዎዺ ጋራ ቡኪንቲ ዓኣንቴ ዬሱሴ ዔያታ ቡኪንቲ ዴዒ ዓኣ ማኣሬሎ ጌላዖ ባኣካ ዔያቶኮ ዔቂ፦ «ኮሹሞ ዒንሢም ማዖንጎ!» ዔያቶም ጌዔኔ። 20ዬያ ጋዓዖ ፔኤኮ ኩጮንታ ጎኦቦንታ ዔያቶ ዻዋዛ፥ ዔያታ ጎዳ ዛጊ ሚርጌና ዎዛዼኔ። 21ዬካፓ ዬሱሴ ላሚ ሃሣ፦ «ኮሹሞ ዒንሢም ማዖንጎ! ታ ዓዴ ታና ዳኬሢጉዲ ታኣኒያ ዒንሢ ዳካኔ» ዔያቶም ጌዔኔ። 22ዬያ ጌይ ዔያቶ ዑፃ ዑኡዛዖ፦ «ዓያና ጌኤሺ ዔኩዋቴ፤ 23ዒንሢ ዓሶኮ ጎሞ ዓቶም ጌዔቶ ዔያቶም ዓቶም ጌይንታንዳኔ፤ ዓሶኮ ጎሞ ዒንሢ ዓቶም ጌይባኣቶ ጎማ ዔያቶኮ ዓቶም ጌይንታዓኬ» ጌዔኔ። 24ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮይላ ሙኬ ኬሌሎ ታጶ ላምዖንሢዳፓ ፔቴሢ፥ ሱንፃ «ሜንቴ» ጌይንታ ቶኦማኣሴ ዔያቶና ዎላ ባኣሴ። 25ዬያሮ ሃንጎ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ቶኦማኣሴ ኮራ፦ «ጎዳ ኑ ዛጊስካይ!» ጋዓዛ፥ ዒዚ፦ «ዓጬ ዓንጎና ዒዛኮ ጳርቂንቴ ኩጮ ታ ኬኤሎና ሄሊ ዛጉዋዖ ሃሣ ዒዛኮ ጎኦቦ ዲኢዶዋ ኩቻ ዓርቂ ዛጉዋዖ ታ ዬያ ጎኔኬ ጋዓዓኬ» ጌዔኔ። 26ሳሊ ኬሊኮ ጊንፃፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ሃሣ ፔቴ ማኣሪዳ ዓኣንቴ ቶኦማኣሴ ዔያቶና ዎላ ዓኣኔ፤ ዒማና ዔያታ ዓኣ ማኣሮኮ ካራ ዎዺንቲ ዓኣንቴ ዬሱሴ ሙኪ ዔያቶኮ ባኣካ ዔቃዖ፦ «ኮሹሞ ዒንሢም ማዖንጎ!» ጌዔኔ። 27ዬካፓ ቶኦማኣሴ ኮራ፦ «ሃኒ ሙኪ፥ ኔ ኬኤሎና ታ ኩጮ ካኣሚ ዛጌ፤ ሃሣ ኔ ኩጮና ታ ጎኦቦ ዓርቂ ዛጌ፤ ዓልቲፆ ሃሺ ጉሙርቃ ዓሲ ማዔ» ጌዔኔ። 28ቶኦማኣሴ ዬማና፦ «ኔ ታኣኮ ጎዳ ሃሣ ፆኦዛሢኬ!» ጌዔኔ። 29ዬሱሴያ ቶኦማኣሴም፦ «ኔ ታና ዛጌሢሮ ጉሙርቄኔ፤ ጋዓንቴ ታና ዛጉዋዖ ጉሙርቃዞንሢ ጋላቲንቴያኬ» ጌዔኔ። 30ዬሱሴ ሃኖ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቲባኣ ሚርጌ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ቤርታ ማዼኔ፤ 31ጋዓንቴ ዬሱሴ ፆኦሲ ናይ ሃሣ ሜሲሄ ማዔሢ ዒንሢ ጉሙርቃንዳጉዲና ጉሙርቂ ዔኪ ዒዛ ሱንፆና ናንጊና ናንጊ ሼምፖ ዒንሢ ዴንቃንዳጉዲ ሃይ ፃኣፒንቴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\