ዮሓኒሴ 21

1ዬካፓ ዬሱሴ ፂብራዶሴ ጌይንታ ባዞ ዓጫ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ላሚ ሃሣ ጴዼኔ፤ ዒ ዬካ ዔያቶም ጴዼሢ ሂዲኬ፦ 2ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴ፥ ሱንፃ «ሜንቴ» ጌይንታ ቶኦማኣሴ፥ ጌሊላ ዓጮኮ ቃናፓ ናቲናዔኤሌ፤ ሃሣ ዜብዲዮሴ ናኣቶንሢና ሜሌ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታስኬንሢንታ ዎላ ዓኣንቴ፥ 3ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴ ዔያቶ ኮራ፦ «ሞሎ ዓርቃኒ ታ ዓኣዻንዳኔ» ጋዓዛ፥ ዔያታ ሃሣ፦ «ኑኡኒያ ኔኤና ዎላ ዓኣዻንዳኔ» ጌዔኔ፤ ዬካፓ ዔያታ ኬስኪ ዓኣዺ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ዓይፆሮ ጌሌኔ፤ ጋዓንቴ ዬኖ ዋንቴሎ ፔቴ ሞሎታዖ ዔያታ ዓርቂባኣሴ። 4ዚሮ ጉቴሎ ሳዓ ካራዛ ዬሱሴ ዬኖ ባዜሎ ዓጫ ዔቂ ዓኣንቴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬይ ዬሱሴ ማዔሢ ዔሪባኣሴ። 5ዒማና ዬሱሴ፦ «ዔዛታ! ሞላ ዒንሢ ኮራ ዓኣ?» ጋዓዛ፥ ዔያታ ማሃዖ፦ «ፔቴታዖ ኑ ኮይላ ባኣሴ» ጌዔኔ። 6ዒዚ ዔያቶም፦ «ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮ ማላ ሱዞ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎኮ ሚዛቆ ዛሎና ዓጉዋቴ፥ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ» ጌዔኔ። ዬያሮ ሞላሢ ዓርቆ ሱዞ ባዞይዳ ዔያታ ዓጌኔ፤ ዬማና ሚርጌ ሞላ ዓርቂንቴሢሮ ዬኖ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮ ማላ ሱዜሎ ጎቻኒ ዔያቶ ባሼኔ። 7ዒማና ዬሱሴ ዒዛ ናሽካ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታሢ ጴፂሮሴ ኮራ፦ «ሃይ ጎዳታንቴሞ!» ጋዓዛ፥ ሲሞኦኔ ጎዖ ጴፂሮሴ፦ «ሃይ ጎዳታንቴሞ!» ዬይ ጌዔሢ ዋይዛዖ ማዾሮ ጌይ ማኣዓሢ ፔኤኮ ዒ ኬሲ ዓኣሢሮ ዑኬና ሃንጎ ማኣዓሢ ፔኤኮ ማይንቲ ሊካ ባዞይዳ ጱሊ ጌሌኔ። 8ዓቴ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ጋዓንቴ ፃኣዾ ዓጮይዳፓ ፄኤታ ታኣካ ማዓያ ሃኪ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣሢሮ ሞላሢ ኩሜ፥ ሮኦጮ ማላ ሱዜሎ ጎቺ ጎቺ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎና ሙኬኔ። 9ዬኖ ጎንጌሎይዳፓ ዔያታ ኬዳዖ ሞሎ ጊዳ ዓጎና ታሚ ቄንሢና ካሣኣ ዴንቄኔ። 10ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ሃሢ ዒንሢ ዓርቄ ሞላሢ ሃኒ ባውዋቴ» ጌዔኔ። 11ዬያሮ ሲሞኦኔ ጎዖ ጴፂሮሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎ ጋሮ ጌላዖ ፄኤታና ዶንጊታሚ ሃይሦ ኮሺ ዼኤፒ ዼኤፒ ሞላ ኩሜ፥ ሮኦጮ ማላ ሱዜሎ ሳዖ ባንሢ ጎቼኔ፤ ዬያጉዴ ሚርጌ ሞሎ ዓርቄቶዋ ዬና ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮ ማላ ሱዜላ ዱጲባኣሴ። 12ዬካፓ ዬሱሴ ዔያቶ ኮራ፦ «ሃኒ ሙኪ ሙዑዋቴ» ጋዓዛ፥ ዬይ ጎዳ ዬሱሴ ማዔሢ ቢያሢ ዔሬሢሮ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴታዖ፦ «ኔኤኒ ዖናዳይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጫኒ ጫርቄይ ባኣሴ። 13ዒማና ዬሱሴ ሙካዖ ካሦና ዬያጉዲ ሃሣ ሞላሢና ዔኪ ዔያቶም ዒንጌኔ። 14ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቄስካፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዒዛ ዛጋንቴ ዬና ሃይሣሶኬ። 15ዬኖ ሙዖ ሙዔስካፓ ዬሱሴ ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴ ኮራ፦ «ዮና ናዓሦ፥ ሲሞኦኔ! ሃኣቶይዳፓ ኔ ታና ባሼ ናሽካ?» ዒዛ ኮራ ጋዓዛ፥ ዒዚ ማሃዖ፦ «ሂዮ፥ ጎዳሢዮ! ታ ኔና ናሽካሢ ኔ ታና ዔራኔ» ጌዔኔ። ዬሱሴያ ዒዛም፦ «ዓካሪ ታኣኮ ዔቃሎ ማራናኣቶ ዛጌ» ጌዔኔ። 16ላሚ ሃሣ፦ «ዮና ናዓሦ፥ ሲሞኦኔ! ኔ ታና ናሽካ?» ዒዛም ጋዓዛ፥ ዒዚ ማሃዖ፦ «ሂዮ፥ ጎዳሢዮ! ታ ኔና ናሽካሢ ኔ ታና ዔራኔ» ጌዔኔ። ዬሱሴ ዒዛም፦ «ታኣኮ ጎሎጮ ማራናኣቶ ሄንቄ» ጌዔኔ። 17ሃይሣሲ፦ «ዮና ናዓሦ፥ ሲሞኦኔ! ኔ ታና ናሽካ?» ዒዛ ኮራ ጋዓዛ፥ ሃይሣሲ፦ «ኔ ታና ናሽካ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬሢሮ ጴፂሮሴ ዖያዖ፦ «ታ ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ቢያ ዔራኔ፥ ታኣኒ ኔና ናሽካሢ ኔ ታና ዔራኔ» ጋዓዛ፥ ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታኣኮ ዼኤፖ ማራቶ ሄንቄ፤ 18ጎኔ ታ ኔኤም ጋዓኔ፤ ኔኤኒ ዼጌ ዓኣዖ ኔኤኮ ኬርና ቱኡቶ ቃልሾ ኔ ኩቻ ኔ ቱኪ ኮዔ ቤሲ ዓኣዻኔ፤ ኔ ጋርቻዛ ጋዓንቴ ኔኤኒ ኩጮ ሌካ ዔቂሳዛ ሜሌ ዓሲ ኔና ቱኡሲ ኔ ኮዒባኣ ቤሲ ኔና ዔኪ ዓኣዻንዳኔ» ዒዛም ጌዔኔ። 19ዬያ ዒ ጌዔሢ ጴፂሮሴ ዎማጉዴ ሃይቢና ፆኦሲ ዒ ቦንቻንዳያ ኮይሳቴያ ዒዛ ዔርዞሮኬ፤ ዬካፓ ጴፂሮሴ ኮራ፦ «ታ ጊንፆ ሙኬ» ጌዔኔ። 20ጴፂሮሴ ሺሪ ዬሱሴ ዒዛ ናሽካ፥ ሜሌ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታሢ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዻንቴ ዴንቄኔ፤ ዬይ ጊንፆ ሃንታሢ ፔቴና ዔያታ ካሦ ሙዓኣና ዬሱሴ ባንሢ ዛላዺ ሂርኪ ጋዓዖ፦ «ጎዳሢዮ! ኔና ዓኣሢ ዒንጋንዳሢ ዖናዳይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬሢኬ። 21ጴፂሮሴ ዬያ ዛጋዖ፦ «ጎዳሢዮ! ሃይ ዓሢ ዎይታንዳይ?» ጌይ ዬሱሴ ኮራ ዖኦጬኔ። 22ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታኣኒ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ዒ ሼምፖና ናንጋንዳጉዲ ታ ዒዛ ጌዔቶ ኔና ዓይጌ ጌልዜይ? ኔኤኒ ኔኤሮ ታ ጊንፆ ሙኬ» ዒዛም ጌዔኔ። 23ዬያ ዛሎና ጌርሲንሢ ባኣካ፦ «ሃይ ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታሢ ሃይቂንዱዋሴ» ጌይንታ ሃይሴ ኬኤዚንቴኔ፤ ጋዓንቴ ዬሱሴ፦ «ታኣኒ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ዒ ናንጋንዳጉዲ ታ ጌዔቶ ኔና ዓይጌ ጌልዜይ?» ጋዓንዳፓዓቴም «ኔ ሃይቂንዱዋሴ» ዒዛም ጌይባኣሴ። 24ዬያ ባኮ ቢያ ማርካዼሢና ዬንሢ ባኮንሢ ፃኣፔሢ ዒዛ ዬያ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታሢኬ፤ ዒዛኮ ማርካዺፃኣ ጎኔ ማዔሢ ኑ ዔራኔ። 25ዬሱሴ ማዼ ሜሌ ሚርጌ ባኣዚ ሃሣ ዓኣኔ። ታ ማላ ጎይፆታቴ ዒዚ ማዼ ባኮ ቢያ ፔቴ ፔቴ ፃኣፒንቴያ ማዔቶ ዬያ ፃኣፒንቴ ማፃኣፖ ዓጫ ሃይ ፔ ቶኦኪና ዓርቃኒ ዳንዳዒንዱዋያታንቴኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\