ዮሓኒሴ 3

1ኒቆዲሞሴ ጌይንታ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚ ፔርሴ ዓሶ ዛላፓ ማዔያታዖ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሱኡጌኬ። 2ዬይ ዓሢ ዹሚና ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ዔርዛሢዮ! ፆኦሲ ዒዛና ዎላ ማዔሢዳፓዓቴም ሃያ ኔኤኒ ማዻ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባኮ ማዻኒ ዳንዳዓይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ዬያሮ ኔኤኒ ፆኦሲ ኮራፓ ሙኬ፥ ዔርዛያ ማዔሢ ኑኡኒ ዔራኔ» ጌዔኔ። 3ዬሱሴያ፦ «ጎኔ ታ ኔኤም ጋዓኔ ዓሲ ላሚ ሎፓ ሾይንቲባኣዖ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛጋኒ ዳንዳዑዋሴ» ጌዔኔ። 4ኒቆዲሞሴ ማሃዖ፦ «ሂዳዖ ዓሲ ጋርቼስካፓ ጊንሣ ዎይቲ ሾይንታኒ ዳንዳዓይ? ላሚ ዒንዶ ጎጶ ጌሊ ሾይንታኒ ዳንዳዓ?» ጌይ ዖኦጬኔ። 5ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ጎኔ ታ ኔኤም ጋዓኔ ዓሲ ዋኣሢና ዓያና ጌኤሺናይዳፓ ሾይንቲባኣዖ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌላኒ ዳንዳዑዋሴ። 6ዓሲዳፓ ሾይንቴሢ ዓሲኬ፤ ዓያናይዳፓ ሾይንቴሢ ዓያናኬ። 7ዬያሮ ‹ላሚ ሾይንታንዳያ ዒንሢም ኮይሳኔ› ታ ኔኤም ጌዔሢሮ ዲቃቲ ሄርሺፖ። 8ዢባሬ ኮዔ ዛላ ዢባርሻኔ፤ ዑኡዞ ኔ ዋይዛኔ፤ ጋዓንቴ ዓንካፓ ሙካቴ ሃሣ ዓንኮ ዓኣዻቴያ ኔ ዔሩዋሴ፤ ዓያናፓ ሾይንታሢ ቢያ ዬያጉዲኬ» ጌዔኔ። 9ኒቆዲሞሴ፦ «ዬይ ዎይቲ ማዓኒ ዳንዳዓይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 10ዬሱሴ ዒዛም፦ «ኔኤኒ ዒስራዔኤሌ ዓሶ ዔርዛሢ ማዓዖ ዬያ ኔ ዔሩዋዓዳ? 11ጎኔ ታ ኔኤም ጋዓኔ ኑ ዔራ ባኮ ኬኤዛኔ፤ ኑ ዛጌ ባኮዋ ኑ ማርካዻኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ኑኡኮ ማርካዺፆ ዔኩዋሴ። 12ሳዓ ዓኣ ባኣዚ ታ ዒንሢም ኬኤዛኣና ዒንሢ ጉሙርቁዋያ ማዔቴ ጫሪንቺ ባኣዚ ታ ዒንሢም ኬኤዜም ዎይቲ ዒንሢ ጉሙርቃንዳይ? 13ጫሪንጫፓ ኬዴ ዓሲ ናዓሢዳፓ ዓታዛ ሌካ ጫሪንጮ ኬስኬይ ዖኦኒያ ባኣሴ። 14«ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ሙሴ ሾኦዦ ሚፆና ዼጊዲ ዓርቄሢጉዲ ዓሲኮ ናዓሢ ሱፂንታንዳያ ኮይሳኔ። 15ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዛ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬዞንሢ ቢያ ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳጉዲኬ» ጌዔኔ። 16ሃሣ ዬሱሴ፦ «ፆኦሲ ዓጮ ሚርጌ ናሽኬሢሮ ፔኤኮ ፔቴ ናዓሢ ዒንጌኔ፤ ዬያሮ ዒዛኮ ናዓሢ ጉሙርቃሢ ቢያ ናንጊና ናንጋያ ማዓንዳኣፓዓቴም ባይቃዓኬ። 17ፆኦሲ ፔኤኮ ናዖ ዓጮ ባንሢ ዳኬሢ ዓጫ ዒዛ ናዖና ዻቃንዳጉዲ ማዓንዳፓዓቴም ዓጮ ዒ ፑርታና ዎጋንዳጉዲቱዋሴ። 18«ዒዛ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬይ ፑርታና ዎጊንታዓኬ፤ ዒዛ ጉሙርቂ ዔኩዋኣሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ናዓሢ ጉሙርቂ ዔኪባኣሢሮ ሃሢ ዓኣንቴ ፑርታና ዎጊንቴያኬ። 19ፖዒ ዓጮ ሙኬኔ፤ ዓሳ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ማዻ ፑርታ ማዔሢሮ ፖዒዳፓ ባሼ ዹሚ ናሽኬኔ፤ ዎጊንቴ ፑርቶ ዎጋኣ ዬያኬ። 20ፑርታ ባኣዚ ማዻሢ ቢያ ፖዒ ዒፃኔ፤ ፔኤኮ ፑርቶ ማዻ ዔርቱዋጉዲ ፖዖ ባንሢ ሙካኒ ኮውዋሴ። 21ጎኔ ማዔ ባኣዚ ማዻሢ ጋዓንቴ ሃንጋ ፖዒ ባንሢ ሙካኔ፤ ሃንጋ ፖዖ ባንሢ ዒ ሙካሢ ፆኦሲ ዓይሢፆ ጎይፆ ማዺንቴ ዒዛኮ ማዻ ዔርታንዳጉዲኬ» ጌዔኔ። 22ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶና ዎላ ዪሁዳ ዓጮ ዓኣዺ ዒኢካ ዔያታ ዋኣፆና ዓሶ ማስኪ ማስኪ ዻካ ኬሊ ዴዔኔ። 23ሳላሜ ጌይንታ ዓጮ ኮይሎይዳ ሄኖኔ ጎዖ ቤዛ ሜርጌ ዋኣሢ ዓኣሢሮ ዮሃኒሴ ዋኣፆና ዓሶ ማስካኔ፤ ዓሳኣ ዒዛ ባንሢ ዓኣዺ ዓኣዺ ዋኣፆና ማስታኔ። 24ዬማና ዮሃኒሴ ሃጊ ቱኡዞ ማኣራ ቱኡቲባኣሴ። 25ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ፔቴ ዓይሁዴ ዓሲስኬያና ባኣካ ዑፆ ጌኤሺፆ ካኣዦ ዛሎ ማርማ ዔቄኔ። 26ዮሃኒሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዮሃኒሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ዔርዛሢዮ! ዬይ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱኮይዳ ኔኤና ዎላ ዓኣሢ፥ ኔኤኒ ዒዛ ዛሎ ማርካዼሢ፥ ሃይሾ ዒዚያ ዋኣሢና ማስካኔ፤ ዓሳ ቢያ ሴካ ዒዛ ባንሢ ዓኣዻኔ» ጌዔኔ። 27ዮሃኒሴ ማሃዖ፦ «ዓይጎ ዓሲታቶዋ ፆኦሲ ዒዛም ዒንጊባኣታቴ ዓይጎ ባኣዚያ ዒዛኮ ዓኣያ ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 28‹ዒዛኮ ቤርታ ታ ዳኪንቴያፓዓቴም ታኣኒ ሜሲሄቱዋሴ› ጌዒ ታ ዒንሢም ኬኤዜሢኮ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ታኣኮ ማርካኬ። 29ዑኡቴላ ዑኡታሢሮኬ፤ ዑኡታሢኮ ዔርጎና ዓሢ ጋዓንቴ ዑኡታሢኮ ዓጫ ዔቂ፥ ዑኡታሢ ዑኡዞ ዋይዛኣና ዎዛዻኔ፤ ዬያጉዲ ታኣኮዋ ዎዛ ሃሢ ጎኔ ዎዛ ማዔኔ። 30ዒዚ ዼጊ ዼግ ጌዔም፥ ታኣኒ ሂርኪ ሂርኪ ጋዓንዳያ ኮይሳኔ» ጌዔኔ። 31ዮሃኒሴ ሃሣ፦ «ዑፃፓ ሙካሢ ቢያኮ ዑሣኬ፤ ሳዓፓ ማዔሢ ሳዓ ዓሲኬ፤ ሳዓ ባኣዚ ዒ ኬኤዛኔ፤ ጫሪንጫፓ ሙካሢ ቢያኮ ዑፃኣኬ። 32ዒዚ ዛጌሢና ዋይዜሢ ማርካዻኔ፤ ጋዓንቴ ዒዛኮ ማርካዺፆ ዔካይ ባኣሴ፤ 33ዒዛኮ ማርካዺፆ ዔካሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ጎኔ ማዔሢ ጌኤሺ ዔሬኔ። 34ፆኦሲ ዳኬሢ ፆኦሲ ቃኣላ ኬኤዛኔ፤ ፆኦሲያ ፔኤኮ ዓያኖ ሚርጌና ዒዛም ዒንጋኔ። 35ዓዴ ፔኤኮ ናዓሢ ናሽካኔ፤ ቢያ ባኮ ዒዛ ኩጫ ዒንጌኔ። 36ናዓሢ ጉሙርቂ ዔካሢኮ ናንጊና ናንጊ ዓኣኔ፤ ናዓሢ ጉሙርቂ ዔኩዋኣሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ዒንጋ ሜቶይዳ ናንጋንዳኣፓዓቴም ኮሺ ናንጊ ዴንቃዓኬ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\