ዮሓኒሴ 5

1ዬካፓ ዓይሁዶኮ ቦንቾ ኬሎ ማዔሢሮ ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ዴንዴኔ። 2ዬሩሳላሜይዳ ማራታ ጌላ ካሮ ዓጫ፥ ዔብሬ ዓሶ ሙኡቺና ቤኤቴ ዛኣታ ጌይንታ ፔቴ ዴዔ ዋኣሢ ዓኣንቴ ዒዞ ቤዛ ዶንጎ ጎይሢ ዎላ ካኣማኔ። 3ሚርጌ ሃርጊንቴ ዓሲ፥ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲ፥ ዎቦ ዓሲ ሃሣ ሃንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሲ ዬንሢ ጎይፆንሢ ካኣማ ካራ ላሂ፥ [ዋኣፃ ዓጊፃንዳያ ሄላንዳኣና ካፓኔ፤ 4ፔቴ ፔቴና ጎዳኮ ኪኢታንቻሢ ዴዔ ዋኣፄሎ ኬዲ ዓጊሣኔ፤ ዋኣፃ ዓጊፃኣና ቤርታዺ ዋኣፆይዳ ጌላሢ ፔኤኮ ዓኣ፥ ዓይጎ ዶርዖይዳፓ ቢያ ፖፖዓኔ።] 5ዒኢካ ሃይሢታሚ ሳሊ ሌዔ ጉቤ ሃርጊንቴ፥ ፔቴ ዓሲስኬይ ዓኣኔ። 6ዬሱሴ ዬይ ዓሢ ዒኢካ ላሂ ዓኣንቴ ዛጋዖ፥ ሚርጌ ዎዴይዳፓ ዓርቂ ሃርጊንቴያታሢ ዔሪ፦ «ፖዓኒ ኔ ኮዓ» ጌዔኔ። 7ሃርጊንቴ ዓሢ፦ «ጎዳሢዮ! ዋኣፃ ዓጊፃኣና ታና ዔኪ ዋኣፄሎይዳ ጌልዛ ዓሲ ባኣሴ፤ ታኣኒ ጌላንዳኔ ጋዓኣና ሜሌሢ ታና ቢሪ ኬዳኔ» ጌዔኔ። 8ዬሱሴያ፦ «ዔቂጋፓ ኔና ኬዲ ዔኪ ሙኮና ሃላሢ ኬዲ ዔኪ ዴንዴ» ዒዛም ጋዓዛ፥ 9ዓሢ ቤዞማና ፖዓዖ ሃላሢ ኬዲ ዴንዴኔ። ዬይ ያዺ ማዔሢ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎናኬ፤ 10ዬያሮ ዓይሁዶ ዓሶ ዎይሣ ዓሳ ዬያ ፖዔ ዓሢ ኮራ፦ «ሃኖ ሃውሾ ኬሎታሢሮ ኔኤኮ ሃላሢ ኔ ኬዳንዳጉዲ ዎጋ ዓይሡዋሴ» ጌዔኔ። 11ዒዚ ጋዓንቴ፦ «ታና ፖዒሴ ዓሢ ‹ኔኤኮ ሃላሢ ኬዲ ዔኪ ዓኣዼ› ታኣም ጌዔኔ» ጌይ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 12ዔያታ ማሃዖ፦ «ሃላሢ ኔኤኮ ኬዲ ዓኣዼ ኔና ጌዔሢ ዖናዳይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 13ዬሱሴ ዬኖ ቤዛፓ ዴሮ ባኣኮ ዓኣዼሢሮ ዒዛ ፖዒሴሢ ዖና ማዔቴያ ዒ ዔሪባኣሴ። 14ዬካፓ ዬሱሴ ዓሢ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዴንቃዖ፦ «ሃይሾ ኔ ፖዔኔ! ሃያይዳፓ ባሼ ባኣዚ ኔና ሄሉዋጉዲ ሃካፓ ሴካ ጎሜ ማዺፖ» ጌዔኔ። 15ዓሢ ዓኣዻዖ ዒዛ ፖዒሴሢ ዬሱሴ ማዔሢ ዓይሁዶኮ ዎይሣ ዓሶም ኬኤዜኔ። 16ዬያ ባኮ ሃውሾ ኬሎና ማዼሢሮ ዓይሁዶኮ ዎይሣ ዓሳ ዬሱሴ ዒፂ ኬሚሢ ዓርቄኔ። 17ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ታ ዓዴ ቢያ ኬሊ ማዻኔ፤ ታኣኒያ ሃሣ ማዻኔ» ጌይ ዔያቶም ማሄኔ። 18ዓካሪ ዓይሁዶኮ ዎይሣ ዓሳ ዒዚ ሃውሾ ኬሎና ማዾ ማዼሢሮ ሌሊቱዋንቴ፦ «ፆኦሲ ታኣኮ ዓዶኬ» ጌይ ፔና ፆኦሲና ዎላ ሄኮ ማሄሢሮ ባሼና ዒዛ ዎዻኒ ኮዔኔ። 19ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓዴ ማዻንቴ ዛጌሢ ማዺሢዳፓ ዓታዛ ናዓሢ ፔ ቢታንቶና ዓይጎ ባኣዚያ ማዹዋሴ። ዓዴ ማዻ ባኮ ናዓሢያ ዬያጉዲ ማዻኔ። 20ዓዴ ፔኤኮ ናዓሢ ናሽካሢሮ ዒ ማዻ ባኮ ቢያ ዒዛ ዻዋኔ፤ ዒንሢ ሄርሺ ዲቃታንዳጉዲ ሃያይዳፓ ባሼ ማዾዋ ዒዛ ዻዋንዳኔ። 21ዓዴ ሃይቄዞንሢ ዔቂሳሢና ሼምፖ ዔያቶም ዒንጋሢጉዲ ናዓሢያ ኮዔ ዓሲም ሼምፖ ዒንጋኔ። 22ዓዴ ዖ ዑፆይዳኣ ዎጉዋሴ፤ ጋዓንቴ ዎጊፆ ቢታንቶ ቢያ ናዓሢም ዒንጌኔ። 23ዬያ ዒ ማዼሢ ዓሳ ቢያ ዓዶ ቦንቺ ናዓሢያ ቦንቻንዳጉዲኬ። ናዓሢ ቦንቹዋኣሢ ናዓሢ ዳኬ፥ ዓዶዋ ቦንቻዓኬ» ጌዔኔ። 24ዬሱሴ ሃሣ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ታኣኮ ቃኣሎ ዋይዛሢና ታና ዳኬሢያ ጉሙርቃሢኮ ናንጊና ናንጊ ዓኣኔ፤ ዒዚያ ሃይቢዳፓ ናንጊ ባንሢ ፒንቄያፓዓቴም ናንጊና ሜታዻንዳጉዲ ዎጊንታዓኬ። 25ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃይቄ ዓሳ ፆኦሲኮ ናዓሢ ዑኡዞ ዋይዛንዳ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ዬና ዎዳኣ ሃሢኬ፤ ዋይዛዞንሢያ ቢያ ሼምፔና ናንጋንዳኔ። 26ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓዴ ፔ ቶኦኪና ሼምፖ ዒንጋያ ማዔሢጉዲ ናዓሢያ ሼምፖ ዒንጋያ ማዓንዳጉዲ ማሄኔ። 27ናዓሢ ዓሲ ናይ ማዔሢሮዋ ዎጌ ዒ ዎጋንዳጉዲ ቢታንቶ ዒዛም ዒንጊንቴኔ። 28ዬያ ባኮ ዲቃቲ ሄርሺፖቴ! ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃይቄ ዓሳኣ ቢያ ፆኦሲኮ ዑኡዞ ዋይዛ ዎዴ ሙካንዳኔ። 29ኮሺ ማዼዞንሢ ሃይቦይዳፓ ዔቂ፥ ሼምፔና ናንጋንዳኔ፤ ፑርታ ማዼዞንሢ ጋዓንቴ ሃይቦይዳፓ ዔቂ፥ ሜታዻንዳጉዲ ዎጊንታንዳኔ» ጌዔኔ። 30ዬሱሴ ሃሣ፦ «ታኣኒ ታ ቢታንቶና ዓይጎ ባኣዚያ ማዻኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ጋዓንቴ ታ ዓዶይዳፓ ታ ዋይዜሢ ዎጋኔ፤ ታና ዳኬሢኮ ማሊፆ ማዓንዳኣፓዓቴም ታ ማሊፆ ታ ኩንሡዋኣሢሮ ዎጋ ታኣኮ ፒዜኬ።» 31«ታኣኒ ታኣሮ ታ ዛሎ ማርካዼቴ፥ ማርካዺፃ ታኣሲ ጎኔቱዋሴ» ጌዔኔ። 32«ሃሣ ዬሱሴ ታኣም ማርካዻይ ሜሌ ዓኣኔ፤ ዒዚ ታ ዛሎ ማርካዻ ማርካታ ጎኔ ማዔሢ ታ ዔራኔ። 33ዒንሢ ዮሃኒሴ ባንሢ ዓሲ ዳኬያና ዒዚ ጎኔ ማርካዼኔ። 34ሃያ ታ ጋዓሢ ዒንሢ ዻቃንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ታኣም ዓሲ ማርካዻንዳያ ኮይሳሢሮቱዋሴ። 35ዮሃኒሴ ዔኤታያ ሃሣ ፖዓ ፖዒ ጉዴያኬ፤ ዒንሢያ ዻካ ዎዴሮ ዒዛ ፖዖና ዎዛዻኒ ኮዔኔ። 36ታኣኮ ጋዓንቴ ዮሃኒሴ ማርካዼሢዳፓ ባሼ ማርካ ዓኣኔ፤ ታኣኮ ማርካ ታ ዓዴ ታ ማዻንዳጉዲ ዒንጌ ማዾኬ፤ ዬይ ታ ማዻ ማዻ ዓዴ ታና ዳኬያ ማዒፆ ዛሎ ማርካዻኔ። 37ታና ዳኬ ዓዴ ፔ ቶኦኪና ታ ዛሎ ማርካዼኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዒዛኮ ዑኡዞ ፔቴታዖ ዋይዚባኣሴ፤ ሃሣ ዒዛ ዒንሢ ዛጊባኣሴ። 38ዒዚ ዳኬሢ ዒንሢ ጉሙርቂባኣሢሮ ዒዛኮ ቃኣላ ዒንሢኮ ዒና ዴዓዓኬ። 39ዒንሢ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳፓ ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳያ ዒንሢም ማላሢሮ ዬያ ማሂ ማሂ ዒንሢ ዛጋኔ፤ ዬያታ ታ ዛሎ ማርካዻዞንሢኬ። 40ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዒንሢ ሼምፖ ዴንቃኒ ታ ባንሢ ሙካኒ ኮዑዋሴ» ጌዔኔ። 41ዬሱሴ ሃሣ፦ «ታኣኒ ቦንቾ ዓሲዳፓ ኮዑዋሴ። 42ጋዓንቴ ዒንሢ ዎዚጉዴ ዓሲታቴያ ታ ዒንሢ ዔራኔ፤ ፆኦሲ ናሹሞዋ ዒንሢኮ ዒና ባኣያ ማዔሢ ታ ዔራኔ። 43ታኣኒ ታ ዓዶ ሱንፆና ሙኬኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ታና ጎኔኬ ጌይ ዔኪባኣሴ፤ ሜሌ ፔ ሱንሢና ሙኬቴ ጋዓንቴ ዒንሢ ዬያ ጎኔኬ ጌይ ዔዔካንዳኔ። 44ዒንሢ ሴካና ሃንጋና ዎሊ ቦንቻ ዓሳ፥ ፔቴ ፆኦዛሢዳፓ ጴዻ ቦንቾ ጋዓንቴ ኮዑዋ ዓሳ፥ ዎዲ ታና ዒንሢ ጉሙርቃኒ ዳንዳዓይ? 45ታ ዒንሢ ታ ዓዶ ቤርታ ዎጎና ዓይሢሳንዳያ ዒንሢም ማሎፓ፤ ዒንሢ ዎጎና ዓይሢሳንዳሢ ዒንሢ ዒዛ ጉሙርቃ ሙሴኬ። 46ሙሴ ዒንሢ ጉሙርቃያ ማዔያታቴ ዒዚ ታ ዛሎ ፃኣፔያታሢሮ ታናኣ ዒንሢ ጉሙርቄያናንዳኔ። 47ዒዚ ፃኣፔሢ ዒንሢ ጉሙርቂባኣቴ ታ ኬኤዛሢ ዒንሢ ዎይቲ ጉሙርቂ ዔካንዳይ?» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\