ዮሓኒሴ 6

1ዬካፓ ዬሱሴ ፂብራዶሴ ጌይንታ ጌሊላ ባዞ ሱኮ ፒንቄኔ። 2ሚርጌ ዓሳ ዬሱሴ ሃርጊንቴ ዓሶ ፖዒሴሢሮና ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንታ ዓኮ ባኮ ማዼም ዛጌሢሮ ዒዛ ጊንፆ ሙኬኔ። 3ዬሱሴ ሌካ ዹኮ ኬስካዖ ዒኢካ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዴዔኔ። 4ዒማና ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬላ ዑኬኔ። 5ዬሱሴ ሚርጌ ዴሬ ዒዛ ባንሢ ሙካሢ ዼግ ጌይ ዛጋዖ፥ ፒልጶሴ ኮራ፦ «ሃያ ቢያ ዓሶም ጊዳንዳ ሙኡዚ ዓንካፓ ኑ ሻንቃንዳይ?» ጌዔኔ። 6ዬሱሴ ዬያ ጌዔሢ ፒልጶሴ ዎዚ ጋዓቴያ ዋይዛኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒ ማዻንዳ ባኮ ፔ ቶኦኪና ዔዔራያኬ። 7ፒልጶሴያ፦ «ፔቴ ፔቴሢም ዻካ ዻካ ቡንፂሢታዖ ዒንጊንታንዳጉዲ ፔቴ ዓሲ ላምዖ ፄኤታ ኬሊ ማዼም ዒንጊንታንዳ ሚኢሼጉዴያና ካሣ ዔያቶም ሻንቆናቴያ ጊዳዓኬ» ጌይ ዒዛም ማሄኔ። 8ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶይዳፓ ፔቴ፥ ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴኮ ጌርሲ፥ ዒንዲራሴ፦ 9«ዶንጎ ዔልዓ ካሣና ላምዖ ሞሎና ዓኣ፥ ፔቴ ናይስኬይ ሃካ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ዬንሢ ሃያ ቢያ ዴሮም ዓይጎ ማዓንዳይ?» ጌዔኔ። 10ዬሱሴ፦ «ዓሶ ዴይሡዋቴ» ዔያቶም ጌዔኔ። ዬኖ ቤዛ ቡጬታሢሮ ዓሳ ዴዔኔ፤ ዒኢካ ዓኣ፥ ዓቲንቆ ዓሶኮ ፓይዳ ዶንጎ ሺያ ማዓያኬ። 11ዬካፓ ዬሱሴ ካሦ ዔካዖ ጋላቲ፥ ዴዔ ዓሶም ዒንጋንዳጉዲ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም ዒንጌኔ። ዬያጉዲ ሞላሢያ ሃሣ ዒዞ ጎይፆ ዒንጌም ቢያሢ ኮይሳሢጉዴያ ሙዔኔ። 12ቢያሢ ሙይ ሚሽኬስካፓ ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታዞንሢም፦ «ፔቴታዖ ዲኢኒ ዓቱዋጉዲ ዶንቦ ቡኩሱዋቴ» ጌዔኔ። 13ዔያታኣ ዓሳ ሙዒ ሚሽኬ፥ ዶንጎ ካሦ ዶንቦ ቡኩሲ ታጶ ላምዖ ዼኤፒ ሌማቴ ኩንሤኔ። 14ዓሳ ዬሱሴ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባኮ ማዼሢ ዛጋዖ፦ «ጎኔና ሃይ፥ ዓጮ ሙካንዳኔ ጌይንቴ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢኬ» ጌዔኔ። 15ዒማና ዓሳ ዎልቄና ዓርቂ ዒዛ ካኣታሳኒ ማላሢ ዔራዖ ዬሱሴ ዓሶፓ ዱማዺ፥ ፔኤሮ ጌሜሪ ባንሢ ዓኣዼኔ። 16ሳዓ ዓማዛ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ጌሊላ ባዞ ባንሢ ኬዴኔ፤ 17ዬካፓ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ፥ ቂፒርናሆሜ ባንሢ ዓኣዺሢ ዓርቄኔ፤ ዬማና ሳዓ ዓሜንቴ ዬሱሴ ሃጊ ዔያቶ ኮራ ሙኪባኣሴ። 18ዒማና ዼኤፒ ጉዶ ዢባሬ ዢባርሻሢሮ ባዞ ዋኣፃ ዓጊፃኔ። 19ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዶንጎ ሃሣ ላሆ ሺያ ታኣኪሢ ማዓንዳያ ዋኣፆ ጊዶ ጎንጎ ዔኪ ዓኣዼስካፓ ዬሱሴ ባዞ ዑፆይዳ ቶኪና ሃንቲ ሃንቲ ዔያቶ ባንሢ ሙካሢ ዛጋዖ ዔያታ ዲቃቲ ዒጊጬኔ። 20ዒዚ ጋዓንቴ፦ «ታናኬ! ዒጊጪፖቴ!» ጌዔኔ። 21ዔያታ ዎዛዺ፥ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ጋሮ ዒዛ ዔኪ ጌልዛዛ ቤዞማና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌላ ዔያታ ዓኣዻ ቤዞ ሄሌኔ። 22ዚሮ ጉቴሎ ባዞኮ ሶ ሱኮይዳ ዓቴ ዓሳ ባዞይዳ ፔቴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጊ ዓኣንቴ ዛጌኔ፤ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ፔኤሮ ዴንዴሢና ዬሱሴ ዔያቶና ዎላ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ጋሮ ጌሊባኣሢ ዔሬኔ። 23ጋዓንቴ ሜሌ ዋኣሢና ፒንቆ ጎንጊ ፂብራዶሴፓ ዔቂ ዬሱሴ ፆኦሲ ጋላቲ ዴሮ ካሦ ሙኡዜ ቤዞ ሙኬኔ። 24ዴራ ዬሱሴ ማዔቴያ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዒኢካ ባኣሢ ዛጋዖ ዬንሢ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎንሢ ቶጊ ዬሱሴ ኮዒ፥ ቂፒርናሆሜ ዓኣዼኔ። 25ባዞኮ ሱኮይዳ ዒዛ ዔያታ ዴንቃዖ፦ «ዔርዛሢዮ! ሃይካ ኔ ዎዳኣ ዎዳ ሙኬይ?» ጌዔኔ። 26ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዒንሢ ታና ኮዓሢ ካሦ ሙይ ሚሽኬሢሮ ማዓንዳኣፓዓቴም ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንቴ ዓኮ ባኮ ዛጌሢሮቱዋሴ። 27ባይቃ ካሣም ማዺፖቴ፤ ባሼና ዓሲ ናዓሢ ዒንሢም ዒንጋ፥ ናንጊና ናንጊ ሼምፖም ማዓንዳ ካሦም ማዹዋቴ፤ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ፔኤኮ ናዓሢ ዒዛሮ ማዔሢ ዔርዛ ማላቶ ዒዛይዳ ዓይሤኔ» ጌዔኔ። 28ዓሳኣ፦ «ሂዳዖ ኑኡኒ ፆኦሲ ማዾ ማዻኒ ዓይጎ ማዻንዳያ ኑና ኮይሳይ» ጌዔኔ። 29ዬሱሴ፦ «ዒንሢ ማዻንዳጉዲ ፆኦሲ ኮዓ ማዻ ዒዚ ዳኬሢ ጉሙርቂ ዔኪሢኬ» ጌይ ዔያቶም ማሄኔ። 30ዔያታ ዒዛ ኮራ፦ «ኑኡኒ ዛጊ ኔና ጉሙርቂ ዔካንዳጉዲ ዓይጎ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ኔ ዻዋንዳይ? ሃሣ ዓይጎ ኔ ማዻንዳይ? 31‹ዔያታ ሙዓንዳጉዲ ጫሪንጫፓ ካሣ ዔያቶም ዒንጌ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲ ኑኡኮ ዓዶንሢ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ማና ጌይንታ ካሦ ሙዔኔ» ጌዔኔ። 32ዒማና ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ጫሪንጫፓ ኬዴ ካሦ ዒንሢም ዒንጌሢ ሙሴቱዋሴ፤ ጎኑሞ ካሦ ጫሪንጫፓ ዒንሢም ዒንጋሢ ታኣኮ ዓዳሢኬ፤ 33ዒዚ ዒንጋ ካሣ ጫሪንጫፓ ኬዳያ ሃሣ ዓጪም ሼምፖ ዒንጋያኬ» ጋዓዛ፥ 34ዓሳ፦ «ጎዳሢዮ! ዬያጉዴ ካሦ ቢያ ዎዴ ኑም ዒንጌ» ጌዔኔ። 35ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ሼምፖኮ ካሣ ታናኬ፤ ታ ኮራ ሙካሢ ፔቴታዖ ናይዺንታዓኬ፤ ታና ጉሙርቂ ዔካሢያ ፔቴታዖ ዼኤቢንታዓኬ፤ 36ዒንሢ ጋዓንቴ ታና ዛጌያታዖ ጉሙርቂ ዔኪባኣሢሮ ታ ዒንሢም ሃያ ጋዓኔ። 37ዓዴ ታኣም ዒንጋሢ ቢያ ሃንጋ ታ ባንሢ ሙካንዳኔ፤ ሃንጋ ታ ባንሢ ሙካሢያ ሴካ ዙሎ ታ ኬሳዓኬ። 38ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኒ ጫሪንጮይዳፓ ኬዴሢ ታና ዳኬሢኮ ማሊፆ ኩንሣኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ታ ማሊፆ ኩንሣኒቱዋሴ። 39ታና ዳኬሢኮ ማሊፃ፦ ዒ ታኣም ዒንጌዞንሢዳፓ ቢያ ፔቴታኣ ባይዙዋዖ ጋፒንፆ ኬሎና ናንጊና ናንጊ ሼምፖ ዴንቃንዳጉዲ ሃይቢፓ ታ ዔያቶ ዔቂሳንዳኔ። 40ሂዮ፤ ታ ዓዳሢኮ ማሊፃ ናዓሢ ዛጊ ዒዛ ጉሙርቂ ዔኬሢ ቢያ ናንጊና ናንጊ ሼምፖ ዴንቃንዳጉዲኬ፤ ታኣኒያ ጋፒንፆ ኬሎና ዒዛ ናንጊና ናንጊ ሼምፖ ዴንቃንዳጉዲ ሃይቢፓ ዔቂሳንዳኔ» ጌዔኔ። 41ዬሱሴ፦ «ጫሪንጮይዳፓ ኬዴ ካሣ ታናኬ» ጌዔሢሮ ዓይሁዶ ዓሳ ዒዛ ዑፃ ጉንዱሚሢ ዓርቄኔ። 42ዔያታ ዒዛ፦ «ሃይ ዮሴፔ ናዓሢ፥ ዬሱሴቱዋዓዳ? ዓዶና ዒንዶና ዒዛኮ ኑ ዔራዞንሢቱዋዓዳ? ሂዳዖ ሃሢ ዒዚ ‹ጫሪንካፓ ታ ኬዴኔ› ዎይቲ ጋዓይ?» ጌዔኔ። 43ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ «ታ ዛሎ ዎላ ጉንዱሚፖቴ፤ 44ታና ዳኬ፥ ዓዴ ዔኪ ሙኪባኣ ዓሲ ማዔቴ ታ ባንሢ ሙካኒ ዳንዳዓ ዓሲ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ሃንጋ ታ ባንሢ ሙካሢያ ጋፒንፆ ኬሎና ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳጉዲ ሃይቢዳፓ ታ ዔቂሳንዳኔ። 45ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖይዳ፦ ‹ዓሳ ቢያ ፆኦሲዳፓ ዔሬያ ማዓንዳኔ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ፤ ዬያሮ ዓዶይዳፓ ዋይዚ ዔሬሢ ቢያ ሃንጋ ታ ባንሢ ሙካንዳኔ። 46ዬይ ያዺ ማዓዛ ዓዶ ዛጌ ዓሲ ዓኣኔ ጌይሢቱዋሴ። ዓዶ ዛጌሢ ፆኦሲ ኮራፓ ሙኬሢ ሌሊኬ። 47ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ታና ጉሙርቂ ዔካሢኮ ናንጊና ናንጊ ዓኣኔ። 48ታኣኒ ሼምፖኮ ካሣኬ፤ 49ዒንሢኮ ዓዶንሢ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ማና ጌይንታ ካፆ ሙዔኔ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ሃይቄኔ፤ 50ጫሪንጮይዳፓ ኬዴ ካሣ ሃያታሢሮ፥ ሃያ ካሦ ሙዓሢ ፔቴታዖ ሃይቃዓኬ። 51ጫሪንጫፓ ኬዴ፥ ናንጊና ባይቁዋ ካሣ ታናኬ፤ ሃኖ ካሦይዳፓ ሙዓሢ ቢያ ናንጊና ናንጋንዳኔ፤ ዓጮም ሼምፖ ማዓንዳጉዲ ታኣኒ ዒንጋ ካሣ ታናኬ» ጌዔኔ። 52ዬማና ዓይሁዶ ዓሳ፦ «ሃይ ዓሢ ዒዛ ኑ ሙዓንዳጉዲ ዎዲ ኑም ፔና ዒንጋኒ ዳንዳዓይ?» ጌይሢና ዎላ ማርሜኔ። 53ዬያሮ ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓሲ ናዓሢ ዒንሢ ሙዒባኣቴ ሃሣ ሱጉፆዋ ዒንሢ ዒዛኮ ዑሽኪባኣቶ ዒንሢኮ ናንጊ ሼምፓ ባኣሴ። 54ታና ሙዓሢና ሱጉፆዋ ታኣኮ ዑሽካሢኮ ቢያ ናንጊና ናንጊ ሼምፓ ዓኣኔ፤ ታኣኒያ ጋፒንፆ ኬሎና ዒዛ ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳጉዲ ሃይቢዳፓ ዔቂሳንዳኔ። 55ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኒ ጎኔ ሙኡዚ፤ ሱጉፃኣ ታኣኮ ጎኔ ዑሺኬ። 56ታና ሙዓሢና ሱጉፆዋ ታኣኮ ዑሽካሢ ቢያ ታኣና ናንጋንዳኔ፤ ታኣኒያ ዒዛና ናንጋንዳኔ። 57ናንጊና ባይቁዋ፥ ዓዴ ታና ዳኬም ታኣኒያ ዒዛና ናንጊና ባይቁዋያ ማዒ ናንጋሢጉዲ ታና ሙዓሢያ ቢያ ታኣና ናንጊና ባይቁዋያ ማዒ ናንጋንዳኔ። 58ዓካሪ ጫሪንጮይዳፓ ኬዴ ካሣ ሃያኬ፤ ዬይያ፦ ዒንሢኮ ዓዶንሢ ሙዔሢ ጉዴያቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬኖ ካሦ ሙዔ ዓሳ ሃይቄኔ፤ ሃኖ ካሦ ሙዓሢ ጋዓንቴ ናንጊና ናንጋንዳኔ» ጌዔኔ። 59ዬሱሴ ዬያ ኬኤዜሢ ቂፒርናሆሜይዳ፥ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ዔርዚቤቃኬ። 60ዒዛ ዔሪ፥ ዒዛ ዓሲ ማዔ ዓሶይዳፓ ሚርጌዞንሢ ዬያ ዋይዛዖ፦ «ሃይ ዴኤሢ ጌኤሲኬ፤ ዖኦኒ ጎኔኬ ጌይ ዔካኒ ዳንዳዓንዳይ?» ጌዔኔ። 61ዔያታ ዬኖ ባኮ ዛሎ ጉንዱማሢ ፔ ዓያኖና ዬሱሴ ዔራዖ፦ «ሃይ፥ ዒንሢ ዻቢሳ ባኣዚዳ? 62ዓሲኮ ናዓሢ ዎንዴ ዓኣ ቤዞ ማዒ ኬስካሢ ዒንሢ ዛጋዖ ዎዚ ጋዓኒዳይ? 63ሼምፖ ዒንጋሢ ፆኦሲ ዓያናኬ፤ ዓሲኮ ዎልቄ ጋዓንቴ ዓይጎዋ ማኣዱዋሴ፤ ታኣኒ ዒንሢም ኬኤዛ ቃኣላ ሼምፖ ዒንጋ ዓያናኬ፤ 64ጋዓንቴ ዒንሢ ባኣኮይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዬያ ጉሙርቁዋ ዓሲ ዓኣኔ» ጌዔኔ። ዬሱሴ ዬያ ጌዔሢ ቤርታፓ ዓርቃዖ ዒዛ ጉሙርቁዋኣሢና ዒዛ ዓኣሢ ዒንጋንዳሢ ዖናታቶዋ ዔራሢሮኬ። 65ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ዓዴ ዓይሤያ ማዒባኣያታቶ ታ ባንሢ ሙካኒ ዳንዳዓይ ባኣሴ ታ ዒንሢም ጌዔሢ ዬያሮኬ» ጌዔኔ። 66ዬያይዳፓ ዔቄያና ዒዛ ዔሪ፥ ዒዛ ዓሲ ማዔ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ጊንሢም ማዔኔ፤ ዬማፓ ዓርቃዖ ዔያታ ዒዛ ጊንፆ ሃንቲፆ ሃሼኔ። 67ዬያሮ ዬሱሴ ታጶ ላምዖንሢ ኮራ፦ «ዒንሢያ ሃሺ ዓኣዻኒ ኮዓ?» ጌዔኔ። 68ዬማና ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴ ማሃዖ፦ «ጎዳሢዮ! ኑኡኒ ዖ ባንሢ ዓኣዻንዳይ? ኔኤኮ ናንጊና ናንጊ ሼምፖ ቃኣላ ዓኣኔ። 69ኑኡኒ ኔና ጉሙርቂ ዔኬኔ፤ ፆኦሲም ዱማዼያ ዒዛኮ ናዓሢ ኔና ማዔሢያ ኑ ዔሬኔ» ጌዔኔ። 70ዬሱሴያ፦ «ታናቱዋይ ዒንሢ፥ ታጶ ላምዖንሢ ዶኦሬሢ? ጋዓንቴ ዒንሢዳፓ ፔቴሢ ፃላሄኬ» ዔያቶም ጌዔኔ። 71ዬያ ዒ ጌዔሢ ሲሞኦኔ ናኣዚ፥ ዓስቆሮንቶ ዓጮ ዓሢ፥ ዪሁዳ ዛሎሮኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዪሁዳ ዎዚ ታጶ ላምዖንሢዳፓ ፔቴሢ ማዔቴያ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጋሢ ዒዛ ማዔሢሮኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\