ዮሓኒሴ 7

1ዬካፓ ዬሱሴ ጌሊላ ዓጮይዳ ሴካ ሃንጋ ሃንታኔ፤ ዪሁዳ ዓጮይዳ ጋዓንቴ ሃንታኒ ኮይባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓይሁዶ ዓሶ ዎይሣ ዓሳ ዒዛ ዎዻኒ ኮዓሢሮኬ። 2ዬኖ ዎዶና ዓይሁዶ ዓሶኮ ዉልሾ ዴማ ዴዒ ቦንቾ ኬላ ዑኬኔ። 3ዬያሮ ዬሱሴኮ ጌርሲንሢ ዒዛ ኮራ ሙካዖ፦ «ኔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኔኤኒ ፆኦሲ ዎልቄና ማዻ ዓኮ ባኮ ዛጋንዳጉዲ ሃካፓ ኬስኪ ዪሁዳ ዓጮ ዓኣዼ፤ 4ዓይጎሮ ጌዔቴ ፔጌና ዔርታኒ ኮዓ ዓሲ ማዾ ፔኤሲ ዓኣቺ ማዹዋሴ፤ ኔኤኒያ ሃያ ባኮ ቢያ ማዻ ዎዶና ኔና ኔ ዓጮም ፔጋሲ ዔርዛንዳያ ኮይሳኔ» ጌዔኔ። 5ዬያ ዔያታ ጌዔሢ ዒዛኮ ጌርሲንሢታዖ ዒዛ ጉሙርቂ ዔኪባኣሢሮኬ። 6ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ታ ዎዳ ሃጊ ሄሊባኣሴ፤ ዒንሢ ዎዳ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ጊኢጌያኬ። 7ዓጫ ዒንሢ ዒፃኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ታና ጋዓንቴ ዒፃኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኒ ዓጮኮ ማዻ ፑርታ ማዔሢ ማርካዻሢሮኬ። 8ዒንሢ ጋዓንቴ ቦንቾ ኬሎሮ ዓኣዹዋቴ፤ ታኣኮ ዎዳ ሃጊ ሄሊባኣሢሮ ዬኖ ቦንቾ ኬሎ ቤዞ ታ ዓኣዻዓኬ» ጌዔኔ። 9ዬያ ጌዒጋፓ ዒዚ ጌሊላይዳ ዓቴኔ። 10ጋዓንቴ ዒዛኮ ጌርሲንሢ ቦንቾ ኬሎ ቤዞ ዓኣዼሢኮ ጊንፃ ዒዚ ዓኣሺንቲ ዬኖ ቤዞ ዴንዴኔ። 11ዬኖ ቤዞይዳ ዓይሁዶ ዓሶ ዎይሣ ዓሳ፦ «ዬይ ዓሢ ዎካዳይ?» ጌዒ ጌዒ ዒዛ ኮዓኔ። 12ዴራ ዒዛ ሚርጌና ዾንካኔ፤ ዒማና ፔቴ ፔቴዞንሢ፦ «ዒዚ ኮሺ ዓሲኬ» ጋዓዛ፥ ዛላ፦ «ያዺቱዋሴ፤ ዒዚ ዴሮ ዻዻቢሻኔ» ጋዓኔ። 13ያዺ ማዔቶዋ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዎይሣ ዓሶ ዒጊጪሢና ዖኦኒያ ዒዛ ዛሎ ፔጌና ጌስቲባኣሴ። 14ዬኖ ቦንቾ ኬሎኮ ሄካስካ ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣሪ ዓኣዺ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 15ዓይሁዶ ዓሶ ዎይሣ ዓሳ፦ «ሃይ ዓሢ ዓሲዳፓ ዔሪባኣያታዖ ሃያ ቢያ ዎዲ ዔራኒ ዳንዳዔይ?» ጌዒ ጌዒ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 16ዬያሮ ዬሱሴ፦ «ታ ዔርዛ ባካ ታና ዳኬ፥ ታ ዓዶይዳፓ ዒንጊንቴያ ማዓንዳኣፓዓቴም ታጊዳፓቱዋሴ። 17ታና ዳኬሢኮ ዓይሢፆ ኩንሣኒ ኮዓያ ዓኣቶ ሃይ ታኣኮ ዔርዚፃ ፆኦሲዳፓ ዒንጊንቴቴያ ሃሣ ታኣኒ ታ ቶኦካፓ ዔኪ ኬኤዛያ ማዔቴያ ዱማሲ ዔራንዳኔ። 18ፔ ቶኦካፓ ኬኤዛሢ ፔ ቦንቾ ኮዓኔ፤ ዳኬሢ ቦንቾም ማዻሢ ጋዓንቴ ጎኑሞ ዓኣያኬ፥ ሉኡዙሞዋ ዒዛይዳ ባኣሴ። 19ሙሴ ዒንሢም ዎጌ ዒንጊባይ? ጋዓንቴ ዒንሢዳፓ ዎጎ ኩንሣይ ዖኦኒያ ባኣሴ። ዒንሢ ዓይጎሮ ታና ዎዻኒ ኮዓይ?» ጌዔኔ። 20ዴራኣ፦ «ሃይ ኔ፥ ፑርቶ ዓያና ዓርቄሢ ሃይ! ዖ ኔና ዎዻኒ ኮዔይ?» ጌዔኔ። 21ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ታኣኒ ፔቴ ማዾ ማዼኔ፤ ዒንሢ ቢያሢ ዬኖ ማዼሎ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 22ሙሴ ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂሢ ዎጌ ዒንሢም ዒንጌኔ፤ ዬይ ዎጋ ዒንጊንቴሢ ዒንሢኮ ዓዶንሢዳፓ ማዓንዳኣፓዓቴም ሙሴይዳፓቱዋሴ፤ ዓካሪ ዒንሢ ሃውሾ ኬሎናታዖ ዓሲኮ ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቲቃኔ። 23ዓካሪ፥ ሙሴ ዔርዜ ዎጋ ዓቱዋጉዲ ዓሲ ሃውሾ ኬሎና ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂንታያ ማዔቴ ታኣኒ ሃውሾ ኬሎና ዓሲ ሼምፖ ዻቂሼሢሮ ዓይጎሮ ታ ዑፃ ዒንሢ ጎሪንታይ? 24ዓሲ ዛጊ፥ ዱማሲ ዎጊፆይዳፓ ፒዜ ዎጌ ዎጉዋቴ» ጌዔኔ። 25ዬሩሳላሜ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ፦ «ዓይሁዶ ዓሶኮ ሱኡጋ ዎዻኒ ኮዓ ዓሢ ሃያቱዋዓዳ? 26ሃይሾ ዒዚ ሃሢ ፔጌና ኬኤዛኔ፤ ዔያታ ዒዛ ኮይላ ፔቴታዖ ዔኤቢ ጌይባኣሴ፤ ሃይ ዓሢ ሜሲሄ ማዔሢ ዎይሣ ዓሳ ጎናሲ ዔዔሬሞ? 27ጋዓንቴ ኑኡኒ ሃይ ዓሢ ዓንካፓታቴ ዔራኔ፤ ሜሲሄ ሙካኣና ዓንካፓታቴያ ዔራንዳያ ዖኦኒያ ባኣሴ» ጌዔኔ። 28ዬያሮ ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዔርዛዖ ዑኡዞ ፔኤሲ ዼጊዲ፦ «ታና ዒንሢ ዔራኔ፤ ታኣኒ ዓንካፓ ሙኬቴያ ታና ዒንሢ ዔራኔ፤ ጋዓንቴ ታኣኒ ታ ቢታንቶና ሙኪባኣሴ፤ ታና ዳኬሢ ጎኑሞ ዓኣያኬ፤ ዒንሢ ዒዛ ዔሩዋሴ። 29ታኣኒ ጋዓንቴ ዒዛ ኮራፓ ሙኬሢሮ ሃሣ ዒዚ ታና ዳኬሢሮ ታ ዒዛ ዔራኔ» ጌዔኔ። 30ዒማና ዔያታ ዒዛ ዓርቃኒ ኮዔያታንቴ ዎዳ ዒዛኮ ሃጊ ሄሊባኣሢሮ ዖኦኒያ ዒዛ ዓርቂባኣሴ። 31ጋዓንቴ ዴሮይዳፓ ሚርጌ ዓሲ ዒዛ ጉሙርቂ ዔካዖ፦ «ሜሲሄ ሙካ ዎዶና ሃይ ዓሢ ማዼ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንቴ ዓኮ ባኮይዳፓ ባሼ ማዻንዳ?» ጌዔኔ። 32ዴራ ዬሱሴ ዾንካሢ ፔርሴ ዓሳ ዋይዜኔ፤ ዬያሮ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ፔርሴ ዓሶና ዬሱሴ ዓርቃኒ ጌኤዦ ማኣሮ ካፓ ዓሶ ዳኬኔ። 33ዬማና ዬሱሴ፦ «ዒንሢና ዎላ ዻካ ዎዴ ታ ዴዓንዳኔ፤ ዬካፓ ታና ዳኬሢ ባንሢ ታ ዓኣዻንዳኔ፤ 34ዒንሢ ታና ኮዓንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ታና ዴንቃዓኬ፤ ታኣኒ ዓኣ ቤዞ ዒንሢ ሙካኒ ዳንዳዒንዱዋሴ» ጌዔኔ። 35ዬያሮ ዓይሁዶ ዓሶ ዎይሣ ዓሳ ዎሊ ኮይላ፦ «ኑኡኒ ዒዛ ዴንቁዋጉዲ ሃይ ዓሢ ዓንኮ ዓኣዻኒዳይ? ጎዖንቴ ጊሪኬ ዓጮ ዓሶ ባኣካ ላኣሊንቲ ዓኣ፥ ዓይሁዶ ዓሶ ባኣኮ ዓኣዺ ጊሪኮ ዓሶ ዔርዛኒሞ? 36‹ዒንሢ ታና ኮዓንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ታና ዴንቃዓኬ፤ ታኣኒ ዓኣ ቤዞዋ ዒንሢ ሙካኒ ዳንዳዒንዱዋሴ› ጌይፃ ዒዛኮ ዎዚ ጌይሢዳይ?» ጌዔኔ። 37ቦንቾ ኬሎኮ ጋፒንፆ ማዔ፥ ዼኤፖ ኬሎና ዬሱሴ ዔቂጋፓ ዑኡዞ ዼጊዲ፦ «ዋኣሢ ዼኤቤይ ዓኣቶ ሃኒ ታ ኮራ ሙኪ ዑሽኮንጎ፤ 38ታና ጉሙርቂ ዔካሢኮ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓሢጉዲ ናንጊና ናንጊ ዋኣሢ ጋራፓ ዓልቃንዳኔ» ጌዔኔ። 39ዬያ ዒ ጌዔሢ ዒዛ ጉሙርቃዞንሢ ዔካንዳ ዓያኖ ዛሎኬ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬሱሴ ሃይቂ ሌካ ዔውታ ዎዳ ሄሊባኣሢሮ ዓያኖ ጌኤዣ ሃጊ ዒንጊንቲባኣያኬ። 40ዴሮኮ ባኣኮይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ዬያ ቃኣሎ ዋይዛዖ፦ «ሙካንዳኔ ጌይንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ጎኔና ሃያኬ» ጌዔኔ። 41ዛላ ሃሣ፦ «ሃይ ሜሲሄኬ» ጌዔኔ። ዓቴ ዓሳ ጋዓንቴ፦ «ሜሲሄ ሙካሢ ጌሊላ ዓጮይዳፓዳ? 42ሜሲሄ ዳውቴ ዜርፃፓ ሾይንታንዳሢና ዳውቴ ካታሞ ቤኤቴሌሄሜይዳፓ ሙካንዳሢ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቲባኣዓዳ?» ጌዔኔ። 43ዬያሮ ዒዛ ዛሎና ዴሮ ባኣካ ፓቂንቲሢ ማዢንቴኔ። 44ፔቴ ፔቴዞንሢ ዒዛ ዓርቃኒ ኮዔንቴ ዖኦኒያ ዒዛ ዓርቂባኣሴ። 45ዬካፓ ጌኤዦ ማኣሮ ካፓዞንሢ ቄኤሶ ሱኡጎና ፔርሴ ዓሶና ባንሢ ዓኣዼኔ፤ ዬና ፑኡፖ ዓሳ፦ «ዒዛ ዒንሢ ዓይጎሮ ዔኪ ሙኪባኣይ?» ዔያቶ ኮራ ጌዔኔ። 46ጌኤዦ ማኣሮ ካፓዞንሢያ፦ «ሃይ ዓሢ ኬኤዛሢጉዲ ዖኦኒያ ኬኤዚ ቤቂባኣሴ» ጌይ ማሄኔ። 47ፔርሴ ዓሳ ጋዓንቴ፦ «ዒንሢያ ሃሣ ዻቢንቲያ? 48ዎይሣ ዓሶና ፔርሴ ዓሶናይዳፓ ዒዛ ጉሙርቄ ዓሲ ዓኣኖ? 49ሃይ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔሩዋ ዴራ ጎኔና ጋዳንቂንቴያኬ» ጌዔኔ። 50ዒማና ሃያኮ ቤርታ ዬሱሴ ኮራ ዓኣዼ፥ ፔርሴ ዓሶ ዛላፓ ማዔ፥ ኒቆዲሞሴ፦ 51«ኑኡኮ ዎጎ ጎይፆና ፔቴ ዎጌና ዓርቂንቴ ዓሢኮ ጌኤዞ ዋይዙዋዖ ሃሣ ዓይጎ ማዼቴያ ዔሩዋዖ ዎጌ ዎጊንታ?» ጌዔኔ። 52ዔያታ ማሃዖ፦ «ኔኤኒያ ጌሊላ ዓጮይዳፓዳ? ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛይ ጌሊላ ዓጮይዳፓ ዔቂንዱዋኣሢ ማፃኣፖ ኮሺ ማሂ ዛጊ ዔሬ» ዒዛም ጌዔኔ። [ 53ዬካፓ ፔቴ ፔቴሢ ፔኤኮ ማኣሪ ማኣሪ ዴንዴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\