ዮሓኒሴ 8

1ዬካፓ ዬሱሴ ዛይቴ ሪሚቲ ዹካ ጌይንታ ቤዞ ዴንዴኔ። 2ዚሬሎ ጉቴ ዓማ ጌኤዦ ማኣሪ ዒ ማዒ ሙካንቴ ዴራ ቢያ ዒዛ ባንሢ ሙካዛ፥ ዒዚ ዴዒ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 3ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሶና ዓቲንቄና ዞኦዜይዳ ኮኦማንቴ ዴንቄ ላኣሊስኬኖ ዔኪ ሙኪ ዴሮኮ ባኣካ ዔቂሳዖ፥ 4ዬሱሴ ኮራ፦ «ዔርዛሢዮ! ሃይሾ፥ ሃና ላኣሌላ ዓቲንቄና ዞኦስካ ኮኦሚ ዓዺንቴኔ፤ 5ሃኖጉዴ ላኣላ ሹቺና ዹይንቲ ሃይቃንዳጉዲ ሙሴ ኑኡኮ ዎጎይዳ ኑና ዓይሤኔ፤ ኔኤኒ ዒዞ ዛሎ ዎዚ ጋዓይ?» ጌዔኔ። 6ዬያ ዔያታ ጌዔሢ ዒዛ ዎጎና ዓይሢሳንዳ ዻቢንቲ ዴንቃኒ ኮዓሢሮኬ፤ ዬሱሴ ጋዓንቴ ሂርኪ ጌይ ፔኤኮ ኬኤሎና ሳዓ ፃኣፒሢ ዓርቄኔ። 7ላሚ ላሚ ዒዛ ዔያታ ዖኦጫዛ ዒዚ ዼግ ጋዓዖ፦ «ዒንሢ ባኣካፓ ጎሜ ባኣሢ ቤርታዺ ዒዞ ሹቺና ዹዖንጎ» ጌዔኔ። 8ዬካፓ ላሚ ሃሣ ሂርኪ ጋዓዖ ሳዓ ፃኣፔኔ። 9ዔያታ ዬያ ዋይዚ ጪሞይዳፓ ዓርቃዖ ቢያሢ ፔቴ ፔቴ ኬስኪ ኬስኪ ዴንዴሢሮ ዬሱሴ ላኣሌሎና ዎላ ሌሊ ዓቴኔ። 10ዬካፓ ዬሱሴ ዼግ ጋዓዖ፦ «ዔናኣሬ፤ ኔና ዓርቂ ዔኪ ሙኬ ዓሳ ዎካዳይ? ኔ ጊዳ ዎጌ ዓሲ ባኣዓዳ?» ጌዔኔ። 11ዒዛ ማሃዖ፦ «ጎዳሢዮ! ዖኦኒያ ባኣሴ» ጌዔኔ። ዬሱሴያ፦ «ታኣ ኔ ዑፃ ዎጋዓኬ፤ ዓኣዼ፥ ላሚ ጎሜ ማዺፖ» ዒዞም ጌዔኔ።] 12ላሚ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ታኣኒ ዓጮኮ ፖዒኬ፤ ታ ጊንፆ ሃንታሢ ቢያ ናንጊ ፖዒ ዴንቃንዳኔ፤ ዹሚዳኣ ሃንቲንዱዋሴ» ጌይ ኬኤዜኔ። 13ፔርሴ ዓሳ፦ «ኔኤኒ ኔ ዛሎ ኔኤሮ ማርካዻሢሮ ኔኤኮ ማርካታ ጎኔቱዋሴ» ጌዔኔ። 14ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ታኣኒ ታ ዛሎ ማርካዻያ ማዔያታቴያ ዓንካፓ ታ ሙኬቶ ሃሣ ታ ዓንኮ ዓኣዻቶ ታ ዔራሢሮ ታኣኮ ማርካዺፃ ጎኔኬ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዓንካፓ ታ ሙኬቶ ሃሣ ዓንኮ ታ ዓኣዻቶዋ ዔራ ባኣዚ ባኣሴ። 15ዒንሢ ዓሲ ማሊሢጉዲ ዎጋኔ፤ ታኣኒ ጋዓንቴ ዬያጉዲ ዖ ዑፆይዳኣ ዎጉዋሴ። 16ታኣኒ ዎጌቴያ ታኣኮ ዎጊፃ ፒዜኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኒ ታኣሮ ሌሊ ዎጉዋሴ፤ ታና ዳኬ ዓዴያ ታኣና ዎላኬ። 17ላምዖ ዓሲኮ ማርካታ ጎኔ ማዓሢ ዒንሢኮ ዎጎይዳ ፃኣፒንቴኔ። 18ታ ዛሎኮ ፔቴ ማርካሢ ታናኬ፤ ሃንጎ ማርካሢ ታና ዳኬ፥ ታ ዓዳሢኬ» ጌዔኔ። 19ዬካፓ ዔያታ፦ «ኔኤኮ ዓዴ ዓንካዳይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጫዛ፥ ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታና ማዔቴያ ታኣኮ ዓዶዋ ዒንሢ ዔሩዋሴ፤ ታና ዒንሢ ዔሬያታቶ ታ ዓዶዋ ዒንሢ ዔራንዳዖኬ» ዔያቶም ጌዔኔ። 20ዬሱሴ ዬያ ቃኣሎ ኬኤዜሢ ጌኤዦ ማኣራ፥ ሚኢሾ ዔኮ ሳኣፂኖ ዓጫ ዴዒ ዔርዚቤቃኬ። ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዎዳ ዒዛኮ ሃጊ ሄሊባኣሢሮ ዖኦኒያ ዒዛ ዓርቂባኣሴ። 21ላሚ ዬሱሴ ሃሣ፦ «ታኣኒ ዓኣዻንዳኔ፤ ዒንሢያ ታና ኮዓንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዒንሢኮ ጎሞና ዎላ ሃይቃንዳኔ፤ ታኣኒ ዴንዳ ቤዞዋ ዒንሢ ሙካኒ ዳንዳዑዋሴ» ጌዔኔ። 22ዓይሁዶ ዓሶኮ ዎይሣ ዓሳ፦ « ‹ታኣኒ ዴንዳ ቤዞ ዒንሢ ሙካኒ ዳንዳዑዋሴ› ዒዛኮ ጌይፃ ፔና ዎዎዻኒሞ?» ዎሊ ኮይላ ጌዔኔ። 23ሄሊሳዖ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ዒንሢ ሃካፓኬ፤ ታኣኒ ሎፓኬ፤ ዒንሢ ሃያ ዓጫፓኬ፤ ታኣኒ ሃያ ዓጫፓቱዋሴ፤ 24‹ዒንሢኮ ጎሞና ዎላ ዒንሢ ሃይቃንዳኔ› ታ ጌዔሢ ዬያሮኬ፤ ታኣኒ ታና ማዔሢ ጉሙርቁዋያ ማዔቴ ዒንሢ ዒንሢኮ ጎሞና ዎላ ሃይቃንዳኔ» ጌዔኔ። 25ዔያታ ማሃዖ፦ «ኔኤኒ ዖናዳይ?» ዒዛ ኮራ ጋዓዛ፥ ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ቤርታፓ ዓርቃዖ ዒንሢም ኬኤዛሢ፥ ታኣኒ ዒዛኬ፤ 26ታኣኒ ዒንሢም ኬኤዛንዳያና ዎጋንዳ፥ ሚርጌ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ማዔቴያ ታና ዳኬሢ ጎኑሞ ዓኣያኬ፤ ታኣኒያ ዓጮም ኬኤዛሢ ዒዛይዳፓ ዋይዜሢ ሌሊኬ» ጌዔኔ። 27ዔያቶም ጋዓንቴ ዓዶ ዛሎ ዒ ኬኤዜሢ ዔርቲባኣሴ። 28ዬያሮ ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ዓሲኮ ናዓሢ ዒንሢ ሱፃኣና ታኣኒ ‹ዓያናና ናንጋያ› ማዔሢ ዒንሢ ዔራንዳኔ፤ ዬያጉዲ ዓዴ ታና ዔርዜ ባኮ ታ ኬኤዛንዳፓዓቴም ታ ቢታንቶና ሌሊ ዓይጎ ባኣዚያ ታ ማዹዋኣሢ ዬኖ ዎዶና ዒንሢ ጶቂሣንዳኔ። 29ታና ዳኬሢ ታኣና ዎላኬ፤ ታኣኒ ቢያ ኬሊ ማዻሢ ዒዛ ዎዛሳ ባኣዚ ማዔሢሮ ታና ታኣሮ ሌሊ ዒ ሃሺባኣሴ» ጌዔኔ። 30ዬሱሴ ዬያ ኬኤዛዛ ሚርጌ ዓሲ ዒዛ ጉሙርቄኔ። 31ዬሱሴ ዒዛ ጉሙርቃ ዓይሁዶ ዓሶም፦ «ዒንሢ ታ ዔርዚፆና ዶዲ ናንጌቴ ጎኔና ዒንሢ ታና ዔሪ፥ ታ ዓሲ ማዓንዳኔ፤ 32ጎኑሞ ዒንሢ ዔራንዳኔ፤ ጎኑሞዋ ዒንሢ ዓይላቶይዳፓ ኬሳንዳኔ» ጌዔኔ። 33ዔያታ ጋዓንቴ፦ «ኑኡኒ ዓብራሃሜ ዜርሢኬ፤ ፔቴታዖ ዖኦኮዋ ኑ ዓይሌ ማዒ ዔሩዋሴ፤ ዓካሪ ኔኤኒ ‹ዒንሢ ዓይሉሞይዳፓ ኬስካንዳኔ› ኑና ጋዓሢ ዎይቲዳይ?» ጌዔኔ። 34ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ጎሜ ማዻሢ ቢያ ጎሜኮ ዓይሌኬ፤ 35ዓይሌ ቢያ ዎዴና ማኣሪዳ ናንጊ ዓቱዋሴ፤ ሾዖና ናይ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ማኣራ ናንጋኔ። 36ዬያሮ ሾዖና ናዓሢ ዒንሢ ዓይላቶፓ ኬሴቴ ጎኔና ዒንሢ ዓይላቶፓ ኬስኬያ ማዓንዳኔ። 37ዒንሢ ዓብራሃሜ ዜርፆ ማዔሢ ታ ዔራኔ፤ ጋዓንቴ ታኣኮ ቃኣሎ ዒንሢ ዔኩዋያታሢሮ ታና ዎዻኒ ኮዓኔ። 38ታኣኒ ታ ዓዶ ኮራፓ ዛጌ ባኮ ዒንሢም ኬኤዛኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዒንሢ ዓዶ ኮራፓ ዋይዜ ባኮ ማዻኔ» ጌይ ማሄኔ። 39ዔያታ ማሃዖ፦ «ኑኡኮ ዓዳሢ ዓብራሃሜኬ» ዒዛም ጋዓዛ፥ ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ዓብራሃሜ ናይ ዒንሢ ማዔያታቴ ዓብራሃሜ ማዼሢጉዲ ማዼያናንዳኔ፤ 40ታኣኒ ፆኦሲዳፓ ዋይዜ ጎኑሞ ዒንሢም ኬኤዜኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ታና ዎዻኒ ኮዓኔ፤ ዓብራሃሜ ዬያይዲባኣሴ። 41ዓካሪ ዒንሢ ማዻሢ ዒንሢኮ ዓዳሢ ማዾኬ» ጋዓዛ፥ ዔያታ ማሃዖ፦ «ኑኡኒ ዓሌ ናይቱዋሴ፤ ኑኡኮ ፔቴ ዓዴ ዓኣኔ፤ ዒዚያ ፆኦሲኬ» ጌዔኔ። 42ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ፆኦሲ ዒንሢኮ ዓዶ ማዔያታቴ ታና ዒንሢ ናሽኬያ ናንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኒ ሃይካ ዓኣሢ ፆኦሲ ኮራፓ ሙኪኬ፤ ታና ዳኬሢያ ዒዛ ማዓንዳኣፓዓቴም ታኣኒ ታ ቢታንቶና ሙኪባኣሴ። 43ታኣኒ ጋዓ ባካ ዒንሢም ዎይቲ ጌሉዋይ ጌዔቶ ታ ቃኣሎ ዒንሢ ዋይዚ ዔካኒ ኮዑዋኣሢሮኬ። 44ዒንሢ ዒንሢኮ ዓዳሢ፥ ፃላሄ ናኣቶኬ፤ ዒንሢኮ ማሊፃ ዒንሢ ዓዳሢ ዓፃዻ ባኮ ኩንሥሢኬ፤ ዒዚ ቤርታፓ ዓርቃዖ ሼምፖ ዎዻያኬ፤ ጎኑሞ ዒዛይዳ ባኣሢሮ ጎኑሞና ዎላ ፔቴታዖ ካኣሚ ዒዛኮ ባኣሴ፤ ዒዚ ሉኡቃያ ሃሣ ሉኡዙሞኮዋ ዓዶ ማዔሢሮ ሉኡቂ ዒ ኬኤዛ ዎዶና ፔ ማሊፃፓ ዔኪ ኬኤዛኔ። 45ታኣኒ ጋዓንቴ ጎኑሞ ኬኤዛያ ማዔሢሮ ዒንሢ ታና ጉሙርቁዋሴ፤ 46ሂንዳ ዒንሢዳፓ፦ ‹ኔኤኒ ጎሜናኬ› ታና ጋዓንዳሢ ዖናዳይ? ጎኑሞ ታ ኬኤዛያ ማዔቴ ዓካሪ ዒንሢ ዓይጎሮ ታና ጉሙርቁዋይ? 47ፆኦሲዳፓ ማዔሢ ዒዛኮ ቃኣሎ ዋይዛንዳኔ፤ ዓካሪ ዒዛኮ ቃኣሎ ዒንሢ ዋይዙዋኣሢ ዒዛይዳፓ ዒንሢ ማዒባኣሢሮኬ» ጌዔኔ። 48ዓይሁዶ ዓሳ፦ «ኔኤኒ ሳማሪያ ዓጪ ዓሲኬ፤ ፑርታ ዓያናኣ ኔ ጊዳ ዓኣኔ፤ ኑኡኮ ጌይፃ ፒዜቱዋዓዳ?» ዒዛም ጌዔኔ። 49ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ታ ጊዳ ፃላሄ ዓያና ባኣሴ፤ ታኣኒ ታኣኮ ዓዶ ቦንቻኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ታኣኮ ቶኦኪ ባይዛኔ። 50ማዔቶዋ ታኣኒ ታ ቦንቾ ኮዑዋሴ፤ ታኣኒ ቦንቺንታንዳጉዲ ኮዓያና ዬኖ ዛሎ ታኣም ዎጋይ ሜሌ ዓኣኔ። 51ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ታኣኮ ቃኣሎ ካፓሢ ፔቴታዖ ሃይቃዓኬ» ጌዔኔ። 52ዓይሁዶ ዓሳ ጊንሣ፦ «ፑርቶ ዓያና ኔ ጊዳ ዓኣሢ ዓካሪ ኑ ዔሬኔ፤ ዓብራሃሜታዖ ሃይቄኔ ሃሣ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳኣ ሃይቄኔ፤ ኔኤኒ ጋዓንቴ ‹ታኣኮ ቃኣሎ ካፓሢ ፔቴታዖ ሃይቃዓኬ› ጋዓኔ፤ 53ጎኔና ኔኤኒ ኑኡኮ ሃይቄ፥ ዓዶ፥ ዓብራሃሜፓ ባሻ? ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ሃይቄኔ፤ ሂዳዖ ኔኤኒ ኔና ዖናኬ ጋዓይ?» ጌዔኔ። 54ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታኣኒ ታ ቦንቾ ኮዔቴ ታ ቦንቻ ማኣዳያቱዋሴ፤ ታና ቦንቻሢ ታ ዓዶኬ፤ ዒዚያ፦ ‹ኑ ፆኦሲ› ዒንሢ ጋዓሢኬ። 55ጋዓንቴ ዒንሢ ዒዛ ዔሩዋሴ፤ ታኣኒ ዒዛ ዔዔራኔ፤ ታኣኒ ዒዛ ዔሩዋሴ ጌዔቶ ዒንሢጉዲ ሉኡዚ ማዔያ ናንዳንቴኬ፤ ጋዓንቴ ታኣኒ ዒዛ ዔራሢሮ ቃኣሎዋ ታ ዒዛኮ ካፓኔ። 56ዒንሢ ዓዳሢ፥ ዓብራሃሜኮ ማሊፃ ታ ሙኬም ዛጊ ዎዛዻኒኬ፤ ዒዚያ ዛጊ ዎዛዼኔ» ጌዔኔ። 57ዒማና ዓይሁዶ ዓሳ፦ «ኔኤኮ ሃጊ ዶንጊታሚ ሌዔ ኩሚባኣሢ፥ ኔናንሢ ዓብራሃሜ ዛጊያ!» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 58ዬሱሴ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓብራሃሜ ሾይንቱዋንቴ ታኣኒ ዓኣኔ» ዔያቶም ጌዔኔ። 59ዬያሮ ዒዛ ዓይሁዶ ዓሳ ሹቻ ዹዓኒ ሹቺ ዔካዛ፥ ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያታ ዒዛ ዴንቁዋጉዲ ፔና ዓኣቺ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬስኪ ዴንዴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\