ዮሓኒሴ 9

1ዬሱሴ ጎይፆና ዓኣዺቤቃ ዓኣፒ ባይቄያ ማዒ ሾይንቴ ዓሲ ዴንቄኔ። 2ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬሱሴ ኮራ፦ «ዔርዛሢዮ! ሃይ ዓሢ ዓኣፒ ባይቄያ ማዒ ሾይንቴሢ ዖ ጎሜ ዛላናዳይ? ፔ ጎሜናሞ ዒዛ ሾዔ ዓሶ ጎሜናዳይ?» ጌይ ዖኦጬኔ። 3ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ሃይ ዓኣፖ ባይቄሢ ፔ ዛላና ሃሣ ዒዛኮ ሾዔ ዓሶ ጎሜ ዛላናቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲ ማዻ ዒዛይዳ ፔጋዺ ዔርታንዳጉዲኬ። 4ሄላ ዓኣንቴ ታና ዳኬሢኮ ማዾ ማዻንዳያ ታና ኮይሳኔ፤ ዖኦኒያ ማዻኒ ዳንዳዑዋ ዹሚ ኬሊ ሙካንዳኔ። 5ታኣኒ ዓጮይዳ ዓኣና ዓጮኮ ፖዔኬ» ጌዔኔ። 6ዬያ ጌዔሢኮ ጊንፃ ሳዖይዳ ጩታዖ ጩጮና ሲላሎ ዲርኪ፥ ዾቃሎና ዓኣፖ ባይቄሢኮ ዓኣፖ ቲሽካዖ፦ 7«ዴንዲጋፓ ሴሌሆሜ ቦቆሎይዳ ማስቴ» ዒዛም ጌዔኔ። ሴሌሆሜ ጌይፃ፦ «ዳኪንቴያ» ጌይሢኬ፤ ዬያሮ ዓሢ ዴንዲ ማስታዖ ዛጊ ዛጊ ማዒ ሙኬኔ። 8ዒዛኮ ዓሺኖና ቤርታ ዒ ሺኢቃንቴ ዛጌ ዓሶና፦ «ሃይ ዓሢ ዴይ ዔኤቢ ዒንጎም ጌይ ሺኢጲፆ ሺኢቃሢቱዋዓዳ?» ጌዔኔ። 9ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ «ሂዮ፥ ዒዛኬ» ጋዓዛ፥ ሃንጎ ዓሳ ሃሣ፦ «ዒዛ ማማላኔ፥ ዒዛቱዋሴ!» ጌዔኔ፤ ዒዚ ጋዓንቴ፦ «ታ ዒዛኬ» ጌዔኔ። 10ዓሳኣ፦ «ሂዴቶ ኔኤኮ ዓኣፓ ዎይቲ ቡሊንቴይ?» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 11ዒዚያ፦ «ዬሱሴ ጌይንታ ዓሢ ሲላሊ ዲርኪ ታኣኮ ዓኣፖ ቲሽካዖ ‹ሴሌሆሜ ዴንዲ ማስቴ› ታኣም ጋዓዛ፥ ታኣኒ ዓኣዺ ማስቴስካፓ ዛጋኒ ዳንዳዔኔ» ጌይ ማሄኔ። 12ዔያታ፦ «ዬይ ዓሢ፥ ሃሢ ዓንካዳይ?» ዒዛ ኮራ ጋዓዛ፥ ዒዚያ፦ «ዒዚ ሃሢ ዓንካ ዓኣቴያ ታ ዔሩዋሴ» ዔያቶም ጌዔኔ። 13ዬካፓ ዓሳ ዓኣፓ ባይቄ ዓሢ ዔኪ ፔርሴ ዓሶ ኮራ ዓኣዼኔ። 14ዬሱሴ ሲላሎ ዲርኪ ዓሢኮ ዓኣፖ ቡሌ ኬላ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎናኬ፤ 15ፔርሴ ዓሳ፦ «ኔኤኒ ዎይቲ ዛጋኒ ዳንዳዔይ?» ጌይ ዓሢ ላሚ ዖኦጫዛ፥ ዒዚ ማሃዖ፦ «ዒዚ ታኣኮ ዓኣፖይዳ ዾቃሌ ቲሽካዛ፥ ታኣኒ ማስቴኔ፤ ዬያሮ ታ ዛጋኒ ዳንዳዔኔ» ጌዔኔ። 16ዬማና ፔርሴ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ፦ «ሃይ ዓሢ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎ ቦንቹዋኣሢሮ ዒዚ ፆኦሲዳፓቱዋሴ» ጋዓዛ፥ ዛላ ጋዓንቴ፦ «ያዺ ማዔቴ ጎሜና ዓኣ ዓሲ ሃያ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባኮ ዎዲ ማዻኒ ዳንዳዓይ?» ጌዔኔ። ዬያ ዛሎና ዔያቶ ባኣካ ፓቂንቲሢ ማዢንቴኔ። 17ዬያሮ ዓኣፖ ባይቄ ዓሢ፦ «ኔኤኒ ኔኤኮ ዓኣፖ ዻቂሼኔ፥ ጋዓ ዓሢ ዛሎ ኔ ዎዚ ጋዓይ?» ጌይ ዔያታ ዒዛ ላሚ ዖኦጫዛ፥ ዒዚ ማሃዖ፦ «ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲኬ» ጌዔኔ። 18ዬይ ዓሢ ዓኣፒ ባይቄያ ማዔሢና ዓኣፓ ጊንፃፓ ዒዛኮ ቡሊንቴሢ ዒዛ ሾዔ ዓሶ ዔኤሊ ዖኦጫንዳያ ሄላንዳኣና ዓይሁዶ ዓሶ ዎይሣ ዓሳ ዬያ ጎኔኬ ጌይባኣሴ። 19ዬያሮ ዒዛ ሾዔ ዓሶ ኮራ፦ « ‹ዓኣፒ ባይቄያ ማዒ ሾይንቴኔ› ዒንሢ ጋዓ ናዓሢ ዒንሢኮ ሃያዳ? ሃሢ ዒ ዎይቲ ዛጋኒ ዳንዳዔይ?» ጌይ ዔያታ ዖኦጬኔ። 20ሾዔ ዓሳ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ሃይ ኑኡኮ ናዓሢ ማዔሢና ዓኣፒ ባይቄያ ማዒ ዒዛኮ ሾይንቲፆ ኑ ዔራኔ፤ 21ጋዓንቴ ሃሢ ዒ ዎይቲ ዛጋኒ ዳንዳዔቴያ ሃሣ ዓኣፓ ዒዛኮ ዎይቲ ቡሊንቴቴያ ኑ ዔሩዋሴ፤ ዒዛ ዖኦጩዋቴ፤ ዒዚ ፔኑሞ ዔራያ፥ ዒናዼ ዓሲ ማዔሢሮ ዒዚ ፔ ዛሎ ኬኤዛኒ ዳንዳዓኔ» ጌዔኔ። 22ዒዛ ሾዔ ዓሳ ዬያ ጌዔሢ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዎይሣ ዓሶ ዒጊጬሢሮኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ዬሱሴ፥ ሜሲሄኬ» ጋዓ ዓሲ ዓኣቶ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛፓ ዳውሳኒ ዬና ዎይሣ ዓሳ ዎላ ጌስቲ ዔቂሴሢሮኬ። 23ዬያሮ ዓሢ ሾዔ ዓሳ፦ «ዒዚ ፔኑሞ ዔራ፥ ዒናዼ ዓሲ ማዔሢሮ ዒዛ ዖኦጩዋቴ» ጌዔኔ። 24ዬኖ ዛሎና ዔያታ ዬያ ዓሢ ላሚ ዔኤላዖ፦ «ኔኤኒ ሂንዳ ፆኦሲ ቦንቺ ጎኑሞ ኬኤዜ፤ ዬይ ዓሢ ጎሜና ዓኣ ዓሲ ማዔሢ ኑ ዒዛ ዔራኔ» ዒዛም ጌዔኔ። 25ዓሢያ፦ «ዒዚ ጎሜና ዓኣ ዓሲ ማዔሢ ታ ዔሩዋሴ፤ ታኣኒ ዔራማ ታኣኒ ዓኣፒ ባይቄያታዖ ሃሢ ዛጋኒ ዳንዳዔማ ሌሊኬ» ጌይ ዔያቶም ማሄኔ። 26ዔያታ፦ «ዒ ኔኤም ዓይጎ ማዼይ? ዓኣፖ ኔኤኮ ዒ ቡሌሢ ዎዲዳይ?» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 27ዒዚያ ማሃዖ፦ «ቤርታ ታ ዒንሢም ኬኤዛዛ ዒንሢ ጋዓንቴ ዋይዛኒ ኮይባኣሴ፤ ሂዳዖ ዒንሢ ዓይጎሮ ላሚ ዋይዛኒ ኮዓዖ? ዒንሢያ ሃሣ ዒዛ ዔሪ፥ ዒዛ ዓሲ ማዓኒ ኮዓሞ?» ዔያቶ ኮራ ጌዔኔ። 28ዔያታ ዒዛ፦ «ዒዛ ዓሲ ማዔሢ ኔናኬ! ኑኡኒ ጋዓንቴ ሙሴ ዓሲኬ፤ 29ፆኦሲ ሙሴና ጌስቴሢ ኑ ዔራኔ፤ ሃይ ዓሢ ጋዓንቴ ዓንካፓታቴያ ኑ ዒዛ ዔሩዋሴ» ጌዒ ጫሽኬኔ። 30ዓሢያ ዔያቶም፦ «ሃይ ዓሢ ዓንካፓ ማዔቴያ ዒንሢኮ ዔሩዋዖ ዓቲፃ ታና ዲቃሢ ሄርሺሳኔ! ጋዓንቴ ታኣኮ ዓኣፖ ቡሌሢ ዒዛኬ። 31ፆኦሲ ጎሞ ዓሶም ዋይዙዋኣሢ ዔርቴያኬ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲ ዒጊጫያና ዒዛኮ ማሊፆዋ ኩንሣይ ዓኣቶ ዬያም ፆኦሲ ዋዋይዛኔ። 32‹ዓኣፒ ባይቄያ ማዒ ሾይንቴ ዓሲኮ ዓኣፒ ቡሌኔ› ጎዖያ ሳዓ ማዢንቴማፓ ዓርቃዖ ዋይዚንቲ ቤቂባኣሴ። 33ሃይ ዓሢ ፆኦሲዳፓ ማዒባኣያታቶ ዓይጎዋ ማዻኒ ዳንዳዒንዱዋያታንቴኬ» ጌዔኔ። 34ዔያታ፦ «ኔ ጎሜና ማዒ ሾይንቴሢ ሃይ! ኔ ኑና ዔርዛኒዳ?» ጋዓዖ፥ ዔያታ ዒዛ ፔኤኮ ቡኪንቶ ቤዛፓ ኬሴኔ። 35ዓሢ ዔያታ ፔኤኮ ቡኪንቶ ቤዛፓ ኬሴሢ ዬሱሴ ዋይዜኔ፤ ዬካፓ ዓሢና ካኣማዖ፦ «ዓሲኮ ናዓሢ ኔ ጉሙርቃ?» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 36ዒዚ፦ «ጎዳሢዮ! ዒዛ ታ ጉሙርቃንዳጉዲ ዒዚ ዖናታቴያ ታኣም ኬኤዜ» ጌዔኔ። 37ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ሃያኮ ቤርታ፥ ዎዳ ኔ ዒዛ ዛጌኔ፤ ሃሢ ሃይ ኔኤና ዎላ ጌስታሢ ዒዛኬ» ጌዔኔ። 38ዒዚያ፦ «ጎዳሢዮ! ታኣኒ ጉሙርቃኔ» ጌይ ጉምዓቲ ዒዛም ዚጌኔ። 39ዬሱሴ፦ «ዓኣፓ ዛጉዋኣሢ ዛጋንዳጉዲ፥ ዓኣፓ ዛጋሢያ ዓኣፒ ባይቄያ ማዓንዳጉዲ ታኣኒ ሃያ ዓጮይዳ ዎጋኒ ሙኬኔ» ጌዔኔ። 40ዬማና ዬሱሴ ኮራ ዓኣ፥ ፔርሴ ዓሳ፦ «ሂዴቴ ኑኡኒ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲኬ ጌይሢዳ?» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 41ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዓኣፒ ባይቄያ ዒንሢ ማዔቶ ጎሜ ዒንሢም ማዓዓታንቴ ሃሢ ኑ ዴንቃኔ ዒንሢ ጋዓሢሮ ጎሜ ዓሲ ማዒ ዒንሢ ናንጋንዳኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\