ሉቃሴ 1

1ቦንቺንታ ቴዎፒሎሴ! ኑ ባኣካ ማዺንቴ ባኮ ዔርዛ ሃይሴ ሃያኮ ቤርታ ሚርጌ ዓሳ ፃኣፔኔ። 2ዬያ ኮዦ ሃይሶ ኑም ሄሊሴዞንሢ፦ ቤርታፓ ዓርቃዖ ዔያታ ፔ ዓኣፒና ዛጌ ማርኮንሢና ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ማዾ ማዼዞንሢኬ። 3ዬያጉዲ ሃሣ ታኣኒ ዔቦኮ ዓይፃፓ ዓርቂ ቢያ ባኮ ኮሺ ዛጌሢኮ ጊንፃ ሃይሶ ዎሊ ሄሊሲ ኔኤም ፃኣፓንዳጉዲ ኮሺ ማዒ ታኣም ጴዼኔ። 4ዬያ ታ ማዼሢ፦ ኔኤኒ ዔሬ ዔራቶኮ ጎኑሞ ኮሺ ኔ ዔራንዳጉዲ ጌዒኬ። 5ሄሮዲሴ ጎዖሢ ዪሁዳ ዓጮይዳ ካኣታዼ ዎዶና ቄኤሳሢ ዓቢያ ዓሶፓ ማዔ፥ ዛካሪያሴ ጌይንታ ቄኤሴ ዓኣኔ፤ ዒዛኮ ማቻ ዓኣሮኔ ዜርፃፓ ሾይንቴያ ዔልሳቤፆ ጎዖስኬኖኬ። 6ዔያታ ላምዓሢ ፆኦሲ ዎዛሳ ናንጊ ናንጋ ዓሲኬ፤ ጎዳኮዋ ዓይሢፆና ዎጎና ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያና ካፓያኬ። 7ዔልሳቤፃ ዞኦኮታሢሮ ናይ ዔያቶኮ ባኣሴ፤ ሃሣ ላምዖንሢያ ሚርጌና ጋርቼያኬ። 8ፔቴ ኬሊ ዛካሪያሴ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ማዾ ማዻኒ ዒዛ ኬሎ ማዓዛ፥ ዒዚ ፆኦሲም ቄኤሴ ማዒ ማዾ ማዻኔ። 9ቄኤሶ ማዾ ዎጎ ጎይፆና ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣሮ ጌሊ ዑንጆ ጩቢሲ ካኣሽኮ ካኣዦ ካኣሽካንዳጉዲ ዒፃሢ ዒዛ ሄሌኔ። 10ዒዚ ጌኤዦ ማኣሮ ጋሮይዳ ዑንጆ ጩቢሳኣና ዴራ ቢያ ዙላ ዔቂ ሺኢቃኔ። 11ዒማና ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ ዑንጆ ጩቢሶ ቤዞኮ ሚዛቆ ዛላ ዔቂ ዛካሪያሴም ጴዼኔ። 12ዛካሪያሴያ ኪኢታንቻሢ ዴንቃዖ ዲቃቲ ሚርጌና ዒጊጬኔ። 13ኪኢታንቻሢ ጋዓንቴ፦ «ዛካሪያሴ! ዒጊጪፖ፥ ኔኤኮ ሺኢጲፃ ዋይዚንቴኔ፥ ኔኤኮ ማቻ ዔልሳቤፃ ዓቲንቄ ናይ ኔኤም ሾዓንዳኔ፤ ሱንፆዋ ዒዛኮ ኔ ዮሃኒሴ ጌዒ ጌሣንዳኔ። 14ዒዛኮ ሾይንታ ኔኤም ኮሹሞና ዎዛና ማዓንዳኔ፤ ሚርጌሢያ ዒዛኮ ሾይንቶና ዬያጉዲ ዎዛዻንዳኔ። 15ዒዚ ፆኦሲ ቤርታ ዼኤፒ ማዓንዳኔ፤ ሃሣ ዳጋሢና ሜሌ ማሣ ዑሺያ ዑሽካዓኬ፤ ሃጊ ዒዚ ዒንዶ ጎጳ ዓኣዖ ዓያኖ ጌኤዦ ዎልቆ ጋሮ ጌላንዳኔ። 16ዒዚያ ዒስራዔኤሌ ዴሮይዳፓ ሚርጌሢ ፆኦሲ፥ ዔያቶኮ ጎዳሢ ባንሢ ማሃንዳኔ፤ 17ዒዚ ጎዳኮ ቤርታ ሙኪ ዓያና ዎልቄና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዔኤሊያሴጉዲ ማዒ ዴሮ ጎዳም ጊኢጊሻንዳኔ፤ ዒዚ ዓዶንሢና ናኣቶናኮ ዒኖ ፔቴ ማሃንዳኔ፤ ዓይሢንቱዋ ዓሶኮዋ ዒኖ ፆኦሲ ዎዛሳ ናንጊ ናንጋ ዓሶ ባንሢ ማሃንዳኔ» ጌዔኔ። 18ዛካሪያሴ ጋዓንቴ ኪኢታንቻሢ ኮራ፦ «ዬይ ባካ ጎኔ ማዓንዳሢ ዓይጎና ታ ዔራንዳይ? ታኣኒ ጋርቼኔ፤ ሃሣ ታ ማቾኮዋ ሌዓ ኮሺ ዓኣዼያኬ» ጌዔኔ። 19ኪኢታንቻሢ ማሃዖ፦ «ታኣኒ ፆኦሲም ማዻ፥ ጌብሬኤሌኬ፤ ሃያ ኮዦ ሃይሶ ታ ኔኤም ኬኤዛንዳጉዲ ፆኦሲ ታና ዳኬም ታ ሙኬኔ። 20ኔኤኒ ጋዓንቴ ዎዳ ሄላዛ ኩማንዳ ታኣኮ ጌኤዞ ጉሙርቂባኣሢሮ ሃይ ታ ኔኤም ኬኤዜ ባካ ቢያ ኩማንዳ ዎዶ ሄላንዳኣና ዻንጋ ባይቂ፥ ጌስቱዋያ ኔ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 21ዬማና ዓሳ ዛካሪያሴ ካፓንቴ፥ ዒዚ ጌኤዦ ማኣራ ኔጌሢሮ ዓሳ፦ «ዎይቲ ዒዚ ሄኤዶ ሄሊ ኔጌይ?» ጌዒ ማሌኔ። 22ዛካሪያሴ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬስካዖ ዓሶና ጌስታኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዬያሮ ዔያታ ዒዛም ጌኤዦ ማኣሮ ጋሮይዳ ፔቴ ባኣዚ ጴዼያታሢ ዔሬኔ፤ ዒዚያ ዔያቶም ኩቻ ዻዊ ዻዊ ኬኤዛኔ። ዬያይዲ ዒዚ ጌስቱዋያ ማዒ ዴዔኔ። 23ዒዚ ማዻ ዎዳ ጋፓዛ ፔ ማኣሪ ዴንዴኔ። 24ዻካ ዎዴኮ ጊንፃፓ ዒዛኮ ማቻ ዔልሳቤፃ ጎጳዻዖ ዶንጎ ዓጊኒ ፔ ኬኤፃፓ ኬስኩዋዖ ዴዔኔ። 25ዒዛ፦ «ፆኦሲ ፔኤኮ ሚጪንቶና ዛጊ ሃያ ኮዦ ባኮ ታኣም ማዼኔ፤ ዓሶ ባኣካ ታኣኮ ዓኣ ዻውሲንቶዋ ባይዜኔ» ጌዔኔ። 26ዔልሳቤፃ ጎጳዼንቴ ላሃሳ ዓጊኖና ኪኢታንቻሢ ጌብሬኤሌ ፆኦሲ ኮራፓ ናዚሬቴ ካታሞ ዳኪንቴኔ። ናዚሬቴያ ጌሊላ ዓጮይዳ ዓኣ ካታማኬ። 27ኪኢታንቻሢ ዳኪንቴሢ ማይራሞ ጌይንታ ፔቴ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይስኬኖ ኮራኬ። ዒዛ ዳውቴ ዜርፃፓ ማዔ፥ ዮሴፔ ጎዖ ፔቴ ዓሲስኬያና ዖኦጪንታያኬ። 28ኪኢታንቻሢያ ዒዞ ኮራ ሙካዖ፦ «ኔኤኒ ፆኦሲ ኔና ሚርጌና ቦንቼዜሌ! ኔ ኮሺዳ? ፆኦሲ ኔኤና ዎላኬ፤ [ኔኤኒ ላኣሎ ባኣካፓ ዓንጂንቴያኬ]» ጌዔኔ። 29ዒዛኣ ኪኢታንቻሢ ሃይሶና ሚርጌ ዲቃታዖ፦ «ሃይ ዎዚጉዴ ዔኤሊሢዳይ?» ጌይ ማሌኔ። 30ኪኢታንቻሢ ዒዞም፦ «ማይራሜ! ፆኦሲ ኔና ሚርጌና ቦንቼሢሮ ዒጊጪፖ፤ 31ኔ ጎጳዺ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ሱንፆዋ ኔ ዒዛኮ ‹ዬሱሴ› ጌይ ጌሣንዳኔ። 32ዒዚያ ዼኤፒ ማዓንዳኔ፤ ፑኡፖ ፆኦዛሢ ናይያ ጌይንታንዳኔ፤ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢ ዒዛኮ ዓዶ ዳውቴ ካኣቱሞ ዖይቶ ዒዛም ዒንጋንዳኔ። 33ዒስራዔኤሌ ማኣሮይዳ ናንጊና ዒ ካኣታዻንዳኔ፤ ዒዛ ካኣቱሞኮዋ ጋፒንሢ ባኣያ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 34ማይራማ ኪኢታንቻሢ ኮራ፦ «ታኣኒ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይኬ፤ ዓካሪ ዬይ ባካ ዎይቲ ማዓኒ ዳንዳዓይ?» ጌዔኔ። 35ኪኢታንቻሢያ ማሃዖ፦ «ዓያና ጌኤሺ ኔ ዑፆይዳ ሙኬም፥ ፑኡፖ ፆኦዛሢኮዋ ዎልቃ ኔጊዳ ማዒ ኔ ጎጳዻንዳጉዲ ማሃንዳኔ፤ ዬያሮ ኔጊዳፓ ሾይንታንዳ ናዓሢ ዱማዼያኬ፤ ፆኦሲ ናይያ ጌይንታንዳኔ። 36ኔኤኮ ዒጊኔላ ዔልሳቤፃ፥ ዞኦኬሎ ጌይ ናንጎዛ ሃሢ ጋርቼዖ ዓቲንቄ ናይ ጎጳዼኔ፤ ዒዛ ጎጳዼንቴ ሃና ዒዞኮ ላሃሳ ዓጊኖኬ። 37ፆኦሲ ባሻ ባኣዚ ፔቴታዖ ባኣሴ» ጌዔኔ። 38ዬካፓ ማይራማ ማሃዖ፦ «ያዺታቴ ሃይሾ ታኣኒ ፆኦሲም ማዻዜሎኬ፤ ኔኤኒ ጌዔሢጉዲ ታኣም ማዖንጎ» ጋዓዛ፥ ኪኢታንቻሢ ዒዞይዳፓ ዱማዺ ዴንዴኔ። 39ዒማና ማይራማ ዔልሳቤፆ ዖኦጫኒ ዪሁዳ ዓጫ ዹኮይዳ ዓኣ ካታሜሎ ሩኡሪ ዔቂ ዓኣዼኔ። 40ዛካሪያሴ ማኣሪያ ጌሊ ዔልሳቤፆ፦ «ኮሺዳ?» ጌዒ ዔኤሌኔ። 41ዔልሳቤፃ ማይራሞኮ ዔኤሊፆ ዋይዜ ዎዶና ዒዞኮ ጎጶይዳ ዓኣ ናዓ ዓጊፂ ዓማሌኔ። ዬማና ዔልሳቤፃ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሌኔ። 42ዒዛ ዑኡዞ ፔኤኮ ዼጊዲ፦ «ኔኤኒ ላኣሎ ቢያፓ ዓንጂንቴያኬ፤ ኔጊዳፓ ሾይንታንዳ ናዓ ዓንጂንቴያኬ፤ 43ታ ጎዳኮ ዒንዳ ታና ዖኦጫኒ ሙካሢ ሃይ ኮሽካንዳ! 44‹ኮሺዳ?› ጋዓ ኔኤኮ ዔኤሊፆ ታ ዋዋይዛኣና ታኣኮ ጎጶይዳ ዓኣ ናዓ ዎዛና ዓጊፂ ዓማሌኔ። 45ኔኤኒ ፆኦሲ ኬኤዜ ባካ ቢያ ኩማያ ማዔሢ ጉሙርቂፆና ኔ ዎዚጉዴ ባሊቲና ዓኣያዳይ!» ጌዔኔ። 46ማይራማ ጋዓዖ፦ «ታኣኮ ሼምፓሢ ጎዳ ቦንቻኔ፤ 47ታኣኮ ዓያና ዻቂሻ ፆኦዛሢና ዎዛዻኔ፤ 48ፆኦሲ ታና ላኣፖ ማዻዜሎ ዛጌሢሮ ሃናፓ ዓርቃዖ ሾይንታ ቢያ፦ ‹ኔ ጋላቲንቴያኬ› ታና ጋዓንዳኔ፤ 49ዓይጎሮ ጌዔቶ ፑኡፖ ፆኦዛሢ፥ ዼኤፒ ባኣዚ ታኣም ማዼሢሮኬ፤ ሱንፃኣ ዒዛኮ ዱማዼያኬ። 50ፆኦሲ ዒዛ ቦንቻ ዓሶ ቢያ ሾይንታፓ ሾይንቲ ሄላንዳኣና ሚጪንታያኬ። 51ዒዛኮ ዶዶ ኩጮና ዎልቆ ፔኤሲ ዒ ዻዌኔ፤ ዖቶርቃ ዓሶ ዔያቶኮ ማሊፆና ዎላ ዳኪ ባይዜኔ። 52ዼኤፖ ዎይሣ ዓሶዋ ካኣቱሞ ዖይታፓ ኬይሴኔ፤ ሂርኬዞንሢ ጋዓንቴ ቦንቺሲ ዼጊዴኔ፤ 53ናይዼዞንሢ ኮሺ ባኣዚ ሙኡዚ ሚሼኔ፤ ዖርጎጮ ዓሶ ጋዓንቴ ኩቺ ጉሪ ዳኬኔ። 54- 55ዓብራሃሜና ዒዛኮ ዜርፆዋ ናንጊና ዒ ሚጪንቴ ሚጪንቶ ጶቂሲ፥ ዒዛም ማዻ ዒስራዔኤሌ ፆኦሲ ማኣዴኔ። ሃሣ ዬያ ዒዚ ማዼሢ ኑኡኮ ቤርታኣ ዓዶንሢም ዒንጌ ዎዞ ቃኣሎ ኩንሣኒኬ» ጌዔኔ። 56ማይራማ ዔልሳቤፆና ዎላ ሃይሦ ዓጊኒ ማዓያ ዴዔሢኮ ጊንፃ ማኣሪ ማዒ ዴንዴኔ። 57ዔልሳቤፆኮ ሾይፆ ዓጊና ሄሌም ዓቲንቄ ናይ ዒዛ ሾዔኔ። 58ዒዞኮ ዓሺኖና ዒጊኖና ቢያ ጎዳ ዒዞም ማዼ ኮዦ ባኮ ዋይዚ ዒዞና ዎላ ዎዛዼኔ። 59ናዓሢ ሾይንቴስካፓ ሳላሳ ኬሎና ናዖኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ዎጎ ኩንሦ ኬሎይዳ ዒዞኮ ዓሺኖና ዒጊኖና ሙካዖ ናዓሢኮ ሱንፆ «ዛካሪያሴ» ጌዒ ዓዶ ሱንፆና ጌሣኒ ኮዔኔ፤ 60ዒንዳ ጋዓንቴ፦ «ያዺ ማዓዓኬ፤ ሱንፃ ዒዛኮ ‹ዮሃኒሴኬ› » ጌዔኔ። 61ዔያታ ማሃዖ፦ «ኔ ፃጶይዳ ዬያ ሱንፆና ዔኤሊንቴ ዓሲ ዖኦኒያ ባኣንቴሞ?» ዒዞ ኮራ ጌዔኔ። 62ዬካፓ ዔያታ ዓዶ ኮራ፦ «ናዓሢኮ ሱንፃ ዖና ጌይንታንዳጉዲ ኔ ኮዓይ?» ጌዒ ማላታና ዖኦጬኔ። 63ዛካሪያሴ ፃኣፖ ባኣዚ ዒዛም ዒንጋንዳጉዲ ዖኦጪ ዔኪ፦ «ሱንፃ ዒዛኮ ዮሃኒሴኬ» ጌዒ ፃኣፓዛ ቢያሢ ዬኖ ዛሎና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 64ዬማና ዛካሪያሴኮ ዻንጋ ቡሊንቲ ጌስታኒ ዳንዳዔም ፆኦሲ ጋላቲሢያ ዓርቄኔ። 65ዬያፓ ዔቄያና ዔያቶኮ ዓሺና ቢያ ዒጊጬኔ፤ ዬይ ሃይሳኣ ዪሁዳይዳ ዓኣ ዹኮ ዓጫ ቢያ ዋይዚንቴኔ። 66ዬያ ባኮ ዋይዜ ዓሳ ቢያ፦ «ሃይ ናዓሢ ሃጊ ዓይጎ ማዓንዳኣ ናንዳይ?» ሂዚ ጌዒ ጌዒ ዎሊ ዖኦጫኔ። ዬይ ያዺ ማዔሢ ጎዳ ጎኔና ዒዛና ዎላ ዓኣሢሮኬ። 67ናዓሢኮ ዓዴ፥ ዛካሪያሴ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ፦ 68«ዴሮ ፔኤኮ ዓውሳኒ ሙኬሢሮ ዒስራዔኤሌኮ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢ ጋላቲንቶም፤ 69ዒዛም ማዻ፥ ዳውቴ ዜርፃፓ ዼኤፒ ዻቂሻያ ዒ ኬሴኔ፤ 70ቤርታዺ ፆኦሲ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ፥ ጌኤዦ ዓሶ ዛሎና ኬኤዜኔ፤ 71ዬይያ ኑና ዒፃ ዓሶና ሞርኮና ኩጫፓ ኑና ዻቂሻኒ 72ሃሣ ኑ ዓዶንሢማኣ ሚጪንታኒና ዒ ጫኣቄ ጌኤዦ ጫኣቁሞዋ ኩንሣኒኬ። 73ዬያ ጫኣቁሞ ዒ ጫኣቄሢ ኑ ዓዳሢ ዓብራሃሜምኬ፤ 74ዒዚ ጫኣቄ ዎዞ ቃኣላ ኑኡኒ ሞርኮ ኩጫፓ ኬስኪ ዒጊቹሞ ባኣያ ኑ ዒዛም ማዻንዳጉዲኬ፤ 75ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ ኑኡኮ ናንጎ ዎዶና ቢያ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ጌኤሹሞና ፂሉሞና ኑ ናንጋንዳጉዲኬ።» 76«ሃይ ኔ፥ ናዓሢ፥ ፑኡፖ ፆኦዛሢኮ ማሊፆ ኬኤዛሢ ኔ ጌይንታንዳኔ። ጎዳኮ ኔ ጎይፆ ጊኢጊሻኒ፥ ጎዳኮ ቤርታ ኔ ዓኣዻንዳኔ። 77ጎዳኮ ዴራ ጎዳ ዔያቶኮ ጎሞ ዓቶም ጌዔም ዔያታ ዻቃንዳ ጎይፆ ኔ ኬኤዛንዳኔ። 78ዓቢ ፆርቂ ኑም ፖዓሢጉዲ ፆኦሲኮ ሚጪንቶና ናሹሞና ኑም ሙካኒኬ። 79ዒዚያ ዹሞና ባይሲንቶናም ጊኢጊ ዓኣዞንሢም ቢያ ፖዓንዳኔ፤ ኑኡኮ ሄፆዋ ኮሺ ጎይሢ ባንሢ ዔኪ ዓኣዻንዳኔ» ሂዚ ጌዒ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዜኔ። 80ናዓሢያ ዲጪ ዒናዼኔ፤ ዒስራዔኤሌ ዴሮም ፔጋዺ ጴዻንዳያ ሄላንዳኣና ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዴንዲ ናንጌኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\