ሉቃሴ 10

1ጎዳ ዬካፓ ሜሌ ላንካይታሚ ላምዖ ዓሲ ዶኦሪ፥ ዒዚ ዴንዳኒ ማላ ካታሞና ቤዞና ቢያ ዔያታ ቤርታዺ ዓኣዻንዳጉዲ ላምዖ ላምዖ ማሂ ዳኬኔ። 2ሂዚያ ዔያቶም ጌዔኔ፦ «ቡኩሶንዶ ሃኣካ ሚርጌኬ፥ ሃኣኮ ቡኩሳ ዓሳ ጋዓንቴ ዻካኬ፤ ዬያሮ ሃኣኮኮ ዓዴ ሃኣኮ ቡኩሶ ማዾም ቃሲ ሜሌ ማዻ ዓሲ ዳካንዳጉዲ ሺኢቁዋቴ። 3ዓካሪ ዓኣዹዋቴ፥ ታ ዒንሢ ማራይጉዲ ያኣያሢ ባኣኮ ዳካኔ፤ 4ዒንሢ ጎይፆኮ ዓይጎ ባኣዚያ ዓርቂፖቴ፤ ሚኢሼ ዓጎ ቡራሻ፥ ጋላ ዓርቆ ሉካ ማዔቶ ሃሣ ዱርሲ ማዔቶዋ ዔኪፖቴ፤ ዓሲና ዎላ ጎይፃ ካኣማዖ ዔኤሊሢና ናጊፖቴ። 5ዒንሢ ጌላ ማኣራ ቢያ ቤርታዺ ‹ማኣሪ ዓሲዮ፥ ኮሹሞ ሃኖ ማኣሮም ማዖም› ጎዑዋቴ፤ 6ኮሹሞ ናሽካ ዓሲ ዬኖ ማኣራ ዓኣቴ ዒንሢ ጌዔ ኮሹማ ዔያቶም ማዓንዳኔ፤ ያዺ ማዒባኣያታቶ ዒንሢ ጌዔ ኮሹማ ጊንሣ ዒንሢም ማዓንዳኔ። 7ማዾ ማዻ ዓሲም ማዻ ዛሎ ዒንጎ ባኣዚ ኮይሳኔ፤ ዬያሮ ዒንሢ ጌሌ ማኣሮይዳ ዒንሢም ሺኢሾና ባኮ ሙዒ ሙዒ ሃሣ ዑሽኪ ዑሽኪ ዒኢካ ዴዑዋቴ፤ ዬኖ ማኣራፓ ሜሌ ማኣሪ ሃንቲ ሃንቲ ሺሪፖቴ። 8ዎኖ ካታሞዋ ዒንሢ ጌላኣና ዓሳ ዒንሢ ሾኦጫሲ ዔካዖ ዒንጋ ባኮ ሙዑዋቴ። 9ዬኖ ካታሜሎይዳ ዓኣ ሃርጊንቴ ዓሶ ፓሡዋቴ፤ ዴሮማኣ ‹ፆኦሲ ካኣቱማ ዒንሢ ባንሢ ዑኬኔ› ጌዒ ኬኤዙዋቴ። 10ጋዓንቴ ዎኖ ካታሞዋ ዒንሢ ጌላኣና ዓሳ ዒንሢ ዔኩዋያ ማዔቶ ካታሜሎኮ ዙሎ ኬስኪጋፓ፦ 11‹ሃይሾ፥ ኑኡኮ ቶካ ዓኣ ሃኖ ካታሜሎ ሲላሎ ኑ ዒንሢም ፒፃኔ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲ ካኣቱማ ዒንሢ ባንሢ ዑኬሢ ዔሩዋቴ› ዔያቶም ጎዑዋቴ። 12ጋፒንፆ ዎዶና ፆኦሲ ዬኖ ካታሜሎም ዒንጋንዳ ዎጋ ቤርታ ሶዶሜ ካታሞ ሄሌስካፓ ባሼ ማዓንዳኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ» ጌዔኔ። 13ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ኮራዚኔ ጎዖዜ ኔና ባዴዔ፤ ቤቴሳይዳ ኔናኣ ባዴዔ፤ ዒንሢዳ ማዺንቴ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባካ ዎንዴ ፂሮሴና ሲዶናናይዳ ማዺንቴያታቶ ዒኢካ ናንጋ ዓሳ ሄኤዶ ሲዬ ፓቲሌ ማይንቲ፥ ቢዲንሢያ ቶኦካ ዋሂ ዬኖ ዎዶና ጎሞ ቡኡፄያ ናንዳኔ። 14ዬያሮ ጋፒንፆ ዎጎ ኬሎና ቤርታ ፂሮሴና ሲዶናናም ዒንጎናስካፓ ዒንሢ ሜታሢ ባሼ ማዓንዳኔ። 15ሃና ኔኤኒ ቂፒርናሆሜ ካታሜሌ፥ ሌካ ጫሪንጮ ሄላንዳኣና ዼጊ ጋዓኒ ኔ ኮዒያ? ማዔቶዋ ኔ ሊካ ሄሊንቱዋ ዼኤፖ ዔቶ ኬዳንዳኔ» ጌዔኔ። 16ላሚ ሃሣ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ «ዒንሢም ዋይዛሢ ታኣም ዋይዛኔ፤ ዒንሢ ቦንቺ ዔኩዋኣሢ ታና ዔኩዋሴ፤ ታና ዔኩዋኣሢ ታና ዳኬሢያ ቦንቺ ዔኩዋሴ» ጌዔኔ። 17ላንካይታሚ ላምዖ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዳኪንቴ ቤዛፓ ሚርጌ ዎዛና ዬሱሴ ባንሢ ማዒ ሙካዖ፦ «ጎዳሢዮ! ኔ ሱንፆና ፑርቶ ዓያና ኑም ዓይሢንቲናኣኮቲ» ጌዔኔ። 18ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ፃላሄ ዜኤሊንሢጉዲ ጫሪንጫፓ ኬዳንቴ ታ ዛጌኔ፤ 19ዬያሮ ዒንሢ ሾኦዦና ኮርናሢና ሄርቃንዳጉዲ፥ ዒንሢ ሞርኮ ዒንሢ ባሻንዳጉዲ ቢታንቶ ዒንሢም ታ ዒንጌኔ፤ ዒንሢ ሄላንዳ ባኣዚ ፔቴታዖ ባኣሴ። 20ጋዓንቴ ፑርቶ ዓያና ዒንሢም ዓይሢንቴሢሮ ዒንሢ ዎዛዻሢፓ ባሼ ሱንፃ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ማኣራ ፃኣፒንቴም ፆኦሲ ዓሶ ባኣካ ዒንሢ ማዔሢሮ ዎዛዹዋቴ» ጌዔኔ። 21ዬማና ዬሱሴ ዓያና ጌኤሺ ዒዛ ዎዛሴም፦ «ጫሪንጮና ሳዖናኮ ጎዳ ማዔ፥ ዓዳሢዮ! ሃያ ባኮ ኔኤኒ ዔሮና ዼኤፖ ዓሶናይዳፓ ዓኣቺ ናይጉዲ ማዔ ዓሶም ፔጋሲ ዻዌሢሮ ታ ኔና ጋላታኔ፤ ሂዮ! ታ ዓዳሢዮ! ዬያይዳኒ ኔ ማሊሢ ማዔኔ። 22«ቢያ ባኣዚ ታ ዓዶይዳፓ ታኣም ዒንጊንቴኔ፤ ናኣዚ ዖና ማዔቴ ዓዶይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዔራይ ባኣሴ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓዴ ዖና ማዔቶ ናኣዚዳፓ ዓታዛ ሃሣ ጊንሣ ናኣዚ ዒዛም ፔጋሲ ኬኤዛኒ ኮዔ ዓሲዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዖኦኒያ ዔራይ ባኣሴ» ጌዔኔ። 23ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ባንሢ ሺራዖ ዔያቶም ሌሊ፦ «ዒንሢ ሃያ ዛጋሢ ዛጋዞንሢ ኮሺ ባሊቲና ዓኣያኬ። 24ጎኔና ሚርጌ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢና ካኣቶና ሃሢ ሃያ ዒንሢ ዛጋ ባኮ ዛጋኒ ሱኡካዼያታዖ ዔያታ ዛጊባኣሴ፤ ዒንሢ ዋይዛ ባኮዋ ዔያታ ዋይዛኒ ሱኡካዼኔ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ዋይዚባኣሴ» ጌዔኔ። 25ፔቴ ኬሊ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ፔቴ ዓሲስኬይ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ ዒ ዎዚ ጋዓቴያ ዛጋኒ ኮዒ፦ «ዔርዛሢዮ! ናንጊና ናንጊ ዴንቃኒ ዓይጌንዴ ማዻንዳያ ታና ኮይሳይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጫዛ፥ 26ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ሙሴ ዔርዜ ዎጎይዳ ዓይጌ ፃኣፒንቴይ? ኔ ናባባዛ ዎዚ ጋዓይ?» ዒዛም ጌዔኔ። 27ዓሢ ማሃዖ፦ «ዎጋ ‹ፆኦሲ ኔ ጎዳሢ ጉቤ ዒናፓ፥ ጉቤ ሼምፓፓ፥ ጉቤ ዎልቃፓ፥ ጉቤ ማሊፃፓ ናሽኬ› ዬያጉዲ ሃሣ ‹ኔ ዓሺኖ ዓዳ ኔና ማሂ ናሽኬ› ጋዓኔ» ጌዔኔ። 28«ዬሱሴያ ፒዜ ኔ ማሄኔ፤ ዓካሪ ኔኤኒ ዬኖ ጎይፆ ማዼ፤ ናንጊና ናንጊያ ኔ ዴንቃንዳኔ» ጌዔኔ። 29ዎጎ ዔርዛሢ ጋዓንቴ ፔና ጌኤሺ ዓሲ ማሃኒ ኮዓዖ፦ «ያዺ ማዔቶ ታኣኮ ዓሺናሢ ዖናዳይ?» ጌይ ዖኦጬኔ። 30ዬሱሴ ዒዛም ማሃዖ፦ «ፔቴ ዓሲ ዬሩሳላሜፓ ዒያርኮ ኬዳንቴ ጎይፆይዳ ሱላ ዒዛ ዴንቂ ዓፒሎ ዒዛኮ ቡሪ ዔኪ ጳርቄሢኮ ጊንፃ ሃይቃኒ ሳዛ ጋሽካንቴ ሃሺ ዓኣዼኔ። 31ዒዛ ቶኪጉዲ ፔቴ ቄኤሴስኬይ ዬኖ ጎይፄሎና ዓኣዺቤቃ ጳዺንቲ ላቢ፥ ላሂ ዓኣ ዓሢ ዴንቄያታዖ ዚቲ ጌዒ ዒዛኮ ኮርሳ ዓኣዼኔ። 32ዬያጉዲ ሃሣ ቄኤሶ ፃጳፓ ማዔ ሌዊ ዜርሢስኬይ ዬኖ ጎይፆና ዓኣዺቤቃ ዬያ ዓሢ ዴንቄዖ ኮርሳ ዚቲ ጌዒ ዴንዴኔ። 33ፔቴ ሳማሪያ ዓጪ ዓሲስኬያ ዬኖ ጎይፆና ዓኣዺቤቃ ጳዺንቴ ዓሢ ዴንቂ ሚጪንታዖ፥ 34ዓሢ ኮይላ ሙኪ ዛይቴ ቲሺና ዎይኔፓ ኮሾና ዑሺና ኪፆይዳ ዓሢኮ ዋሂ ቱርጫና ማሪ ቱኬሢኮ ጊንፃ ፔ ሃሮ ቶጊሲ ፔቴ ሾኦቺ ዎርቃ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዼኔ፥ ዒኢካ ዒዛ ዒ ኮሺ ዛጊ ማይሤኔ፤ 35ዚሮ ጉቴሎ ፔቴ ዓሲ ላምዖ ኬሊ ማዾ ማዼም ጪጎንዶ ቢራጉዴያ ኬሲ ዬኖ ሾኦጮ ዎይሣ ማኣሮኮ ዓዶም ዒንጋዖ ‹ሃያ ዓሢ ታኣም ኮሺ ዛጊ ማይሤ፤ ጊዳ ቃሲ ኔ ዒዛ ዛሎ ጪጌ ባኣዚ ዓኣቶ ታ ማዒ ሙካዖ ኔኤም ማሂ ጪጋንዳኔ› ጌዔኔ። 36«ዓካሪ ዬንሢ ሃይሦንሢዳፓ ሱሎና ጳዺንቴ ዓሢም ዓሺኖ ማዔሢ ዎያ ኔኤም ማላይ?» ጌዔኔ። 37ዎጎ ዔርዛሢ «ዬያ ዒዛ ሚጪንቲ ማኣዴሢሾ!» ጌዒ ማሃዛ፥ ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ሂዴቶ ኔኤኒያ ዒማ ጎይፆ ማዼ» ጌዔኔ። 38ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ጎይሢ ዓኣዺ ፔቴ ጉርዳስኬኖ ሄላዛ ዒኢካ ማርታ ፔ ማኣራ ዒዛ ሾኦቺንሢ ዔኬኔ፤ 39ዒዞኮ ማይራሞ ጌይንታ ጌራ ዓኣኔ፤ ዒማና ዬና ማይራማ ዬሱሴኮ ቶኮ ዴማ ዴዒ ዒዛኮ ጌኤዞ ዋይዛኔ። 40ማርታ ጋዓንቴ ሙዖ ጊኢጊሺፆና ሚርጌ ላባዖ፥ ዬሱሴ ባንሢ ሙኪ፦ «ጎዳሢዮ! ሃና ታ ጌኤዳ ቢያ ማዾ ታኣም ሃሼም ታኣኒ ታኣሮ ሌሊ ላባሢ ኔ ዛጋዖ ዚቲ ጋዓ? ሃዳራ ታና ዒዛ ማኣዳንዳጉዲ ዒዞም ኬኤዜቴራ» ጌዔኔ። 41ጎዳ ዬሱሴ ጋዓንቴ ማሃዖ፦ «ማርታ! ኔኤኒ ሚርጌ ባኣዚና ሜታዺ ጳሽኪ ሺራኔ፤ 42ጋዓንቴ ኮይሳሢ ፔቴ ባኣዚ ሌሊኬ፤ ማይራማ ኮዦ ባኮማ ዶኦሬኔ፤ ዬማ ዒዞይዳፓ ዔካንዳያ ባኣሴ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\