ሉቃሴ 11

1ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ፔቴ ቤሲዳ ሺኢቃኔ፤ ዒዚ ሺኢቂ ጋፒሳዛ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴይ፦ «ጎዳሢዮ! ዮሃኒሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ሺኢጲፆ ዔርዜሢጉዲ ኔኤኒያ ኑና ሺኢቂሢ ዔርዜቴራ!» ጌዔኔ። 2ዬሱሴያ፦ «ዒንሢ ሺኢቃዖ፥ ‹[ጫሪንጫ ናንጋ] ኑ ዓዳሢዮ! ሱንፃ ኔኤኮ ቦንቺንቶም፤ ኔ ካኣቱማ ሙኮም፤ 3ኬላ ኬላ ኑ ሙዓንዳ ሙኡዚ ዒንጌ፤ 4ኑም ዻቤሢም ኑ ዓቶም ጋዓሢጉዲ ኑ ዻቢንቶ ኑም ዓቶም ጌዔ፤ ዻቢሻኒ ጌሾያይዳ ኑና ጌልዚፖ› » ጎዑዋቴ ጌዔኔ። 5ዬካፓ ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ «ኮኦኪንሢና ዒንሢዳፓ ፔቴሢኮ ላጌ ዓኣኔ ኑ ጎዖም፤ ዒዚ ሳዓ ጊዲሚሺ ማዓኣና ፔ ላጋሢ ማኣሪ ዓኣዺ ‹ዔኤዛይ! ሃዳራ ታኣም ሃይሦ ካሣ ታልዔ፤ 6ፔቴ ታኣኮ ላጌ ማዔ ዓሲ ሃኬ ጎይሢዳፓ ሙኬም ታ ዒዛ ሙኡዛንዳ ካሣ ባይቄኔ› ዒዛ ኮራ ጌዔቶ፤ 7ዓካሪ ዬይ ላጋሢ ጋራ ዓኣዖ ‹ሃዳራ ታሚ ዋኣሢ ላሄም ሃያ ዎዴ ታና ሜታሲፖ፤ ዬያሮ ታ ዔቂ ኔ ኮዔ ካሦ ዒንጋኒ ዳንዳዑዋሴ› ጋዓንዳ? 8ጋዓንቴ ላጉሞ ዛሎሮ ጌዒ ዔቂ፥ ዒንጋኒ ኮዒባኣቶዋ ዒዛ ሺኢቂ ሜታሳሢሮ ኮይሳሢ ቢያ ዒንጋንዳኔ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኔ። 9«ዬያሮ ታ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ሺኢቁዋቴ ዒንሢም ዒንጊንታንዳኔ፥ ኮዑዋቴ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፥ ካራ ዔቂ ዔኤሉዋቴ ዒንሢም ቡሊንታንዳኔ፤ 10ሺኢቃሢ ጉቤ ዔካንዳኔ፤ ኮዓሢያ ዴንቃንዳኔ፤ ካራ ዔቂ ዔኤሊንታሢማኣ ቡሊንታንዳኔ። 11ዒንሢዳፓ ዓዶ ማዔ ዓሲ ናዓ [ካሣ ሺኢቃዛ ሹቺ ዒንጋይ ዖናዳይ?] ሞሎ ሺኢቄም ሾኦሺ ዒንጋ? 12ሃሣ ጱኡላ ሺኢቄም ኮርኖ ዒንጋ? 13ዒንሢ ፑርታታዖ ዒንሢ ናኣቶም ኮሺ ባኣዚ ዒንጊ ዔራቶ፥ ጫሪንጫ ናንጋ ዒንሢኮ ዓዳሢ ዒንሢፓ ባሼ ዒዛ ሺኢቃዞንሢም ዓያኖ ጌኤዦ ዒንጋኒ ኮዓያኬ!» ዔያቶም ጌዔኔ። 14ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ዻንጋ ባይቄ ዓሲስኬያይዳፓ ፑርታ ዓያና፥ ጌስቲሱዋያ ኬሳንቴ ፑርቶ ዓያና ኬስካዛ ዻንጎ ባይቄሢ ጌስቲሢ ዓርቄም ዴራ ዬያ ባኮና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 15ፔቴ ፔቴዞንሢ ጋዓንቴ፦ «ፑርቶ ዓያኖ ዒዚ ኬሳሢ ፑርቶ ዓያኖኮ ሱኡጋሢ ቢዔልዛቡሌናኬ» ጌዔኔ። 16ዓቴዞንሢ ሃሣ ዬሱሴ ዎዚ ጋዓቴያ ዛጋኒ ኮዓዖ ጫሪንጮይዳፓ ዒዚ ኪሪስቶሴ ማዒፆ ዔርዛ ፔቴ ማላታ ማዓ ባኣዚ ዻዋንዳጉዲ ዒዛ ዖኦጬኔ። 17ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ማሊፆ ዔራዖ፦ «ፔቴ ካኣታ ዎሊፓ ፓቂንታያና ዖልታያና ማዔቶ፥ ዬያ ዓጮ ካኣቲ ባይቃንዳኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ፔቴ ማኣሪ ዓሲ ዎሊም ዋይዚ ዒፂ ፓቂንቴቶ ባይቃንዳኔ። 18ዓካሪ ፃላሄ ካኣታ ዎሊፓ ፓቂንታያና ዖልታያ ማዔቶ ዎዲ ዶዲ ዔቃኒ ዳንዳዓይ? ዒንሢ ጋዓንቴ ‹ዒዚ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳሢ ቢዔልዛቡሌናኬ› ታና ጋዓኔ። 19ታኣኒ ፑርቶ ዓያኖ ቢዔልዛቡሌ ዎልቆና ኬሳያ ማዔቶ ዒንሢኮ ዓሳ ዖኦና ፑርቶ ዓያኖ ኬሳይ? ዬያሮ ዒንሢ ዓሳ ዒንሢ ዑፃ ዎጋንዳኔ። 20ዓካሪ ታኣኒ ፑርቶ ዓያኖ ፆኦሲ ዎልቄና ኬሳያ ማዔቶ ዬይ ፆኦሲ ካኣቱማ ሙኬሢ ዔርዛኔ።» 21«ፔቴ ዎልቄና ዓኣ ዓሲ ዖልዚ ዓንጋሞ ዓርቂ ፔ ማኣሮ ካፓያ ማዔቶ ዒዛኮ ማኣራ ቡሪንታዓኬ፤ 22ጋዓንቴ ዒዛይዳፓ ባሼ ዎልቄና ዓኣ ዓሲ ሙኪ፥ ዒዛ ባሼቶ ዒ ጉሙርቃ ዓንጋሞ ዒዛይዳፓ ዔኪ ዒዛኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ቡሪ ሜሌ ዓሲማኣ ጊሽካንዳኔ።» 23«ታኣና ዎላ ማዒባኣሢ ቢያ ታና ዒፃኔ፤ ታኣና ዎላ ማዒ ቡኩሲባኣሢ ላኣሊ ባይዛኔ» ጌዔኔ። 24«ፑርታ ዓያና ዓሲዳፓ ኬስኬ ዎዶና ጌሊ ሃውሾ ቤሲ ኮዒሢና ዋኣሢባኣ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ቢያ ሃንቲ፥ ሃውሺ ዴዓ ቤሲ ዴንቂባኣቶ ‹ታ ኬስኬ ማኣሮ ታኣኮ ታ ማዒ ዓኣዾም› ጋዓኔ። 25ዬያሮ ማዒ ሙካኣና ዬና ቤዜላ ጌኤሽኪ ጊኢጊንቲ ዓኣንቴ ዴንቃኔ። 26ዬካፓ ዴንዲ ዒዛይዳፓ ባሼ ፑርታ ሜሌ ላንካይ ፑርታ ዓያና ዔኪ ሙኪ፥ ቤርታ ዒ ናንጋ ማኣራ ጌሊ ናንጋንዳኔ። ዓካሪ ዬያ ዓሢኮ ጋፒንፃ ሚና ቤርታኣሲዳፓ ባሼ ፑርታ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 27ዬሱሴ ዬያ ጌይ ኬኤዛኣና ፔቴ ላኣሊስኬና ዴሮ ባኣካፓ ዑኡዞ ዼጊዲ፦ «ኔና ሾዒ ዻንሢሤ፥ ዒንዴላ ዎዚ ዓንጂንቴያዳይ!» ጌዔኔ። 28ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ዓንጂንቴዞንሢ ፆኦሲኮ ቃኣሎ ዋይዚ ማዾይዳ ፔኤሻዞንሢኬ» ጌዔኔ። 29ሚርጌ ዓሳ ሙኪ ዒዛ ኮይላ ቡካዛ ዬሱሴ፦ «ሃያ ዎዶ ዓሳ ማላታ ዛጋኒ ኮዓ ፑርታ ዓሲኬ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዮናሴይዳ ማዺንቴ ማላታፓ ዓታዛ ሜሌ ማላታ ዔያቶም ዒንጊንታዓኬ። 30ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዮናሴ ኔኔዌ ካታሞ ዓሶም ማላታ ማዔሢጉዲ፥ ዓሲኮ ናዓሢ ሃያ ዎዶ ዓሶም ማላታ ማዓንዳኔ። 31ዓባ ኬስኪ ጌላ ካሮኮ ዾኦሎ ዛሎ ዓጫፓ ሙኬ ካኣቴላ ጋፒንፆ ዎጎ ኬሎና ዔቂ ዔያቶ ዑፃ ዎጋንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዛ ሴሎሞኔኮ ዔራቶ ዋይዛኒ ዓጮኮ ጋፒንፆይዳፓ ሙኬኔ፤ ጋዓንቴ ሃይሾ ሴሎሞኔይዳፓ ባሼ ሃይካ ዓኣኔ! 32ዬያጉዲ ሃሣ ኔኔዌ ዓሳ ጋፒንፆ ዎጎ ኬሎና ዔቂ ዔያቶ ዑፃ ዎጋንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኔኔዌ ዓሳ ዮናሴ ኬኤዜ ባኮ ዋይዜ ዎዶና ፔኤኮ ጎማ ዻቢንቲታሢ ዔሪ ቡኡፄኔ፤ ጋዓንቴ ሃይሾ ዮናሴይዳፓ ባሻይ ሃይካ ዓኣኔ!» ጌዔኔ። 33ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ፖዒ ፖዒሲ ዓኣሺንታ ቤስካ ጌሣያና ሃሣ ጉኡፖ ባኣዚና ጉኡፓ ዓሲ ባኣሴ፤ ዬያፓ ዓሳ ጋሮ ጌላኣና ጴዻንዳጉዲ ዼጊዲ ሻርናይዳ ጌሣኔ። 34ኔኤኮ ዑፆኮ ፖዒ ዓኣፒኬ፤ ኔኤኮ ዓኣፓ ኮሺ ማዔቶ ዑፃ ኔኤኮ ቢያ ፖዒ ማዓንዳኔ፤ ዓኣፓ ኔኤኮ ጋዓንቴ ሃርጌያ ማዔቶ ዑፃ ኔኤኮ ጉቤ ዹሜያ ማዓንዳኔ። 35ዬያሮ ኔጊዳ ዓኣ ፖዓ ዹሚ ማዑዋጉዲ ኔና ዔሬ። 36ዓካሪ ኔኤኮ ዑፆይዳ ዓይጌንዴ ዹሚያ ባኣያ፥ ፖዔ ማዔቶ ፆምፔ ኔ ዑፃ ፖዓዖ ሼኤራሢጉዲ ኔኤኒ ፖዓያ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 37ዬሱሴ ዬያ ኬኤዚ ጋፔስካፓ ፔቴ ፔርሴ ዓሲስኬይ ሙኡዚ ሙዖም ዔኤላዛ፥ ዒዚ ዓሢ ማኣሪ ጌሊ ሙዖ ሙዓኒ ዴዔኔ። 38ዬሱሴ ሙዖ ሙዓንዳሢኮ ቤርታ ኩጮ ማስቲባኣሢሮ ዬይ ዓሢ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 39ዬያሮ ዬሱሴ ዒዛም፦ «ዒንሢ ፔርሴ ዓሳ፥ ዒንሢኮ ዑሽኮ ዓንጎና ሙዖ ሙዎ ጋባዶናኮ ዙሎ ዛሎ ኮሺ ዒንሢ ጌኤሺ ማስካኔ፤ ዒንሢኮ ጋራ ጋዓንቴ ቡሪሢና ፑርቱሞና ኩሜያኬ። 40ዒንሢ ሃይ ዔኤዮ ዓሳ፥ ዙሎ ማዤ ፆኦዛሢ ጋሮ ማዢባኣዓዳ? 41ዒንሢኮ ዑሽኮ ዓንጎና ሙዖ ጋባዶናይዳ ዓኣ ባኮ ማንቆ ዓሶም ዒንጉዋቴ፤ ዬካፓ ቢያ ባካ ዒንሢም ጌኤሺ ማዓንዳኔ። 42«ዒንሢ ፔርሴ ዓሳ ዒንሢና ባዴዔ! ዓይጎሮ ጌዔቶ ፔቴ ዛሎና ዲዮና ፃልቴናይዳፓ፤ ሃሣ ኮልፖና ዬያጉዴ ባኮይዳፓ ቤርቶ ዒንሢ ፆኦሲም ዒንጋያታዖ ፔቴ ዛሎና ጋዓንቴ ፒዜ ዎጌና ፆኦሲ ናሽኪሢና ዒንሢ ሃሼኔ፤ ዬያ ዒንሢ ማዻንዳያ ኮይሳኔ። ጋዓንቴ ዬያ ዒንጎ ባኮ ዒንሢ ሃሻኒ ኮይሱዋሴ። 43«ዒንሢ ፔርሴ ዓሳ ዒንሢና ባዴዔቴ! ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓይሁዶኮ ዓሳ ቡኪንታ ቤዛ ቦንቺንታ ዖይቶይዳ ዴዓኒ ዒንሢ ኮዓኔ፤ ዬያጉዲ ቦኦኮ ቤዞይዳኣ ዓሲ ዒንሢ ቦንቾ ዔኤሊሢ ዔኤላንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓኔ። 44ዓሳ ዔሩዋዖ ጊዴና ዓኣዻ፥ ማላታባኣ ዱኡፒ ዒንሢ ማላሢሮ ዒንሢና ባዴዔቴ» ጌዔኔ። 45ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢዳፓ ፔቴ ዬሱሴ ኮራ፦ «ዔርዛሢዮ! ሃይ ኔ ኑና ጫሽካንቴሞ!» ጌዔኔ። 46ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዒንሢ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ! ዓሲ ዑሢዳ ዴኤሢ ኬዲ ዒንሢ ጌሣኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዬኖ ኬዶ ኬኤላናታዖ ካኣሙዋሴ። 47ዬያጉዲ ዒንሢኮ ዓዶንሢ ዎዼ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ዱኡፖ ዒንሢ ፓልሚሲ ኮሻሢሮ ዒንሢና ባዴዔ! 48ዓካሪ ዒንሢኮ ዓዶንሢ ዎዼ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዱኡፖ ኮሺሶና ዔያቶኮ ፑርቶ ማዾ ኮሺ ማሂ ዒንሢ ዻዋኔ። 49ዬያ ዒንሢኮ ፑርቶ ማዾ ፆኦሲ ዔሬሢሮ ፔ ዔራቶና ‹ታ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢና ዳኪንቴዞንሢና ታ ዔያቶ ባንሢ ዳካንዳኔ፤ ፔቴ ፔቴዞንሢ ዎዾንዶኔ፥ ዓቴዞንሢ ሃሣ ዳውሶንዶኔ› ጌዔኔ። 50ዬያሮ ሳዓ ማዢንቴሢዳፓ ዓርቃዖ ላኣሊንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ሱጉፆ ዛሎ ሃያ ዎዶ ዓሳ ዖኦጪንታንዳኔ። 51ጎኔ ታ ዒንሢም ኬኤዛኔ፤ ዓኣቤኤሌይዳፓ ዓርቃዖ ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዞና ጌኤዦ ማኣሮና ባኣኮይዳ ዎዾና ዛካሪያሴ ሱጉፆ ዛሎሮ ሃያ ዎዶ ዓሳ ዖኦጪንታንዳኔ» ጌዔኔ። 52«ዒንሢ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዒንሢና ባዴዔቴ! ጌኤዦ ማፃኣፖ ዓሳ ዔሩዋጉዲ ካሮ ዒንሢ ዎዼኔ፤ ዒንሢሮዋ ዒንሢ ዔሪባኣሴ፤ ሃሣ ዔራኒ ኮዓ ዓሶዋ ዒንሢ ላኣጌኔ።» 53ዬሱሴ ዬኖ ቤዜሎፓ ዴንዳኒ ዔቃዛ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሶና ዒዛ ዒፂ ማኪሢና ሚርጌ ዖኦጪሢያ ዓርቄኔ፤ 54ዬያ ዔያታ ማዼሢ ጌኤሲና ዒዛ ቡኡዳኒ ኮዓሢሮኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\