ሉቃሴ 12

1ዬኖ ዎዶና ኮሺ ሚርጌ ዓሲ ቡኪንቴኔ፤ ዔያቶኮ ዺቡማፓ ዔቄያና ዎሊ ዓሳ ሂዒ ሂዒ ሄርቃኔ፤ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ኮራ፦ «ፔርሴ ዓሶኮ ሙኑቆ ፃኣዛፓ ካፒንቱዋቴ፤ ዬይ፦ ዔያቶኮ ፔና ጌኤሺ ማሊሲፆፓ ሃኩዋቴ ታኣኮ ጌይፆኬ። 2ካንቂንቴ ባኣዚ ፔጋዹዋዖ፥ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ዔርቱዋዖ ዓታዓኬ። 3ዬያሮ ዹሞይዳ ዒንሢ ኬኤዜ ባካ ቢያ ፖዒዳ ዋይዚንታንዳኔ፤ ካራ ዎዺንቴ ማኣሪዳ ካሽካሺ፥ ዋይካ ዒንሢ ጌስቴ ባካ ዼጌ ቤሲዳ ፔጌና ኬኤዚንታንዳኔ» ጌዔኔ። 4ሃሣ ዒንሢ፥ ታ ዒጊኖንሢም፦ «ዓሽኮ ዎዺሢዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዓይጎ ባኣዚያ ማዻኒ ዳንዳዑዋዞንሢ ዒጊጪፖቴ፤ 5ጋዓንቴ ዖና ዒጊጫንዳያ ዒንሢ ኮይሳቴ ታ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ፤ ዬይያ፦ ዎዼሢኮ ጊንፃ ባይቁዋ ታሞይዳ ዓጋኒ ቢታንቶ ዓኣ፥ ፆኦዛሢኬ፤ ሂዮ! ዒዛ ሌሊ ዒጊጩዋቴ ታ ጋዓኔ። 6«ዶንጎ ሱኡታ ፔቴ ሳንቲፔም ሻንቺንታያቱዋይ? ዔያቶይዳፓ ፔቴታዖ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ዋሊንቱዋሴ። 7ዬያጉዲ ዒንሢኮ ቶኦኮ ጋፓና ቢያ ፓይዲንቴያኬ፤ ዬያሮ ዒጊጪፖቴ፥ ዒንሢ ሚርጌ ሱኡቶይዳፓ ባሼታንቴሞ!» ጌዔኔ። 8ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ቦርሲንቱዋዖ ዓሲ ቤርቲዳ ታ ዛሎ ማርካዺ ኬኤዛሢም፥ ታኣኒ ሃሣ ፆኦሲ ኪኢታንቾም ዒዛ ዛሎ ማርካዺ ኬኤዛንዳኔ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ። 9ዓሲ ቤርቲዳ ታና ዔሩዋሴ ጋዓሢ ታኣኒያ ሃሣ ፆኦዛሢ ኪኢታንቾም ዒዛ ዔሩዋሴ ጋዓንዳኔ። 10«ዓሲ ናዓሢ ጫሽካይ ዓኣቶ ዻቢንታ ዒዛም ዓቶም ጌይንታንዳኔ፤ ዓያኖ ጌኤዦ ጫሽካይ ዓኣቶ ጋዓንቴ ዻቢንታ ዒዛም ዓቶም ጌይንታዓኬ። 11«ዓሳ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ቢያ ዒንሢ ዔኪ ዓኣዻኣና፥ ዎይሣ ዓሶንታ ቢታንታ ዓኣ ዓሶ ቤርታ ቢያ ዒንሢዳ ዎጊሳኒ ሺኢሻ ዎዶና ‹ዓይጎ ኑ ማሃንዳይ? ዎዚ ጌይ ኑ ኬኤዛንዳይ?› ጌዒ ሜታዺፖቴ። 12ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢ ኬኤዛኒ ኮይሳ ባኮ ዬማና ዓያኖ ጌኤዣ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ» ጌዔኔ። 13ዴሮ ባኣኮይዳፓ ፔቴ ዓሲስኬይ ዬሱሴ ኮራ፦ «ዔርዛሢዮ! ኑ ዓዳሢ ኑም ዻካልሴ ቤዞ ታኣና ዎላ ጊሽታንዳጉዲ ታ ጌርሲንሢም ኬኤዜ» ጌዔኔ። 14ዬሱሴ ጋዓንቴ ማሃዖ፦ «ዔኤዛይ፥ ዒንሢ ባኣኮይዳ ታ ዎጋያ ማዓንዳጉዲና ዓጪ ታ ዒንሢም ጊሽካንዳጉዲ ዖ ታና ጌሤይ?» ጌዔኔ። 15ሄሊሳዖ ሃሣ ቢያሢም፦ «ዓሲኮ ሼምፓ ጴዻሢ ቆሎ ሚርጉሞፓቱዋኣሢሮ ቢያ ባኣዚ ናሽኪሢና ቢያ ባኣዚም ጎጋይቂሢዳፓ ዒንሢ ካፑዋቴ፤ ሃሣ ዔሩዋቴ» ጌዔኔ። 16ዬካፓ ዬሱሴ ኮኦኪንሢና፦ «ጎዣ ዒዛኮ ሚርጌ ሃኣኮ ካፄ፥ ፔቴ ዖርጎቺ ዓሲ ዓኣኔ፤ 17ዒዚያ ፔ ማሊፆና ‹ሃያ ቢያ ሃኣኮ ታ ዓርሣንዳ ቤሲ ታኣኮ ባኣሢሮ ታ ዎዳንዳይ?› ጌዒ ማሌኔ። 18ዬካፓ ሃሣ ‹ታ ዓካሪ ሂዳንዳኔ፤ ቤርታ ታኣኮ ዓኣ ኮኖ ቢያ ሻሂጋፓ ሜሌ ዼኤፒ ዼኤፒ ኮና ታ ማዢ፥ ዒኢካ ታኣኮ ሃኣኮና ዓኣ ባኮና ቢያ ቡኩሲ ታ ዓርሣንዳኔ። 19ዬካፓ ታኣኒ ታኣም፦ ሃይሾ! ዓካሪ ኔኤም ሚርጌ ሌዔይዳ ጊዳ ሚርጌ ባኣዚ ኔኤኮ ዓኣኔ፤ ዬያሮ ሜታ ባኣያ ማዒ፥ ሃውሺጋፓ ሙዔ፤ ዑሽኬ፥ ዎዛዼ፥ ታ ጋዓንዳኔ› ጌዔኔ። 20ፆኦሲ ጋዓንቴ ‹ዔኤዛይ፥ ኔ ዔኤያሢ! ሃኖ ዒባኒ ኔ ሃይቃንዳኔ፤ ዓካሪ ሃይ ኔ ቡኩሴ ባካ ቢያ ዖኦም ማዓንዳይ?› ጌዔኔ። 21«ዬያሮ ፔኤም ሳዖይዳ ቆሎ ቡኩሳ ዓሲ፥ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ጋዓንቴ ማንቆ ማዔ ዓሲ ዬያጉዲ ማዓንዳኔ» ዔያቶም ጌዔኔ። 22ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም፦ «ዓካሪ ‹ዓይጎ ኑ ሙዒ፥ ዓይጎ ዑሽካንዳይ?› ሂዚ ጌይሢና ዒንሢኮ ናንጎ ዛሎ ሜታዺፖቴ ታ ዒንሢም ጋዓኔ። 23ዓይጎሮ ጌዔቶ ሙኡዚዳፓ ሼምፓ፥ ማኣዖይዳፓ ዑሢ ባሼኬ። 24ሂንዳ ቁራኮ ዛጉዋቴ፦ ዔያታ ጎሽኪ ሃኣኮ ቡኩሱዋሴ፤ ሃሣ ዔያቶኮ ኮናኣ ባኣሴ፤ ማዔቶዋ ፆኦሲ ዔያቶ ሙኡዛኔ፤ ዒንሢ ዓካሪ ካፖይዳፓ ባሼቱዋዓዳ? 25ጎዖንቴ ዒንሢዳፓ ማሊ ሜታዺሢና ፔ ናንጎ ሌዖይዳ ፔቴ ኬሊ ቃሳኒ ዳንዳዓሢ ዖናዳይ? 26ዓካሪ ዬማ ዻኮ ባኮማታዖ ማዻኒ ዳንዳዑዋያታዖ ዓይጎሮ ሜሌ ባኮሮ ዒንሢ ሜታዻይ? 27ካዮ ቡና ዎይቲ ዑጋቴ ሂንዳ ዛጉዋቴ፦ ዔያታ ማዺ ላቡዋሴ፥ ሱኩዋሴ፥ ማዔቶዋ ካኣቲ ሴሎሞኔታዖ ፔ ቦንቾ ዎዶና ቢያ ዔያቶይዳፓ ፔቴማጉዲ ሚዛጳ ማኣዖ ማይንቲባኣሴ። 28ዓካሪ ፆኦሲ ሃኖ ጴዺ ዚሮ ታሞይዳ ዓጊንታንዳ ካዮ ማኣቶ ዬያይዲ ፓልሚሲ ማይሳያ ማዔቶ፥ ዒንሢ ጉሙርቂፃ ፓጬ ዓሳ፤ ዒንሢ ዒዚ ዎይቲ ዬያይዳፓ ባሼና ማይሲንዱዋይ? 29«ዬያሮ ‹ዓይጎ ኑ ሙዒ ዑሽካንዳይ?› ጌዒ ጌዒ ማሊሢና ሜታዺፖቴ። 30ዬያ ዴንቃኒ ሃያ ዓጮ ዓሳ ሜታዻኔ፤ ዒንሢም ጋዓንቴ ዬይ ቢያ ኮይሳሢ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ዔራኔ። 31ዬያይዳፓ ባሼ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎም ኮይሳ ባኮ ቤርታሱዋቴ፤ ዒንሢም ኮይሳ ባካ ቢያ ቃሲንታንዳኔ» ጌዔኔ። 32ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «ዒንሢ ሚርጌቱዋ፥ ዻኮ ታ ዒጊኖንሢዮቴ ዒጊጪፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ዒዛ ካኣቱሞይዳ ዒንሢ ጌልዛኒ ኮዔኔ። 33ዒንሢኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ሻንቺ፥ ሚኢሾ ማንቆ ዓሶም ዒንጉዋቴ፤ ሚኢሾ ዓጎ ጪንቁዋ ቡራሾይዳ፥ ዉዛ ሄሉዋ ቤዞይዳ፥ ቁንቁናሢያ ሙዒ ፑርቲሱዋ ቤዞና ፔቴታዖ ጋፑዋ ቤዞ፥ ጫሪንጮ ማኣራ ዒንሢኮ ሚኢሾ ጌሡዋቴ። 34ዓይጎሮ ጌዔቶ ሚኢሻ ዒንሢኮ ዓኣ ቤዛ ዒናኣ ሃሣ ዒንሢኮ ዒኢካ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 35ሃሣ ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ «ጊኢጊንቲ ቱኡቲ፥ ቢያ ዎዴና ማዾም ጊኢጊንቱዋቴ፤ ፖዓኣ ዒንሢኮ ፖዓያ ማዖንጎ። 36ዬያይዲ ዔያቶ ጎዳሢኮ ዔፖ ቤዞይዳፓ ማዒ ሙኪፆ ካፓ፥ ማዻ ዓሶንሢ ማሉዋቴ፤ ዔያታ ፔኤኮ ጎዳሢ ሙኪ ካራ ዔቂ ዔኤላኣና ዑኬና ሩኡሪ ቡላኒ ጊኢጊንቴያኬ። 37ዬንሢ ዔያቶኮ ጎዳሢ ዔሩዋንቴ ሙኪ፥ ጴጪ ዔያታ ካፓንቴ ዔያቶ ዴንቆና ማዾ ማዻዞንሢ ዎዚጉዲ ጋላቲንቴያዳይ! ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ዒዚያ ጊኢጊንቲ፥ ቱኡቲ ሙዖ ሙዎ ቤዛ ዔያቶ ዴይሣንዳኔ፤ ሙዖ ሙኡዚ፥ ዔያቶ ሾኦቺንሣንዳኔ። 38ዔያቶኮ ጎዳሢ፦ ሳዓ ጊዲሚሺ ሃሣ ጊዲሚሺፓ ዑሣ ዓኣዼም ሙኪ፥ ጴጪ ጊኢጊንቲ፥ ካፓንቴ ዴንቄ ማዻዞንሢ ጋላቲንቴያኬ! 39ኮሺ ዔሩዋቴ፤ ዉሲ ሙካ ዎዴ ዓሲ ዱማሲ ዔራያ ማዔቶ ጊንዑዋዖ ካፒ፥ ዉዞና ማኣሮ ቦኦኪሲንዱዋያታዖ፥ ዔሩዋ ዓቲፆና ዉዛ ማኣሪ ጌላሢጉዲ፥ 40ዓሲኮ ናዓሢ ዒንሢ ማሊባኣ ዎዴና ዔሩዋንቴ ሙካንዳኔ፤ ዬያሮ ዒንሢ ጊኢጊ ካፑዋቴ» ጌዔኔ። 41ዬማና ጴፂሮሴ፦ «ጎዳሢዮ! ሃያ ኮኦኪንሦ ኔ ኬኤዛሢ ኑምሞ? ቢያ ዓሲምዳይ?» ጌይ ዬሱሴ ኮራ ዖኦጬኔ። 42ጎዳ፥፥ ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዓካሪ ፔኤኮ ማኣሮ ዓሶ ዎይሣንዳጉዲና ማዻ ዓሶማኣ ሙዓ ኮይሳ ዎዶና ዒንጋንዳጉዲ፥ ጎዳ ዶኦሪ ጌሣ ጉሙርቂንታያና ጪንጫ ማዔሢ ዖናዳይ? 43ዒዛኮ ጎዳሢ ዓኣዼ ቤዛፓ ማዔ ዎዶና ዒዛም ዓይሢንቴማጉዴያ ማዺ ጴዻ ማዻ ዓሢ ዎዚ ጋላቲንቴያዳይ! 44ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ጎዳሢ ዬያ ማዻ ዓሢ ፔኤኮ ማኣሮይዳ ዓኣ ባኮ ቢያኮ ዑፃ ማሂ ዶኦሪ ጌሣንዳኔ። 45ጋዓንቴ ዬይ ማዻ ዓሢ ‹ታ ጎዳ ዑኬ ሙካዓኬ፥ ኔጋንዳኔ› ጌይ ማሊሢና ሙዒ ሙዒ ሃሣ ዑሽኪ ዑሽኪ፥ ማሢንቲ ማዾ ማዻ ዓቲንቆና ላኣሎና ጳዺ ዓርቄቶ፥ 46ጎዳሢ ዒዛኮ ዔርቲባኣ ዎዴይዳ ሙኪ፥ ዬያ ማዻሢ ኮሺ ጳርቃንዳኔ፤ ሃሣ ዒዛ ጉሙርቂንቱዋ ዓሲ ማሂ ፓይዳንዳኔ። 47«ዒዛኮ ጎዳሢ ማሊፆ ዔራያታዖ ጎዳሢ ማሊፆጉዲ ማዺባኣሢ ሃሣ ዬያጉዲ ጎዳሢኮ ዓይሢፆ ኩንሡዋ ማዻ ዓሢ ኮሺ ጳርቂንታንዳኔ። 48ጋዓንቴ ጎዳኮ ማሊፆ ዔሪባኣዖ ዒዛ ጳርቂሳ ባኣዚ ማዼቶዋ ዒዛ ጳርቆንዶ ጳዻ ሼሌዔኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሚርጌ ዒንጊንቴ ዓሲዳፓ ሚርጌ ኮይንታኔ፤ ሚርጌ ባኣዚዳ ቢታንቶ ዒንጊንቴ ዓሲዳፓ ሚርጌ ባኣዚ ካፒንታኔ» ጌዔኔ። 49ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ሃኣዛጉዋቴ፤ ታኣኒ ሳዖይዳ ታሚ ዔኪ ሙኬኔ፤ ዬይ ታማ ዑኬና ታኣም ዔኤቴቴ ዎዚ ታና ናሻንዳይ! 50ጋዓንቴ ታኣኒ ፑኡፒ ዔካንዳ ሜታ ዓኣሢሮ ዬይ ኩማንዳያ ሄላንዳኣና ሃውሺሢ ታኣኮ ባኣሴ። 51ታኣኒ ሳዖም ኮሹሞ ዔኪ ሙኬጉዲ ዒንሢም ማላ? ታኣኒ ዔኪ ሙኬሢ ፓቂንቲሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ኮሹሞቱዋሴ። 52ሃሢፓ ዓርቃዖ ፔቴ ማኣሪዳ ዓኣ ዶንጎ ዓሲ ዎሊፓ ዱማዻንዳኔ፤ ሃይሦንሢ ላምዖንሢዳ ጊንሣ ሃሣ ላምዖንሢ ሃይሦንሢዳ ዔቂ ዎላ ዑራዻንዳኔ። 53ዓዴ ናዖ ዑፆይዳ፥ ናዓ ዓዶ ዑፆይዳ፥ ዒንዳ ናዎ ዑፆይዳ፥ ናኣ ዒንዶ ዑፆይዳ፥ ማዔ ናኣዚ ማቾ ዑፆይዳ ናኣዚ ማቻ ሃሣ ማዖ ዑፆይዳ ፑርቱሞና ዔቂ ዱማዻንዳኔ» ጌዔኔ። 54ላሚ ሃሣ ዬሱሴ ዴሮም፦ «ዓባ ጌላ ዛሎና ሻኣሬ ዒንሢ ዴንቃዖ ‹ሃይሾ፥ ሃኖ ዒርዚ ዋርቃንዳኔ!› ዒንሢ ጋዓዛ፥ ዔርዚ ዋዋርቃኔ። 55ዬያጉዲ ሃሣ ዓባ ኬስኪ ጌላ ዛሎኮ ዾኦሎ ዛሎና ቱሮ ዢባርሼቶ ‹ሃኖ ዓቢኬ› ዒንሢ ጋዓዛ፥ ጎኔ ዒማዺ ማዓኔ። 56ዒንሢ ሃይ ዒንሢና ጌኤሺ ማሊሳ ዓሳ ጫሪንጮና ሳዖና ዓኣ ጎይፆ ዛጊ ማዓንዳ ባኮ ዒንሢ ዔሪ ዔራኔ፤ ዓካሪ ሃሢ ሃያ ዎዶና ማዺንታ ባኮ ዓይጎሮ ዒንሢ ዔሩዋይ?» ጌዔኔ። 57ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ዓካሪ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ፒዜ ማዔ ባኣዚ ዔሪ ዓይጎሮ ዎጉዋይ? 58ኔኤኮ ሞርኬ ኔና ዎጌና ዓይሢሲ ዎጎ ዎጎ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዻ ዎዶና ጎይፃ ዓኣዖ ኔ ሞርካሢና ጊኢጋኒ ኮሺ ማሌ፤ ያዺ ማዒባኣያታቶ ዒዚ ኔና ዎጎ ዓሢ ኮይላ ዔኪ ዓኣዻንዳኔ፤ ዎጋሢ ሃሣ ፖኦሊሳሢም ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ጋፒንፃ ፖኦሊሳሢ ኔና ቱኡዞ ማኣራ ቱካንዳኔ። 59ኔ ዻቤ ባኮ ዛሎ ቢያ ጋፒሲ ጪጉዋዖ ቱኡዞ ማኣራፓ ኬስካኒ ኔ ዳንዳዑዋኣሢ ታ ኔኤም ኬኤዛኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\