ሉቃሴ 13

1ዒማና ዓሳ ዬሱሴ ባንሢ ሙኪ፦ «ጌሊላ ዓጮ ዓሳ ፆኦሲም ሹኪ ዒንጊ ካኣሽኮ ባኮ ሺኢሻ ዎዶና ጲላፆሴ ዔያቶ ዎዼም፥ ሱጉፃኣ ዔያቶኮ ዔያታ ፆኦሲም ዒንጊ ካኣሽካ ባኮና ዎላ ሲኢሪንቴኔ» ጌይ ዒዛም ኬኤዜኔ። 2ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዓካሪ ዬንሢ ጌሊሎ ዓሶንሢ፥ ዬይ ሃይቦ ባይሲንታ ሄሌሢ ሜሌ ዓቴ ጌሊላ ዓሶይዳፓ ቢያ ባሼ ጎሜ ዓሲ ዔያታ ማዔሢሮ ዒንሢም ማላ? 3ያዺቱዋሴ! ዒንሢኮ ጎማ ዻቢንቲ ማዔሢ ዔሪ ጎሞ ቡኡፂባኣቴ ዒንሢያ ዔያቶጉዲ ባይቃንዳኔ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ። 4ሴሌሆሜ ጎዖ ቤዞይዳ ሹጮና ኬልቂ ማዦና ዲራ ዶዔም፥ ሃይቄ ታጶ ሳሎ ዓሶ ዛሎ ዒንሢ ዎዚ ጋዓይ? ዔያታ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋ ዓሶይዳፓ ቢያ ዑሣ ዓኣዼ ጎሜ ዓሲ ዒንሢ ኮራ ማላ? 5ያዺቱዋሴ! ዒንሢኮ ጎማ ዻቢንቲ ማዔሢ ዔሪ ጎሞ ቡኡፂባኣቴ ዒንሢያ ዔያቶጉዲ ባይቃንዳኔ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ» ጌዔኔ። 6ዬካፓ ዬሱሴ ሃያ ኮኦኪንሦ ዔያቶም ኬኤዜኔ፦ «ፔቴ ዓሲ ፔኤኮ ቱኮ ሚፆ ባኣኮይዳ ቱኬ ቤሌሴ ሚሢስኬና ዓኣኔ፤ ዬኖ ሚፄሎይዳ ዓኣፒ ናንዳኔ ጌዒ ዴንዲ፥ ፔቴታዖ ዴንቂባኣሴ። 7ዬያሮ ዒዛኮ ዬኖ ቤዜሎይዳ ማዻ ዓሢም ‹ሃኣዛጌ፥ ሃኖ ቤሌሶ ሚፄሎይዳፓ ዓኣፒ ታ ዴንቃኒ ጌዒ ሃይሦ ሌዔ ኩሙሢ ታ ሃንቴኔ፤ ጋዓንቴ ፔቴታዖ ዓኣፒ ዒዞይዳፓ ታ ዴንቂባኣሴ፤ ዬያሮ ሃሢ ዒዞ ቲቄ፤ ዓይጎሮ ዒዛ ሜሌ ቱኪንቴ ባኮኮ ጉሪ ቤዞ ዓርቂ ሳዖ ፑርቲሳይ?› ጌዔኔ። 8ዬኖ ቤዜሎ ጎሽካሢ ጋዓንቴ ‹ጎዳሢዮ! ሂንዳ ሃኖ ሌዖ ሃሼ፤ ዓጮ ታ ዒዞኮ ቦኦኪ ቡኡራ ዋሂ ዛጋንዳኔ፤ 9ሙካ ሌዖ ዒዛ ዓኣፔቴ ኮሺኬ፤ ሃንጎታቴ ጋዓንቴ ዒዛ ቲቂንታንዳኔ› » ጌይ ዒዛም ማሄኔ። 10ዬሱሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ዔያታ ቡካ ቤዞይዳ ዔርዛንቴ፥ 11ዒኢካ ታጶ ሳሊ ሌዔ ጉቤ ፑርታ ዓያና ዎቢሴ ላኣሊስኬና ዓኣኔ፤ ዒዞኮ ጊኢራ ዎቤሢሮ ዼግ ጋዓኒ ዒዛ ፔቴታዖ ዳንዳዑዋያኬ። 12ዬሱሴ ዒዞ ዴንቃዖ ዔኤሊ፦ «ዔና፥ ኔኤኒ ኔኤኮ ዶርዓስካፓ ፖዔኔ» ዒዞም ጌዒ፥ 13ፔ ኩጮና ዒዞ ዒ ፒፃዛ ቤዞማና ዼግ ጌይ ዔቂ፥ ፆኦሲ ጋላቴኔ። 14ዬሱሴ ዒዞ ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬሎና ፓሤሢሮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጋሢ ዻጋዻዖ ዴሮ ኮራ፦ «ቃልሾ ኬሎ ጋራ ማዾ ማዺንታንዳ ላሆ ኬሊ ዓኣኔ፤ ዬንሢ ኬሎንሢዳ ሌሊ ሙኪ ሙኪ ፖዑዋቴ፤ ሃውሾ ኬሎና ጋዓንቴ ማዑዋያኬ» ጌዒ ኬኤዜኔ። 15ዬማና ጎዳ ዬሱሴ ዒዛም፦ «ዒንሢ ሃይ ፔና ጌኤሺ ማሊሳ ዓሳ! ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢ ሃውሾ ኬሎና ዒንሢኮ ጌማይ ሃሣ ሃሬ ቱኬ ቤዛፓ ቡሊ ዋኣሢ ዑሻኒ ዔኪ ዓኣዹዋዓዳ? 16ሃሢ ሃና ዓብራሃሜ ፃጳፓ ማዔ፥ ላኣሌላ ታጶ ሳሊ ሌዔ ጉቤ ፃላሄ ቱኬም ሜታዺ ናንጌኔ፤ ዓካሪ ዒዛ ቱኡቲ ሜታዻ ዶርዓሢዳፓ ሃውሾ ኬሎና ቡሊንታኒ ዒዞም ኮይሱዋዓዳ?» ጌዔኔ። 17ያዺ ጌዒ ዬሱሴ ዒዛ ማካ ዓሶ ቢያ ቦርሲሴኔ፤ ዴራ ጋዓንቴ ዬሱሴ ማዼ ዲቃሣ ባኮና ቢያ ዎዛዼኔ። 18ዬሱሴ፦ «ፆኦሲ ካኣቱማ ዓይጎ ኮኦኪንሢና ኬኤዚንታንዳይ? ሃሣ ጊንሣ ዓይጎና ታ ቤኤዛንዳይ? 19ፔቴ ዓሲ ፔኤኮ ቱኮና ባኮ ባኣካ ዜርቄ ሴናፒጬ ጌይንታ ሚፄሎ ዜርፆ ማላኔ፤ ዒዛ ዑጊ ዼኤፒ ሚሢ ማዓኔ፤ ካፓኣ ዒዞኮ ካኣፖይዳ ማኣሪ ማዣኔ» ጌዔኔ። 20ዬሱሴ ሃሣ ላሚ፦ «ፆኦሲ ካኣቱሞ ዓይጎና ዎላ ታ ቤኤዛንዳይ? 21ፆኦሲ ካኣቱማ ፔቴ ላኣሊ ሙኑቆ ካፂሳንዳጉዲ ዺቦ ዺኢሎ ዲርካኣና ዋሃ ሙኑቃ ፃኣዛ ማላኔ» ጌዔኔ። 22ዬካፓ ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ባንሢ ዴንዳዖ ካታሞና ካታሞኮ ዙሎናይዳ ቢያ ዔርዚ ዔርዚ ዓኣዻኔ። 23ዬማና ፔቴ ዓሲ፦ «ጎዳሢዮ! ዻቃንዳዞንሢ ዻካ ዓሲዳ?» ጌይ ዖኦጫዛ፥ ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ 24«ኩንዖ ካሬሎና ጌላኒ ኮሺ ዶዱዋቴ፤ ዬኖ ካሬሎና ጌላኒ ኮዓ ዓሳ ሚርጌኬ፤ ጋዓንቴ ጌላኒ ዔያታ ዳንዳዑዋሴ፥ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ። 25ማኣሮ ዓዴ ዔቂ ካሬሎ ዎዻንዳኔ፤ ዒንሢ ዙላ ዔቂ ዔኤሊንቲ ‹ጎዳሢዮ! ሃዳራ ካሮ ኑም ቡሌ!› ጋዓዛ፥ ዒዚያ ‹ዓንካፓ ዒንሢ ሙኬቶዋ ታ ዒንሢ ዔሩዋሴ› ጌይ ዒንሢም ማሃንዳኔ። 26ዬኖ ዎዶና ዒንሢ ‹ኔኤና ዎላ ኑ ሙዒ ዑሽኬኔ፤ ኑ ጉርዶይዳ ኔ ዔርዜንቴሞ!› ጋዓንዳኔ። 27ዒዚ ላሚ ሃሣ ‹ዓንካፓ ዒንሢ ሙኬቶዋ ታ ዒንሢ ዔሩዋሴ! ዒንሢ ሃይ ፑርቶ ዓሳ ታ ኮራፓ ሺኢኩዋቴ!› ዒንሢ ጋዓንዳኔ። 28ዒንሢ ዓብራሃሜንታ ዪሳኣቄንታ ያይቆኦቤንታ ሃሣ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ቢያ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ዛጋንዳኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዙላ ኬኤሪንቲ ዓቴ ዎዶና ዬኤፒና ዓቺ ዻይሢና ዒንሢም ማዓንዳኔ። 29ሚርጌ ዓሳ ዓባ ኬስካ ካሮና ጌላ ካሮናይዳፓ ሃሣ ሳዖኮ ዾኦሎና ኬዶናይዳፓ ሙኪ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ሙዎ ሙዖ ቤዛ ዴዓንዳኔ። 30ዬያሮ ሚርጌ ላቤያ ሃሣ ጊንፃዼያ ማላ ዓሳ ቤርታ ማዓንዳኔ፤ ጎኦቢ ቤርታዻያ ማላ ዓሳ ጊንሢም ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 31ዒማና ፔቴ ፔቴ ፔርሴ ዓሳ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ሄሮዲሴ ኔና ዎዻኒ ኮዓሢሮ ሃይፓ ሜሌ ቤሲ ዴንዴ» ዒዛም ጌዔኔ። 32ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያቶም፦ «ዒንሢ ዴንዲጋፓ ዬያ ዉኡካሢም ሃኖና ዚሮና ፑርቶ ዓያኖ ታ ኬሲ፥ ሃርጊንቴ ዓሶዋ ፓሣንዳኔ፤ ሃይሣሳ ኬሎና ማዾ ታኣኮ ታ ጋፒሳንዳኔ ጋዓኔ ጎዑዋቴ። 33ዓካሪ ሃኖ ማዔቶዋ ዚሮ፤ ሃሣ ሂንቶታቴያ ዬሩሳላሜ ታ ዓኣዺፆሮ ዔቃንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛሢ ዬሩሳላሜይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ቤስካ ሃይቃንዳያ ኮይሱዋሴ። 34ዬሩሳላሜ! ዬሩሳላሜ! ኔኤኒ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢያ ዎዻኔ፤ ኔ ባንሢ ዳኪንታ ኪኢቶ ዓሶዋ ሹቻ ኔ ዹዓኔ፤ ኮይዳ ፔኤኮ ጋኣዞ ዴማ ናኣቶ ቡኩሳሢጉዲ ታኣኒያ ሚርጌና ናኣቶ ኔኤኮ ቡኩሳኒ ኮዔኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዒፄኔ። 35ዬያሮ ማኣራ ዒንሢኮ ባዔ ማዒ ዓታንዳኔ፤ ዒንሢያ ‹ፆኦሲ ሱንፆና ሙካሢ ዓንጂንቴያኬ› ጋዓንዳ ኬሎ ሄላንዳኣና ፔቴታዖ ታና ዒንሢ ዴንቃዓኬ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\