ሉቃሴ 14

1ዬሱሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ፔርሴ ዓሶኮ ሱኡጎይዳፓ ፔቴስኬያ ማኣሪ ሙኡዚ ሙዓኒ ጌላዛ፥ ፔርሴ ዓሳ ዒዚ ማዻ ባኮ ዛጋኒ ኮሺ ዒዛ ሙራኔ። 2ሃርጊንቲ፥ ዑፃ ጉቤ ኪፄ ፔቴ ዓሲ ዒማና ዬሱሴኮ ቤርታ ዓኣኔ። 3ዬሱሴ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሶና ኮራ፦ «ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ዓሲ ፓሥሢ ዎጋ ዓይሣሞ ዓይሡዋይ?» ጌይ ዖኦጬኔ። 4ዔያታ ጋዓንቴ ዚቲዮ ጌዔኔ፤ ዬሱሴ ዒማና ሃርጊንቴ ዓሢ ፓሢ ዳኬኔ። 5ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ዒንሢዳፓ ሃውሾ ኬሎና ናዓ ሃሣ ጌማይ ዔቴይዳ ሎኦሜም ቤዞማና ኬሱዋኣሢ ዖናዳይ?» ጌዒ ዔያቶ ዖኦጬኔ። 6ዔያታ ጋዓንቴ ማሂ ኬኤዛኒ ዳንዳዒባኣሴ። 7ዬሱሴ ሙዖም ዔኤሊንቴ ዓሳ ቦንቺንቴ ቤዛ ዴዓኒ ኮዓሢ ዛጋዖ ሂዚ ጋዓ ኮኦኪንሢ ዔያቶም ኬኤዜኔ፦ 8«ፔቴ ዓሲ ዔፒ ቤሲ ሙኡዚም ኔና ዔኤሌቴ፥ ቦንቾ ቤዛ ሩኡሪ ዴዒፖ፤ ጎዖንቴ ኔ ጊዳፓ ባሼ ቦንቺንቴ ዓሲ ዔኤሊንቴያናንዳኔ፤ 9ዒንሢ ላምዓሢ ዔኤሌ ዓሢ ኔ ኮይላ ሙኪጋፓ ‹ሃኖ ቤዜሎ ሃያ ዓሢም ሃሼ› ኔና ጌዔቴ፥ ዒማና ዼኤፒ ቦርሲንቲና ሂርኬ ቤዛ ኬዲ ኔ ዴዓንዳኔ። 10ጋዓንቴ ሙኡዚ ቤሲ ኔ ዔኤሊንታኣና ዴንዲ ሂርኬ ቤሲዳ ዴዔ፤ ዬካፓ ኔና ዔኤሌ ዓሢ ኔ ኮራ ሙኪ ‹ታ ዒጊናሢዮ! ሃይካ ዼጌ ቤዛ ኬስኪ ዴዔ› ኔና ጋዓዛ፥ ሜሌ ኔኤና ዔኤሊንቴዞንሢ ቤርታ ቢያ ቦንቾ ኔኤም ማዓንዳኔ። 11ዓይጎሮ ጌዔቶ ፔ ቶኦኮ ዼጊዳሢ ቢያ ሂርኪ ጋዓንዳኔ፤ ፔ ቶኦኮ ሂርኪዳሢ ጋዓንቴ ዼግ ጋዓንዳኔ» ጌዔኔ። 12ዬሱሴ ሃሣ ሙዖ ሙኡዛኒ ዔኤሌ ዓሢም፦ «ካሣ ኔ ሙኡዛኒ ሮኦሪያ ማዖም ዋንታ ዔኤላ ዎዶና ‹ዔያታ ሙዔሢ ዛሎ ማሂ ታና ዔኤሊ ሙኡዛንዳኔ› ጌዒ ማሊሢና ኔኤኮ ላጎ፥ ኔኤኮ ጌርሲንሢ፥ ኔኤኮ ዒጊኖና ሃሣ ዖርጎጮ ማዔ ኔኤኮ ዓሺኖ ዔኤሊፖ፤ 13ጋዓንቴ ኔ ካሣ ሙኡዛኒ ዔኤላ ዎዶና ዔኤቢባኣ ዓሶ፥ ኩቺና ቶኪና ዱጴ ዓሶ፥ ዎቦ ዓሶ፤ ሃሣ ዓኣፖ ባይቄ ዓሶ ዔኤሌ። 14ያዺ ኔ ማዼቶ ዔያታ ኔ ማዼሢ ዛሎ ኔኤም ጪጋኒ ዳንዳዑዋኣሢሮ ኔ ዓንጂንታንዳኔ፤ ጋፒንፃ ጌኤዦ ዓሳ ሃይባፓ ዔቃ ዎዶና ፆኦሲ ኔኤም ጪጋንዳኔ» ጌዔኔ። 15ሙዖ ሙዓኒ ዴዔ ዓሶይዳፓ ፔቴስኬይ ዬሱሴ ኬኤዜሢ ዋይዛዖ፦ «ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ሙኡዚሮ ዴዒሢ ዎዚጉዲ ዓንጂንቲሢዳይ!» ጌዔኔ። 16ዬሱሴ ጋዓንቴ ማሃዖ፦ «ፔቴ ዓሲ ዼኤፒ ሙኡዚ ጊኢጊሺ ሚርጌ ዓሲ ዔኤሌኔ፤ 17ሙዖ ሙዖንዶ ኬላ ሄላዛ ‹ሃይሾ ዓካሪ ቢያ ባካ ጊኢጊንቴሢሮ ታኣኮ ሙዖ ሙዓኒ ሙኩዋቴ!› ጌዒ ዔኤላንዳጉዲ ሙዖ ጊኢጊሼሢ ዒዛኮ ዓይሢንቲ ማዻሢ ዔኤሊንቴ ዓሶ ኮራ ዳኬኔ። 18ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴ ዔኤሊንቴ ዓሳ ሙዖይዳፓ ዓቶንዶ ጎይሢ ኮዒሢ ዓርቃዖ፥ ፔቴሢ ‹ቤሲ ታ ሻንቄሢሮ ዴንዲ ታ ዛጋንዳኔ፤ ዬያሮ ታ ሙካኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ታና ቆፂፖ› ጌዔኔ። 19ባጋሢ ሃሣ ‹ዶንጎ ዋኣፃ ጌማይ ታ ሻንቄሢሮ ዔያቶ ታ ዓኣሢ ዛጋንዳኔ፥ ታና ሄሊሲንዱዋሴ፤ ቆፂፖ› ጌዔኔ። 20ዓቴሢ ሃሣ ‹ላኣሊ ታ ዔኪ ዑኡቱሞይዳ ዓኣሢሮ ሙካኒ ታ ዳንዳዑዋሴ› ጌዔኔ። 21«ዔኤሊፆ ዳኮና ማዻሢ ማኣሪ ሙካዖ ዬያ ቢያ ባኮ ጎዳሢም ኬኤዜኔ፤ ዬያሮ ማኣሮ ዓዳሢ ዻጋዻዖ፥ ዓይሢንቲ ማዻሢም ‹ዑኬና ካታሞኮ ዳልጎ ጎይፆና ጊዴና ቲቂ ዓኣዻ ጎይፆና ዴንዲጋፓ ማንቆ ዓሶ፥ ኩቺና ቶኪና ዱጴ ዓሶ፥ ዓኣፓ ባይቄ ዓሶና ሃሣ ዎቦ ዓሶዋ ዔኤሊ ሃኒ ዔኪ ሙኬ› ጌዔኔ። 22ዓይሢንቲ ማዻሢያ ሙካዖ ጎዳሢ ኮራ ‹ታ ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ታና ዓይሤ ባኮ ቢያ ታ ማዼንቴ፥ ሃጊ ቤዛ ኩሚባኣሴ› ጌዔኔ። 23ዬያሮ ማኣሮ ዓዴ ማዻሢም ‹ማኣራ ታኣኮ ኩማንዳጉዲ ካታሞኮ ዙሎ ዔኪ ዓኣዻ ዳልጎ ጎይፆና ቲቂ ዓኣዻ ጎይፆና ዴንዲ ዓቴያ ሜሌ ዓሲያ ሃሣ ሙካንዳጉዲ ዔኤሌ፤ 24ዬንሢ ቤርታ ዔኤሊንቴዞንሢፓ ፔቴ ዓሲታዖ ታኣኮ ሙዖ ሙዓዓኬ› ጌዔኔ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኔ።» 25ሚርጌ ዓሲ ዬሱሴና ዎላ ዓኣዻንቴ ዒዚ ዔያቶ ባንሢ ሺሪጋፓ፦ 26«ታ ባንሢ ሙካሢ ቢያ ፔኤኮ ዓዶና ዒንዶና ማቾና ናኣቶና ጌርሲንሢና ጌሮንሢና ሃሣ ፔ ሼምፓሢያ ታ ጊዳፓ ባሼ ናሽካያ ማዔቶ፥ ታ ዓሲ ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ። 27ሃሣ ሃይቢ ሄላንዳኣና ጊኢጌያ ማዒባኣሢ ታኣኮ ጊንፆ ሃንታ ናይ ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ። 28«ዒንሢዳፓ ፔቴ ዓሲ ሹቺና ማዦ ማኣሪ ማዣኒ ኮዔቶ ማዾ ማዺ ጋፒሳኒ ዋኣዺ ሚኢሼ ኮይሳያታቶዋ ቤርታዺ ዴዒ ማላኔ። 29ጋዓንቴ ሹጮና ማዦ ማኣሮ ማዢፆ ዓርቃዖ ጋፒሳኒ ዳንዳዒባኣያታቴ ዓይፆይዳ ዓቴ ማኣሬሎ ዛጋ ዓሳ ቢያ ዒዛ ቦሃንዳኔ፤ 30‹ሃኣዛጉዋቴ፤ ሃይ ዓሢ፥ ማኣሪ ማዣኒ ዓርቄዖ ጋፒሳኒ ዳንዳዒባኣሴ› ጌዒ ጌዒ ሃሣ ዒዛ ፓሳንዳኔ። 31«ሃሣ ጊንሣ ታጶ ሺያ ፖኦሊሴ ዓኣ፥ ፔቴ ዓጪኮ ካኣቲ ሜሌ ላማታሚ ሺያ ፖኦሊሴ ዔኪ ዖላኒ ሙካ ካኣቲና ዎላ ዖልታኒ ኮዔቶ ቤርታዺ ፔኤኮ ሞርኮ ባሻኒ ዳንዳዓያ ማዔቶ ዔራኒ ዴዒ ዞርታኔ። 32ዳንዳዑዋያ ማዔቶ ጋዓንቴ ዒዛ ዖላኒ ሙካ ካኣታሢ ሃጊ ሃኬ ዓኣንቴ፥ ዬይ ካኣታሢ ጪማቶ ዓሲ ዳካኔ። 33ዬያጉዲ ዒንሢዳፓ ፔኤኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ሃሺባኣ፥ ዓይጎ ዓሲታቶዋ ታ ዓሲ ማዓኒ ዳንዳዒንዱዋሴ» ጌዔኔ። 34ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ሶኦጌ ኮሺኬ፤ ሶኦጌ ሶኦጌ ማዒባኣያታቶ ዓይጎና ጊንሣ ሶኦጌ ማሂንታንዳይ? 35ዬኖጉዴ ሶኦጌላ ጎሽኪንታ ዓጮም ማዔቶዋ ሃሣ ጎሺ ማሊሳኒያ ላኣሊንቱዋ ቡኡራጉዲ ማዔሢሮ ጉሪ ኬኬኤሪንታንዳኔ፤ ዓካሪ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ!» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\