ሉቃሴ 15

1ኮርሞ ዓሶይዳፓ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶና ጎሞ ዓሶና ቢያ ዬሱሴ ዔርዛ ዔርዚፆ ዋይዛኒ ቡኪንቲ ዒዛ ኮራ ሙኬኔ። 2ፔርሴ ዓሶና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ጋዓንቴ ዬያ ዛጋዖ፦ «ሃይ ሃይሾ ጎሞ ዓሶ ናሽኪ ዔኪ፥ ዔያቶና ዎላ ሙዓኔ» ጌዒ ጌዒ ዬሱሴ ዾንኪሢ ዓርቄኔ። 3ዬያሮ ዬሱሴ ሃያ ኮኦኪንሦ ዔያቶም ሂዚ ጌዒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። 4«ዒንሢዳፓ ፄኤታ ማራይ ዓኣ ዓሲ ፔቴ ማራይ ባይቄቶ ዎይታንዳያ ዒንሢም ማላይ? ታዞጲታሚ ታዞጶ ማራቶ ካያ ሃሺ፥ ዬያ ባይቄ ማራዓሢ ዴንቃኒ ኮዓኒ ዴንዳዓዳ? 5ዬካፓ ዒዚ ዴንቃዖ ኮሺ ዎዛዺ፥ ጌኤታ ኬዲ ማሂ ዔኪ ሙኪ፥ 6ማኣሪ ሄሌስካፓ ፔኤኮ ላጎና ዓሺኖና ፔቴይዳ ዔኤሊ፦ ‹ታኣኮ ባይቄ ማራዓሢ ታ ዴንቄሢሮ ታ ዎዛዻኔ፤ ታኣና ዎዛዹዋቴ!› ዔያቶም ጋዓንዳኔ። 7ጎሜ ቡኡፂ ማዓኒ ኮይሱዋ፥ ታዞጲታሚ ታዞጶ ጌኤዦ ዓሶይዳፓ ባሼ ጎሞ ቡኡፂ ጌኤሽካ ፔቴ ጎሜ ዓሲ ዛላና ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ዎዛ ማዓኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ» ጌዔኔ። 8ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ታጶ ቢራ ዓኣ ላኣሊኮ ፔቴ ቢራ ባይቄቶ ዒዛ ዎዳንዳያ ዒንሢም ማላይ? ፖዒ ፖዒሲ ጋሮዋ ፒፂ ዴንቃንዳያ ሄላንዳኣና ዓኣሺንቴ ቤዞ ቢያ ኮዓዓዳ? 9ዬካፓ ዒዛ ዴንቃዖ ዒዞኮ ላጎና ዓሺኖና ፔቴይዳ ዔኤሊ ‹ታኣኮ ባይቄ ቢሬሎ ዴንቂ ታ ዎዛዻሢሮ፥ ታኣና ዎላ ዎዛዹዋቴ!› ዔያቶም ዒዛ ጋዓንዳኔ። 10ጎሜ ቡኡፂ ጌኤሽካ ፔቴ ጎሜ ዓሲ ዛላና ጫሪንጮይዳ ኪኢታንቻ ዬያጉዲ ዎዛዻኔ፥ ታ ዒንሢም ጋዓኔ።» 11ሃሣ ዬሱሴ፦ «ፔቴ ዓሲኮ ላምዖ ናይ ዓኣኔ፤ 12ጌኤዛሢ ዓዳሢ ኮራ ‹ዓዴ! ኔኤኮ ዓኣ ባካፓ ፓቂ፥ ታና ሄላዞንሢ ሃሢ ታኣም ዒንጌ› ጌዔሢሮ፥ ዓዳሢ ዓኣ ባኮ ላምዖ ናኣቶም ጊሽኬኔ። 13ዻካ ኬሊኮ ጊንፃፓ ጌኤዛሢ ፔኤኮ ፓቂ ዔኬ ባኮ ሻንቺያ ሻንቺ ሃሣ ላኣሚያ ላኣሚ ዔካዖ ሃኬ ዓጪ ዴንዴኔ፤ ዒኢካ ዒ ዓኣዼ ቤዛ ፔኤኮ ሚኢሾ ቢያ ጉሪ ላኣሊ ባይዜኔ። 14ሚኢሾ ዒ ፔኤኮ ቢያ ጋፒሴስካፓ ዬኖ ዓጬሎይዳ ሚርጌ ናይዚ ኬስኬሢሮ ሜቶይዳ ዒ ኬዴኔ። 15ዬያ ሜታሢዳፓ ዔቄያና ዬኖ ዓጮይዳ ዓኣ ፔቴ ዓሲስኬያ ኮይላ ናንጋኒ ጌላዛ፥ ዬይ ዓሢ ፔኤኮ ቆሎ ጉዱንፆ ሄንቂሴኔ። 16ናያ ዶዴሢሮ ናዓሢ ጉዱንፃ ሙዓ ሃኣኮ ዲልቦ ሙዒ ሚሽካኒ ዓፃዼቶዋ ዬያ ዒዛም ዒንጋ ዓሲ ባይቄኔ፤ 17ዒማና ናዓሢ ፔኤኮ ዻቢንቶ ዔሪጋፓ ታ ዓዶ ማኣሮይዳ ማዾ ማዻኒ ጌላ ዓሳ ካሦ ሙዒ ሚሽኬም ዓዓታንቴ፥ ታኣኒ ሃይካ ናዮና ሃይቃኔ፤ 18ዓካሪ ታ ዔቂ ታ ዓዶ ኮይላ ዓኣዺጋፓ፦ ‹ዓዴ! ፆኦሲና ኔኤናና ቤርታ ታ ዻቤኔ፤ 19ሃካፓ ሴካ ኔ ናይ ታ ጌይንታኒ ታኣም ኮይሱዋሴ፤ ጋዓንቴ ኔኤኒ ማዺሻ፥ ዓይሎይዳፓ ፔቴሢ ታና ማሄ ታ ጋዓንዳኔ› ጌዒ ማሌኔ። 20ዬያ ጋዓዖ ዔቂ ዓዶ ባንሢ ዓኣዼኔ። «ዬካፓ ዓዴ ሃጊ ሃኬ ዓኣንቴ ናዓሢ ዴንቃዖ፥ ሚጪንቲ ዒዛ ባንሢ ጳሽኪ ኮንቂ ዒዛ ሄርቄኔ። 21ናዓሢያ፦ ‹ዓዴ! ፆኦሲና ኔኤና ቤርታ ታ ዻቤኔ፤ ሃይፓ ሴካ ኔኤኮ ናይ ጌይንታኒ ታና ኮይሱዋሴ› ጌዔኔ። 22ዓዴ ጋዓንቴ ማዻ ዓሶ ዔኤላዖ፦ ‹ዑካዺ ቃራ ማኣዖ ዔኪ ሙኪ ማይሱዋቴ፤ ኬኤሎይዳ ዢኢሮ፥ ቶኮይዳኣ ዱርሲ ዓኣሡዋቴ፤ 23ሃሣ ቃራ ማሊ ቡዋ ዔኪ ሙኪ ሹኩዋቴ፥ ሙዒ ኑ ዎዛዾም፤ 24ዓይጎሮ ጌዔቶ ሃይ ናዓሢ ታኣኮ ሃይቄኔ ታ ጌዔንቴ፥ ሃይሾ ሃሢ ሼምፖና ዓኣያ ማዔኔ፤ ባይቄያታዖ ጴዼኔ› ጋዓዖ፥ ዎዛዺሢ ዓርቄኔ።» 25«ዬማና ቶይዳሢ ማዾሮ ቦኦሎ ዓኣዼዖ ማዒ ሙኪ ማኣሮኮ ዑኬ ዎዶና ኮሢ ኮርጎንቴ ዋይዜኔ፤ 26ዬካፓ ዒዚ ዓይሎይዳፓ ፔቴስኬያ ዔኤላዖ ‹ሃይ ዓይጎዳይ?› ጌዒ ዖኦጬኔ። 27ዓይላሢ ማሃዖ ‹ኔ ጌኤዚ ማዒ ሙኬኔ፤ ኔ ዓዴ ዒ ኮሺ ዓኣንቴ ዒዛ ዴንቄሢሮ ማሌ ቡዋሢ ዒዛም ሹኬኔ› ጌዔኔ። 28«ዬያሮ ቶይዳሢ ሚርጌና ዻጋዻዖ፦ ‹ማኣሪ ታ ጌላዓ› ጋዓዛ፥ ዓዴ ካሮ ኬስኪ ጌላንዳጉዲ ዒዛ ሺኢቄኔ። 29ናዓሢ ጋዓንቴ ዓዶም ‹ሃኣዛጌ፥ ሃያጉዴ ሌዔ ታ ኔኤም ማዼኔ፤ ኔ ዓይሤ ባኣዚያ ዒፂ ታ ቤቂባኣሴ፤ ዓካሪ ታኣኒ ታ ላጎንሢና ዎላ ዎዛዻንዳጉዲ ፔቴ ዋናናይታዖ ታኣም ኔ ዒንጊ ቤቂባኣሴ። 30ሃይ ኔኤኮ ናዓሢ ጋዓንቴ ኔጊዳፓ ፓቂ ዔኬ ባኮ ዞኦዞ ላኣሎና ዎላ ኩርሲ ማዔ ዎዶና ማሌ ቡዋሢ ኔ ዒዛም ሹኬኔ› ጌዒ ማሄኔ። 31ዓዳሢ ማሃዖ፦ ‹ታ ናዓሢዮ! ኔኤኒ ቢያ ኬሊ ታኣና ዎላኬ፤ ታኣሲ ጉቤ ኔኤሮኬ። 32ሃይ ኔ ጌኤዚ ሃይቄኔ ታ ጌዔንቴ፥ ሃሢ ሼምፖና ዓኣያ ማዔኔ፤ ባይቄያታዖ ሃሢ ጴዼኔ፤ ዬያሮ ሚርጌ ኑ ዎዛዻንዳያ ኑና ኮይሴኔ› » ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\