ሉቃሴ 16

1ሃሣ ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም፦ «ፔቴ ዖርጎቺ ዓሲስኬያኮ ማኣሮይዳ ዒናና ማሊ ዔሪ ሙኡዚ ዎይሣ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዓሳ ‹ሃይ ኔኤኮ ዓሶ ዎይሣ ዓሢ ኔኤኮ ዓኣ ባኮ ላኣሊ ባይዛኔ› ጌዒ ዖርጎጫሢም ኬኤዜኔ። 2ዬካፓ ዖርጎጫሢ ዬያ ፔኤኮ ማዻ ዓሢ ዔኤሊሳዖ ‹ሃይ ታ ኔኤኮ ዋይዛ ባካ ዓይጌንዴዳይ? ዓካሪ ሃይፓ ሴካ ታኣኮ ኔ ማኣሮ ዓሶ ሙኡዛ ዓሲ ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ኔ ዎንዴ ዬኖ ማዾ ማዻኣና ዓኣ ሚኢሾና ዓኣ ባኮና ቢያ ታኣም ሺኢሼ› ጌዔኔ። 3ዬይ ማዾ ዓሢ ፔ ዒኖና ‹ማይ ሃይፓ ሴካ፥ ታ ጎዳሢ ታኣኮ ዎንዴ ዓሶ ሙኡዚፆ ማዾይዳፓ ታና ኬሳኒኬ፤ ዓካሪ ታ ዎዴቶ ኮሽካንዳይ? ጎሽካኒ ታ ዳንዳዑዋሴ፥ ሺኢቃኒያ ታና ቦርሳኔ፤ 4ጫክ፥ ታ ማዻንዳ ባኣዚ ዔራኔ፤ ታ ዒዛኮ ማኣራ ዓሶ ሙኡዚፆ ማዻፓ ኬስኬ ዎዶና ዒዛኮ ማኣሮይዳ ታና ናሽካ፥ ታኣኮ ላጌ ማዔ ዓሲ ጴዻንዳጉዲ ታ ማዻንዳኔ› ሂዚ ጌዒ ማሌኔ። 5«ዬካፓ ዒዛ ጎዳኮ ጋሌና ዓኣ ዓሶ ቢያ ፔቴ ፔቴ ዔኤላዖ፥ ቤርታኣሲ ኮራ ‹ታ ጎዳሢም ኔ ጪጋንዳ ጋሌ ዓኣፒኒ ኔ ዑፃ ዓኣይ?› ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ፤ 6ዒዚ ማሃዖ ‹ፄኤታ ዖቲ ኩሙሢ፥ ዛይቴ ታ ጪጋንዳያ ዓኣኔ› ጋዓዛ፥ ሙኡዛሢያ ‹ሃቦ ፃኣፒ ዓርቆ ባኮ፥ ዑኬና ዴዒጋፓ ዶንጊታሚ ዖቲ ዛይቴ ጌዒ ፃኣፔ› ጌዔኔ። 7ላምዓሳሢያ ዔኤላዖ ‹ኔ ዑፃ ዓኣፒኒ ጋሌ ዓኣይ?› ጋዓዛ፥ ዒዚ ማሃዖ ‹ፄኤታ ሃሬ ጫኣና ማዓ ዛርጌ ጋሌ ዓኣኔ› ጌዔኔ፤ ሙኡዛሢያ ‹ሃኣዛጌ ፃኣፒ ዓርቆ ባኮ! ሳሊታሚ ሃሬ ጫኣና ጌዒ ፃኣፔ› ጌዔኔ። 8ዬይ ዖርጎጮ ዓሢ ጉሙርቂንቲባኣ፥ ፔ ማኣራ ሙኡዛ ዓሢ ጪንጩሞና ዒ ማዼ ማዾ ሄርሼኔ፤ ዬይ ፆኦሲ ዓሶይዳፓ ባሼ፥ ሃያ ዓጮ ዓሳ ሳዖይዳ ዔያታ ናንጋ ናንጎኮ ጪንጫ ማዔሢ ዔርዛኔ» ጌዔኔ። 9ሃሣ ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ዬያሮ ሃያ ዓጮ ሚኢሾና ዒንሢኮ ላጌ ዓርቁዋቴ፥ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዬያ ዒንሢ ማዼያታቶ ዒንሢኮ ሚኢሻ ጋፔም ኩቺ ጉሪ ዒንሢ ማዔ ዎዶና ዒንሢኮ ላጎንሢ፥ ናንጊና ናንጎ ማኣሮይዳ ሾኦቺንሢ ዒንሢ ዔካንዳኔ። 10ዻካ ባኣዚና ጉሙርቂንታ ዓሲ ዼኤፒ ባኣዚና ጉሙርቂንታያ ማዓንዳኔ፤ ዻካ ባኣዚና ጉሙርቂንቱዋ ዓሲ ጋዓንቴ ዼኤፒ ባኣዚናኣ ጉሙርቂንታዓኬ። 11ዬያሮ ሃያ ዓጮ ቆሎ ዎይሢፆና ዒንሢ ጉሙርቂንቱዋያ ማዔቶ ጎኔ ቆሎ ዖኦኒ ዒንሢ ጉሙርቂ ዒንጋንዳይ? 12ሃሣ ሜሌ ዓሲ ባኣዚና ጉሙርቂንቱዋያ ዒንሢ ማዔቶ፥ ዒንሢም ማዓ ባኣዚ ዖኦኒ ዒንሢም ዒንጋንዳይ? 13«ፔቴ ዓሲ ፔቴና ላምዖ ዎይሣ ዓሲም ዎርቃኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ያዺ ማዔያታቶ ፔቴሢ ዒፂ ባጋሢ ናሽካንዳኔ፤ ሃሣ ፔቴሢ ቦንቺ ባጋሢ ቦሃንዳኔ፤ ዬያጉዲ ሚኢሼም ዎርቃ ዓሲ ፆኦሲም ማዻያ ማዓኒ ፔቴታዖ ዳንዳዑዋሴ» ጌዔኔ። 14ፔርሴ ዓሳ ሚኢሼ ናሽካያ ማዔሢሮ ዬሱሴ ዬያ ጌዔ ባኮ ቢያ ዋይዚ ዒዛኮ ጌኤዞ ቦሄኔ። 15«ዒዚ ጋዓንቴ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኮ ዓሲ ቤርቲዳ ጌኤሺ ማሊሳኔ፤ ፆኦሲ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ዒኖ ዔራኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲ ቤርቲዳ ቦንቺንታያ ማሊ ጴዻሢ ቢያ፥ ፆኦሲ ቤርቲዳ ቦሂንቴያኬ» ጌዔኔ። 16ዬሱሴ ቃሲ ኬኤዛዖ፦ «ሙሴ ዔርዜ ዎጎና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ማፃኣፓ ሙኪ ማስካ ዮሃኒሴ ዎዶ ሄላንዳኣና ኬኤዚ ኬኤዚ ዴዔኔ፤ ሃሢ ዬካፓ ሃንጋ ኬኤዛሢ ፆኦሲ ካኣቱሞ ኮዦ ሃይሶኬ፤ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዬኖ ካኣቱሜሎይዳ ጌላኒ ኮሺ ሜታዻኔ። 17ማዔቶዋ ዎጎይዳፓ ፔቴ ባኣዚ ባይቃስካፓ ጫሪንጮና ሳዖና ዓኣዻኒ ሼሌዔ ማዓንዳኔ። 18«ማቾ ፔኤኮ ዓንጂ ሜሌ ላኣሊ ዔካሢ ቢያ ዞኦስካ ኮኦማያ ማዓኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ፔ ዓኒፓ ዓንጂንቴ ላኣሌሎ ዔካሢያ ፔና ዒኢሳኔ» ጌዔኔ። 19ሃሣ ዬሱሴ፦ «ዲንኪ ዞቄ ማኣዖና ሃሣ ሻኣዣ፥ ሚዛጲ ዓፒላ ማይንታ ፔቴ ዖርጎቺ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚ ቢያ ኬሊና ሚርጌ ዎዛና፥ ሜታ ባኣያ ናንጋኔ። 20ዒማና ዒዛ ካራ ዑፃ ቢያ ኪሢ ሌሊ ማዔ ዓላዓዜሬ ጌይንታ ፔቴ ማንቆ ዓሲ ላሂ ናንጋኔ፤ 21ዬይ ማንቆ ዓሢ ዖርጎጫሢ ሙዖይዳፓ ዲኢናሢ ሙይ ሚሽካኒ ኮዓኔ፤ ዬያ ዖርጎጫሢኮ ካናታኣ ሙኪ ሙኪ ማንቃሢኮ ኪፆ ላዓኔ። 22«ዬካፓ ዬይ ማንቆ ዓሢ ሃይቄም፥ ፆኦሲ ኪኢታንቻ ሎ ዓብራሃሜ ኮራ ዒዛ ዔኪ ዓኣዼኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዖርጎጮ ዓሢያ ሃይቂ ዱኡቴኔ። 23ዬኖና ጋፒንፃ ጴዹዋ ዔቶ ሜታሢ ቤዞይዳ ዒ ሜታዺቤቃ ዼጊ ጌዒ ዓብራሃሜና ኮይሎይዳ ዓኣ ዓላዓዜሬያ ሃኬና ዴንቄኔ። 24ዬካፓ ዒዚ ዑኡዞ ዼጊዲ ‹ታ ዓዳሢዮ ዓብራሃሜ! ሃዳራ ታኣም ማሌቴራ፤ ሃይካ ታኣኒ ታሚዳ ሚርጌና ሜታዻሢሮ ፔኤኮ ኬኤሎ ቤርቶ ዋኣሢዳ ዳኪ ታኣኮ ዒንዲርዞ ሺሚሳንዳጉዲ ዓላዓዜሬ ታኣም ዳኬ› ጌዔኔ። 25«ዓብራሃሜ ጋዓንቴ ‹ታ ናዓሢዮ! ኔኤኒ ኔኤኮ ሳዖ ናንጎ ዎዶይዳ ሚርጌ ኮሺ ባኣዚ ዴንቂ ዎዛዼሢ ማሊ ጶቂሡዋይ? ዓላዓዜሬ ጋዓንቴ ዬኖ ዎዶና ሜቶይዳ ዓኣኔ፤ ዬያሮ ሃሢ ዒዚ ሃይካ ዎዛዻኔ፤ ኔኤኒ ጋዓንቴ ሜታዻኔ። 26ዬይያ ዓኣንቴ ኑኡና ዒንሢና ባኣኮይዳ ፑኡፒ ማጊ ዓኣኔ፤ ዬያሮ ኑ ኮይላፓ ዒንሢ ባንሢ፥ ዒንሢ ኮይላፓ ኑ ባንሢ ፒንቃኒ ዳንዳዒንቱዋሴ› ጌዔኔ። 27ዬካፓ ዖርጎጮ ዓሢ ‹ታ ዓዳሢዮ! ያዺ ማዔቶ ሃዳራ ዓላዓዜሬ ሊካ ታ ዓዶ ማኣሪ ዳኬ፤ 28ዒኢካ ሉ ታኣኮ ዶንጎ ጌርሲንሢ ዓኣሢሮ ዔያታ ሃሣ ሃያ ፑርቶ ሜታሢ ቤዞ ሙኩዋጉዲ ዒዚ ዔያቶም ላቲ ኬኤዞንጎ› ጌዔኔ። 29«ዓብራሃሜ ጋዓንቴ ‹ሙሴና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶናኮ ማፃኣፓ ዔያቶ ኮራ ዓኣኔ፤ ዬያቶይዳፓ ዔያታ ዋይዞንጎ› ጋዓዛ፥ 30ዖርጎጮ ዓሢ ‹ታ ዓዳሢዮ፥ ዓብራሃሜ! ዬይ ጊዳያቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ፔቴ ዓሲ ሃይቢዳፓ ዔቂ ዴንዲ ዔያቶም ኬኤዜቶ፥ ዻቢንቶ ፔኤኮ ዔሪ ጎማፓ ማዓንዳኔ› ጌዔኔ። 31ዓብራሃሜ ማሃዖ ‹ሙሴሲና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፓ ዔያቶም ጋዓሢ ዔያታ ዋይዚባኣያታቶ፥ ፔቴ ዓሲ ሃይቢዳፓ ዔቂ ዔያቶም ኬኤዜቶዋ ዒዛሲ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔያታ ዔካዓኬ› » ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\