ሉቃሴ 17

1ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም፦ «ዓሲ ዻቢሲ ጎሜይዳ ጌልዛ ባኣዚ ሙኩዋዖ ፔቴታዖ ዓታዓኬ፤ ጋዓንቴ ጎሜ ማዒ ዻቢሳ ባኣዚ ዔኪ ሙካ ዓሢም ባዴዔ! 2ዖናታቴያ ሃንሢ ዻኮ ናኣቶንሢዳፓ ፔቴ ዻቢሲ ጎሜ ማዺሳያይዳፓ ዎንሢ ሹቺ ባቃና ቱኪ ዋኣፆ ባዞይዳ ጌሌቴ ኮሺኬ። 3ዬያሮ ዒንሢ ዒንሢና ዔሩዋቴ። «ኔ ዒሻሢ ኔኤም ፑርቲሲ ዻቤቶ ዞሪ ጎሬ፤ ዒዚ ፔ ዻቢንቶ ዔሪ ‹ታ ዻቤኔ› ጌዔቶ ዓቶም ጌዔ፤ 4ሃናኣ ዓቢዳ ሌሊ ላንካይ ማይንቲ ኔኤም ፑርቲሲ፥ ዻቢ፤ ሃሣ ላንካይ ማይንቲ ሙኪ ሙኪ ‹ታ ዻቢንቶ ታ ዔሬኔ› ጌዔቶ ዓቶንጎ ዒዛም ጌዔ» ጌዔኔ። 5ዳኪንቴዞንሢያ ዬሱሴ ኮራ፦ «ሃዳራ ኑም ጉሙርቂሢ ቃሴ» ጌዔኔ። 6ጎዳ ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ሴናፒጬ ጎዖ ባኬሎኮ ዓኣፖ ዻኮማ ጉዴያ ማዓ፥ ጉሙርቂሢ ዒንሢኮ ዓኣቶ ሃያ ሻኣቦ ‹ሃይካፓ ቱጊንቲ ባዛ ኬዴ› ዒንሢ ጌዔቶ ዒንሢም ዓይሢንታንዳኔ» ጌዔኔ። 7ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ዒንሢኮ ፔቴ ጎሺ ጎሽካይ ሃሣ ጊንሣ ማራይ ሄንቃ ዓሲ ዓኣቶ ዬይ ማዻ ዓሢ ማዻፓ ማዔ ዎዶና ቤዞና ‹ሃኒ ሙኪ ካዎ ሙዔ› ዒዛም ጋዓ? 8ዬያፓ ‹ዓካሪ ታኣም ካዎ ጊኢጊሼ፥ ታ ሙዒ ዑሽካንዳኣና ታና ሙኡዛያ ማዔ፤ ዬካፓ ኔኤኒ ሙዓንዳኔ› ጋዓያቱዋዓዳ? 9ያዺ ማዔቶዋ ዬይ ማዻሢ ዬያ ዓሢ ባኮ ኩንሤሢሮ ዒዛኮ ጎዳሢ ዒዛ ጋላታያ ዒንሢም ማላ? 10ዒንሢያ ዬያጉዲ ዒንሢ ዓይሦና ባኮ ቢያ ኩንሤሢኮ ጊንፃ ‹ኑኡኒ ፓሡዋ ማዻ ዓሶንሢኬ፤ ኑ ኩንሤሢያ ኑኡኒ ማዻንዳጉዲ ኑም ኮይሳ ባኮንሢ ሌሊኬ› ጎዑዋቴ» ጌዔኔ። 11ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ባንሢ ዴንዳዖ ሳማሪያና ጌሊላ ዓጮናኮ ሳዞና ዓኣዼኔ፤ 12ፔቴ ጉርዳስኬኖ ዒ ጌላዛ ዑፃ ኬስካ ዶርዓሢና ዓዺንቴ ታጶ ዓሲ ዒዛ ኮይላ ሙኪ ሃኬ ዔቃዖ፥ 13ዑኡዞ ፔኤሲ ዼጊዲ፦ «ዬሱሴ! ዔርዛሢዮ! ሃዳራ ኑም ማሌቴራ» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 14ዬሱሴ ዔያቶ ዛጋዖ፦ «ዴንዱዋቴ! ዒንሢኮ ዑፆዋ ቄኤሶም ዻውዋቴ» ዔያቶም ጋዓዛ፥ ዔያታ ዓኣዻ ጎይሣ ዓኣንቴ ዔያቶኮ ዑፃ ኬስካ ዶርዓሢ ባይቄም ዔያታ ጌኤሽኬኔ። 15ዔያቶይዳፓ ፔቴሢ ዬያ ዶርዓሢዳፓ ጌኤሽኬሢ ዛጌ ዎዶና ዼጊ ጌዔ ዑኡሲና ፆኦሲ ጋላቲ ጋላቲ ጊንሣ ማዔኔ። 16ዬይ ዓሢ ዬሱሴያ ጋላቲ ጋላቲ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ባሊቲና ሎኦሜኔ፤ ዒዚ ዬይ ዓሢ ሳማራ ዓጪ ዓሲኬ። 17ዬሱሴ፦ «ዑፃ ኬስኬ ዶርዓሢዳፓ ዻቂ፥ ጌኤሽኬ ዓሳ ታጶቱዋዓዳ? ሂዳዖ ታዞጶንሢ ዓንኮ ጌሌይ? 18ፆኦዛሢ ጋላታኒ ማዒ ሙኬሢ ሃያ ሜሌ ዜርፃሢዳፓ ዓታዛ ሜሌ ባኣዓዳ?» ጌዔኔ። 19ዬካፓ ዬሱሴ ዬያ ዓሢ ኮራ፦ «ዔቂ፥ ዴንዴ፤ ኔ ጉሙርቂፃ ኔና ዻቂሼኔ» ጌዔኔ። 20ፔርሴ ዓሳ ዬሱሴ ኮራ፦ «ፆኦሲ ካኣቱማ ዓይዴ ሙካንዳይ?» ጌዒ ዖኦጫዛ፥ ዒዚ ዔያቶም፦ «ፆኦሲ ካኣቱማ ሙካንዳሢ ዓሳ ዛጊ ካፓ ጎይፆናቱዋሴ፤ 21ዬያጉዲ ሃሣ ‹ሃይሾ ሃካኬ ሃሣ ሴኬያኬ› ጌይንታያቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ካኣቱማ ሃሢ ዒንሢኮ ባኣካ ማዔሢሮኬ» ጌዒ ማሄኔ። 22ሄሊሳዖ ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም፦ «ዓሲ ናዓሢኮ ኬሎይዳፓ ፔቴማታዖ ‹ኑና ዓይጌ ዛጊሳንዳይ?› ዒንሢ ጋዓንዳ ኬሊ ሙካንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዛጋዓኬ። 23ዓሳ ‹ሃይሾ ኪሪስቶሴ ሃካኬ! ሃሣ ሴኬያኬ!› ዒንሢም ጋዓንዳኣኬ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ዒንሢም ጋዓ ባኮ ጉሙርቂ ዔያቶ ጊንፆ ዓኣዺፖቴ። 24ዜኤሊንሢ ጫሪንቺዳ ዜኤሊንሣዖ፥ ካራፓ ካሮ ሄላንዳኣና ፖዓሢጉዲ ዓሲ ናዓሢ ሙካ ኬሎናኣ ያዺ ማዓንዳኔ፤ 25ጋዓንቴ ዓሲ ናዓሢ ቤርታዺ ሚርጌ ሜቶ ዔካንዳሢና ሃኖ ዎዶ ዓሶና ቦሂንታንዳሢ ዓቱዋያኬ። 26ኖሄ ዎዶና ማዔሢጉዲ፥ ዓሲ ናዓሢ ሙኮ ዎዶናኣ ያዺ ማዓንዳኔ። 27ኖሄ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ጌላንዳያ ሄላንዳኣና ዓሳ ሙዒያ ሙዒ ዑሽኪያ ዑሽኪ ዔፒያ ዔካንቴ፥ ዬኖ ዎዶና ባይሲንቶ ዋኣፃ ሙኪ ቢያሢ ዔኤዺ ባይዜኔ። 28ዬያጉዲ ሎኦፄ ዎዶና ማዔሢጉዲያ ማዓንዳኔ፤ ዬኖ ዎዶና ዓሳ ሙዒ ዑሽካንቴ፥ ሻንቺያ ሻንቺ ሃሣ ሻንቂያ ሻንቃንቴ፥ ሙዖ ሚሢያ ቱኪ ቱኪ ማኣሪያ ማዣንቴኬ። 29ጋዓንቴ ሎኦፄ ሶዶሜይዳፓ ኬስኬ ኬሎና ታሚና ታሚኮ ፂኢሊና ጫሪንጮይዳፓ ዋርቂ ቢያሢ ሙዒ ባይዜኔ። 30ዓሲኮ ናዓሢ ሙካ ዎዶናኣ ያዺ ማዓንዳኔ።» 31«ዬኖ ኬሎና ማኣሮ ቶኦኮይዳ ዓኣ ዓሢ፥ ማኣሮይዳ ዓኣ ሜሆ ዔካኒ ኬዶፓ፤ ጎዦይዳ ዓኣ ዓሢ ሃንጋ ማኣሮ ባንሢ ማዖፓ። 32ሎኦፄ ማቾ ጶቂሢ ማሉዋቴ! 33ፔ ሼምፓሢ ዻቂሻኒ ኮዓሢ ቢያ ባይዛንዳኔ፤ ሼምፓሢ ፔኤኮ ዓኣሢ ዒንጋሢ ቢያ ዻቂሻንዳኔ። 34ዬኖ ዋንቴሎ ላምዖ ዓሲ ፔቴ ሻኣላይዳ ላሃንዳኔ፤ ዔያቶይዳፓ ፔቴማ ዔኪንታዛ፥ ባጋሢ ዓታንዳኔ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ። 35ላምዖ ላኣሊ ሃሣ ፔቴ ቤሲዳ ዎላ ዎንሢ ዎዻንዳኔ፤ ፔቴዛ ዔውታንዳኔ፥ ባጌላ ዓታንዳኔ። 36ላምዖ ዓሲ ፔቴ ጎሺዳ ዎላ ማዻንዳኔ፤ ፔቴሢ ዔውታንዳኔ፥ ባጋሢ ዓታንዳኔ» ጌዔኔ። 37ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬሱሴ ኮራ፦ «ጎዳሢዮ! ዔያታ ዓንኮ ዔኪ ዓኣዺንታይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። ዒዚ ማሃዖ፦ «ሃይቄ ባኣዚ ዓኣ ቤስካ ሃምፑራ ቡካኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\