ሉቃሴ 18

1ዬካፓ ቤልፃዹዋዖ ቢያ ኬሊ ሺኢቃንዳያ ኮይሳሢ ዔርዛኒ ዬሱሴ ኮኦኪንሢ ሂዚ ጌዒ ዔያቶም ኬኤዜኔ፦ 2«ፔቴ ካታማይዳ ፆኦሲ ዒጊጩዋያ ሃሣ ‹ታና ዓሲ ዎዚ ጋዓንዳይ› ጎዑዋ ፔቴ ዎጌ ዎጋስኬይ ዓኣኔ። 3ዒማና ፔቴ ዓኒ ሃይቄ ላኣሊስኬና ዬኖ ካታሜሎይዳ ናንጋኔ፤ ዒዛ ዬያ ዎጎ ዎጋሢ ኮይሎይዳ ሙኪ ሙኪ ‹ታኣና ዎላ ሞኦቶ ሞኦቲንታ ዓሲ ዓኣሢሮ ታኣም ዎጌ› ዒዛ ኮራ ጋዓኔ። 4ዒዚ ዒዞም ዎጉዋዖ ሚርጌ ኬሊ ዴዔስካፓ ጋዓንቴ፦ ዎዚ ታ ፆኦሲ ዒጊጩዋቴያ ሃሣ ‹ዓሲ ታና ዎዚ ጋዓንዳይ ጎዑዋቴያ፥ 5ሃና ዓኒ ሃይቄ ላኣሌላ ታና ሜታሳሢሮ ሌሊ ታ ዒዞም ዎጋንዳኔ፤ ሃንጎ ቢያ ዎዴ ዒዞኮ ሙኪፃ ታኣኮ ጎጳ ዖይዻኔ›» ጌዒ ማሌኔ። 6ሄሊሳዖ ጎዳ ዬሱሴ፦ «ሚጪንቱዋ፥ ፑርቶ ዎጋሢ ጌዔ ባኮ ሂንዳ ማሉዋቴ፤ 7ፆኦሲ ዓካሪ ሮኦሪና ዋንቴና ዒላቲ ዒላቲ ሺኢቃ ፔ ዴሮም ዎጋዓዳ? ‹ቻዓ› ጌይ ዔያቶም ዒንጎንዶ ባኮ ቃዚ ኔጊሳንዳ? 8ኔጉዋዖ ሩኡሪና ዔያቶም ዎጋንዳኔ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኔ። ጋዓንቴ ዓሲኮ ናዓሢ ሙካ ዎዶና ሳዖይዳ ጉሙርቂሢ ዴንቃንዳ ናንዳኖ?» ጌዔኔ። 9ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ ኑኡኒ ጌኤሺኬ ጌዒ ጌዒ ሄርሺንቲ፥ ሃንጎ ዓሶ ቦሃ ዓሶም ሃያ ኮኦኪንሦ ኬኤዜኔ፦ 10«ላምዖ ዓሲ ሺኢቃኒ ጌኤዦ ማኣሪ ዴንዴኔ፤ ዔያቶይዳፓ ፔቴሢ ፔርሴ ዓሲ ማዓዛ፥ ባጋሢ ኮርሞ ዓሶፓ ሚኢሼ ቡኩሳ ዓሲኬ። 11«ፔርሴ ዓሢ ሺኢቆሮ ዔቂጋፓ ዒኖና ‹ፆኦሲዮ! ታኣኒ ሃንጎ ዓሶጉዲ ቡሩዋያ፥ ፑርታ ዓይሢንቱዋያ ሃሣ ማቾ ማዒባኣ ላኣሊና ላሃያ ማዒባኣሢሮ ታ ኔና ጋላታኔ፤ ሃሣ ባሼ ሃያ ሚኢሾ ቡኩሳሢጉዲ ታ ማዒባኣሢሮዋ ኔና ጋላታኔ። 12ታኣኒ ቃልሾ ኬሎ ጋሮይዳ ላምዖ ኬሊ ሙኡዚ ሃሺ ሺኢቆ ሺኢጲፆ ሺኢቃኔ፤ ታ ዴንቃ ባኮይዳፓ ቢያ ታጳሢዳፓ ፔቴማ ኬሲ ኬሲ ኔኤም ዒንጋኔ› ጌዒ ሺኢቄኔ። 13«ዬይ ሚኢሾ ቡኩሳሢ ጋዓንቴ ሃኬ ዔቃዖ፥ ዼግ ጌዒ ሌካ ጫሪንጮ ዛጋኒታዖ ጫርቂባኣሴ፤ ጋዓንቴ ኩጮና ፔኤኮ ዳዶ ባዒ ባዒ ‹ታ ፆኦዛሢዮ! ታና ጎሞሲ ማኣሬ!› ጌዔኔ። 14ጌኤሹሞ ዴንቂ ማኣሪ ማዔሢ ዬያ፥ ዓሶፓ ሚኢሾ ቡኩሳሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ፔርሴ ዓሢቱዋሴ። ፔ ቶኦኮ ዼጊዳሢ ቢያ ሂርኪ ጋዓንዳኔ፤ ፔ ቶኦኮ ሂርኪዳሢ ጋዓንቴ ዼግ ጋዓንዳኔ» ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ። 15ዬሱሴ ዔያቶ ፔ ኩጮና ካኣሚ ፒፃንዳጉዲ ዓሳ ናኣቶ ዒዛ ኮይላ ዔኪ ሙካዛ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ጋዓንቴ ዬያ ዛጌ ዎዶና ዓሶ ኮራ ጎሪንቴኔ። 16ዬሱሴ ጋዓንቴ ናኣቶ ሃንጋ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ፦ «ፆኦሲ ካኣቱማ ሃንሢጉዴዞንሢም ማዔሢሮ ናኣታ ሃንጋ ታ ባንሢ ሙኮንጎ፤ ዔያቶ ላኣጊፖቴ። 17ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ፆኦሲ ካኣቱሞ ናይጉዲ ሼሌዑሞና ዔኪባኣ ዓሲ ፔቴታዖ ጌላዓኬ» ጌዔኔ። 18ዓይሁዶ ዓሶኮ ሱኡጎይዳፓ ፔቴስኬይ ዬሱሴ ኮራ፦ «ኮዦ ዔርዛሢዮ! ናንጊና ናንጊ ዴንቃኒ ዓይጎ ማዻንዳያ ታና ኮይሳይ!» ጌዒ ዖኦጬኔ። 19ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዓይጎሮ ኔ ታና ኮሺ ጋዓይ? ፔቴ ፆኦሲዳፓ ዓታዛ ኮሺ ባኣሴ። 20ዓይሢፆንሢ ኔ ዔራኔ፤ ዬንሢያ፦ ‹ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂፖ፥ ዓሲ ዎዺፖ፥ ዉኡቂፖ፥ ሉኡዙሞና ማርካዺፖ፥ ኔ ዓዶና ኔ ዒንዶና ቦንቼ› ጌይንቴዞንሢኬ» ጌዔኔ። 21ዓሢ ማሃዖ፦ «ዬንሢ ዓይሢፆንሢ ናኣቶፓ ዓርቂ ታ ካፓኔ» ጌዔኔ። 22ዬሱሴ ዬያ ዋይዛዖ ዓሢ ኮራ፦ «ዓካሪ ፔቴ ባኣዚ ኔ ማዻንዳያ ዓቴኔ፤ ዬይያ ኔኤኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ሻንቺ ሚኢሾ ማንቆ ዓሶም ዒንጌ፤ ጫሪንጮ ካኣቱሞይዳ ፃኣፒ ጌሦ ቤዞይዳፓ ኔ ዔካንዳኔ፤ ዬካፓ ሙኪ ታ ጊንፆ ሃንቴ» ጌዔኔ። 23ዓሢ ጋዓንቴ ኮሺ ዖርጎቺ ማዔሢሮ ዬያ ዋይዛዖ ሚርጌና ዖዬኔ። 24ዬሱሴያ ዓሢ ዖዬሢ ዛጋዖ፦ «ዖርጎጮ ዓሶም ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌሊሢ ዎማጉዲ ሜታንዳይ! 25ዖርጎቺ ዓሲ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌላንዳያይዳፓ ጋኣላ ናርፔ ፂኢናና ጌላኒ ሼሼሌዓንዳኔ» ጌዔኔ። 26ዬያ ዋይዜ ዓሳ፦ «ዓካሪ ዬይ ያዺ ማዔቶ ዖኦኒ ዻቃኒ ዳንዳዓንዳይ?» ጌዔኔ። 27ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ዓሲም ዳንዳዒንቱዋ ባኣዚ ፆኦሲም ዳዳንዳዒንታኔ» ጌዔኔ። 28ጴፂሮሴ፦ «ሃይሾ ኑኡኒ ኑኡኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ሃሺ ኔ ጊንፆ ሃንታኔ» ጌዔኔ። 29ዬሱሴ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ፆኦሲ ካኣቱሞሮ ጌዒ ፔኤኮ ማኣሮ፥ ማቾ፥ ጌርሲንሢ፥ ሾዔ ዓሶ፤ ሃሣ ናኣቶዋ ሃሻ ዓሲ ባሼና ዴንቃንዳኔ። 30ዬይ ሃሢ ሃያ ዓጮይዳኣ ሚርጌ ጳንጬና ዔካንዳኔ፤ ሃጊ ሙካ ዓጮይዳኣ ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳኔ ጌይሢኬ» ጌዔኔ። 31ዬሱሴ ታጶ ላምዖንሢ ዱማሲ ዒዛ ባንሢ ሺኢሻዖ፦ «ሃይሾ ኑ ሃሢ ዬሩሳላሜ ዴንዳኔ፤ ዓሲ ናዓሢ ዛሎ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶና ፃኣፒንቴሢ ቢያ ዒኢካ ኩማንዳኔ። 32ዒዚ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዓኣሢንቲ ዒንጊንታንዳኔ፤ ዔያታኣ ዒዛ ዓማሊ ቦሃንዳኔ፤ ጫሽኪ፥ ዒዛይዳ ጩቲያ ጩታንዳኔ። 33ዒዛ ዢራፓና ጳርቄሢኮ ጊንፃ ዔያታ ዎዻንዳኔ፤ ጋዓንቴ ሃይሣሳ ኬሎና ሃይባፓ ዒ ዔቃንዳኔ» ጌዔኔ። 34ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬያ ቢያ ባኮይዳፓ ፔቴታዖ ማሊ ዒና ዔኪባኣሴ፤ ዒዛ ጌኤዞኮ ዓኣሺንቴ ቡሊፃ ዔያቶም ዔርቲባኣሢሮ ዬይ ዒዛኮ ዎዚ ጌይፆታቴያ ዔያታ ዔሪባኣሴ። 35ዬሱሴ ዒያርኮኮ ሙኪ ዑካዛ ፔቴ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲስኬይ ዒንጎ ሚኢሼ ሺኢቂ ሺኢቂ ጎይፆ ዓጫ ዴዒ ዓኣዖ፥ 36ዒዛኮ ኮይሌና ዓኣዻ ሚርጌ ዓሶ ዑኡዞ ዋይዚ፦ «ሃይ ዓይጎዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 37ዓሳ ማሃዖ፦ «ሃይሾ ናዚሬቶ ዬሱሴ ሃይና ዴንዳኔ» ጌዒ ዒዛም ኬኤዜኔ። 38ዬማና ዓኣፖ ባይቄሢ፦ «ዳውቴ ናዓሢዮ ዬሱሴ! ሃዳራ ታኣም ማሌ» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 39ዬሱሴኮ ቤርታ ቤርታ ዓኣዻ ዓሳ፦ «ዚቲ ጌዔ!» ጌይ ዒዛ ጎራዛ፥ ዒዚ ጋዓንቴ ዑኡዞ ኮሺ ዼጊዲ፦ «ዳውቴ ናዓሢዮ! ሃዳራ ታኣም ማሌ!» ጌዔኔ። 40ዬያሮ ዬሱሴ ዔቃዖ፦ «ሃኒ ዒዛ ታ ባንሢ ዔኪ ባውዋቴ» ጌዒ ዓይሣዛ፥ ዓኣፖ ባይቄሢ ዒዛ ኮይላ ሙኬም፥ ዬሱሴ ሂዚ ጌዒ ዒዛ ዖኦጬኔ፦ 41«ዓይጎ ታ ኔኤም ማዻንዳጉዲ ኔ ኮዓይ?» ጌዔኔ። ዓኣፖ ባይቄሢ ማሃዖ፦ «ጎዳሢዮ! ዛጋኒ ታ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 42ዬሱሴ ዒዛም፦ «ዛጌ! ኔኤኮ ጉሙርቂፃ ኔና ዻቂሼኔ» ጌዔኔ። 43ዬማና ዓኣፖ ባይቄሢ ቤዞና ዛጋኒ ዳንዳዓዖ፥ ፆኦሲ ጋላቲ ጋላቲ ዬሱሴ ጊንፆ ሃንቲሢ ዓርቄኔ፤ ዴራ ቢያ ዬያ ዛጋዖ ፆኦሲ ጋላቴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\