ሉቃሴ 20

1ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣራ ጴዺ ዴሮ ዔርዚ ዔርዚ ሃሣ ኮዦ ሃይሶዋ ኬኤዛንቴ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ሃሣ ጪሞና ዒዛ ኮይላ ሙካዖ፦ 2«ሂንዳ ኑም ኬኤዜ! ሃያ ባኮ ኔ ማዻሢ ዓይጎ ቢታንቶናዳይ? ሃሣ ጊንሣ ሃያ ኔ ማዻንዳጉዲ ቢታንቶ ኔኤም ዒንጌሢ ዖናዳይ?» ጌዒ ዒዛ ዖኦጬኔ። 3ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታ ዒንሢ ፔቴ ባኣዚ ዖኦጫንዳኔ፤ ሂንዳ ዒንሢ ታኣም ማሁዋቴ፤ 4ዮሃኒሴኮ ዋኣፆና ማስኪፃ ፆኦሲዳፓሞ ዓሲዳፓዳይ?» ጌዔኔ። 5ዔያታ ዎሊ ኮይላ፦ « ‹ፆኦሲዳፓኬ› ኑ ጌዔቶ፥ ‹ሂዳዖ ዒንሢ ዓይጎሮ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኪባኣይ?› ዒ ጋዓንዳኔ። 6‹ዓሲዳፓኬ› ኑ ጌዔቶ ሃሣ ዓሳ ኑና ሹቻ ዹዓንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ቢያሢ ዮሃኒሴ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማዔሢ ጉሙርቃሢሮኬ» ጌዔኔ። 7ዬያሮ፦ «ዓንካፓ ማዔቴያ ኑ ዔሩዋሴ» ጌይ ዒዛም ዔያታ ማሄኔ። 8ዬሱሴያ፦ «ሂዴቶ ታኣኒያ ዓይጎ ቢታንቶና ሃያ ባኮ ማዻቶ ዒንሢም ኬኤዛዓኬ» ጌዔኔ። 9ዬካፓ ዬሱሴ ሃያ ኮኦኮንሦ ዴሮም ኬኤዜኔ፦ «ፔቴ ዓሲ ዎይኔ ጌይንታ ባኣዚ ቱካዖ ጎሽካ ዓሲም ጎሽኪ ጎሽኪ ካፓንዳጉዲ ዒንጊ፥ ሜሌ ሃኬ ዓጪ ዴንዲ ማዑዋዖ ሚርጌ ዎዴ ዴዔኔ። 10ዬና ካፃዛ ዎይኔሎኮ ዓዳሢ ዓኣፖይዳፓ ዒዛ ሄላዞንሢ ዔካንዳጉዲ ፔቴ ማዻስኬያ ጎዦ ጎሽካዞንሢ ኮይላ ዳኬኔ፤ ጎዦ ጎሽካዞንሢ ጋዓንቴ ማዻ ዓሢ ጳርቂ ኩቺ ጉሪ ማሂ ዳኬኔ። 11ዬያጉዲ ሜሌ ማዻስኬያ ዳካዛ ዬያኣ ሃሣ ዔያታ ጳርቂ፥ ቦርሲሲ ኩቺ ጉሪ ማሂ ዳኬኔ፤ 12ሃሣ ሃይሣሳ ማዻ ዓሲ ዳካዛ ዬያ ሃሣ ጳርቂ ዑፆ ኪፃሴስካፓ ጎዦኮ ቲኢፆ ዙላ ኬኤሬኔ። 13ዬካፓ ዎይኔሎኮ ዓዳሢ ‹ዓካሪ ታ ዎዳንዳይ? ታኣኮ ታ ናሽካ ናዓሢ ዳካንዳኔ! ዒዛ ጎዖንቴ ዔያታ ቦንቻንዳያ ናንዳኔ› ጌዔኔ። 14ጋዓንቴ ጎሽካዞንሢ ዒዛኮ ናዓሢ ዛጌ ዎዶና ዎሊ ኮይላ ‹ሃይ ዒዛ ዻካላንዳሢኬ፤ ሃኒ ሙኩዋቴ ኑ ዒዛ ዎዾም፤ ቤዛኣ ኑም ማዓንዳኔ› ጌዔኔ። 15ዬያሮ ናዓሢ ዔያታ ዎይኖ ቱኮና ቤዞኮ ቲኢፆ ዙላ ኬሲ ዎዼኔ። «ዓካሪ ያዺ ማዔቶ ዎይኔሎኮ ዓዳሢ ዬንሢ ጎሽካዞንሢ ዎዳንዳያ ዒንሢም ማላይ? 16ዬኖ ዎይኔሎኮ ዓዳሢ ፔኤሮ ዬዓንዳኔ፤ ጎሽካዞንሢያ ዎዻንዳኔ፤ ዬኖ ዎይኖ ሜሌ ጎሽካ ዓሲም ዒንጋንዳኔ» ጌዔኔ። ዓሳ ዬያ ዋይዛዖ፦ «ዬያጉዴ ባኣዚ ማሊ ማዖፓ!» ጌዔኔ። 17ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያቶ ባንሢ ዛጋዖ፦ «ዓካሪ ‹ማኣሮ ማዣ ዓሳ ቦሂ ሃሼ ሹጫሢ ማኣሮኮ ሄላሢ ማዔኔ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ዓይጎ ዔርዛይ? 18ዬያ ሹጫሢዳ ሎኦማሢ ቢያ ሜቃንዳኔ፤ ሃሣ ዒዚ ዑፃ ኬዳሢያ ቢያ ዳኣፂንታንዳኔ» ጌዔኔ። 19ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዬያ ኮኦኪንሦ ዔያቶይዳ ዒ ኬኤዜሢ ዔራዖ ዬማና ዒዛ ዓርቃኒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዴሮ ዔያታ ዒጊጬኔ። 20ዬያሮ ዬሱሴ ዔያታ ዓርቃኒ ዔያቶም ጊኢጋ ኬሊ ካፔኔ። ዓጮ ዎይሣሢ ቢታንቶና ዒዛይዳ ዎጋንዳጉዲ ዓኣሢ ዒዛ ዒንጊሳኒ ዳንዳዓ ፑርታ ባኣዚ ዒዛይዳፓ ዴንቃኒ ኮዓዖ ፒዜ ዓሲ ማሊ ዒ ጌስታ ጌኤዞና ዒዛ ቡኡዲ ዓርቃንዳ፥ ሙሪ ዓሲ ዒዛ ኮይላ ዳኬኔ። 21ዬንሢ ዓሶንሢ ዬሱሴ ኮራ ሙኪ፦ «ዔርዛሢዮ! ኔኤኒ ኬኤዛሢና ዔርዛሢ ጎኑሞ ማዔሢ ኑ ዔራኔ፤ ፆኦሲ ጎይሢ ጎኔና ኔ ዔርዛፓዓቴም ዖኦማኣ ኔ ሉኡዙሞና ዱማሲ ማኣዲ ጌስቱዋሴ። 22ሂንዳ ኑም ኬኤዜ! ኑኡኮ ዎጎ ጎይፆና ሮሜ ዓጮ ካኣቲም ጊኢራ ጪጋኒ ዓይሢንቴሞ ዓይሢንቲባኣይ?» ጌዒ ዒዛ ዖኦጬኔ። 23ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ጌኖ ማሊፆ ዔራዖ፦ 24«ሂንዳ ታና ሚኢሾ ዻውዋቴ፤ ሃኖ ሚኢሾይዳ ዓኣ ዓውካሮና ፃኣፒንቴ ሱንፆና ዖኦሮዳይ?» ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ «ሮሜ ካኣቲሲኬ» ጌዔኔ። 25ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ያዺ ማዔቶ ካኣቲሲ ካኣቲም፥ ፆኦሲሲ ፆኦሲም ዒንጉዋቴ» ጌዔኔ። 26ዔያታ ዴሮ ቤርቶይዳ ጌኤዞና ዒዛ ፒሪ ዓርቃኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዬያሮ ዒ ማሄ ማሂፆና ዲቃቲ ሄርሻዖ ዚቲዮ ጌዔኔ። 27«ሃይቄ ዓሲ ዔቂንዱዋሴ» ጋዓ ሳዶቄ ዓሳ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ 28«ዔርዛሢዮ! ሙሴ ‹ፔቴ ዓሲ ናይ ሾውዋዖ ማቾይዳፓ ሃይቢና ዱማዼቶ ጌኤዛሢ ላኣሌሎ ዔኪ፥ ናይ ሾይ ሃይቄሢም ዜርሢ ጌሦንጎ› ጌዒ ፃኣፔኔ። 29ዓካሪ ላንካይ ዎሊኮ ጌርሲንሢ ማዓይ ዓኣንቴ፥ ቢያሢኮ ቶይዳሢ ላኣሊ ዔኪ ናይ ሾውዋዖ ሃይቄኔ። 30ዒዛ ሄሊሴ ጌኤዛሢ ዬኖ ላኣሌሎ ዔኬኔ፤ 31ሃሣ ሃይሣሳሢያ ዔኬኔ፤ ዬያይዴ ጎይሣ ላንኮንሢ ቢያ ዒዞ ዔካዖ ናይ ሾውዋዖ ሃይቄኔ። 32ቢያሢኮ ጊንፃ ዬና ላኣሌላ ሃይቄኔ። 33ዓካሪ ላንካዎንሢ ቢያ ፔ ዎዶና ዎዶና ቢያ ዒዞ ዔኬያታሢሮ፥ ሃይቄ ዓሳ ዔቃ ዎዶና ዎያኮ ዒዛ ማቾ ማዓንዳይ?» ጌዒ ዒዛ ዖኦጬኔ። 34ዬሱሴ፦ «ሃያ ዓጮ ዓሳ ዔካኔ፥ ሎዓኔ፤ 35ሃይቢዳፓ ዔቂ፥ ሙካ ዓጮይዳ ናንጋኒ ኮይሳ ዓሳ ጋዓንቴ ዔኩዋሴ፥ ሎዑዋሴ። 36ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ኪኢታንቾጉዲ ማዓንዳሢሮ ሃይቁዋሴ፤ ሃይቢዳፓ ዔያታ ዔቄሢሮ ፆኦሲ ናይኬ። 37ሃይቦይዳፓ ዔቃንዳ ዓሶ ዛሎ ጋዓንቴ ሙሴ ካዮ ባኣኮይዳ ዔኤቴ ታሞ ዛሎ ኬኤዜ ሃይሶይዳ ፔጋሲ ዬያ ኬኤዜኔ፤ ዬኖ ሃይሶይዳ ሙሴ ፆኦሲ፦ ‹ዓብራሃሜ ፆኦሲ፥ ዪሳኣቄ ፆኦሲ፥ ያይቆኦቤ ፆኦሲኬ› ጌዒ ኬኤዜኔ። 38ፆኦሲ ሼምፖና ናንጊና ናንጋ ዓሶ ፆኦሲ፥ ሃይቄቶዋ ናንጊና ናንጋ ዓሶ ፆኦሲኬ፤ ዬያሮ ቢያሢ ዒዛም ሼምፔና ናንጋኔ» ጌዒ ዔያቶም ማሄኔ። 39ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ፦ «ዔርዛሢዮ! ኮሺ ባኣዚ ኔ ኬኤዜኔ!» ጌዔኔ። 40ዬካፓ ማይ ዬሱሴ ጫርቂ ዖኦጬ ዓሲያ ባኣሴ። 41ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ዎይቲ ሜሲሄ ዳውቴ ናይኬ ዔያታ ጋዓይ? 42- 43ዳውቴ ፔ ቶኦኪና ዓይኑሞ ማፃኣፖይዳ፦ ‹ፆኦሲ ታ ጎዳሢም (ሜሲሄም) ኔኤኮ ሞርኮ ኔ ቢታንቶ ዴማ ታ ማሃንዳያ ሄላንዳኣና ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔ ዒዛም ጌዔኔ› ጋዓኔ። 44ዓካሪ ዳውቴ ፔ ቶኦኪና ጎዳ ጌዒ ዒዛ ዔኤሌቶ ሜሲሄ ዳውቴኮ ዎይቲ ናይ ማዓኒ ዳንዳዓይ?» ዔያቶም ጌዔኔ። 45ዴራ ቢያ ዒዛሲ ዋይዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ 46«ዖዶሲ ማኣዖ ማኣዒ ሴካ ሃንጋ ጌዒ ሃንታኒ፥ ቦኦካ ቤሲዳ ቦንቾ ዔኤሊሢ ዔኤሊንታኒ፥ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ቦንቺንታ ዖይታ፤ ሙኡዚ ሙዖ ቤስካ ቦንቺንታ ቤሲዳ ዴዓኒ ኮዓ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢዳፓ ዒንሢና ካፑዋቴ። 47ዔያታ ዓሲ ቤርቲዳ ጴዻኒ ዖዶሲ ሺኢቆ ሺኢጲሢና ጌሺ ጌሺ ዓኒንሢ ሃይቄ ላኣሎኮ ማኣሮ ማንቂሳኔ፤ ዬያሮ ዔያቶይዳ ዑሣ ዓኣዼ ፑርታ ዎጌ ዎጊንታንዳኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\