ሉቃሴ 21

1ዬሱሴ ዼግ ጌዒ ዛጋንቴ ዖርጎጮ ዓሳ ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ፥ ሳኣፂኖ ጋራ ዓጋንቴ ዴንቄኔ። 2ዬያጉዲ ሃሣ ፔቴ ዜኤሪንዶስኬና ዬኖ ዎዶ ሚኢሾና ላምዖ ሲኪና ማዓያ ሳኣፂኖ ጋራ ዓጋንቴ ዒ ዴንቄኔ። 3ዒማና ዬሱሴ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃና፥ ዜኤሮይንዶ ማንቄላ ቢያፓ ዑሣ ዓኣዼ ባሼ ዒንጌኔ። 4ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔያታ ዒንጌሢ ዔያቶኮ ዓኣ ባካፓ ዺቢ ዑሣ ዓኣዼሢኬ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ማንቆታዖ ፔቴታዖ ዒዞም ዓይሱዋዖ ዒዞኮ ዓኣ ባኮማ ጋፒ ዒንጌኔ» ጌዔኔ። 5ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ «ሃይ ጌኤዦ ማኣራ ሚዛጲ ሹቺና ሃሣ ፆኦሲም ዒንጊንቴ ዒንጊፆና ሚዛጲሲ ኮሾናያኬ» ጌዒ ጌዒ ዎላ ጌስታንቴ፥ 6ዬሱሴ፦ «ሃይ ዒንሢ ዛጋሢ ቢያ፥ ሹጫ ሹጮይዳ ኬልቂንቲ ዓቲንዱዋ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ሃይ ሹጫ ቢያ ፔቴ ዓቢና ዶዓንዳኔ» ጌዔኔ። 7ዔያታኣ፦ «ዔርዛሢዮ! ዬይ ማዓንዳሢ ዓይዲዳይ? ዬይ ያዺ ማዓንዳ ዎዳ ዑኬሢ ኑ ዔራንዳ ማላታ ዓይጌንዴዳይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 8ዬሱሴ፦ «ዒንሢ ዻቢንቱዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ ሚርጌሢ ‹ታኣኒ ኪሪስቶሴኬ! ሃይሾ ዎዳ ዑኬኔ!› ጌዒ ጌዒ ታ ሱንፆና ሙካንዳኔ፤ ዔያቶ ጊንፆ ዓኣዺፖቴ። 9ዖልዚና ዴሬኮ ዋይዚ ዒፂሢና ዛላ ዒንሢ ዋይዜ ዎዶና ዲቃቲፖቴ፤ ቤርታዺ ዬይ ቢያ ያዺ ማዓንዳያ ኮይሳኔ፤ ማዔቶዋ ጋፒንፃ ዑኬ ማዓዓኬ» ጌዒ ዔያቶም ማሄኔ። 10ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ዴራ ዴሮ፥ ካኣታ ካኣቶ ዖላንዳኔ። 11ዱማ ዱማ ቤሲዳ ዶዲ፥ ዒጊቻ ሳዓ ዓጊፂሢና ሉማና ሃሣ ዶርዓኣ ኬስካንዳኔ። ሃሣ ዒጊቻ ባኣዚና ዼኤፒ ዼኤፒ ማላታ ጫሪንጮይዳ ጴዻንዳኔ። 12ጋዓንቴ ዬይ ቢያ ማዓንዳሢኮ ቤርታ ዓሳ ዒንሢ ዓርቃንዳኔ፤ ዒፂ ሃሣ ዒንሢ ዳውሶንዶኔ፤ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞና ቱኡዞ ማኣሮናም ዓኣሢ ዒንሢ ዒንጎንዶኔ፤ ታ ሱንፆሮ ጌዒ ካኣቶ ቤርቶ ሃሣ ዎይሣ ዓሶ ቤርቶ ዔኪ ዒንሢ ዓኣዾንዶኔ። 13ዬይያ ታ ሱንፆ ዛሎ ዒንሢ ማርካታኒ ዒንሢም ኮሺ ዎዴ ማዓንዳኔ። 14ዬያሮ ዒንሢ ፑርቲሴ ዓሲጉዲ ዖኦጪንታ ባኮኮ ዒንሢ ማሃንዳ ባኮሮ ሜታዻንዳያ ኮይሱዋኣሢ ቤርታዺ ዔሩዋቴ። 15ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢኮ ሞርኮይዳፓ ዖኦኒያ ዒንሢ ባሻኒና ማካኒ ዳንዳዑዋ ጌስቶንዶ ጌኤሲና ዔራቶና ታ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ። 16ዒንሢኮ ሾዔ ዓሶና ጌርሲንሢና ዒንሢኮ ዒጊኖና ላጎና ዓቱዋዖ ዓኣሢ ዒንሢ ዬያ ባኮም ዒንጋንዳኔ፤ ዒንሢዳፓ ፔቴ ፔቴሢ ሃይቂያ ሃይቃንዳኔ። 17ታ ሱንፆሮ ጌዒ ዓሲ ቢያና ዒፂንቴያ ዒንሢ ማዓንዳኔ። 18ጋዓንቴ ዒንሢኮ ቶኦኮ ጋፓናፓ ፔቴታዖ ባይቃዓኬ። 19ዒንሢ ጊቢ ዳንዳዒ ሼምፓሢ ዒንሢኮ ዒንሢ ዓውሳንዳኔ» ጌዔኔ። 20ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ዒዞ ሞርኮኮ ዖላ ዓሶና ዬሩሳላሜ ማንጊንቲ ዓኣንቴ ዒንሢ ዛጌ ዎዶና ባይቃኒ ዒዛ ዑኬሢ ዔሩዋቴ፤ 21ዒማና ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣዞንሢ ሌካ ዹኮ ባንሢ ዓኣሺንቶንጎ፤ ካታማ ዓኣዞንሢ ዬካፓ ኬስኮንጎ፤ ካታሞኮ ዙላ ዓኣዞንሢያ ሃንጋ ካታሞ ጌሎፓ። 22ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬኖ ባይሲንቴሎ ዛሎ ፃኣፒንቴ ሎንሣ ኩማንዳጉዲ፥ ዬና ኮሜ ዔኪሢና ሜቶ ዒንጊሢ ዎዴ ማዓንዳኔ። 23ዬኖ ዎዶና ጎጶይንዶና ናኣቶ ዓኣሎ ዻንሢሣዞንሢም ባዴዔ! ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬኖ ዓጬሎይዳ ዼኤፒ ሜቶ ዎዴ ማዓንዳኔ፥ ዴሮ ዑፆይዳኣ ፆኦሲ ጎሪንቲ ሙካንዳኔ። 24ዔያቶይዳፓ ሚርጌሢ ዖልዚና ሃይቃንዳኔ፤ ዓቴ ዓሳ ዲዒንቲ ዱማ ዱማ ዓጪ ዔኪ ዓኣዺንታንዳኔ፤ ሜሌ ዴራ ዑፃ ማዒ ዎይሣ ዎዳ ጋፓንዳያ ሄላንዳኣና ዬሩሳላሜ ካታሞ ዔያታ ሄርቂ ዎይሣያ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 25ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ዓቦና ዓጊኖናይዳ ሃሣ ዦኦጋሢዳ ዲቃሣ ማላታ ጴዻንዳኔ፤ ሳዖይዳ ዓኣ ዴራ ቢያ ባዞና ባዞይዳ ዔቃ ዲቃሣ ጉዳሢ ዢባሮ ዑኡዞፓ ዔቄያና ዒጊጪ ሜታዻንዳኔ። 26ሳዖይዳ ሙካ ባኮ ካፒሢና ዓሳ ዒጊቹሞና ሂርጊ ሜታዻንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬኖ ዎዶና ጫሪንጫ ዎልቄና ዓኣ ባካ ዓጊፃንዳኔ፤ 27ዬካፓ ዓሲኮ ናዓሢ ዼኤፒ ዎልቄና ሃሣ ቦንቺንቲ ሻኣሮ ዑፃ ማዒ ሙኪ ጴዻንዳኔ። 28ዬይ ቢያ ማዒፆ ዓርቄ ዎዶና ዒንሢኮ ዻቂንታ ዑኬሢሮ ዼግ ጌዒ ሌካ ዛጉዋቴ» ጌዔኔ። 29ዬካፓ ዬሱሴ ሂዚ ጌዒ ኮኦኪንሢ ዔያቶም ኬኤዜኔ፦ «ቤሌሶ ሚፆንታ ሃንጎ ሚፆዋ ኮሺ ዒና ዔኪ ዛጉዋቴ፤ 30ዔያቶኮ ዒላዣ ፂላንቴ ዒንሢ ዛጌ ዎዶና ዖጎሢ ዑኬሢ ዒንሢ ዔራኔ። 31ዬያ ጎይፆ ዬይ ቢያ ባካ ማዒፆ ዓርቃሢ ዒንሢ ዛጌ ዎዶና ፆኦሲ ካኣቱማ ሙካኒ ዑኬሢ ዔሩዋቴ። 32«ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዬይ ቢያ ኩማንዳያ ሄላንዳኣና ሃይ ሾይንታ ዓኣዻዓኬ። 33ጫሪንጮና ሳዖና ዓኣዻንዳኔ፤ ታኣኮ ቃኣላ ጋዓንቴ ናንጊና ዶዲ ናንጋንዳኔ» ጌዔኔ። 34ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ሚርጌ ሙኡዚና ዑሺና ዛላ ማሊ ማሊ ዎዶ ዒንሢኮ ጉሪ ኩርሲፖቴ፤ ሃሣ ሃያ ሳዖ ናንጎ ባኮ ዛሎ ሜታዺሢና ዒኖ ዒንሢኮ ዶጪሲፖቴ፤ ያዺ ዒንሢ ማዔቴ ዬና ኬሌላ ፒሮጉዲ ዔሩዋንቴ ዒንሢ ዓርቃንዳሢ ዔሩዋቴ። 35ዬና ኬላ ሳዖይዳ ዓኣ ዓሶ ቢያ ዔሩዋንቴ ዓርቃንዳኔ። 36ዬያሮ ሙካ ፑርቶ ባኮይዳፓ ቢያ ቶላኒ፥ ዎልቄያ ዴንቃኒና ዓሲ ናዓሢኮ ቤርታ ዒንሢ ዔቃኒ ዳንዳዓንዳጉዲ ሺኢቂ ሺኢቂ ቢያ ዎዴና ዶዱዋቴ» ጌዔኔ። 37ዒማና ዬሱሴ ቢያ ኬሊ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዔርዛኔ፤ ሳዓ ዓማኣና ጋዓንቴ ዛይቴ ሪሚቲ ዹካ ጌይንታ ዹኮ ኬስኪ ኬስኪ ዎርቃኔ። 38ዓሳ ቢያ ዬሱሴ ኮራፓ ዋይዛኒ ጉቴ ዓማ ጌኤዦ ማኣሪ ዒዛ ባንሢ ዓኣዻኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\