ሉቃሴ 22

1ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ጌይንታ ላኣዶ ሙዒ ቦንቾ ኬላ ዑካዛ፥ 2ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዴሮ ዒጊጬሢሮ ዬሱሴ ዓርቂ ዎዾንዶ ጎይሢ ዴሜና ኮዓኔ። 3ዬማና ታጶ ላምዖንሢዳፓ ፔቴሢ ማዔ፥ ዓስቆሮንቶ ዓጮ ዓሢ፥ ዪሁዳይዳ ፃላሄ ጌሌኔ። 4ዬያሮ ዪሁዳ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጌኤዦ ማኣሮ ካፓ ዓሶ ዓይሣዞንሢ ኮይላ ዴንዲ ዬሱሴ ዎዲ ዓኣሢ ዔያቶም ዒንጋንዳቴ ዔያቶና ዎላ ጌስቴኔ። 5ዔያታ ዒ ኬኤዜ ባኮና ዎዛዺ ሚኢሼ ዒዛም ዒንጋኒ ዎላ ጌስቲ ጊኢጌኔ። 6ዔያታ ጌስቲ ጊኢጌስካፓ፥ ዴራ ዔሩዋንቴ ዒዚ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጋኒ ጊኢጋ ዎዴ ኮዓኔ። 7ዬካፓ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾሮ ማራቶ ሹኪ፥ ላኣዶዋ ሙዒ ቦንቾ ኬላ ሄሌኔ። 8ዬሱሴ፦ «ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ካዋሢ ኑ ሙዓንዳጉዲ ዴንዲ ኑም ጊኢጊሹዋቴ» ጌዒ ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ቤርታ ዳኬኔ። 9ዔያታ ማሃዖ፦ «ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ካዎ ዎካ ኑ ጊኢጊሻንዳጉዲ ኔ ኮዓይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 10ዒዚያ ዔያቶም፦ «ዴንዲ ካታሞ ዒንሢ ጌላኣና ዒኢካ ዋኣሢ ጉሲ ኬዴ ዓሲ ዒንሢና ካኣማንዳኔ፤ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዺ፥ ዒ ጌላ ማኣሮ ጌሉዋቴ። 11ማኣሮ ዓዶ ኮራ ኑና ዔርዛሢ ‹ታኣኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ካዎ ታ ዴዒ ሙዓንዳ ቤዛ ዎካዳይ? ኔና ጋዓኔ› ጎውዋቴ። 12ዒዚያ ኩቦ ጋራ ዓኣ ሂኢሢንቲ ጊኢጌ፥ ዳልጎ ቤዞ ዒንሢ ዻውዋንዳኔ፤ ዒኢካ ጊኢጊሹዋቴ» ጌዔኔ። 13ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዴንዲ ቢያ ባካ ዬሱሴ ዔያቶም ጌዔሢጉዲ ማዔም ዴንቃዖ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ካዎ ዒኢካ ጊኢጊሼኔ። 14ዒማና ካዎ ሙዖ ዎዳ ሄላዛ ዬሱሴ ዳኪንቴዞንሢና ዎላ ሙዓኒ ዴዓዖ፦ 15«ታኣኒ ሜታሢ ዔካንዳሢኮ ቤርታ ዒንሢና ዎላ ሃያ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ካዋሢ ሙዓኒ ሚርጌና ኮዔኔ፤ 16ሃያ ባኮኮ ዓኣሺንቴ ጎኑማ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌኤሽኪ ዔርታንዳያ ሄላንዳኣና ሃይካፓ ሴካ ሃኖ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ካዎ ፔቴታዖ ታ ሙዒንዱዋያታሢ ዒንሢም ታ ኬኤዛኔ» ዔያቶም ጌዔኔ። 17ዬካፓ ዬሱሴ ዑሽኮ ባኮ ዔኪ ጋላታ ሺኢጲሢ ሺኢቃዖ፦ «ሃቦቴ፥ ሃያ ዎሊ ሄሊሱዋቴ፤ 18ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃይማፓ ዓርቃዖ ፆኦሲ ካኣቱማ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ሃያ ዎይኖ ዓኣፖ ዑዣፓ ታ ዑሽካዓኬ» ጌዔኔ። 19ሄሊሳዖ ዬሱሴ ካሦ ዔኪ ጋላታ ሺኢጲሢ ሺኢቂ፥ ቡንፃዖ ጊንፆ ሃንታዞንሢም፦ «ሃቦቴ፥ ሃይ ዒንሢም ዒንጊንታሢ ታናኬ፤ ሃያ ዒንሢ ታና ማሊ ጶቂሣ ባኣዚ ማሁዋቴ» ጌዒ ዔያቶም ዒንጌኔ። 20ዬያጉዲ ካሦ ሙዔስካፓ ዑሽኮ ባኮ ዔኪ ዒንጋዖ፦ «ሃይ ዑሽኮ ባካ ዒንሢም ላኣሊንታንዳ፥ ታ ሱጎፆና ኩማንዳ ዓኮ ጫኣቃሢኬ። 21«ጋዓንቴ ታና ዓኣሢ ዒንጋሢ ሃሢ ታኣና ዎላ ጎንጋፓ ካሦ ዔኪ ሙዓኔ። 22ዓሲኮ ናዓሢ ዒዛ ዛሎ ቤርታዺ ማሊንቴ ጎይፆና ሃይቁዋዖ ዓታዓኬ፤ ጋዓንቴ ዓሲኮ ናዓሢ ዓኣሢ ዒንጋ ዬያ ዓሢም ባዴዔ!» ጌዔኔ። 23ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ፦ «ኑ ባኣካፓ ዬያ ማዻንዳሢ ዖናዳይ?» ጌይሢና ዎሊ ሴካና ሃንጋና ዖኦጬኔ። 24ሄሊሳዖ ዔያታ፦ «ኑጊዳፓ ቢያ ባሼሢ ዖናዳይ?» ጌዒ ዎላ ማርሞ ዓርቄኔ። 25ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ሃያ ዓጮ ካኣቶኮ ዴሮ ዑፃ ቢታንቶ ዓኣኔ፤ ሃሣ ዎይሣ ዓሳኣ ዴሮም ኮዦ ማዻ ዓሶ ጌይንታኔ፤ 26ዒንሢ ጋዓንቴ ዔያቶጉዲ ማዓንዳያ ኮይሱዋሴ፤ ዬያይዳፓ ዒንሢ ባኣካ ቶይዲ ማዓሢ ጌኤዚጉዲ ማዖንጎ፤ ዓይሢ ማዺሻያ ማዔሢያ ማዻሢጉዲ ማዖንጎ። 27ሙዖ ዴዒ ሙዓሢና ዔቂ ሙኡዛሢናይዳፓ ዎያዳይ ዼኤፓሢ? ዼኤፒ ጌይንታሢ ዴይ ሙዓሢቱዋዓዳ? ታኣኒ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ባኣካ ዓይሢንቲ ማዻሢ ጉዴያኬ። 28«ዒንሢ ታኣኮ ሜታሢ ዎዶና ቢያ ታኣና ዎላ ዶዲ ዴዔኔ። 29ዬያሮ ታ ዓዴ ታ ማዾም ቢታንቶ ታኣም ዒንጌሢጉዲ ታኣኒያ ዒንሢም ቢታንቶ ዒንጋንዳኔ። 30ታኣና ዎላ ታ ካኣቱሞይዳ ሙዖ ቤዛ ዒንሢ ዴዒ ሙይ ዑሽካንዳኔ፤ ዎጎ ዎጎ ቤዞይዳኣ ዴዒ፥ ታጶ ላምዖ ዒስራዔኤሌኮ ፃጶ ዑፃ ቢታንቶ ዔኪ ዒንሢ ዎጋንዳኔ» ጌዔኔ። 31ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ሲሞኦኔ! ሃኣዛጌ፤ ጎሽካ ዓሢ ዛርጋሢ ዓኣፖ ዲልባፓ ሶኦሪ፥ ጌኤሺ ዱማሳሢጉዲ ፃላሄ ዒንሢ ሶኦሪ ዛጋኒ ዒናፓ ሱኡካዺ ማሌኔ። 32ጋዓንቴ ኔኤኮ ጉሙርቂፃ ባይቁዋጉዲ ታ ዓዶ ታ ሺኢቄኔ፤ ኔኤኒያ ኔ ዻቢንቶ ዔሪ ታ ባንሢ ማዔ ዎዶና ኔ ዒሾንሢ ዶዲሼ» ጌዔኔ። 33ጴፂሮሴ ማሃዖ፦ «ጎዳሢዮ! ቱኡሲም ማዔቶዋ ሃሣ ሃይቢም ታኣኒ ኔኤና ዎላ ዓኣዻኒ ጊኢጊንቴያኬ!» ጌዔኔ። 34ዬሱሴ ጋዓንቴ ዒዛም፦ «ጴፂሮሴ፥ ሃኖ ኮይዳ ቂኢቁዋንቴ ሃይሢ ማይንቲ ‹ታ ዒዛ ዔሩዋሴ› ኔ ጋዓንዳኔ፤ ታ ኔኤም ጋዓኣኬ» ጌዔኔ። 35ዬካፓ ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ኮራ፦ «ሚኢሼ ዓርቆ ቡራሻ፥ ጋላ ዔኮ ሉካ፥ ዱርሲያ ዒንሢ ዔኩዋንቴ ታ ዒንሢ ዳኬ ዎዶና ዒንሢም ፓጬ ባኣዚ ዓኣ?» ጌዔኔ። ዔያታኣ ማሃዖ፦ «ዓይጌያ ፓጬ ባኣዚ ኑም ባኣሴ» ጌዔኔ። 36ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ሃሢ ዓካሪ ሚኢሼ ዓርቆ ቡራሻ ማዔቴያ፥ ጋላ ዓርቆ ሉካ ዓኣሢ ዬያ ፔኤኮ ዔኮንጎ፤ ጬንቻ ዓፓሮ ባኣሢያ ማኣዓሢ ፔኤኮ ሻንቺ ጬንቻ ዓፓሮ ሻንቆንጎ። 37‹ፑርቶ ዓሶና ዎላ ፓይዲንቴኔ!› ጋዓ ማፃኣፖ ቃኣላ ታ ጊዳ ኩማንዳያ ኮይሳኔ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ታ ዛሎ ቤርታዺ ፃኣፒንቴሢ ቢያ ኩማኒ ኮይሳሢሮኬ» ጌዔኔ። 38ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ፦ «ጎዳሢዮ! ሃይሾ ሃይካ ላምዖ ጬንቻ ዓፓሮ ዓኣኔ!» ዒዛም ጋዓዛ፥ ዒዚ «ጊዳንዳኔ» ዔያቶም ጌዔኔ። 39ዬሱሴ ካታሞይዳፓ ኬስኪ ቤርታ ማዻሢጉዲ ዛይቶ ሪሚቶ ዹኮ ዴንዴኔ፤ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታኣ ዒዛና ዎላ ዓኣዼኔ። 40ዒኢካ ዔያታ ሄላዛ ዬሱሴ፦ «ዻቢሻ ጌሺሢዳ ዒንሢ ጌሉዋጉዲ ሺኢቁዋቴ» ጌዔኔ። 41ዬካፓ ሹቺ ዹዔም ሄላንዳጉዴ ቤሲዳ ዔያቶይዳፓ ሃኪ ዴንዳዖ ጉምዓቲ፦ 42«ዓዳሢዮ! ኔ ማሊሢ ማዔቶ ሃያ ሜታሢ ታ ጊዳፓ ሃኪሴ፤ ጋዓንቴ ታ ማሊፆጉዲቱዋንቴ ኔ ማሊፃ ኩሞንጎ» ጌዒ ሺኢቄኔ። 43ዒማና ዒዛ ዶዲሻ ኪኢታንቻሢ ጫሪንጮይዳፓ ሙኪ ዒዛም ጴዼኔ። 44ዒና ዒዛኮ ሚርጌና ሜታዼም፥ ኮሺ ዶዲ ሺኢጲሢ ዒ ሺኢቃኔ፤ ዬማና ጮጋጫ ዒዛኮ ሱጉሢ ማሊ ሳዓ ፆዻኔ። 45ሺኢጲፆይዳፓ ዒ ዔቂ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ባንሢ ሙካንቴ ዔያታ ሚርጌና ዖዪፆይዳፓ ዔቄያና ላቢ ጊንዒ ዓኣንቴ ዛጋዖ፦ 46«ዓይጎሮ ዒንሢ ጊንዓይ? ዬያይዳፓ ዻቢሻ ጌሺሢዳ ዒንሢ ጌሉዋጉዲ ዔቂ ሺሺኢቁዋቴ» ዔያቶም ጌዔኔ። 47ዬሱሴ ዬያ ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ዒማና ሚርጌ ዓሲ ሙኬኔ፤ ዬያ ዓሶ ዔኪ ሙኬሢ ታጶ ላምዖንሢዳፓ ፔቴሢ ማዔ፥ ዪሁዳኬ፤ ዒዚያ ዬሱሴ ሄርቃኒ ዬሱሴ ባንሢ ዶጬኔ። 48ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ዔዞ፥ ዪሁዳ! ዓሲኮ ናዓሢ ሄርቂሢና ዓኣሢ ኔ ዒንጋ?» ጌዔኔ። 49ዬሱሴና ዎላ ዓኣ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬያ ዛጋዖ፦ «ጎዳ! ዓፓሮና ኑ ዔያቶ ቆፆንዶ?» ጌዔኔ። 50ዔያቶይዳፓ ፔቴስኬይ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢም ዓይሢንቲ ማዻሢኮ ሚዛቆ ዋዮ ዓፓሮና ቆፂ ቲቄኔ። 51ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ማይ ጊዴኔ! ሃሼ!» ጋዓዖ፥ ዓሢኮ ዋዮ ኩቻ ዓርቂ ካንሢ ፓሤኔ። 52ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛ ዓርቃኒ ሙኬዞንሢና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሃሣ ጌኤዦ ማኣሮኮ ዓይሣዞንሢና ዴሮኮ ጪሞና ኮራ፦ «ታና ዒንሢ ሱላጉዲ ዓርቃኒ ጬንቻ ዓፓሮና ኮኦሎና ዔኪ ሙኪያ? 53ቢያ ኬሊ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዒንሢና ዎላ ታ ዓኣንቴ ዒንሢ ታና ዓርቂባኣሴ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዒንሢና ዹማሢናኮ ቢታንቶ ዎዶኬ» ጌዔኔ። 54ዬካፓ ዓሳ ዬሱሴ ዔኪ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ ማኣሪ ዴንዴኔ፤ ዒማና ጴፂሮሴ ዻካ ዒዛይዳፓ ሃኬ ሃኬ ጊንፆ ዓኣዻኔ። 55ዓሳ ዬያ ዓሢኮ ዲሮ ጋራ ታሚ ዔኤሢ ፔቴይዳ ዴዒ ካሽታንቴ ጴፂሮሴ ሙኪ ዔያቶና ዎላ ዴዔኔ። 56ጴፂሮሴ ታሞ ዓጫ ዴዒ ዓኣንቴ ፔቴ ዉዱሮ ናይስኬና ዒዛ ዴንቂ ኮሺ ዒዛ ዛጋዖ፦ «ሃይያ ዬሱሴና ዎላ ዓኣያኬ!» ጌዔኔ። 57ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ «ሃና ዓሴላ! ታኣኒ ዒዛ ዔሩዋሴ» ጌዔኔ። 58ዻካ ናጌስካፓ ፔቴ ዓሲ ሃሣ ጴፂሮሴ ዛጋዖ፦ «ኔኤኒያ ዔያቶይዳፓ ፔቴሢኬ!» ጋዓዛ፥ ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ «ሃይ ዓሢ ኔ! ታ ዔያቶና ዎላ ዓኣያቱዋሴ!» ጌዔኔ። 59ፔቴ ሳኣቴጉዴያ ሃሣ ኔጋዖ ፔቴ ሜሌ ዓሲ፦ «ሃይ ዓሢ ጌሊላ ዓሲኬ፤ ጎኔ ዒዛና ዎላ ዓኣያኬ» ጌዒ ኮሺ ዶዲሺ ኬኤዜኔ። 60ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ «ሃይ ዓሢ ኔ! ኔ ጋዓ ዓሢ ታ ዔሩዋሴ!» ጌዔኔ። ዬኖ ዒ ጋዓ ጎይሣ ዓኣንቴ ኮይዳ ቂኢቄኔ። 61ዬማና ጎዳ ዬሱሴ ሺሪ ጴፂሮሴ ዛጋዛ፥ ጴፂሮሴም፦ «ሃኖ ኮይዳ ቂኢቁዋንቴ ሃይሢ ማይንቲ ‹ታ ዒዛ ዔሩዋሴ› ኔ ታና ጋዓንዳኔ» ጌይ ጎዳ ዬሱሴ ቤርታ ዒዛም ኬኤዜሢ ጶቃዛ፥ 62ካሮ ኬስካዖ ኮሺ ዒናፓ ዖዪ ዒዚ ዬኤኬኔ። 63ዒማና ዬሱሴ ዓርቄ ዓሳ ዒዛ ቦሂ ቦሂ ጳርቂያ ጳርቃኔ። 64ዓኣፖ ካሮዋ ዒዛኮ ካንቂ ካንቂ፦ «ዖናዳይ ኔና ባዔሢ? ሂንዳ ኔ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያታቴ ዔሬ» ጋዓኔ። 65ዬያጉዲ ሃሣ ሚርጌ ባኣዚ ጌዒ ጌዒ ዒዛ ጫሽካኔ። 66ሳዓ ካራዛ ዴሮኮ ጪሞና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔቴይዳ ቡኪንቴኔ፤ ዬሱሴያ ዔያታ ቡኪንቶ ቤዞ ዔኪ ሙካዖ፥ 67ዒዛ ኮራ፦ «ሂንዳ ኑም ኬኤዜ! ኔኤኒ ሜሲሄዳ?» ጋዓዛ፥ ዒዚ ጋዓንቴ ዔያቶም፦ «ታ ዒንሢም ኬኤዛዛ ዒንሢ ጎኔኬ ጎውዋሴ፤ 68ሃሣ ታ ዒንሢ ዖኦጫዛኣ ታኣም ዒንሢ ማሂ ኬኤዙዋሴ፤ 69ጋዓንቴ ሃይማፓ ዓርቃዖ ዓሲኮ ናዓሢ ዼኤፖ ፆኦዛሢኮ ሚዛቆ ዛላ ቦንቺንቲ ዴዓንዳኔ» ጌዔኔ። 70ዬካፓ ቢያሢ ፔቱሞና፦ «ሂዴቶ ኔ ፆኦሲ ናይኬ ጌይሢዳ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጫዛ፥ ዒዚ፦ «ሂዮ፤ ዒንሢ ታና ጋዓሢጉዴያኬ» ዔያቶም ጌዔኔ። 71ዔያታ ማሃዖ፦ «ዓካሪ ማይ ዓይጎ ማርካ ኑም ኮይሳይ? ሃይሾ ዒ ጌዔ ባኮ ኑ ኑ ቶኦኪና ዋይዜኔ!» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\