ሉቃሴ 24

1ላኣሎንሢ ጊኢጊሼ፥ ሳውቃ ቲዦ ዔኪ ቃልሾ ኬሎኮ ቤርታሳ ዓቦ ጉቴ ዓሚ ዱኡፖ ቤዞ ዴንዴኔ፤ 2ዒማና ዱኡፖ ካሮ ዎዾና ሹጫሢ ዱኡፖ ካራፓ ኮላዺ ዓኣንቴ ዔያታ ዴንቄኔ። 3ዔያታ ዱኡፖ ዔቶ ጋሮ ጌሌ ዎዶና ጋዓንቴ ጎዳ ዬሱሴኮ ሌዞ ዴንቂባኣሴ። 4ዬያ ባኮና ኮሺ ዔያታ ዲቃቲ ዓኣንቴ ዓኣፒዳ ዱካ፥ ጌኤሺ ቦኦሬ ዓፒላ ማይንቴ ላምዖ ዓሲ ዔያታ ዔሩዋንቴ ሙኪ ዔያቶ ኮይላ ዔቄኔ። 5ላኣሎንሢ ሚርጌና ዒጊጫዖ ሊካ ሳዓ ዛጊ ዓኣንቴ፦ «ሼምፔና ዓኣ፥ ዬሱሴ ሃይቄ ዓሶ ባኣካ ዓይጋ ዒንሢ ኮዓይ? 6ዒዚ ሃይካ ባኣሴ፤ ዔቄኔ፤ ቤርታ ዎንዴ ጌሊላይዳ ዓኣ ዎዶና ዒንሢም ኬኤዜሢ ማሉዋቴ። 7ዬይያ፦ ‹ዓሲኮ ናዓሢ ጎሞ ዓሶም ዓኣሢ ዒንጊንታኒ ሃሣ ሱፂንታኒ፥ ሃይሣሳ ኬሎና ሃይባፓ ዔቃኒ ኮይሳኔ› ዒንሢም ጌዔሢኬ» ጌዔኔ። 8ላኣሎንሢ ዬሱሴኮ ቃኣሎ ማሊ ጶቂሴኔ፤ 9ዱኡፖ ቤዛፓ ማዒ ዬያ ቢያ ታጶ ፔቴዞንሢና ዓቴዞንሢናም ኬኤዜኔ፤ 10ዬያ ዳኪንቴዞንሢም ኬኤዜዞንሢ ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ፥ ዮሃና፥ ያይቆኦቤኮ ዒንዶ ማይራሞንታ ዬያጉዲ ሃሣ ሜሌ ላኣሊያ ዓኣኔ። 11ዳኪንቴዞንሢ ጋዓንቴ ዬይ ባካ ዔያቶም ዓውቲ ማሌሢሮ ጎኔኬ ጌይባኣሴ። 12ጋዓንቴ ጴፂሮሴ ዔቂ ዱኡፖ ቤዞ ጳሽኬኔ፤ ዒኢካ ዒ ሄሊ ሂርኪ ጌዒ ዛጋዖ ሌዞ ሱኡዶና ሻኣዦ ሚዛጶ ዓፒሎ ሌሊ ዴንቄስካፓ ማዔ ባኮ ዲቃቲ ሄርሺ ሄርሺ ማኣሪ ማዔኔ። 13ዬኖ ኬሎና ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ላምዖንሢ ዔማዎሴ ጌይንታ ጉርዳስኬኖ ዴንዳኔ፤ ዔማዎሴ ዓኣሢ ዬሩሳላሜይዳፓ ኮሺ ሃኩዋ ቤስካኬ። 14ዔያታ ዬያ ማዔ ባኮ ቢያ ዛሎ ዎላ ጌስቲ ጌስቲ ዓኣዻኔ፤ 15ዬያ ዔያታ ኬኤዚ ጌስታ ዎዶና ዬሱሴ ፔ ቶኦኪና ሙኪ ዔያቶና ዎላ ዓኣዻኔ። 16ጋዓንቴ ዔያታ ፔ ዓኣፖና ዒዛ ዛጋያታዖ ዖና ማዔቶዋ ዔራኒ ዳንዳዒባኣሴ። 17ዒዚ፦ «ዒንሢ ሃይ ጌስቲ ጌስቲ ዓኣዻሢ፥ ዬይ ዓይጎ ባኣዚዳይ?» ዔያቶ ኮራ ጌዔኔ። ዔያታ ዒማና ኮሺ ዖያዖ ዓኣ ቤዛ ዔቄኔ። 18ዔያቶይዳፓ ፔቴ ቄሌዮጳ ጌይንታሢ፦ «ኔኤኒ ዬሩሳላሜ ካታሞይዳ ዓኣዖ ሃሢ ቢሪ ማዺንቴ ባኮ ቢያ ዔሩዋዖ ሾኦቺ ማዒ ዓቴሢ ኔና ሌሊዳ?» ጌዔኔ። 19ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዬይ ዓይጌንዴዳይ?» ጋዓዛ፥ ዔያታ «ናዚሬቶ ዓጮ ዓሢ፥ ዬሱሴ ዑፃ ማዔ ባኮሾ! ዒዚያ ፆኦሲና ዓሲና ቢያ ቤርታ ኬኤዛ ባኮና ማዾና ዶዲ ማዔ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያኬ። 20ቄኤሶኮ ሱኡጎና ኑና ዎይሣ ዔርቴ ዓሳ ሃይቃንዳጉዲ ዒዛይዳ ዎጌስካፓ ዒዛ ሱፄኔ። 21ኑኡኒ ጋዓንቴ ‹ዒስራዔኤሌ ዓሶ ዻቂሻንዳይ ዒዛኬ› ጌዒ ሚርጌና ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሤያታንቴ፥ ዬይ ቢያ ባካ ማዔስካፓ ሃኖ ሃይሣሳ ኬሊኬ። 22ሃሣ ኑ ባኣኮይዳ ዓኣ ፔቴ ፔቴ ላኣላ ሚርጌና ኑና ዲቃሢ ማሊሼኔ፤ ዔያታ ሃኖ ጉቴ ዱኡፖ ቤዞ ዴንዳዖ፥ 23ዒዛኮ ሌዞ ዴንቂባኣሴ፤ ‹ዒዚ ሃይባፓ ዔቄኔ› ጋዓ ኪኢታንቾ ዓውቲጉዴያና ዛጌኔ ጌዒ ዔያታ ማዒ ሙኬኔ። 24ሃሣ ኑጊዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ዱኡፖ ቤዞ ዴንዳዖ ላኣላ ጌዔሢጉዲ ማዔም ዛጌኔ፤ ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያታ ዴንቂባኣሴ» ዒዛም ጌዔኔ። 25ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዒንሢ ማሊ ጶቂሡዋያ ሃሣ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ኬኤዜሢ ቢያ ጎኔኬ ጎዑዋዖ ዒኖ ዶጪሴ ዓሳ! 26ሜሲሄ ዬያ ቢያ ሜታሢ ዔካንዳያና ቦንቺንታኒያ ኮይሳያቱዋዓዳ?» ጌዔኔ። 27ዬካፓ ሙሴና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶና ማፃኣፖይዳፓ ዓርቃዖ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ቢያ ዒዛ ዛሎ ኬኤዚንቴ ባኮ ፓይዲ ፓይዲ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 28ዔያታ ዴንዳ ጉርዴሎኮ ዑካዛ ዬሱሴ ዔያቶ ኮራ ዎርቁዋዖ ዴንዳያ ማሌሢሮ፥ 29ዔያታ፦ «ሳዓ ዓሜኔ፥ ዓባኣ ጌሌኔ፤ ዬያሮ ኑኡና ዎላ ሃካ ዎርቄ» ጌይ ዒዛ ኮሺ ዶዲሺ ሺኢቄሢሮ ዔያቶና ዎላ ዎርቃኒ ማኣሪ ጌሌኔ። 30ዬካፓ ዔያቶና ዎላ ሙዓኒ ዴዓዖ፥ ካሣ ዔኪ ጋላታ ሺኢጲሢ ሺኢቄሢኮ ጊንፃ ቡንፂ ዔያቶም ዒንጌኔ። 31ዬማና ዓኣፓ ዔያቶኮ ቡሊንታዛ ዬሱሴ ማዔሢ ዔያታ ዔሬኔ፤ ዒዚ ጋዓንቴ ቤዞማና ዔያቶኮ ዓኣፓፓ ዓኣሺንቴኔ። 32ዔያታ ዎሊ ኮይላ፦ «ዎንዴ ጎይፃ ኑ ዓኣንቴ ኑም ዒ ኬኤዛኣና፥ ጌኤዦ ማፃኣፓፓ ፓይዲ ፓይዲ ኑም ዔርዛኣና ዎዛና ኑኡኮ ዒና ታሚጉዲ ዔኤቲባይ?» ጌዔኔ። 33ዔያታ ዬማና ዔቃዖ ዬሩሳላሜ ማዒ ዴንዴኔ፤ ዒኢካ ታጶ ፔቴዞንሢ፥ ዔያቶኮ ላጎንሢና ዎላ ፔቴይዳ ቡኪንቲ ዓኣንቴ ዴንቄኔ። 34ዒማና ታጶ ፔቴዞንሢ፦ «ጎዳ ዬሱሴ ጎኔ ሃይባፓ ዔቄኔ! ሲሞኦኔማ ጴዼኔ!» ጋዓኔ። 35ላምዖ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ሃሣ ፔ ዛሎና ዔያቶ ኮይላ ጎይፃ ማዔ ባኮና ጎዳ ዬሱሴ ካሦ ዔያቶም ቡንፂ ዒንጌ ዎዶና ዎይቲ ዒዛ ዔያታ ዔሬቶዋ ኬኤዜኔ። 36ዔያታ ዬያ ጋዓ ጎይሣ ዓኣንቴ ዬሱሴ ፔ ቶኦኪና ዔያቶ ባኣካ ሙኪ ዔቃዖ፦ «ዒንሢ ዎዚ ዓኣይ?» ጌዔኔ። 37ዔያታ ጋዓንቴ ዔኤዤ ዛጋያ ዔያቶም ማላዛ፥ ዲቃቲ ሚርጌና ዒጊጬኔ። 38ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ዓይጎሮ ዒንሢ ዲቃታይ? ሃሣ ዓይጎሮ ዒንሢ ‹ሃይ ጎኔ ባኣዚዳ?› ጌዒ ማላይ? 39ታኣኮ ኩጮና ቶኮና ዛጊጋፓ ታና ማዔሢ ዔሩዋቴ፤ ሃሣ ዑፆዋ ታኣኮ ዓርቂ ዛጉዋቴ፤ ታና ዒንሢ ዛጋሢጉዲኬ፤ ዔኤዤኮ ጋዓንቴ ዓሽኪንታ ሜጌሢንታ ባኣሴ» ጌዔኔ። 40ዬያ ጌዒጋፓ ፔኤኮ ኩጮና ቶኮና ዔያቶ ዻዌኔ፤ 41ዔያታ ኮሺ ዎዛዺ፥ ሃሣ ዲቃቲ ሄርሺፆይዳፓ ዔቄያና ዬያ ጎኔኬ ጌዒባኣሴ። ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዔኤቢ፥ ሙዖ ባኣዚ ዒንሢኮ ዓኣ?» ጌይ ዔያቶ ዖኦጫዛ፥ 42ዔያታ ሚቺንቴ ሞሎ ዓሽኪ ዻካ ዒዛም ዒንጌኔ። 43ዒዚያ ዔኪ ዔያቶኮ ቤርታ ሙዓዖ፦ 44«ቤርታ ዒንሢና ዎላ ታ ዓኣ ዎዶና ሙሴ ዔርዜ ዎጎይዳ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶና ዓይኑሞ ማፃኣፖናይዳ ታ ዛሎ ፃኣፒንቴሢ ቢያ ኩማንዳያ ኮይሳኔ ጌዒ ታ ዒንሢም ኬኤዜ ቃኣላ ሃያኬ» ዔያቶም ጌዔኔ። 45ዬካፓ ጌኤዦ ማፃኣፖ ማሊ ዔያታ ጶቂሣንዳጉዲ ዒኖ ዔያቶኮ ቡሌኔ። 46ዒዚ ዔያቶም፦ «ሜሲሄ ሜቶ ዔካንዳሢና ሃይሣሳ ኬሎና ሃይቢዳፓ ዔቃንዳሢ ቤርታዺ ፃኣፒንቴኔ፤ 47ዬያጉዲ ሃሣ ዒዛኮ ሱንፆና ጎሜ ቡኡፂ ጌኤሽኪሢ ዛላኮ ኮሺ ሃይሴ ዬሩሳላሜይዳፓ ዓርቃዖ ቢያ ዓጮይዳ ዓኣ ዴሮም ኬኤዚንታንዳጉዲ ጌይንቴኔ። 48ዒንሢያ ዬያ ባኮኮ ቢያ ማርኮንሢኬ፤ 49ዓካሪ ታኣኒ ታ ዓዳሢኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዒንጊፆ ዒንሢም ዳካንዳኔ፤ ዒንሢያ ዎልቄ ዒንሢም ሎፓ ዒንጊንታንዳያ ሄላንዳኣና ዬሩሳላሜ ካታሞይዳ ዴዑዋቴ» ዔያቶም ጌዔኔ። 50ዬካፓ ዬሱሴ ዔያቶ ዬሩሳላሜ ካታማፓ ኬሲ፥ ቢታኒያ ጌይንታ ቤዞ ሄላንዳኣና ዔኪ ዴንዳዖ ዒኢካ ኩጮ ዒዛኮ ዔያቶ ዑፃ ፒሺ ዔያቶ ዓንጄኔ። 51ዒኢካ ዔያቶ ዒ ዓንጄ ጎይሣ ዓኣዖ ዔያቶይዳፓ ዱማዺ ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴኔ። 52ዔያታኣ ዒዛም ዚጋዖ፥ ዼኤፒ ዎዛና ጊንሣ ዬሩሳላሜ ማዒ ዓኣዼኔ። 53ሃሣ ፆኦሲ ጋላቲ ጋላቲ ቢያ ኬሊና ጌኤዦ ማኣራፓኣ ዔያታ ዱማዺባኣሴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\