ሉቃሴ 3

1ሮሜ ዓጮ ካኣቲ ፂባርዮሴ ካኣታዼንቴ ታጶ ዶንጋሳ ሌዖና ጴንፄ ጲላፆሴ ጎዖሢ ዪሁዳ ዓጮ፥ ሄሮዲሴ ጌሊላ ዓጮ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ጌርሲ ፒልጶሴ ዒፁሪያሴና ፂራክንዶሴ ዓጮ፥ ሊሳኒዮሴ ጎዖሢ ዓቢላኒሴ ዓጮ ዎይሣያኬ። 2ዒማና ሃናና ቃያፓና ቄኤሶ ቢያሢኮ ሱኡጎንሢኬ፤ ዬማና ዛካሪያሴ ናኣዚ፥ ዮሃኒሴ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዓኣንቴ ፆኦሲ ዒዛም ኬኤዜኔ። 3ዬያሮ ዮሃኒሴ ዮርዳኖሴ ዎሮ ኮይሎይዳ ዓኣ ዓጮ ቢያ ሃንቲ ሃንቲ፦ «ፆኦሲ ዒንሢም ዓቶም ጋዓንዳጉዲ ጎሞ ቡኡፂ ቡኡፂ ዋኣፆና ማስቱዋቴ» ጌዒ ጌዒ ዔርዛኔ። 4ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዮሃኒሴ ዛሎ ቤርታዺ፦ «ሃይ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ሂዚ ጌዒ ጌዒ ዒላታ ዓሲኮ ዑኡሲኬ፤ ‹ጎዳኮ ጎይፆ ጊኢጊሹዋቴ፤ ሉኡጎ ጎይፆዋ ፒዚሱዋቴ፤ 5ዶኦጫዻ ቤዛ ቢያ ኩሞንጎ፤ ዹኮና ጌሜሮና ቢያ ሂርኪ ጎዖንጎ፤ ዎቦ ጎይፃኣ ፒኮንጎ፤ ጊኢጊ ኮሺንቲባኣ ጎይፃኣ ጊኢጎንጎ፤ 6ዓሲ ቢያ ፆኦሲኮ ዻቂሻ ዎልቆ ዛጎንጎ!› » ሂዚ ጌዒ ፃኣፒንቴ ጎይፆናኬ። 7ዋኣፆና ማስቶሮ ዒዛ ኮይላ ሙካ ዓሶም ዮሃኒሴ፦ «ዒንሢ ሃይ ሾኦዣ! ሙካንዳ ፆኦዛሢኮ ጎሪንቶይዳፓ ቶላኒ ዒንሢ ዳንዳዓንዳጉዲ ዖኦኒ ዒንሢም ኬኤዜይ? 8ዓካሪ ሃሢ ጎሞ ዒንሢኮ ቡኡፂፆ ዔርዛ ማዾ ማዻንዳኣፓዓቴም ኑኡኒ ዓብራሃሜ ናኣቶኬ ጌዒ ዒንሢ ዒኖና ሄርሺንቲፖቴ። ፆኦሲ ሃያ ሹጫፓ ዓብራሃሜ ናይ ማሂ ዔቂሳኒ ዳንዳዓያ ማዔሢ ታ ዒንሢም ኬኤዛኔ። 9ሃሢ ሚፆ ፃጳፓ ቲቂ ኬኤራኒ ሄርጋ ጊኢጊንቴሢሮ ቃራ ዓኣፒ ዓኣፑዋ ሚሢ ቢያ ቲቂንቲ ታሚዳ ኬኤሪንታንዳኔ» ጌዔኔ። 10ዴራ ማሃዖ፦ «ሂዴቶ ኑ ዓይጎ ማዾንዶይ?» ጌይ ዮሃኒሴ ኮራ ዖኦጬኔ። 11ዒዚያ፦ «ላምዖ ማኣዓ ዓኣሢ ፔቴማ ባኣሢም ዒንጎንጎ፤ ሙኡዚ ዓኣሢያ ባኣሢም ጊሽኮንጎ» ጌዔኔ። 12ኮርሞ ኮርማ ዓሶይዳፓ ሚኢሾ ቡኩሲ ማዻዞንሢያ ማስቲፆሮ ዒዛ ኮይላ ሙካዖ፦ «ዔርዛሢዮ! ኑኡኒሾ፥ ዓይጎ ማዾንዶይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 13ዒዚያ፦ «ዎጎና ዓይሢንቴሢፓ ዑሣ ዓኣሢ ዔካኒ ዖኦጪፖቴ» ጌዔኔ። 14ሃሣ ፖኦሊሳ ሙካዖ፦ «ኑኡኒሾ፥ ዓይጎ ማዾንዶይ?» ጌዔኔ። ዒዚ፦ «ዓሲ ሚኢሼ ጌኔና ቡሪ ዔኪፖቴ፤ ዖና ማዔቶዋ ሉኡቂ ዎጌና ዓይሢሲፖቴ፤ ዒንሢ ማዼሢ ዛሎ ዒንጎ ሚኢሻ ዒንሢም ጊዶንጎ» ጌዔኔ። 15ዒማና ዴራ ቢያ ሜሲሄኮ ሙኪፆ ዎዛና ካፓያታሢሮ ዮሃኒሴ፦ «ሃይ ዓሢ ጎዖንቴ ሜሲሄ ማዓንዳሞ?» ጌዒ ጌዒ ዒኖና ማሌኔ። 16ዮሃኒሴ ጋዓንቴ ዔያቶም፦ «ታኣኒ ዒንሢ ዋኣሢና ማስካኔ፤ ጋዓንቴ ሜሌ ታጊዳፓ ባሼ ሙካንዳኔ፤ ታኣኒ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ ሱዞታዖ ቡላኒ ኮይሳያቱዋሴ፤ ዬይ ዒንሢ ዓያና ጌኤሺና ሃሣ ታሚና ማስካንዳኔ። 17ዒዚ ቆይዳይዳ ዓኣ ሃኣኮ ሶኦራኒ ሶኦሮ ዓንዶ ኩጫ ዓርቄሢሮ ሶኦሪ ጌኤሼሢኮ ጊንፃ ኮዦ ዓኣፖ ኮናይዳ ዋሂ፥ ዲኢሮ ጋዓንቴ ባይቁዋ ታሚና ሚቻንዳኔ» ጌዔኔ። 18ዬያጉዲ ሃሣ ዮሃኒሴ ዱማ ዱማ ጎይሢና ዴሮ ዞሪ ኮዦ ሃይሶ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 19ጌሊላ ዓጮ ዎይሣ ሄሮዲሴ ጋዓንቴ ጌርሲ ፒልጶሴኮ ማቾ ሄሮዲያዳ ዔኬሢሮና ሜሌ ሚርጌ ፑርታ ባኣዚ ማዼሢሮ ዒዛ ዒ ጎሬኔ። 20ሄሮዲሴም ዬይ ፑርቱሞ ማዻ ቢያ ጊዶ ዒፄም ፑርቱሞይዳ ፑርቱሞ ቃሲሢና ዮሃኒሴ ቱኡዞ ማኣራ ቱኬኔ። 21ዓሳ ቢያ ማስቴሢኮ ጊንፃ ዬሱሴያ ማስቴኔ፤ ዒዚ ዒማና ሺኢቃ ጎይሣ ዓኣንቴ ጫሪንጫ ቡሊንቴም፥ 22ዓያና ጌኤሺያ ዶኦሌ ማሎና ማዒ ዒዛ ዑፃ ኬዴኔ፤ ዒማና «ኔኤኒ ታ ኔና ናሽካ ታኣኮ ናዓሢኬ፤ ኔኤና ታ ዎዛዻኔ» ጋዓ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ዋይዚንቴኔ። 23ዬሱሴ ዔርዚፆ ማዾ ዓርቃኣና ሌዓ ዒዛኮ ሃይሢታሚ ጉዴያኬ፤ ዒዚ ዓሶም ዮሴፔ ናይ ማላኔ። ዬይያ ዮሴፔ ዔኤሊ ናኣዚ፥ 24ዔኤሊ ማቲ ናኣዚ፥ ማቲ ሃሣ ሌዊ ናኣዚ፥ ሌዊ ሚልኪ ናኣዚ፥ ሚልኪ ዮና ናኣዚ፥ ዮና ዮሴፔ ናኣዚ፥ 25ዮሴፔ ማታቲዮ ናኣዚ፥ ማታቲዮ ዓሞፄ ናኣዚ፥ ዓሞፄ ናሆሜ ናኣዚ፥ ናሆሜ ዔስሊሜ ናኣዚ፥ ዔስሊሜ ናጌ ናኣዚ፥ 26ናጌ ማዖቴ ናኣዚ፥ ማዖቴ ማታቲዮ ናኣዚ፥ ማታቲዮ ሴኤሜዬ ናኣዚ፥ ሴኤሜዬ ዮሴፔ ናኣዚ ዮሴፔ ዮዳ ናኣዚ፥ 27ዮዳ ዮናኔ ናኣዚ፥ ዮናኔ ሬሴ ናኣዚ፥ ሬሴ ዜሬባቡሌ ናኣዚ፥ ዜሬባቡሌ ሳላቲያሌ ናኣዚ፥ ሳላቲያሌ ኔሪ ናኣዚ፥ 28ኔሪ ሚልኪ ናኣዚ፥ ሚልኪ ሃዲ ናኣዚ፥ ሃዲ ቆሳሜ ናኣዚ፥ ቆሳሜ ዔልሞዳሜ ናኣዚ፥ ዔልሞዳሜ ዔሪ ናኣዚ፥ 29ዔሪ ዮሴዔ ናኣዚ፥ ዮሴዔ ዔኤሊዔዛሬ ናኣዚ፥ ዔኤሊዔዛሬ ዮራሜ ናኣዚ፥ ዮራሜ ማፃቴ ናኣዚ፥ ማፃቴ ሌዊ ናኣዚ፥ 30ሌዊ ሲሞኦኔ ናኣዚ፥ ሲሞኦኔ ዪሁዳ ናኣዚ፥ ዪሁዳ ዮሴፔ ናኣዚ፥ ዮሴፔ ዮናኔ ናኣዚ፥ ዮናኔ ዔሊያቂሜ ናኣዚ፥ 31ዔሊያቂሜ ሜሊያ ናኣዚ፥ ሜሊያ ማይኔኔ ናኣዚ፥ ማይኔኔ ማፃቴ ናኣዚ፥ ማፃቴ ናኣታኔ ናኣዚ፥ ናኣታኔ ዳውቴ ናኣዚ፥ 32ዳውቴ ዒሴዬ ናኣዚ፥ ዒሴዬ ዒዮቤዴ ናኣዚ፥ ዒዮቤዴ ቦዔዜ ናኣዚ፥ ቦዔዜ ሴልሞኔ ናኣዚ፥ ሴልሞኔ ናዖሶኔ ናኣዚ፥ 33ናዖሶኔ ዓምናኣዳኣቤ ናኣዚ፥ ዓምናኣዳኣቤ ራሜ ናኣዚ፥፥ራሜ ዓርኔ ናኣዚ፥ ዓርኔ ሄፂሮኔ ናኣዚ፥ ሄፂሮኔ ፔርሴ ናኣዚ፥ ፔርሴ ዪሁዳ ናኣዚ፥ ዪሁዳ ያይቆኦቤ ናኣዚ፥ 34ያይቆኦቤ ዪሳኣቄ ናኣዚ፥ ዪሳኣቄ ዓብራሃሜ ናኣዚ፥ ዓብራሃሜ ታራ ናኣዚ፥ ታራ ናኮሬ ናኣዚ፥ 35ናኮሬ ሴሩጌ ናኣዚ፥ ሴሩጌ ሬዑ ናኣዚ፥ ሬዑ ፔሌጌ ናኣዚ፥ ፔሌጌ ዔቤሬ ናኣዚ፥ ዔቤሬ ሼላሄ ናኣዚ፥ 36ሼላሄ ቃይኒሜ ናኣዚ፥ ቃይኒሜ ዓርፓክሳዴ ናኣዚ፥ ዓርፓክሳዴ ሴኤሜ ናኣዚ፥ ሴኤሜ ኖሄ ናኣዚ፥ ኖሄ ላሜሄ ናኣዚ፥ 37ላሜሄ ማቶሳላ ናኣዚ፥ ማቶሳላ ሄኖኬ ናኣዚ፥ ሄኖኬ ያሬዴ ናኣዚ፥ ያሬዴ ሜላሊዔኤሌ ናኣዚ፥ ሜላሊዔኤሌ ቃይናኔ ናኣዚ፥ 38ቃይናኔ ሄኖሴ ናኣዚ፥ ሄኖሴ ሴቴ ናኣዚ፥ ሴቴ ዓዳኣሜ ናኣዚ፥ ዓዳኣሜ ፆኦሲ ናኣዚኬ ዔያታ ጋዓኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\