ሉቃሴ 5

1ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ጌንሴሬፄ ጌይንታ ዼኤፖ ፄኤሮ ዓጫ ዔቂ ዓኣንቴ ሚርጌ ዓሳ ዒዛ ባንሢ ሙኪ ፆኦሲኮ ቃኣሎ ዋይዛኒ ቱቺንታኔ። 2ዒዚያ ባዞ ዓጮይዳ፥ ሳዖኮ ዑኬ ዔቄ፥ ላምዖ ዋኣሢና ፒንቆ ጎንጊ ዴንቄኔ፤ ሞላሢ ዓርቃዞንሢ ጋዓንቴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጋፓ ኬዲ ዔያቶኮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮ ማላ ሱዞ ማስካኔ። 3ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎንሢዳፓ ፔቴዞ፥ ሲሞኦኔሬሎይዳ ጌላዖ ሲሞኦኔ ኮራ፦ «ሃኖ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎ ሳዖ ኮራፓ ባዞ ሳዞ ባንሢ ታኣም ዶጪሴ» ጌዔኔ። ዬካፓ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎይዳ ዴዒ ዴሮ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 4ዒ ኬኤዛ ባኮ ጋፒሴሢኮ ጊንፃ ሲሞኦኔ ኮራ፦ «ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎ ሴካ ባዞ ሳዞ ጌልዚ ኔኤኒ ኔኤኮ ላጎንሢና ዎላ ሞላሢ ዓርቃኒ ሮኦጮ ማላ ሱዞ ዋኣፆይዳ ዓጉዋቴ» ጌዔኔ። 5ሲሞኦኔ ማሃዖ፦ «ዔርዛሢዮ! ዋንቴ ሳዓ ካራንዳያ ሄላንዳኣና ዓርቃኒ ኮዒ ሚርጌ ኑ ላቤዖ ፔቴታዖ ዓርቂባኣሴ፤ ኔ ጌዔቶ ጋዓንቴ ሃይሾ ሱዞ ኑ ዓጋንዳኔ» ጌዔኔ። 6ሮኦጮ ማላ ሱዞ ዔያታ ዓጋዖ ሱዛ ማኣማንዳያ ሄላንዳኣና ሚርጌ ሞሎ ዓርቄኔ። 7ዬያሮ ሜሌ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ዓኣ ዔያቶኮ ላጎንሢ ሙኪ ዔያቶ ማኣዳንዳጉዲ ኩቻ ዉቲ ዔኤላዛ፥ ዔያታ ሙኪ ላምዖ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጋ ዔኤዺንታኒ ዑካንዳያ ሄላንዳኣና ሞላሢ ዓርቂ ጎንጎ ኩንሤኔ። 8ሲሞኦኔ ጎዖ ጴፂሮሴ ዬያ ዛጌ ዎዶና ዬሱሴኮ ቤርታ ጉምዓቲ፦ «ታ ጎዳሢዮ! ታ ጎሜ ዓሲ ማዔሢሮ ታ ባንሢ ኔ ዑኪፖ» ጌዔኔ። 9ዬያ ዒ ጌዔሢ ዒዛንታ ዒዛና ዎላ ዓኣ ላጎንሢ ቢያ ዓርቄ ሞላሢ ሚርጉሞይዳፓ ዔቄያና ሚርጌና ዲቃቲ ሄርሼሢሮኬ። 10ዬያጉዲ ሃሣ ሲሞኦኔኮ ላጎንሢ ማዔ ዜብዲዮሴ ናኣቶንሢ፥ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴናኣ ዲቃቲ ሄርሼኔ። ዬሱሴ ሲሞኦኔ ኮራ፦ «ሃይ ኔ ዎይታይ! ዒጊጪፖ፤ ሃካፓ ሴካ ኔ ዓሲ ፒሪ ዓርቃያ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 11ዔያታ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎንሢ ሳዖ ባንሢ ዑኪሲ ዔቂሴስካፓ ቢያ ባኮ ሃሺ ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታያ ማዔኔ። 12ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ካታሞይዳ ዓኣንቴ ፔቴ ዑሢዳ ኬስካ ዶርዓ ዑፆ ባይዜ ዓሲ ዒዛ ኮራ ሙኬኔ፤ ዒዚ ዬሱሴ ዴንቃዖ፦ ባሊቲና ሳዓ ሎኦሚ፦ «ኔ ኮዔቴ፥ ታና ጌኤሻኒ ዳንዳዓኔ» ጌዒ ሺኢቄኔ። 13ዬሱሴያ ኩጮና ዒዛኮ ዑፆ ፒፃዖ፦ «ጌኤሽኬ! ኔ ጌኤሽካንዳጉዲ ታ ኮዔኔ» ዒዛም ጋዓዛ፥ ቤዞማና ዓሢ ዑፃ ኬስኬ ዶርዓስካፓ ጌኤሽኬኔ። 14ሄሊሳዖ ዬሱሴ ዒዛም ሂዚ ጌዒ ዓይሤኔ፦ «ሃያ ባኮ ዖኦማኣ ኬኤዚፖ፤ ጋዓንቴ ዴንዲ ኔና ቄኤሳሢም ዻዌ፤ ዴሮም ማርካ ማዓንዳጉዲ ኔኤኮ ጌኤሽኪፆ ዛሎ ሙሴ ዓይሤ ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጌ።» 15ዬማፓ ዬሱሴኮ ሱንፃ ቤርታኣስካፓ ባሼና ዋይዚንቴሢሮ ሚርጌ ዓሳ ዒዛሲ ዋይዛኒና ፔኤኮ ዶርዓስካፓ ዻቃኒ ኮዒ ዒዛ ኮራ ቡካኔ። 16ዒዚ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ፔኤሮ ሌሊ ዔዌ ቤሲ ዴንዲ ዴንዲ ሺኢቃኔ። 17ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ዔርዚፆይዳ ዓኣንቴ ፔርሴ ዓሶና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዒዛ ኮይላ ዴዒ ዓኣኔ፤ ዔያታ ጌሊላና ዪሁዳ ጉርዶናይዳፓ፥ ዬያጉዲ ሃሣ ዬሩሳላሜ ካታማፓ ሙኬያኬ፤ ዬሱሴ ሃርጊንቴ ዓሶ ፓሣንዳጉዲ ፆኦሲ ዒንጌ ዎልቄ ዒዛና ዓኣኔ። 18ዒማና ፔቴ ዎቦ ዓሲ ሃሎና ኬዴ ዓሲ ዬሱሴ ኮራ ዒዚ ዓኣ ቤዞ ሙኪ፥ ዬሱሴ ዓኣ ኬኤፆ ጌልዚ ዒዛኮ ቤርታ ጌሣኒ ኮዔኔ፤ 19ጋዓንቴ ዴሮኮ ሚርጉማፓ ዔቄያና ዎቦ ዓሢ ጋሮ ዔኪ ጌላኒ ዔያቶ ባሼሢሮ ማኣሮኮ ዑፆ ዔኪ ጊዓዖ ማኣሮኮ ሄላሢዳ ኬስኬኔ፤ ዬካፓ ሳኮ ሻሂ ዎቦ ዓሢ ሃላሢና ዎላ ዬሱሴኮ ቤርታ ኬይሴኔ። 20ዬሱሴ ዔያቶኮ ጉሙርቂፆ ዛጌ ዎዶና ዎባሢም፦ «ዔኤዛይ! ኔኤኮ ጎማ ዓቶም ጌይንቴኔ» ጌዔኔ። 21ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሶና፦ «ፆኦሲ ጫሽካሢ ሃይ ዖናዳይ? ጎሜ ዓቶም ጋዓሢ ፆኦሲዳፓዓቴም ሜሌ ዖናዳይ?» ጌዒ ጌዒ ማሌኔ። 22ዬሱሴ ዬያ ማሊፆ ዔያቶኮ ዔራዖ፦ «ዒንሢ ዒኖና ዓይጎሮ ዬያ ጌይ ማላይ? 23ማዓዛ ‹ጎማ ኔኤኮ ዓቶም ጌይንቴኔ› ጌይሢና ‹ዔቂ ዴንዴ› ጌይሢናይዳፓ ዎና ሼሌዓይ? 24ጋዓንቴ ዓሲኮ ናዓሢ ሳዖይዳ ጎሜ ዓቶም ጋዓኒ ቢታንቶ ዓኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራንዳያ ኮይሳኔ» ጌዒ ዎቦ ዓሢም፦ «ዔኤዛይ፥ ኔኤኮ ሃላሢ ኬዲ ዔኪ ኔ ማኣሪ ዓኣዼ!» ጌዔኔ። 25ዎቦ ዓሢያ ዓሶ ቤርቶይዳ ዔቃዖ ሃላሢ ፔኤኮ ኬዲ ፆኦሲ ጋላቲ ጋላቲ ፔ ማኣሪ ዴንዴኔ። 26ዒኢካ ዓኣ ዓሳ ቢያ ሚርጌና ዲቃቲ ሄርሺ ሃሣ ዒጊጫዖ፦ «ሃኖ ኑ ዓኪ ባኣዚ ዛጌኔ» ጌዒ ፆኦሲ ጋላቴኔ። 27ዬሱሴ ዬካፓ ኬስኪ ዓኣዻንቴ ሌዊ ጎዖ፥ ኮርሞ ኮርማ ዓሶይዳፓ ሚኢሾ ቡኩሳሢ ሚኢሾ ቡኩሳ ቤዛ ዴዒ ዓኣንቴ ዛጋዖ፦ «ሃኒ ታ ጊንፆ ሙኬ» ጋዓዛ፥ 28ሌዊ ላዓ ጌዒ ዔቂ፥ ቢያ ባኮዋ ሃሺ ዬሱሴ ጊንፆ ዴንዴኔ። 29ዬካፓ ሌዊ ፔ ማኣሮይዳ ዬሱሴ ቦንቺ ዼኤፒ ሙኡዚ ጊኢጊሻዛ ዬኖ ሙዖይዳ ሚርጌ ኮርሞ ኮርማ ዓሶፓ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶና ሜሌ ሚርጌ ዓሲያ ዒኢካ ሙኬኔ። 30ፔርሴ ዓሶና ዔያቶ ፃጳፓ ማዔ፥ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ፦ «ኮርሞ ኮርማ ዓሶይዳፓ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶና ጎሞ ዓሶና ዎላ ዒንሢ ሙይ ዑሽካሢ ዓይጌንዴሮዳይ?» ጌዒ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዑፃ ጉንዱሜኔ። 31ዬሱሴ ዒማና ሂዚ ጌዒ ዔያቶም ማሄኔ፦ «ሃርጊንቴ ዓሲም ማዓንዳኣፓዓቴም ዋሊ ዓሲም ዼኤሻ ዔራ ዓሲ ኮይሱዋሴ፤ 32ታኣኒ ሙኬሢ ጎሞ ዓሳ ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፂ ፆኦሲ ባንሢ ማዖም ዔኤላኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ፂሎ ዓሶ ዔኤላኒቱዋሴ።» 33ዬካፓ ዔያታ ዬሱሴ ኮራ፦ «ማስካ ዮሃኒሴና ፔርሴ ዓሶናኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ሙዖ ሃሺፆ ዳምቦ ካፓኔ ሃሣ ሺኢጲሢያ ዎዶማ ካፒ ካፒ ሺኢቃኔ፤ ኔ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴና ሙዒ ዑሽካሢ ዓይጌንዴሮዳይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 34ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዑኡታሢ ዔያቶና ዎላ ዓኣንቴ ዔፖ ዓሶም ሙኡዚ ሃሺሢ ኮይሳኔ ጌይ ዒንሢ ማላ? 35ጋዓንቴ ዑኡታሢ ዔያቶይዳፓ ዱማዻንዳ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ዬኖና ዔያታ ሙኡዚ ሃሻንዳኔ» ጌዔኔ። 36ሄሊሳዖ ዬሱሴ ሂዚ ጌዒ ፔቴ ኮኦኪንሢ ዔያቶም ኬኤዜኔ፦ «ዓኪ ዓፒላይዳፓ ዳርዚ ዔኪ ጪሚ ዓፒላይዳ ዓጊ ሲካይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ዬያይዳ ዓሲ ዓኣቶ ጋዓንቴ ዓኮ ዓፒሎ ጉሪ ዳዳርዜያ ማዓኔ፤ ዓኮ ዓፒላኣ ጪሞ ዓፒሎም ጊኢጉዋሴ፤ 37ዬያጉዲ ሃሣ ሶልኪ ዑሺ ዋሆ ጪንቄ ዖቲዳ ሺሜ ዑሺ ዋሃይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ዬያይዳ ዓሲ ዓኣቴ ጋዓንቴ ሺሜ ዑዣ ዖቶ ዹኡሴም፥ ዑዣኣ ላኣሊንታንዳኔ፤ ሃሣ ዖታኣ ሃይቂ ጉሪ ዓታንዳኔ። 38ዬያሮ ሺሜ ዑዦ ዓኪ ዖቲዳ ዋሃንዳያ ኮይሳኔ፤ 39ሚርጌ ዎዴ ዴዒ ሶልኬ ዑሺ ዑሽካሢ ሺሜ ዑዦ ዑሽካኒ ኮዑዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ‹ዴዒ ካፂ፥ ሶልኬ ዑሺ ኮሺኬ› ጋዓኔ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\