ሉቃሴ 6

1ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ዬሱሴ ዛርጌ ጎሺ ጊዴና ዓኣዻንቴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዛርጎ ቲሻሢ ዱኡዚ ዔኪ ዔኪ ኩቻ ሺርኪ ዻይሢ ዓርቄኔ፤ 2ፔርሴ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ኮራ፦ «ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ማዺንታኒ ኮይሱዋ ባኣዚ ዒንሢ ዓይጎሮ ማዻይ?» ጌዔኔ። 3ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ዒዛንታ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሳ ናይዺንቴ ዎዶና ዳውቴ ማዼ ባኮ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? 4ዒዚ ፆኦሲ ማኣሪ ጌሊ ቄኤሶይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ሙዓንዳጉዲ ዓይሢንቲባኣ፥ ዱማሶና ካፆ ዔኪ ሙዒ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሶማኣ ዒንጌኔ።» 5ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ዓሲኮ ናዓሢ ሃውሾ ኬሎኮዋ ጎዳኬ» ዔያቶም ጌዔኔ። 6ሃሣ ሜሌ ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬሊ ዓቢና ዬሱሴ ዓይሁዴ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሊ ዔርዚሢ ዓርቄኔ፤ ዒኢካ ሚዛቆ ኩጫ ዎቤ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ። 7ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶንታ ፔርሴ ዓሶንታ ዬሱሴ ዎጎና ዓይሢሳንዳ ዻቢንቲ ዴንቃኒ ኮዓዖ፦ «ሂንዳ ዒ ሃያ ሃውሾ ኬሎና ዓሢኮ ኩጮ ፒሻቶ ኑ ዛጎም» ጌዒ ዒዛ ካፔኔ። 8ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ማሊፆ ዔራዖ ኩጮ ዎባሢም፦ «ሃካ ሙኪ ባኣካ ዔቄ!» ጋዓዛ፥ ኩጮ ዎቦ ዓሢያ ባኣካ ሙኪ ዔቄኔ። 9ዬማና ዬሱሴ፦ «ሂንዳ ታ ዒንሢ ዖኦጮም፤ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ዓይሢንቴሢ ኮሺ ማዾ ማዺሢሞ ፑርታ ማዺሢዳይ? ሃሣ ሼምፖ ዻዻቂሺሢሞ ባባይዚሢዳይ?» ጌዔኔ። 10ዬሱሴ ኮይሎይዳ ዓኣ ዓሶ ባንሢ ቢያ ዛጌሢኮ ጊንፃ ኩጮ ዎቦ ዓሢም፦ «ኩጮ ኔኤኮ ፒሼ!» ጋዓዛ፥ ዒዚ ኩጮ ፒሻዛ ኩጫ ፒኪ [ባጎ ኩጮ ጉዲ] ኮሺ ማዔኔ። 11ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሶና ጋዓንቴ ሚርጌና ዻጋዻዖ፦ «ዓካሪ ሃያ ዬሱሴ ኑ ዎዎዶንዶይ?» ጌይ ዎላ ጌስቴኔ። 12ዬካፓ ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ሺኢቃኒ ዹኬ ኬስኪ ዒኢካ ዬኖ ዋንቴሎ ጉቤ ፆኦሲ ሺኢቄ ጎይሣ ዎርቄኔ። 13ዚሮ ጉቴሎ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዒዛ ባንሢ ዒ ዔኤላዖ ዔያቶ ባኣካፓ ታጶ ላምዖንሢ ዶኦሪ «ዳኪንቴዞንሢ» ጌይ ሱንሢ ጌሤኔ። 14ዬያታ ሃይፓ ዴማ ፓይዲንታዞንሢኬ፦ ጲፂሮሴ ጌይንቲ ሱንፃ ጌሢንቴ ሲሞኦኔና ጌርሲ ዒንዲራሴ፥ ያይቆኦቤ፥ ዮሃኒሴ፥ ፒልጶሴ፥ ቤርቴሌሞሴ፥ 15ማቲዎሴ፥ ቶኦማኣሴ፥ ዒልፒዮሴ ናኣዚ ያይቆኦቤ፥ «ፔ ዓጮ ሚጪንታያ» ጌይንታ ሲሞኦኔ፥ 16ያይቆኦቤ ናኣዚ ዪሁዳንታ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጌ ዓስቆሮንቶ ዓጮ ዓሢ ዪሁዳንታኬ። 17- 18ዬሱሴ ዳኪንቴዞንሢና ዎላ ዹካፓ ኬዲ ቦኦላ ዔቄኔ፤ ዒማና ዒዛ ዓሲ ማዔ ዓሶፓ ሚርጌ ዓሲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዒዛሲ ዋይዛኒና ሃርጎይዳፓኣ ፖዓኒ ኮዒ ሙኬ ሚርጌ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዔያታ ሙኬሢ ዪሁዳ ዓጫፓ፥ ዬሩሳላሜ ካታማፓ፥ ባዞ ዓጮይዳ ዓኣ ፂሮሴና ሲዶና ካታሞናይዳፓኬ፤ ፑርቶ ዓያኖና ዓርቂንቲ ሜታዻ ዓሳኣ ዒዛ ኮራ ሙኪ ፖዓኔ። 19ዓሲ ዻቂሻ ዎልቄ ዒዛይዳፓ ኬስኪ ኬስኪ ሃርጌ ዓሶ ቢያሢ ፖዒሳያ ማዔሢሮ ዓሳ ቢያ ዬሱሴኮ ዑፆ ካኣማኒ ኮዓኔ፤ ካኣሜ ዓሳኣ ቢያ ዻቄኔ። 20ዬሱሴ ሺሪ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ባንሢ ዛጋዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ፆኦሲ ካኣቱማ ዒንሢምታሢሮ ዒንሢ ማንቆ ዓሳ ዓንጂንቴያኬ! 21ዒንሢ ሃሢ ናይዺንታዞንሢ ጊንፃፓ ሚሽካንዳሢሮ ዒንሢ ዓንጂንቴያኬ! ዒንሢ ሃሢ ዬኤካዞንሢ ጊንፃፓ ሚኢጫንዳሢሮ ዒንሢ ዓንጂንቴያኬ!» 22«ዒንሢ ዓሲ ናዓሢ ጊንፆ ሃንታሢሮ ዓሳ ዒንሢ ዒፃኣና ሃሣ ‹ኑኡና ፔቴ ማዒፖቴ› ጌዒ ዒንሢ ዱማሳኣና ጫሽኪ ዒንሢኮ ሱንፆ ፑርቲሶናቴያ ዒንሢ ዓንጂንቴያኬ!» 23«ጫሪንጮይዳ ዒንሢም ዒንጎንዶ ባካ ዼኤፒ ማዔሢሮ ዬይ ቢያ ዒንሢዳ ሄላኣና ዎዛዺ ኮኦሙዋቴ፤ ዔያቶኮ ዓዶንሢያ ቤርታ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዑፃ ዬያጉዲ ፑርታ ባኣዚ ማዼያኬ።» 24«ዒንሢ ዖርጎጫ ጋዓንቴ ዒንሢ ኮዔ ባኮ ቢያ ሃሢ ዴንቄያ ማዔሢሮ ዒንሢና ባዴዔ!» 25«ዒንሢ ሃሢ ሚሽኬ ዓሳ ሃጊ ዒንሢ ናይዻንዳሢሮ ዒንሢና ባዴዔ! ዒንሢ ሃሢ ሚኢጫ ዓሳ ሃጊ ዒንሢ ዖዪ ዬኤካንዳሢሮ ዒንሢና ባዴዔ!» 26«ዓሳ ጉቤ ዒንሢ ጋላቲ ዒንሢ ዛሎ ኮሺ ባኣዚ ኬኤዛቶ ዒንሢና ባዴዔ! ዔያቶኮ ዓዶንሢያ ሉኡቂ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛኔ ጋዓ ዓሶ ዬያይዲናኣኮኬ።» 27ዒንሢ ዋይዛዞንሢም ጋዓንቴ ታ ሂዚ ጋዓኔ፦ ዒንሢኮ ሞርኮ ናሽኩዋቴ፤ ዒንሢ ዒፃ ዓሶም ኮሺ ማዹዋቴ፤ 28ዒንሢም ጋዳንቃዞንሢ ዓንጁዋቴ፤ ዒንሢም ፑርቲሲ ዻባዞንሢም ሺኢቁዋቴ፤ 29ፔቴ ጋንጋሮ ባዓሢም ባጎ ጋንጋሮ ሺርሹዋቴ፤ ዑፃ ኔ ማኣዔ ማኣዓሢ ኔኤኮ ዔካኒ ኮዓሢም ዴማ ኔ ማኣዔሢያ ቃሲ ዒንጌ፤ 30ኔና ሺኢቃሢም ቢያ ዒንጌ፥ ኔ ባኣዚ ማዔያ ዔካሢ ኔኤም ማሃንዳጉዲ ዖኦጪፖ፤ 31ዓሳ ዒንሢም ማዻንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓ ባኮ ዒንሢ ዬያጉዲ ዔያቶም ማዹዋቴ። 32ዒንሢ ናሽካዞንሢ ዒንሢ ናሽኬቴ ዓይጎ ባሼ ባኣዚ ዒንሢ ዴንቃንዳይ? ጎሞ ዓሳ ፔና ናሽካዞንሢ ናናሽካኣዋይ! 33ዒንሢም ኮሺ ባኣዚ ማዼዞንሢም ሌሊ ኮሺ ባኣዚ ዒንሢ ማዼቶ ዓይጎ ባሼ ባኣዚ ዒንሢ ዴንቃንዳይ? ጎሞ ዓሳ ዬያጉዲ ማማዻኣዋይ! 34ኑም ማሃንዳኔ ጌዒ ጉሙርቃ ዓሶንሢም ሌሊ ዒንሢ ታልዔቶ ዓይጎ ባሼ ባኣዚ ዒንሢ ዴንቃንዳይ? ዬያጉዲ ዔያታ ታልዔዞንሢ ማሂ ዔካኒ ጎሞ ዓሳ ጎሞ ዓሶም ታልዓያኬ። 35ዒንሢ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ሞርኮ ናሽኩዋቴ፤ ኮሺ ባኣዚያ ዔያቶም ማዹዋቴ፤ «ታልዖ ኑኡኮ ማሃንዳኔ» ጌይ ዎዛ ጌሡዋዖ ታልዑዋቴ፤ ዬያ ዒንሢ ማዼቶ ዒንሢም ዒንጎንዶ ባካ ዼኤፒ ማዓንዳኔ፤ ፑኡፖ ፆኦዛሢ ናይያ ዒንሢ ማዓንዳኔ፤ ዒዚ ማዺንቴ ባኮሮ ጋላቱዋዞንሢና ፑርቶንሢማኣ ኮሺኬ። 36ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ሚጪንታያ ማዔሢሮ ዒንሢያ ዓሲ ሚጪንታያ ማዑዋቴ። 37«ዓሲኮ ዻቢንቲ ኮይ ሺሪፖቴ፤ ፆኦሲያ ዒንሢ ዻቢንቶሮ ሜቶ ዒንሢም ዒንጋዓኬ፤ ዖጊዳኣ፦ ‹ዒ ፑርታኬ› ጌዒ ዎጊፖቴ፤ ዒንሢ ዑፃኣ ፆኦሲ ዎጋዓኬ፤ ዒንሢም ዻባሢም ዓቶም ጎዑዋቴ፤ ዒንሢማኣ ፆኦሲ ዓቶም ጋዓንዳኔ፤ 38ዓሲም ዔኤቢ ዒንጉዋቴ፥ ዒንሢማኣ ፆኦሲ ዒንጋንዳኔ፤ ዒንሢ ማካ ባኮና ዬያጉዲ ፆኦሲ ዒንሢም ማካንዳኔ፤ ዬያይዳፓ ዑሣ ቃራ ማኮ ባኣዚና ቱቺ፥ ጫርጊ ላኣሊንታንዳያ ሄላንዳኣና ማኪ ዒንሢም ዒዚ ዒንጋንዳኔ።» 39ሄሊሳዖ ዬሱሴ ሂዚ ጌይ ማላታና ዔያቶም ኬኤዜኔ፦ «ዓኣፒ ባይቄያ ሜሌ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲ ጎቺ ሃንታኒ ዳንዳዓ? ዬያጉዲ ማዼቶ ላምዖንሢ ዎሊ ዔኪ ዔቴይዳ ሎኦማንዳኔ። 40ሃጊ ዔራ ናዓሢ ዔርዛሢዳፓ ባሹዋሴ፤ ጋዓንቴ ሃጊ ዔራ ናዓሢ ዔርዞ ባኮ ጋፒሲ ዔሬያ ማዔቶ ፔኤኮ ዔርዛሢጉዲ ማዓንዳኔ። 41«ኔኤኮ ዓኣፖይዳ ዓኣ ዼኤፖ ቡኡሮ ኔ ዛጉዋዖ ዓይጎሮ ዓሶ ዓኣፖይዳ ዓኣ ዻኮ ቡኡሮ ኔ ዛጋይ? 42ሃሣ ኔ ዓኣፖይዳ ዓኣ ዼኤፖ ቡኡሮ ዛጉዋዖ ሜሌሢ ኮራ ‹ታ ዒሻሢዮ፥ ሂንዳ ታ ኔኤኮ ዓኣፓ ዓኣ ቡኡሮማ ኬሶም› ዎይቲ ኔ ጋዓይ? ኔ ጎኦቦ ማላሢ ቤርታዺ ኔ ዓኣፖይዳ ዓኣ ዼኤፖ ቡኡሮ ኬሴ፤ ዬካፓ ሜሌሢ ዓኣፓ ዓኣ ዻኮ ቡኡሮ ኔ ዴንቂ ኬሳኒ ዳንዳዓኔ። 43«ኮሺ ሚሢ ፑርታ ዓኣፒ ዓኣፑዋሴ፤ ዬያጉዲ ፑርታ ሚሢ ኮሺ ዓኣፒ ዓኣፑዋሴ። 44ሚሢ ቢያ ዓኣፓፓ ዔርታኔ፤ ጋኣላንሣይዳፓ ሻኣቢ ዓኣፒ ማንፂንቱዋሴ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ጋውዲዳፓ ኩንቱሩሼ ማንፂንቱዋሴ። 45ዬያሮ ኮሺ ዓሲ ፔኤኮ ኮዦ ዒኖይዳፓ ኮሺ ባኣዚ ኬሳኔ፤ ፑርታ ዓሲያ ፑርቶ ዒኖይዳፓ ፑርታ ባኣዚ ኬሳኔ። ዓሲ ፔ ዻንጎና ኬኤዛሢ ዒኖ ኩሚ ኬስኬሢኬ። 46«ታኣኒ ዒንሢም ኬኤዛሢ ዒንሢ ኩንሡዋሴ፤ ሂዳዖ ዓይጎሮ ዒንሢ ‹ታ ጎዳሢዮ! ታ ጎዳሢዮ!› ጌዒ ታና ዔኤላይ? 47ሃንጋ ታ ባንሢ ሙካሢና ታ ጋዓሢያ ዋይዚ ኩንሣሢ ዖና ማላቴያ ታ ዒንሢም ኬኤዞም፤ 48ዬይ ዔቶ ኮሺ ጌልዚ ቦኦኪ ዾቂ፥ ማኣሮ ዶዶ ላሎይዳ ቦኦኮልቄ ዓሢ ማላኔ፤ ዲጲ ሙኪ ዬኖ ማኣሬሎ ሂዔኔ፤ ጋዓንቴ ኮሺ ቦኦኪንቲ ዶዲ ቤስካ ማዢንቴሢሮ ዓጊሣኒ ዳንዳዒባኣሴ። 49ታ ጋዓ ባኮ ዋይዚ ኩንሡዋኣሢ ጋዓንቴ ዶዲ ቦኦኮላ ባኣያ፥ ማኣሮ ሺኢቺ ሳዓይዳ ካኣሺ ዾቂ ማዤ ዓሲ ማላኔ፤ ዲጲ ሙኪ ዬኖ ማኣሬሎ ሂዔ ዎዶና ቤዞና ጋፒ ዶዔኔ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\