ሉቃሴ 7

1ዬሱሴ ዬያ ቢያ ዴሮም ኬኤዚ ጋፒሴስካፓ ቂፒርናሆሜ ካታሞ ዓኣዼኔ። 2ዒኢካ ፔቴ ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዔያ፥ ፄኤታ ፖኦሊሴ ዓይሣስኬይ ዓኣኔ። ዒዚ ሚርጌ ናሽካ፥ ዒዛም ዓይሢንቲ ማዻስኬይ ኮሺ ሃርጊንቲ ሃይቃኒ ዑኬኔ። 3ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዬሱሴ ዛሎ ዋይዜ ዎዶና ዓይሁዶ ዓሶኮ ጪሞ ኮራ፦ «ሃዳራቴ፥ ዬሱሴ ሙኪ ታኣኮ ማዻሢ ፖዒሳንዳጉዲ ዒዛ ታኣም ሺኢቁዋቴ» ጌዒ ዔያቶ ዳኬኔ። 4ዔያታ ዬሱሴ ባንሢ ዓኣዻዖ፦ «ዬያ ዒዛም ኔ ማዻኒ ኮይሳ ዓሲኬ፤ 5ዒዚ ኑኡኮ ዴሮ ናሽካያኬ፤ ዬያሮ ኑኡኮ ቡኪንቶ ቤሲያ ዒ ኑም ማዤኔ» ጌይ ዶዲሺ ዒዛ ሺኢቄኔ። 6ዬያሮ ዬሱሴ ዬንሢ ዓሶንሢና ዎላ ዓኣዺ፥ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢኮ ማኣሮ ሄላኒ ዑካዛ ላሚ ሃሣ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዒዛኮ ላጌስኬንሢ ዬሱሴ ኮራ፦ «ጎዳሢዮ! ታኣኒ ኔ ታ ማኣሪ ጌላንዳ ዓሲቱዋኣሢሮ ታ ኮይላ ሙኪ ላቢፖ። 7ታኣኒያ ኔ ኮይላ ሙካኒ ዳንዳዓ ዓሲቱዋሴ፤ ዬያሮ ኔኤኒ ዬካ ዓኣዖ ዻንጋና ሌሊ ዓይሤቴ ታኣኮ ማዻሢ ፖፖዓንዳኔ። 8ታኣኒ ታ ቶኦኪና ዎይሣ ዓሶም ዓይሢንታያታዖ ታኣኮ ዴማ ታ ዓይሣ ፖኦሊሴ ዓኣኔ። ዬያሮ ዔያቶይዳፓ ፔቴሢ ‹ዴንዴ› ታ ጋዓዛ ዴዴንዳኔ፤ ባጋሢ ሃሣ ‹ሃኒ ሙኬ› ታ ጋዓዛ ሙሙካኔ፤ ታኣም ማዻሢማኣ ‹ሃያ ማዼ› ታ ጋዓዛ ማማዻኔ» ሂዚ ጌዒ ኬኤዙዋቴ ጌይ ዳኬኔ። 9ዬሱሴ ዬያ ዋይዛዖ ዲቃቲ ሄርሺ ዒዛ ጊንፆ ሙካ ዴሮ ባንሢ ሺሪ፦ «ዒስራዔኤሌይዳታዖ ሃያጉዴ ጉሙርቂሢ ፔቴታዖ ታ ዴንቂባኣሴ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኔ» ጌዔኔ። 10ዒዛ ኮይላ ዳኪንቴ ዓሶንሢ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ማኣሮ ባንሢ ማዔ ዎዶና ዒዛኮ ማዻሢ ፖዒ ዓኣንቴ ዔያታ ዴንቄኔ። 11ዬማፓ ኔጉዋዖ ዬሱሴ ናይኔ ጌይንታ ፔቴ ካታማስኬኖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ሜሌ ሃሣ ሚርጌ ዴሬና ዎላ ዓኣዼኔ፤ 12ዬሱሴ ካታሜሎ ጌላ ካሮ ዑካዛ ዓሳ ሌሲ ኬዲ ካታማፓ ኬስካኔ። ዬይ ሃይቄ ናዓሢ ዒንዶኮ ፔቴኬ። ዒንዴላኣ ዓኒ ሃይቄያ ዜኤሪንዶኬ፤ ሃሣ ዬኖ ካታሜሎይዳፓ ሚርጌ ዓሲ ዒዞና ዎላ ዓኣኔ። 13ጎዳሢ ዒዞ ዛጋዖ ዒዞ ሚጪንቲ፦ «ዔናኣሬ፥ ዬኤኪፖ» ጌዔኔ። 14ዬካፓ ዬሱሴ ቤርቲም ዴንዳዖ ኪንቺሎ ኩቻ ሄላዛ ኬዴ ዓሳ ዔቄኔ፤ ዬሱሴ ዒማና፦ «ሃይ ኔ ዼጌሢ ዔቄ ታ ኔና ጋዓኔ!» ጌዔኔ። 15ሃይቄሢያ ዬማና ዔቂ ዴዒ ጌስቲሢ ዓርቄኔ፤ ዬካፓ ዬሱሴ ዒንዴሎም፦ «ሃይሾ ኔኤኮ ናዓሢ» ጌዒ ዒንጌኔ፤ 16ዬያሮ ቢያሢ ዒጊቹሞ ዓርቄም፦ «ኑ ባኣካ ፑኡፒ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ዔቄኔ፤ ፆኦሲያ ፔ ዴሮ ዻቂሻኒ ሙኬኔ» ጌዒ ጌዒ ፆኦሲ ጋላቴኔ። 17ዬሱሴኮ ሱንፃ ዪሁዳ ዓጫ ሃሣ ኮይሎ ዓጮ ቢያይዳ ዋይዚንቴኔ። 18ዮሃኒሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬሱሴ ማዼ ባኮ ቢያ ዮሃኒሴም ኬኤዜኔ፤ ዒዚያ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ላምዖንሢ ዔኤሊ፦ 19« ‹ሙካንዳኔ› ጌይንቴ ሜሲሄ ኔናሞ ሜሌ ኑ ካፖንዶይ? ጌዒ ዒዛ ዖኦጩዋቴ» ጌይ ዬሱሴ ባንሢ ዳኬኔ። 20ዔያታ ዬሱሴ ኮራ ዓኣዻዖ፦ « ‹ሙካንዳኔ› ጌይንቴ ሜሲሄ ኔናሞ ሜሌ ኑ ካፖንዶይ? ጌይ ዒዛ ዖኦጩዋቴ ጌዒ ማስካ ዮሃኒሴ ኔ ኮራ ኑና ዳኬኔ» ጌዔኔ። 21ዬሱሴ ዬማና ዓሶ ዱማ ዱማ ዶርዖና ፑርታ ሃርጌናይዳፓ ፓሤኔ፤ ፑርቶ ዓያኖዋ ኬሴኔ፤ ሃሣ ሚርጌ ዓኣፖ ባይቄ ዓሶኮዋ ዓኣፖ ቡሌኔ። 22ዬሱሴ ሙኬ ኪኢቶ ዓሶንሢም፦ «ማዒ ዴንዲጋፓ ዮሃኒሴም ዒንሢ ዛጌ ባኮና ዋይዜ ባኮዋ ሂዚ ጌይ ኬኤዙዋቴ፦ ዓኣፖ ባይቄ ዓሳ ዛጋኔ፤ ዎቦ ዓሳ ፒኪ ሃንታኔ፤ ዑፃ ኬስካ ዶርዓሢና ዓኣ ዓሳ ዻቃኔ፤ ዋዮ ባይቄ ዓሳ ዋይዛኔ፤ ሃሣ ሃይቄ ዓሳ ዔቃኔ፤ ማንቆ ዓሶማኣ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንታኔ። 23‹ጎኔሞ ሉኡዚዳይ?› ጌዒ ታ ዛሎና ዹቂንቱዋሢ ዓንጂንቴያኬ» ጌዔኔ። 24ዮሃኒሴ ኮራፓ ሙኬ ኪኢቶ ዓሶንሢ ማዒ ዴንዴሢኮ ጊንፃፓ ዬሱሴ ዮሃኒሴ ዛሎ ዴሮም ሂዚ ጌዒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፦ «ዒንሢ ሃካ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ዓይጎ ዛጋኒ ሙኬይ? ዢባራ ዓጊሣ ዱሮ ፒሎ ዛጋኒዳ? 25ሃሣ ዒንሢ ዓይጎ ዛጋኒ ኬስኬይ? ጉኡፂሲ ሱኪ ዹይሶና ዓፒሎ ማኣዔ ዓሲ ዛጋኒዳ? ዬያጉዴ ዓፒሎ ማኣዒ፥ ፔና ኮሺ ናንጋ ዓሳ ካኣቶ ማኣራ ዓኣኔ! 26ሂዴቶ ዓይጎ ዒንሢ ዛጋኒ ኬስኬይ? ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲ ዛጋኒዳ? ሂዮ ጎኔኬ፥ ፔቶ ዬያ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢዳፓ ባሼሢ ዛጋኒኬ። 27ዒዚያ ‹ቤርታ ቤርታ ዴንዲ ጎይፆ ኔኤም ጊኢጊሻ ታኣኮ ኪኢቶ ናዓሢ ታ ዳካንዳኔ› ጌይንቲ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴሢኬ። 28ሳዖይዳ ሾይንቴ ዓሶይዳፓ ቢያ ዮሃኒሴፓ ባሻይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ፆኦሲ ካኣቱሞ ጋራ ዓኣ ዓሶ ባኣካ ዓሲኬ ጌይንቱዋኣሢ ጋዓንቴ ዒዛፓ ባሼኬ» ጌዔኔ። 29ዬያ ዔያታ ዋይዜ ዎዶና ዴራ ቢያ፤ ኮርሞ ዓሶፓ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሳኣ ዓቱዋዖ ዮሃኒሴ ኮራ ቤርታ ዋኣፆ ማስቴሢሮ ፆኦሲ ማዻ ፒዜ ማዔሢ ዔሬኔ። 30ፔርሴ ዓሶና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ጋዓንቴ፦ «ዮሃኒሴ ኮራ ኑ ማስታዓ» ጌዒ ፆኦሲ ማሊፆ ዒፄኔ። 31ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ዓካሪ ሃያ ዎዶ ዓሶ ዓይጎና ታ ማላታንዳይ? ዓይጎ ዔያታ ማላይ? ጌዔቶ፦ 32ዓሳ ቡካ ጶኦካ ዴዒ ዓማላ ናኣቶ ማላኔ፤ ዔያታ ዎሊ ዔኤሊ ዔኤሊ ‹ዎዛ ዓይኑሞ ኑ ዒንሢ ዋይዚሴኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ኮርጊባኣሴ፤ ቃዮ ኑ ቃዬኔ፥ ዒንሢ ጋዓንቴ ዬኤኪባኣሴ› ጋዓዞንሢኬ። 33ዬያጉዲ ማስካ ዮሃኒሴ ሙዖ ሃሾ ዳምቦ ካፓዛ ሃሣ ማሣ ዎይኖ ዑዦዋ ዑሽኩዋዖ ሙካዛ ‹ፑርታ ዓያና ዒዛይዳ ዓኣኔ› ዒንሢ ጌዔኔ። 34ዓሲኮ ናዓሢ ሙዒ ሙዒ ሃሣ ዑሽኪ ዑሽኪ ሙካዛ ‹ሃይ ሃሣ ሙኡዚና ማሣ ዑሺና ናሽካያ፥ ኮርሞ ዓሶፓ ሚኢሾ ቡኩሳዞንሢና ጎሞ ዓሶናኮ ላጌኬ› ዒንሢ ጌዔኔ። 35ጋዓንቴ ፆኦሲ ዔራቶኮ ፒዙማ ፆኦሲም ዓይሢንታ ዓሶ ዛሎና ፔጋዺ ዔርታኔ» ጌዔኔ። 36ፔቴ ፔርሴ ዓሲስኬይ ዬሱሴ ሙኡዚ ሙዓንዳጉዲ ዔኤላዛ ዬሱሴ ዬያ ዓሢ ማኣሪ ጌሊ ሙዓኒ ዴዔኔ። 37ዬኖ ካታሜሎይዳ ፔቴ ጎሜና ዓኣ፥ ላኣሊስኬና ዓኣኔ፤ ዬሱሴ ፔርሴ ዓሢ፥ ሲሞኦኔ ማኣሮይዳ ሙዖም ዔኤሊንቴሢ ዒዛ ዋይዛዖ ሳውቃ ቲሺ ሹቺ ቢልቃፄና ኩንሢ ዔኪ ሙኪ፥ 38ዬሱሴኮ ጊንፆ ዛሎና ቶኮ ዓጫ ዔቂ፥ ዬኤኪ ዬኤኪ ዒዛኮ ቶኮዋ ፔ ዓቢፆና ማስኪ ፔኤኮ ቶኦኮ ጋሞና ዑጫኔ፤ ሃሣ ቶኮ ዒዛኮ ሄርቂያ ሄርቂ ሳውቃ ቲዦናኣ ቲሽካኔ። 39ሙዖ ዒዚ ሙዖም ዔኤሌ ፔርሴ ዓሢ ዬያ ዛጌ ዎዶና፦ «ሃይ ዓሢ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲ ማዔቴ፥ ሃና ዒዛኮ ዑፆ ፒፃ ላኣሌላ ዖና ማዔቶ ሃሣ ዎዚጉዴ ጎሜና ዓኣያ ማዔቴያ ዔሬያናንዳኔ» ጌይ ፔ ዒኖና ማሌኔ። 40ዬሱሴያ ፔርሴ ዓሢ ኮይላ፦ «ሲሞኦኔ! ፔቴ ታ ኔኤም ኬኤዛ ባኣዚ ዓኣኔ» ጌዔኔ። ዒዚ፦ «ዔርዛሢዮ! ሂንዳ ታኣም ኬኤዜ» ጌዔኔ። 41ዬሱሴያ ሂዚ ጌዒ ሃይሶ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፦ «ፔቴ ዓሲዳፓ ሚኢሼ ታልዔ ላምዖ ዓሲ ዓኣኔ፤ ፔቴሢ ዶንጎ ፄኤታ ኬሊ ማዾ ማዼም ዒንጊንታ ቢራ፤ ባጋሢ ሃሣ ዶንጊታሚ ኬሊ ማዾ ማዼም ዒንጊንታንዳ ቢራ ታልዒ ዔኬኔ። 42ላምዖንሢ ዔያታ ታልዒ ዔኬ ሚኢሾ ጪጎ ባሺንቴም ታልዔሢ ዔያቶኮ ጋሎ ማሂሱዋዖ ሃሼኔ፤ ዓካሪ ጋሎ ዓሶ ላምዖንሢዳፓ ዎይ ባሼ ታልዔ ዓሢ ናሽካንዳያ ማላይ?» ጌዔኔ። 43ሲሞኦኔያ፦ «ሚርጌ ጋላ ዓቴ ዓሢ ባሼ ዒዛ ናሽካንዳያ ማላኔ» ጌይ ማሄኔ። ዬሱሴ፦ «ኔ ጌዔሢ ጎኔኬ» ጌዔኔ። 44ዬካፓ ዬሱሴ ላኣሌሎ ባንሢ ሺራዖ፦ «ሃኖ ላኣሌሎ ኔ ዛጋ? ታ ኔ ማኣሪ ጌላዛ ኔኤኒ ታ ቶኮም ዋኣሢታዖ ዒንጊባኣሴ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ቶኮ ታኣኮ ፔኤኮ ዓቢፆና ማስኪ ፔ ቶኦኮ ጋሞና ዑጬኔ። 45ታ ኔ ኮይላ ጌላኣና ኔ ታና ሄርቂባኣሴ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ታ ኔ ማኣሪ ጌሌሢዳፓ ዓርቃዖ ታኣኮ ቶኮ ሄርቂፆ ሃሺባኣሴ፤ 46ኔኤኒ ታኣኮ ቶኦኮ ዛይቶ ቲዦናታዖ ቲሽኪባኣሴ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ታኣኮ ቶኮ ሳውቃ ቲዦና ቲሽኬኔ፤ 47ሚርጌ ጎማ ዒዞኮ ዓቶም ጌይንቴሢሮኬ ሚርጌና ዒዛ ናሽኬሢ፤ ታ ኔኤም ጋዓኔ። ጎማ ዻካ ዓቶም ጌይንቴሢ ጋዓንቴ ናሽካሢያ ዻካኬ» ጌዔኔ። 48ዬካፓ ዬሱሴ ላኣሌሎ ኮራ፦ «ኔኤኮ ጎማ ዓቶም ጌይንቴኔ» ጌዔኔ። 49ዒዛና ዎላ ሙዓ ዓሳ፦ «ጎሜ ዓቶም ጋዓሢ ሃይ ዎዚ ዓሲዳይ!» ጌዒ ጌዒ ፔ ዒኖና ማሊሢ ዓርቄኔ። 50ዬሱሴ ጋዓንቴ ላኣሌሎ ኮራ፦ «ኔኤኮ ጉሙርቂፃ ኔና ዻቂሼኔ፤ ኮሺ ዓኣዼ!» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\