ሉቃሴ 8

1ዬካፓ ዬሱሴ ካታሞና ጉርዶናይዳ ፆኦሲ ካኣቱሞ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚ ኬኤዚ ዓኣዻኣና ታጶ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢያ ዒዛና ዎላ ዓኣኔ። 2ዬያጉዲ ሃሣ ፑርቶ ዓያና ኬስኬም ፖዔዞንሢና ሜሌ ዶርዓሢዳፓኣ ፖዔ ላኣላ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዻኔ፤ ዔያታ፦ ላንካይ ፑርታ ዓያና ኬስኬ ማይራማ፥ 3ሄሮዲሴ ማኣራ ዓኣ ዓሶ ዓይሢ ዎይሣ ኩዛ ጎዖሢ ማቻ ዮሃናንታ ሶሲና ጎዖዞንታ ሜሌ ሚርጌ ላኣሊያ ዓኣኔ፤ ዬንሢ ላኣሎንሢ ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ፔኤኮ ሚኢሾ ዒንጊ ማኣዳኔ። 4ሚርጌ ዴሬ ካታማፓ ካታማፓ ሙኪ ዬሱሴ ኮራ ቡኪንታዛ ዬሱሴ ኮኦኪንሢና ሂዚ ጌይ ኬኤዜኔ፤ 5«ፔቴ ጎሺ ጎሽካ ዓሲ ዜርሢ ዜርቃኒ ኬስኬኔ፤ ዒዚ ዜርቃኣና ፔቴ ፔቴ ዜርፃ ጎይፆ ዓጫ ኬዲ ሄርቂንቴኔ፤ ካፒያ ሙዔኔ። 6ዛሎ ዜርፃ ሃኣሻ ሳዓይዳ ኬዲ፥ ባቃሌ ዎዶና ሳዖኮ ሚርጌ ዎዑሞ ባኣሢሮ ባቃላ ሃይቄኔ። 7ዓቴ ዜርፃ ሃሣ ዓንጊሢ ቶሻ ባኣካ ኬዳዛ ዓንጊፆ ቶሻ ዎላ ዑጊ ባይዜኔ። 8ሜሌ ዜርፃ ጋዓንቴ ኮሺ ሳዓይዳ ኬዲ ባቃሌኔ፤ ባቃላኣ ዑጊ ፔቴ ፔቴሢ ሚርጌ ዺቢ ዓኣፒ ዓኣፔኔ።» ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ዋይዛሢ ኮሺ ዋይዞንጎ!» ጌዔኔ። 9ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬሱሴ ኮራ፦ «ዬኖ ኮኦኪንሤሎኮ ቡሊፃ ዓይጌንዴዳይ?» ጌይ ዖኦጬኔ። 10ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዒንሢም ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎኮ ዓኣሺንቴ ባኮ ዔሪሢ ዒንጊንቴኔ፤ ሜሌዞንሢም ጋዓንቴ ቢያ ባኣዚ ኮኦኪንሢና ኬኤዚንታኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔያታ ዛጋያታዖ ዒና ዔኩዋጉዲ፥ ዋይዛያታዖ ጶቂሡዋጉዲኬ» ጌዔኔ። 11ኮኦኪንሦኮ ቡሊፃ ያዺኬ፦ «ዜርፃ ፆኦሲ ቃኣሎኬ፤ 12ጎይፆ ዓጫ ኬዴ ዜርፃ ዻዋሢ ቃኣሎ ዋይዛ ዓሶኬ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ጉሙርቂ ጎናሲ ዻቁዋጉዲ ፃላሄ ሙኪ ቃኣሎ ዔያቶኮ ዒናፓ ዔካኔ። 13ሃኣቾ ዓጮይዳ ኬዴ ዜርፃ ዻዋሢ ቃኣሎ ዋይዚ ዎዛና ዔካዞንሢኬ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔካሢ ዻካ ዎዴምኬ፤ ፃጲ ዔያቶኮ ባኣሢሮ ሜታ ሄሌ ዎዶና ቤዞና ዔያታ ሃሻኔ። 14ዓንጊፆ ቶሾ ባኣካ ኬዴ ዜርፃ ዻዋሢ ቃኣሎ ሃሣ ዋይዛ ዓሶንሢኬ፤ ጋዓንቴ ሃያ ዓጮ ማሊፆና ቆሎና ሃሣ ሳዖ ናንጎ ኮሹማ ዒኖ ዓርቂ ዓኣፒ ባኣያ ዬያቶ ማሃኔ። 15ኮዦ ሳዖይዳ ኬዴ ዜርፃ ዻዋሢ ጋዓንቴ ኮሺ ሃሣ ፒዜ ዒናና ቃኣሎ ዋይዚ ካፓዞንሢኬ፤ ዬንሢ ቃኣሎና ዶዲ፥ ዓኣፖ ዓኣፓዞንሢኬ» ጌዔኔ። 16ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ፖዒ ፖዒሲ ጉኡፒ ዓኣቻያና ሃሣ ሻኣላ ዴንካ ጌሣ ዓሲ ባኣሴ። ዬያይዲፆፓ ማኣሪ ጌላ ዓሳ ፖዖ ዛጋንዳጉዲ ዼጌ ሻርናይዳ ጌሣኔ። 17«ዬያጉዲ ፔጋዹዋዖ ሃሣ ዔርቱዋዖ ዓኣሺንቲ ዓታንዳ ባኣዚ ባኣሴ። 18«ዬያሮ ዒንሢ ዎማይዲ ዋይዛንዳቴያ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔኤቢ ዓኣ ዓሲም ቃሲ ዒንጊንታኔ፤ ባኣሢዳፓ ጋዓንቴ ‹ታኣኮ ዓኣኔ› ጌዒ ዒ ማላ ዻኮማኣ ዓይሱዋዖ ዒዛይዳፓ ዔኪንታንዳኔ» ጌዔኔ። 19ዬሱሴኮ ዒንዶና ጌርሲንሢና ዒዚ ዓኣ ቤዞ ሙኬኔ፤ ጋዓንቴ ዴሮ ሚርጉሞፓ ዔቄያና ዔያታ ዒዛ ዴንቃኒ ዳንዳዒባኣሴ። 20ዬያሮ፦ «ኔኤኮ ዒንዶና ጌርሲንሢና ዙላ ዔቂ ኔና ዛጋኒ ኮዓኔ» ጌዒ ዓሳ ዒዛም ኬኤዜኔ። 21ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ፆኦሲ ቃኣሎ ዋይዚ ኩንሣዞንሢ ቢያ፥ ዬንሢ ታኣኮ ዒንዶና ጌርሲንሢናኬ» ጌዔኔ። 22ፔቴ ኬሊና ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጋዖ፦ «ባዞኮ ሶ ሱኮ ኑ ፒንቆም» ጋዓዛ፥ ዔያታ ዴንዳኒ ዔቄኔ። 23ዔያታ ባዞ ዑፆይዳ ዓኣዻኣና ዬሱሴ ጊንዔኔ፤ ዬማና ዎልቄና ዓኣ ባዚ ጉዳ ባዞይዳ ዔቄኔ። ዋኣፃ ጎንጎ ጋሮ ኩሚሢ ዓርቄሢሮ ቢያሢ ካራ ባይዚ ሜታዼኔ። 24ዬያሮ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ላሚ ላሚ፦ «ዔርዛሢዮ! ኑ ኩዴኔ!» ጌዒ ዬሱሴ ጴቼኔ። ዒዚ ጴጫዖ ዢባሮና ጉዳሢና ጎራዛ ዢባሮንታ ጉዳሢንታ ቤዞና ዚቲዮ ጌዔም ፔቴታዖ ዓጊፃ ባኣዚ ባኣያ ማዔኔ። 25ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ «ዒንሢኮ ጉሙርቂፃ ዋኣዳዖ?» ጌዔኔ። ዔያታ ጋዓንቴ ሚርጌና ዒጊጬስካፓ ሄርሺ ዲቃታዖ ዎሊ ኮይላ፦ «ዢባሮና ጉዳሢና ዓይሣኔ፤ ዔያታኣ ዒዛም ዓዓይሢንታኔ፤ ካኣ! ሃይ ዓይጎ ዓሲዳይ?» ጌዔኔ። 26ዬካፓ ዔያታ ባዞና ፒንቂ ጌሊላ ሱኮይዳ ዓኣ ጌርሴኖኔ ዓጮ ሄሌኔ፤ 27ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጋፓ ሳዓ ኬዳዛ ፑርታ ዓያና ዓኣ ፔቴ ዓሲ ካታማፓ ኬስኪ ዒዛና ካኣሜኔ፤ ዬይ ዓሢ ፔኤኮ ማኣዓሢ ኬኤሪ፥ ጉሪ ሃንታንቴ ሚርጌ ዎዴ ማዔያኬ፤ ዒዚ ናንጋሢ ዱኡፒ ካይዚዳኬ፥ ማኣሪዳቱዋሴ። 28ዒዚ ዬሱሴ ዴንቂ ዒላቲ ዬሱሴ ቤርታ ሎኦማዖ ዑኡዞ ዼጊዲ፦ «ኔኤኒ ፑኡፖ ፆኦዛሢ ናዓሦ፥ ዬሱሴ! ታኣና ዎላ ኔኤኮ ዓይጎ ዒጊንቶ ዓኣይ? ሃዳራ ታና ሜታሲፖ!» ጌዔኔ። 29ዬያ ዒ ጌዔሢ ዬሱሴ ፑርቶ ዓያናሢ ዓሢዳፓ ኬስካንዳጉዲ ዓይሤሢሮኬ። ዬያኮ ቤርታ ፑርቶ ዓያናሢ ዓሢ ዑፆይዳ ሚርጌ ዎዴ ዔቃያኬ፤ ዬያሮ ዒዛኮ ቶኮና ኩጮና ካኒ ቢራታና ዓንጊ ዱፄና ቱኡቲ ቱኡቲ ካፒንታያ ማዔቶዋ ካኖ ቢራቶዋ ዱኡዚ ዓንጎ ዱፆዋ ሜንሢሲ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ዒዛ ዔኪ ዔኪ ዴንዳኔ። 30ዬሱሴ፦ «ሱንፃ ኔኤኮ ዖናዳይ?» ጌዒ ዖኦጫዛ፥ ዒዚ ሚርጌ ፑርታ ዓያና ዒዛይዳ ቡኪ ዓኣሢሮ፦ «ሱንፃ ታኣኮ ዴሬኬ» ጌዒ ዒዛም ማሄኔ። 31ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ኮራ፦ «ሃዳራ ጋፒንፃ ጴዹዋ ዔቶ ዼኤፖ ኑና ዳኪፖ» ጌዒ ዒዛ ሺኢቄኔ። 32ዬኖ ቤዞይዳ ዓኣ ዹኮ ጎኦባ ዓሲኮ ቆሎ ሚርጌ ጉዱንሢ ሄንቃንቴ ፑርቶ ዓያና፦ «ሴኬ ጉዱንፆይዳ ኑ ጌላንዳጉዲ ኑና ዓይሤ» ጌዒ ዬሱሴ ሺኢቃዛ፥ ዔያታ ጌላንዳጉዲ ዒ ዓይሤኔ። 33ዬያሮ ፑርቶ ዓያና ዓሢዳፓ ኬስኪ ጉዱንፆይዳ ጌላዛ ጉዱንፃ ዎሊ ዑፃ ዲርጊ ማጎ ዓኣዻዖ ባዞይዳ ጌሊ ሙይንቴኔ። 34ጉዱንፆ ሄንቃ ናኣታ ዬያ ባኮ ዛጋዖ ጳሽኪ ዴንዲ ካታሞና ዙሎናይዳ ሚርጌና ሃይሶ ኬኤዜኔ። 35ዓሳ ዬያ ባኮ ዛጋኒ ፔ ማኣራፓ ኬስኪ ዬሱሴ ባንሢ ሙካንቴ፥ ፑርቶ ዓያና ኬስኬ ዓሢ ዒና ዒዛኮ ማዔም ዓፒሎ ፔኤኮ ማኣዒ ዬሱሴኮ ቶኮ ዴማ ዴዒ ዓኣንቴ ዔያታ ዴንቂ ዒጊጬኔ፤ 36ዓኣፖና ዛጌ ማርኮ ማዔ ዓሶንሢ ፑርቶ ዓያና ዓኣ ዓሢ ዎማይዲ ዻቄቶዋ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 37ዬካፓ ጌርሴኖኔ ዓጮ ዓሳ ቢያ ዬሱሴ ዔያቶኮ ዓጫፓ ዴንዳንዳጉዲ ዒዛ ሺኢቄኔ። ዬያ ዔያታ ጌዔሢ ሚርጌና ዒጊጬሢሮኬ። ዬያሮ ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ፥ ዎንዴ ሙኬ ቤዞ ባንሢ ዴንዳኒ ዔቃዛ፥ 38ፑርቶ ዓያና ኬስኬ ዓሢ ዬሱሴ ኮራ፦ «ሃዳራ፥ ታ ኔ ጊንፆ ሙኮም» ጌዒ ሺኢቄኔ። 39ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ኔ ማኣሪ ዓኣዺጋፓ ፆኦሲ ኔኤም ማዼ ባኮ ቢያ ኬኤዜ» ጌዒ ዒዛ ዳካዛ፥ ዓሢ ዬሱሴ ዒዛም ማዼ ፑኡፖ ባኮ ካታሞይዳ ቢያ ኬኤዚ ኬኤዚ ዴንዴኔ። 40ዴራ ዒዛ ቢያ ካፒ ዓኣሢሮ ዬሱሴ ማዒ ሙካኣና ቢያሢ ዒዛ ዎዛና ዔኬኔ። 41ዒማና ፔቴ ዓይሁዶ ዓሳ ቡኪንታ ቤዞኮ ሱኡጌ ማዔ፥ ዒያዒሮሴ ጌይንታ ዓሲ ሙኪ ዬሱሴኮ ቶኮ ዴማ ሎኦሚ፦ «ሃዳራ፥ ታ ማኣሪ ሙኬ» ጌዒ ዒዛ ሺኢቄኔ። 42ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዛኮ ታጶ ላምዖ ሌዔ ማዔ ናይስኬና ሃርጊንቲ ሃይቃኒ ዑኪ ዓኣሢሮኬ። ዬያሮ ዬሱሴ ዒዛና ዎላ ዴንዳንቴ፥ ዒዛና ዎላ ዓኣዻ ሚርጌ ዓሳ ቱቺ ዒዛ ሜታሳኔ። 43ዒማና ታጶ ላምዖ ሌዔ ጉቤ ሱጉሢ ሾኦቲ ሜታሳ ፔቴ ላኣሊስኬና ዓኣኔ፤ ዒዛ ፔኤኮ ዓኣ ሚኢሾ ጉቤ ዼኤሾ ዔራ ዓሶም ዒንጊ ጋፒሴቶዋ ዖኦኒያ ዒዞ ዻቂሻኒ ዳንዳዒባኣሴ። 44ዬና ላኣሌላ ዬሱሴ ባንሢ ሙኪ ጊንፆ ዛሎና ዑኪ ዒዛኮ ዓፒሎ ዓጮ ሄላዛ ቤዞማና ዒዞኮ ሾኦታ ሱጉፃ ዔቄኔ። 45ዬሱሴ ዒማና፦ «ዖ ታና ካኣሜይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። ቢያሢ፦ «ኑ ኔና ሄሊባኣሴ» ጋዓዛ፥ ጴፂሮሴ ማሃዖ፦ «ዔርዛሢዮ! ዴራ ቱቺንቲ ኔ ጊንፆ ዓኣዻሢ ኔ ዛጉዋዓዳ?» ጌዔኔ። 46ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ታጊዳፓ ዎልቄ ኬስኬሢ ታ ዔራሢሮ ጎኔ፤ ፔቴ ዓሲ ታና ካኣሜኔ» ጌዔኔ። 47ላኣሌላ ዓኣሺንታኒ ዳንዳዒባኣሢ ዔራዖ ጎጋይቂ ጎጋይቂ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ሎኦሜኔ፤ ዬካፓ ዒዛ ዓይጎሮ ካኣሜቶዋ ሃሣ ዎማይዲ ዒዛ ቤዞና ፖዔቶዋ ዴሮ ቢያ ቤርታ ፔጋሲ ኬኤዜኔ። 48ዬሱሴያ፦ «ታ ናዔሌ! ኔ ጉሙርቂፃ ኔና ፖዒሴኔ፤ ኮሺ ዴንዴ» ዒዞም ጌዔኔ። 49ዬሱሴ ዬያ ሃጊ ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ፔቴ ዓሲ ዓይሁዶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጋሢ፥ ዒያዒሮሴ ማኣራፓ ሙኪ ዒያዒሮሴ ኮራ፦ «ናዔላ ኔኤኮ ሃይቄኔ፤ ማይ ዔርዛሢ ጉሪ ላቢሲፖ» ጌዔኔ። 50ዬሱሴ ጋዓንቴ ዬያ ዋይዛዖ ዒያዒሮሴ ኮራ፦ «ኔኤሮ ዒጊጪፖ፥ ጉጉሙርቄ፤ ናዔላ ኔኤኮ ዻቃንዳኔ» ጌዔኔ። 51ዬሱሴ ዬማና ዒያዒሮሴ ማኣሪ ሄላዖ ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ያይቆኦቤና ሃሣ ናዔሎኮ ዓዶና ዒንዶናፓ ዓታዛ ሜሌ ዖኦኒያ ዒዛና ዎላ ጋሮ ጌላንዳጉዲ ኮዒባኣሴ። 52ዒኢካ ዓኣ ዓሳ ቢያ ናዔሎ ዛሎ ዖዪ ዬኤፒዳ ዓኣንቴ ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ዬኤኪፖቴ፤ ናዔላ ጊጊንዓንዳፓዓቴም ሃሃይቂባኣሴ» ጌዔኔ። 53ዔያታ ጋዓንቴ ናዔላ ሃይቄሢ ዔሬሢሮ ቢያሢ ዒዛ ቦሂ፥ ሚኢጬኔ። 54ዬሱሴ ናዔሎኮ ኩጮ ዓርቃዖ፦ «ዓንቆ፥ ዔቄ!» ጌዔኔ። 55ዒዛ ሼምፓሢ ዒዞኮ ማዔሢሮ ቤዞማና ላዓ ጌዒ ዔቃዛ፥ ዬሱሴ፦ «ዒዛ ሙዓንዳ ባኣዚ ዒዞም ዒንጉዋቴ» ጌዒ ዔያቶ ዓይሤኔ። 56ናዔሎኮ ዓዶና ዒንዶና ዲቃቲ ሄርሼኔ፤ ዒዚ ጋዓንቴ፦ «ሃያ ባኮ ዖኦማኣ ኬኤዚፖቴ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\