ሉቃሴ 9

1ዬሱሴ ታጶ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢ ዒዛ ባንሢ ዔኤላዖ ፑርቶ ዓያኖ ቢያ ኬሳንዳያ ሃሣ ዱማ ዱማ ዶርዖዋ ፖዒሳንዳ ዎልቄና ቢታንቶና ዔያቶም ዒንጌኔ። 2ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ ዓሶም ቢያ ኬኤዛንዳጉዲ፥ ሃርጊንቴ ዓሶዋ ፖዒሳንዳጉዲ ዔያቶ ዳካዖ፦ 3«ዒንሢኮ ጎይፆም ማዓ ባኣዚ ዓይጎዋ ዔኪፖቴ፤ ኮኦሎ ማዔቶዋ፥ ጋላታቶዋ፥ ጋላ ዓርቆ ሉካታቶዋ፥ ሚኢሼታቶዋ፥ ዒንሢ ማኣዔ ዓፒላፓ ሜሌ ማኣዖዋ ዔኪፖቴ። 4ሾኦቹሞና ዒንሢ ጌላ ማኣሮይዳ ዬኖ ጉርዴሎይዳፓ ኬስኪ ዓኣዻንዳያ ሄላንዳኣና ዒኢካ ዴዑዋቴ። 5ዓሳ ዒንሢ ሾኦቺንሢ ዔኩዋያ ማዔቶ ጋዓንቴ ዬኖ ጉርዴሎ ሃሺ ኬስካዖ፥ ቶካፓ ዒንሢኮ ሲላሎ ፒፂ ዓኣዹዋቴ፤ ዬይ ዔያቶም ‹ዒንሢና ዔሩዋቴ› ጋዓ ማርካቶ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 6ዬያሮ ዳኪንቴዞንሢ ዬካፓ ኬስኪ ኮዦ ሃይሶ ዔርዚ ዔርዚ፥ ሃርጊንቴ ዓሶዋ ፖዒሲ ፖዒሲ ጉርዶ ቢያይዴና ዓኣዼኔ። 7ጌሊላ ዓጮ ዎይሣ፥ ሄሮዲሴ ዬሱሴ ማዼ ባኮ ቢያ ዋይዜሢሮ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዜኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ «ማስካ ዮሃኒሴ ሃይቦይዳፓ ዔቄኔ» ጌዒ ጌዒ ጌስታሢሮኬ። 8ዬያጉዲ ሃሣ ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ «ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዔኤሊያሴ ማዒ ሙኬኔ» ጋዓዛ፥ ዓቴ ዓሳ ሃሣ፦ «ሚና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢዳፓ ፔቴ ሃይባፓ ዔቄኔ» ጋዓኔ። 9ሄሮዲሴ ፔ ዛሎና፦ «ታኣኒ ዮሃኒሴኮ ቶኦኮ ቲቂሴንቴ፥ ሂዳዖ ሃያ ቢያ ባኮ ማዻኔ ጌይንቲ ኬኤዚንታሢ ዒ ዖናዳይ?» ጌዒ ዛጋኒ ኮዓኔ። 10ዳኪንቴዞንሢ ዳኪንቴ ቤዛፓ ማዒ ሙካዖ ማዼ ባኮ ቢያ ዬሱሴም ኬኤዜኔ። ዒማና ዒዚ ዔያቶ ዱማሲ ዔኪ ቤቴሳይዳ ጌይንታ ካታሞ ዓኣዼኔ። 11ዓሳ ዬሱሴ ዓንካ ዓኣቶዋ ዔራዖ ዒዛ ጊንፆ ሙካዛ፥ ዒዚ ዔያቶ ዔኪ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ ዔርዜኔ። ዶርዓሢዳፓኣ ፖዓኒ ኮዔ ሃርጊንቴ ዓሶዋ ፖዒሴኔ። 12ሳዓ ዓማኒ ጋዓኣና ታጶ ላምዖንሢ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ኑኡኒ ዓኣ ቤዛ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳኬ፤ ዬያሮ ዓሳ ሃካ ኮይሎይዳ ዓኣ ካታሞና ካታሞ ዙላ ዓኣ ጉርዶ ዴንዲ ሙዖ ባኣዚና ዎርቆ ቤሲና ኮይ ዴንቃንዳጉዲ ዓሶ ዳኬ» ጌዔኔ። 13ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ዒንሢ፥ ዔያታ ሙዓንዳ ባኣዚ ዒንጉዋቴ» ጋዓዛ፥ ዔያታ ማሃዖ፦ «ኑኡኮ ዓኣዞንሢ ዶንጎ ካሣና ላምዖ ሞሎና ሌሊኬ፤ ዬያሮ ኑ ዓኣዺ ካሣ ሻንቂባኣያታቶ ሃያ ዴሮም ቢያ ጊዳዓኬ» ዒዛም ጌዔኔ። 14ዒማና ዓቲንቆኮ ሚርጉማ ዶንጎ ሺያ ማዓያኬ። ዬካፓ ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታዞንሢም፦ «ዓሶ ዶንጊታሚ ዶንጊታሚ ማሂ ፓቂ ዴይሡዋቴ» ጌዔኔ። 15ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዒዚ ዔያቶ ዓይሤሢጉዲ ዓሶ ዴይሤኔ። 16ዬካፓ ዬሱሴ ዶንጎ ካሦንሢና ላምዖ ሞሎንሢና ዔኪ ሌካ ጫሪንጮ ዼጊ ጌዒ ዛጋዖ ፆኦሲ ጋላቲ፥ ቡንፄስካፓ ዓሶም ዔያታ ዒንጋንዳጉዲ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ዒንጌኔ፤ 17ቢያሢ ሙይ ሚሽካዛ፥ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዓቴ ዶንቦ ታጶ ላምዖ ዳልጊ ሌማቴ ኩሙሢ ዔኬኔ። 18ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ፔኤሮ ሌሊ ሺኢቂቤቃ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዒዛ ኮራ ዓኣሢሮ፦ «ዓሳ ታና ዖናኬ ጋዓይ?» ጌይ ዔያቶ ኮራ ዖኦጬኔ። 19ዔያታ ማሃዖ፦ «ፔቴ ፔቴ ዓሳ፥ ‹ማስካ ዮሃኒሴኬ› ዛላ ሃሣ ‹ዔኤሊያሴኬ› ኔና ጋዓኔ፤ ዓቴ ዓሳ ሃሣ ‹ሚና ቤርታ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢዳፓ ፔቴ ሃይባፓ ዔቄኔ› ጋዓሢያ ዓኣኔ» ጌዔኔ። 20ዒንሢ፦ «ታና ዖናኬ ጋዓይ?» ጌይ ዔያቶ ዖኦጫዛ፥ ጴፂሮሴ ማሃዖ፦ «ኔኤኒ ፆኦሲ ኔና ዳኬ፥ ሜሲሄኬ» ጌዔኔ። 21ዬሱሴያ ዬያ ዔያታ ዖኦማኣ ኬኤዙዋጉዲ ላቲ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 22ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም፦ «ዓሲኮ ናዓሢ ሚርጌ ሜቶ ዔካንዳያ ኮይሳኔ፤ ጪሞና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሃሣ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳኣ ዒዛ ቦሂ ሃሻንዳኔ፤ ሃሣ ዎዺያ ዎዻንዳኔ፤ ማዔቶዋ ሃይሣሳ ኬሎና ሃይባፓ ዔቃንዳኔ» ጌዔኔ። 23ቢያሢም ሃሣ፦ «ታ ጊንፆ ሙካኒ ናሽካያ ዓኣቶ ፔና ሃሾንጎ፤ ቢያ ኬሊ ሃይቢ ሄላንዳኣና ጊኢጌያ ማዒ ታ ጊንፆ ሃንቶንጎ፤ 24ፔ ናንጎ ዓይሳኒ ኮዓሢ ቢያ ፔ ናንጎ ባይዛንዳኔ፤ ታ ጋይቴ ጌዒ ፔ ናንጎ ዓኣሢ ዒንጋሢ ጋዓንቴ ፔ ናንጎ ዓይሳንዳኔ። 25ዓሲ ዓጮይዳ ዓኣ ቆሎ ቢያ ዴንቃዖ ናንጎ ፔኤኮ ባይዚ ሃሣ ጉሪ ዓታያ ማዔቶ ዓይጎ ፓሣንዳይ? 26ታኣና ታ ቃኣሎና ዛሎ ኬኤዛኒ ቦርሲንታሢዳ ቢያ ዓሲኮ ናዓሢ ፔ ቦንቾና ሃሣ ፔ ዓዶ ቦንቾና ዬያጉዲ ጌኤዦ ኪኢታንቾ ቦንቾና ሙካ ዎዶና ዒዛይዳ ቦርሲንታንዳኔ። 27ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃሢ ሃይካ ዒንሢ ባኣካፓ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛጋንዳያ ሄላንዳኣና ሃይቂንዱዋ ፔቴ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ» ጌዔኔ። 28ዬሱሴ ዬያ ባኮ ኬኤዜሢኮ ሳሊ ኬሊኮ ጊንፃ ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ያይቆኦቤና ዔኪ ሺኢቃኒ ፔቴ ዹካ ኬስኬኔ። 29ዒዚ ሺኢቃንቴ ዓውካራ ዒዛኮ ላኣሚንቲ ዓፒላኣ ዒዛኮ ቦኦሪ፥ ዓኣፓ ዱካያ ማዔኔ፤ 30ዬማና ዔርቲባኣንቴ ላምዖ ዓሲ ሙኪ ዒዛና ዎላ ጌስታኔ። ዬንሢያ ሙሴና ዔኤሊያሴናኬ። 31ቦንቾና ጴዺ ዒዛና ዔያታ ጌስታሢ ዬሱሴ ዬሩሳላሜይዳ ሃይቂ ፆኦሲ ማሊፆ ኩንሣንዳሢ ዛሎኬ። 32ዬማና ጴፂሮሴና ዒዛኮ ላጎንሢና ጊንዓ ባሼም ላሂ ዓኣኔ። ጋዓንቴ ዔያታ ጴጪ ዬሱሴ ፔ ቦንቾና ፖዒ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ ሃሣ ዬያጉዲ ዒዛና ዎላ ዓኣ ላምዖ ዓሶንሢያ ዴንቄኔ። 33ላምዖ ዓሶንሢ ዬሱሴ ኮራፓ ዱማዺ ዓኣዻዛ ጴፂሮሴ ዬሱሴ ኮራ፦ «ዔርዛሢዮ! ኑም ሃይካ ዴዒፃ ኮሺኬ፤ ዬያሮ ፔቴ ኔኤም፥ ፔቴ ሙሴም፥ ፔቴ ሃሣ ዔኤሊያሴም ማዓያ ሃይሦ ዉዲ ኑኡኒ ማዦም» ጌዔኔ። ጴፂሮሴ ዬያ ጋዓኣና ዒ ጋዓ ባኮ ዔሩዋያኬ። 34ጴፂሮሴ ዬያ ኬኤዜ ጎይሣ ዓኣንቴ ሻኣሬ ሙኪ ዔያቶ ባይዜኔ፤ ዬይ ሻኣራ ዔያቶ ባይዛዛ ዔያታ ዒጊጬኔ። 35ሻኣሮ ባኣኮይዳፓ፦ «ታኣኒ ዶኦሬ፥ ታ ናዓሢ ሃያኬ፤ ዒዚ ጋዓሢ ዋይዙዋቴ» ጋዓ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 36ዑኡዛ ዋይዚንቴሢኮ ጊንፃ ዬሱሴ ፔኤሮ ሌሊ ዓቲ ጴዼኔ፤ ዬንሢ ዒዛና ዓኣ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዔያታ ዛጌ ባኮ ቢያ ዒማና ዖኦማኣ ኬኤዙዋዖ ዚቲዮ ጌዔኔ። 37ዚሮ ጉቴሎ ዬሱሴና ሃይሦ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዹካፓ ኬዳዛ ሚርጌ ዓሲ ዬሱሴና ካኣሜኔ። 38ዓሶ ባኣኮይዳፓ ፔቴ ዓሲስኬይ፦ «ዔርዛሢዮ! ሃይ ናዓሢ ታኣኮ ፔቴ ሌሊኬ፤ ሃዳራ ታኣም ዛጌ፤ 39ሃኣዛጌ፥ ዒዛ ፑርታ ዓያና ዓርቂ ዔሩዋንቴ ዒላሣኔ፤ ሳዖይዳኣ ሎንሢ ዻንጎና ዱባሲ ዱባሲ ባርዲሳኔ፤ ዑፆዋ ዒዛኮ ኪፃሲ ኮሺ ሜታሴስካፓ ሃሻኔ። 40ዬያ ፑርቶ ዓያናሢ ኬሳንዳጉዲ ኔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ታ ዖኦጬንቴ ዔያታ ኬሳኒ ዳንዳዒባኣሴ» ጌዒ ዒላቴኔ። 41ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዒንሢ ጉሙርቁዋ፥ ሃይ ዎቦ ሾይንታ! ታ ዒንሢና ዎላ ዓይዲ ሄላንዳኣና ናንጋንዳይ? ሃሣ ዓይዲ ሄላንዳኣና ታ ዒንሢ ጊቢ ዳንዳዓንዳይ? ሂንዳ ኔኤኮ ናዓሢ ሃኒ ዔኪ ባዔ» ጌዔኔ። 42ናዓሢ ዬሱሴ ባንሢ ዑኬ ዎዶና ፑርቶ ዓያናሢ ናዖ ሳዓ ሎንሢ ባርዲሳኣና ዬሱሴ ፑርቶ ዓያናሢ ጎሪ፥ ናዓሢያ ዻቂሺ ዓዳሢም ዒንጌኔ። 43ዴራ ቢያ ፆኦሲኮ ዼኤፖ ዎልቆ ዛጌሢሮ ዲቃቲ ሄርሼኔ፤ ዓሳ ቢያ ማዺንቴ ባኮና ዲቃቲ ሄርሺፆይዳ ዓኣንቴ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም፦ 44«ሃያ ታ ዒንሢም ኬኤዛ ቃኣሎ ዒና ዔኪ ማሉዋቴ፤ ሃይሾ ዓካሪ ዓሲኮ ናዓሢ ዓሶ ኩጫ ዓኣሢ ዒንጊንታንዳኔ» ጌዔኔ። 45ዔያታ ጋዓንቴ ዬያ ዒ ጌዔ ባኮ ዔሪባኣሴ፤ ፆኦሲ ዔያቶም ዒ ጌዔ ባካ ዎዚ ጌይሢታቴያ ዓኣቼሢሮ ዒ ጌዔ ባካ ዔያቶም ጌሊባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዒዛ ዖኦጫኒ ዔያታ ዒጊጬኔ። 46ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ፦ «ኑጊዳፓ ቢያ ባሼሢ ዖናዳይ?» ጌዒ ዎላ ማርሜኔ። 47ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ዒኖ ማሊፆ ዔራዖ ፔቴ ናይ ዔኪ ሙኪ ፔ ኮይላ ዔቂሲ፦ 48«ሃያ ናዖ ታ ሱንፆና ቦንቺ ዔካሢ ቢያ ታና ዔካኔ፤ ታና ቦንቺ ዔካሢያ ቢያ ታና ዳኬሢያ ዔካኔ። ዒንሢ ባኣካፓ ቢያ ባሼ ሂርኬ ማዓ ዓሢ ዒዚ ቢያይዳፓ ባሼ ማዓንዳኔ» ዔያቶም ጌዔኔ። 49ዬካፓ ዮሃኒሴ ዬሱሴ ኮራ፦ «ዔርዛሢዮ! ፔቴ ዓሲ ኔ ሱንፆና ፑርታ ዓያና ኬሳንቴ ኑ ዛጌኔ፤ ጋዓንቴ ዒ ኑኡና ዎላ ኔ ዓሲ ማዒባኣሢሮ ዒዚ ኬሱዋጉዲ ኑ ላኣጌኔ» ጌዔኔ። 50ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዒንሢ ማኪ፥ ዒፁዋኣሢ ቢያ ዒንሢና ዎላታሢሮ ሃሹዋቴ፥ ላኣጊፖቴ» ጌዔኔ። 51ዬሱሴ ሌካ ጫሪንጮ ዔውታ ኬላ ዑኬ ዎዶና ዬሩሳላሜ ባንሢ ዓኣዻኒ ማሊ ዔቄኔ። 52ዒዛኮ ቤርታ ቢሪ ዓኣዻንዳ ኪኢታ ዓሲያ ዳኬኔ፤ ዔያታ ቢያ ባኣዚ ጊኢጊሻኒ ሳማሪያይዳ ዓኣ ፔቴ ጉርዳ ዓኣዼኔ። 53ጋዓንቴ ዬኖ ጉርዴሎ ዓሳ ዒዛ ሾኦቺንሢ ዔካኒ ኮዒባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ዬኖ ዓጮና ጌዒ ዬሩሳላሜ ዓኣዻንዳሢ ዔያታ ዔሬሢሮኬ። 54ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ፥ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴና ዬያ ዛጌ ዎዶና፦ «ጎዳሢዮ! ጫሪንቺዳፓ ታሚ ኬዲ ሃንሢ ዓሶንሢ ሙዓንዳጉዲ ኑ ዓይሦም?» ጌዔኔ። 55ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያቶ ባንሢ ሺሪጋፓ፦ [«ዒንሢም ዎዚጉዴ ዓያና ዒንጊንቴቶዋ ዒንሢ ዔሩዋሴ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ሙኬሢ ዓሲ ዓዓይሳኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ባይዛኒቱዋሴ»] ጌይ ጎሬኔ። 56ዬካፓ ዔያታ ዔቂ ሜሌ ጉርዳ ዓኣዼኔ። 57ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ጎይፆ ዓኣዺፆይዳ ዓኣንቴ ፔቴ ዓሲ ዬሱሴ ኮራ፦ «ታኣኒ ኔ ዓኣዻ ቤዞ ቢያ ኔኤና ዎላ ዓኣዻኒ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 58ዬሱሴ ዒዛም ማሃዖ፦ «ዉኡካሢኮ ዔቴ ዓኣኔ፤ ካፖኮ ሃሣ ዎርቆ ማኣሪ ዓኣኔ፤ ዓሲ ናዓሢ ጋዓንቴ ላሂ ሃውሻንዳ ቤሲታዖ ባኣሴ» ጌዔኔ። 59ባጋሢም ሃሣ፦ «ታ ጊንፆ ሙኬ» ጋዓዛ፥ ዓሢ ጋዓንቴ «ጎዳሢዮ! ቤርታዺ ታ ዴንዲ ዓዶ ዱኡኪ ሙኮም» ጌዔኔ። 60ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ሃይቄ ዓሳ ሃይቄ ዓሶ ዱኡካንዳጉዲ ሃሼ፤ ኔኤኒ ጋዓንቴ ዓኣዺጋፓ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ ዔርዜ» ጌዔኔ። 61ሃሣ ፔቴ ሜሌ ዓሲስኬይ፦ «ታ ጎዳሢዮ! ታ ኔ ጊንፆ ሙካኒ ኮዓኔ፤ ጋዓንቴ ቤርታዺ ታ ማኣሮ ዓሶ ሳራሢ ታ ዬዓንዳኔ» ጌዔኔ። 62ዬሱሴ፦ «ጌማይ ጎሽካኣና ዙርጎ ዓርቃዖ ጊንሢም ዛጋ ዓሲ ፆኦሲ ካኣቱሞም ማዓ ዓሲቱዋሴ» ጌይ ዒዛም ማሄኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\