ማርቆሴ 1

1ሃይ ፆኦሲ ናዓሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ቤርቶኬ፤ 2ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፥ «ፆኦሲ ኔኤኮ ቤርታ ጎይፆ ጲሻንዳያ ታኣኮ ኪኢቶ ናዓሢ ታ ዳካንዳኔ፤ 3ዬይያ፦ ‹ዒንሢ ጎዳኮ ጎይፆ ጊኢጊሹዋቴ፤ ሉኡጎ ጎይፆዋ ፒዚሱዋቴ› ጌዒ ጌዒ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒላታ ዓሲ ዑኡሲ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጉዲ፦ 4ማስካ ዮሃኒሴ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዓሶም፦ «ፆኦሲ ዒንሢም ጎሞ ዓቶም ጋዓንዳጉዲ ጎሞ ቡኡፂ ቡኡፂ ዋኣሢና ማስቱዋቴ» ጌዒ ኬኤዚ ኬኤዚ ሙኬኔ። 5ዒማና ዪሁዳ ዓጮ ዓሶንታ ዬሩሳላሜ ዓጮ ዓሳ ቢያ ዒዛ ኮራ ሙኪ ጎሞ ቡኡፂ ቡኡፂ ዮርዳኖሴ ጎዖ ዎራ ማስታኔ። 6ዮሃኒሴ ጋኣሎ ጌይንታ ቆሎኮ ጋፓኔፓ ኮሾና ማኣዖ ማይንቲ፥ ኬርኖይዳ ቃልሾ ቱካኔ፤ ዒዛኮ ሙዓ ዓቢሢና ዑቶ ዔኤሲናኬ። 7ዒዚ ዓሶም ኬኤዛዖ፦ «ታ ሂርኪ ጌዒ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ ሱዞ ቡላኒ ዒጊቻያ ታ ጊዳፓ ባሼ ታኣኮ ጊንፆ ሙካንዳኔ» ጌዔኔ። 8«ታኣኒ ዒንሢ ዋኣሢና ማስካኔ፤ ዒዚ ጋዓንቴ ዒንሢ ዓያና ጌኤሺና ማስካንዳኔ» ጌዔኔ። 9ዬኖ ዎዶና ዬሱሴ ጌሊላ ዓጫ ዓኣ ናዚሬቴ ካታማፓ ሙኪ ዮርዳኖሴ ጎዖ ዎራ ዮሃኒሴ ኮራ ማስቴኔ። 10ዬሱሴ ዋኣፆፓ ኬኬስካኣና ጫሪንጫ ቡሊንቲ ጌኤዦ ዓያና ዒዛይዳ ዶኦሌ ማሊ ኬዳንቴ ዒ ዛጌኔ። 11ዬማና፦ «ኔኤኒ ታኣኮ ናሽኪንታ ናዓሢኬ፤ ታና ኔ ኮሺ ዎዛሳኔ» ጋዓ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ሙኬኔ። 12ዬማፓ ኔጉዋዖ ጌኤዦ ዓያና ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ዒዚ ዓኣዻንዳጉዲ ዔቂሴኔ። 13ዬሱሴ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዖይዲታሚ ኬሊ ፃላሄ ዒዛ ዛጋኒ ጌሻንቴ ዴዔኔ፤ ዒዚያ ዓኣሢ ካዮ ቦዖ ባኣካኬ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ሙኪ ዒዛ ማኣዴኔ። 14ዮሃኒሴ ቱኡዞ ማኣራ ቱኡቴስካፓ ዬሱሴ ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚ ኬኤዚ ጌሊላ ዓጮ ሙኬኔ። 15ዒዚ ኬኤዛዖ፦ «ፒዙሞ ዎዳ ሙኬኔ፤ ሃሣ ፆኦሲኮ ካኣቱማ ዑኬኔ፤ ጎሞይዳፓ ማዑዋቴ፤ ሃያ ኮዦ ሃይሶዋ ጉሙርቁዋቴ» ጌዔኔ። 16ዬካፓ ዬሱሴ ጌሊላ ባዞኮ ዓጮና ዓኣዺቤቃ ሲሞኦኔና ዒዛኮ ጌርሲ ዒንዲራሴ ጎዖሢና ሞሎ ፒሪ ዓርቃያታሢሮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጬ ሱሲጉዲ ጋሶና ሱዞ ባዞ ዋኣፆይዳ ዓጋንቴ ዛጌኔ። 17ዬሱሴያ ዔያቶም፦ «ሃኒ ታ ጊንፆ ሙኩዋቴ፤ ታኣኒ ዒንሢ ዓካሪ ዓሲ ፒሪ ዓርቃያ ማሃንዳኔ» ጌዔኔ። 18ዔያታ ቤዞና ፔኤኮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮጉዴ ሱዞ ሃሺ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 19ዬካፓ ዒዚ ዻካ ሃኬስካፓ ሃሣ ሜሌ ዒሾና ጌኤዚና ማዔያ ዴንቄኔ፤ ዔያታኣ ዜብዲዮሴ ናኣቶንሢ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴናኬ፤ ዬንሢያ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ፔኤኮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮጉዴ ሱዞ ኮሻኔ፤ 20ዬሱሴ ዔያቶ ዛዛጋዖ ዔኤሌኔ፤ ዔያታኣ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዺፆሮ ዔያቶኮ ዓዳሢ ዜብዲዮሴና ዒዛኮ ማዻ ዓሶ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ሃሺ ዓኣዼኔ። 21ዬማፓ ዬሱሴ ዒዛና ዓኣዞንሢና ዎላ ቂፒርናሆሜ ጎዖ ካታሞ ጌሌኔ፤ ሄሊሣ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሺፆ ኬሎና ዔያቶኮ ሺኢጲፆ ማኣሮ ጌሊ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 22ዬሱሴኮ ዔርዚፃ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዔርዛሢጉዲቱዋንቴ ፔኤኮ ዼኤፒ ቢታንቶና ዔርዛኔ፤ ዬያሮ ዋይዜ ዓሳ ቢያ ዒዛኮ ዔርዚፆና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 23ዒማና ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራ ፑርታ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚያ ሂዚ ጌዒ ዼጊዲ ዒላቴኔ፦ 24«ናዚሬቶ ዬሱሴ! ኔኤና ኑኡና ዎላ ዓይጎ ፔቱሞ ዓኣይ? ኔ ኑና ባይዛኒ ሙኪያ? ታኣኒ ኔኤኮ ዖኑሞ ዔራኔ፤ ኔኤኒ ጌኤሺ ፆኦሲ ናይኬ» ጌዔኔ። 25ዬሱሴያ ፑርቶ ዓያናሢ፦ «ዚቲ ጌዔ፤ ዓሢዳፓ ኬስኬ!» ጌዒ ጎሬኔ። 26ፑርቶ ዓያናሢያ ዓሢ ሚርጌና ጎቃይሴሢኮ ጊንፃ፥ ፑኡፒ ዑኡሲና ዒላቲ ዒዛይዳፓ ኬስኬኔ። 27ዓሳ ቢያ ዲቃቲሢና ሄርሺ ዎሊ ኮራ፦ «ሃይ ዓይጎ ባኣዚዳይ? ፑርቶ ዓያኖ ፔ ቢታንቶና ዒዚ ዓይሣኔ፤ ዔያታኣ ዒዛም ዓዓይሢንታኔ፤ ሃይ ዓኪ ዔራቶቱዋይ?» ጌዒ ጌዒ ሴካና ሃንጋና ዎሊ ዖኦጬኔ። 28ዬያሮ ቤዞማና ዬሱሴኮ ሱንፃ ጌሊላና ኮይሎይዳ ዓኣ ዓጮ ቢያይዳ ዋይዚንቴኔ። 29ዬማና ዬሱሴ ዓይሁዶኮ ሺኢጲፆ ማኣራፓ ኬስኪ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴና ዎላ ሲሞኦኔና ዒንዲራሴና ማኣሪ ጌላንቴ፥ 30ጋሮይዳ ሲሞኦኔኮ ባይሳ ቆፂንቲ ላሂ ዓኣኔ፤ ዒዞኮ ቆፂንቲፆዋ ዓሳ ዒዛም ቤዞና ኬኤዜኔ። 31ዬሱሴ ዒዞ ባንሢ ዑካዖ ኩጮ ዒዞኮ ዓርቂ ዔቂሴኔ፤ ቆሣኣ ዒዞ ሃሼኔ፤ ዒዛ ዔቂ ዔያቶ ሾኦቺንሤኔ። 32ዓባ ጌሊ ሳዓ ዓሜሢኮ ጊንፃፓ ዓሳ ሃርጊንቴ ዓሶንታ ፑርቶ ዓያና ዓርቄ ዓሶ ቢያ ዬሱሴ ባንሢ ዔኪ ዔኪ ሙካኔ። 33ካታሞ ዓሳ ቢያ ማኣሮ ጋሮይዳ ቡኪንቲ ዓኣኔ። 34ዬሱሴ ሚርጌ ዱማ ዱማ ዶርዖና ሜታዻ ዓሶ ፖዒሴኔ፤ ፑርቶ ዓያኖዋ ዓሶፓ ኬሴኔ፤ ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ዖናታቴያ ዔራኔ፤ ማዔቶዋ ዔያታ ፔቴ ባኣዚ ጋዓንዳጉዲ ዬሱሴ ዔያቶ ዓይሢባኣሴ። 35ካሪፆ ዑፃ፥ ሳዓ ዹሚ ዓኣንቴ ዬሱሴ ጴጪ ኬስካዖ ሺኢቃኒ ዓሲባኣ ቤሲ ዓኣዼኔ። 36ሲሞኦኔና ዒዛኮ ላጎንሢ ዬሱሴ ኮዒ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 37ዔያታ ዒዛ ዴንቃዖ፦ «ዓሳ ቢያ ኔና ኮዓንቴቱዋይ?» ጌዔኔ። 38ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታ ሙኬሢ ዔርዛኒ ማዔያታሢሮ ዔርዛኒ ሃያ ዑኬ ዓኣ ጉርዶ ኑ ዓኣዾም» ጌዔኔ። 39ዬያሮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራ ዔርዚ ዔርዚ ሃሣ ፑርቶ ዓያኖዋ ዓሶፓ ኬሲ ኬሲ ጌሊላ ዓጮ ቢያ ሃንቴኔ። 40ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢና ዓርቂንቴ ፔቴ ዓሲ ዬሱሴ ኮራ ሙኪ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ጉምዓታዖ፦ «ኔ ኮዔቴ ታና ጌኤሻኒ ዳንዳዓኔ» ጌዒ ሺኢቄኔ። 41ዬሱሴያ ሚጪንታዖ ኩጮና ዒዛ ካኣሚ፦ «ጌኤሽኬ! ኔ ጌኤሽካንዳጉዲ ታ ኮዔኔ» ጌዔኔ። 42ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢ ዓሢ ሃሻዛ ቤዞማና ዒዚ ጌኤሽኬኔ። 43ዬሱሴ ዓሢ ዳካኣና ሂዚ ጌዒ ኮሺ ላቲ ዓይሤኔ፦ 44«ሃያ ባኮ ዖኦማኣ ኔ ኬኤዙዋጉዲ ኔና ዔሬ፤ ጋዓንቴ ዓኣዺጋፓ ኔና ቄኤሳሢም ዻዌ፤ ዴሮማኣ ኔኤኮ ጌኤሽኪፃ ማርካ ማዓንዳጉዲ ዬያጉዴ ዶርዓስካፓ ዻቄ ዓሳ ዒንጎም ጌዒ ሙሴ ዓይሤ ዒንጊፆ ፆኦሲም ዒንጌ።» 45ያዒ ማዔቶዋ ዓሢ ዒኢካፓ ኬስካዖ ዓሲም ቢያ ቤዞይዳ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። ዬያይዳፓ ዔቄያና ዬሱሴ ዎኖ ካታሞ ማዔቶዋ ፔጌና ጌላኒ ዳንዳዒባኣሴ። ጋዓንቴ ካታሞኮ ዙላ ዓሲባኣ ዔዌ ቤስካ ናንጋኔ፤ ዓሳ ቢያ ቤዛፓ ዒዛ ባንሢ ሙካኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\