ማርቆሴ 10

1ዬሱሴ ዬኖ ዓጮይዳፓ ዔቂ ዪሁዳ ዓጮና ጌዒ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱኮ ፒንቄኔ፤ ሚርጌ ዴሬ ዒዛ ባንሢ ሙኬሢሮ ዒዚ ሚናኣፓ ዔርዛሢጉዲ ሃሣ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 2ፔቴ ፔቴ ፔርሴ ዓሳ ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ ጌኤሲና ዒዛ ፒራኒ ኮዓሢሮ፦ «ዓሲ ፔ ማቾ ዓንጃንዳጉዲ ዎጋ ዓይሣ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 3ዬሱሴ፦ «ሙሴ ዒንሢ ዬያ ዛሎ ዎዚ ጌይ ዓይሣዖ?» ጌዒ ዖኦጪሢና ማሄኔ። 4ዔያታ፦ «ሙሴ ዎጋ ዓንጂንቶ ዔርዛያ ፃኣፖና ዋርቃታ ዒንጊጋፓ ዓንጃንዳጉዲ ጋዓኔ» ጌዔኔ። 5ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ሙሴ ያዒ ጌይ ዓይሤሢ ዒንሢኮ ዒና ዋይዞ ዒፂ ዶዳሢ ዛጊኬ። 6ጋዓንቴ ማዢንቶኮ ዓይፃፓ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓ ጎይፆ ‹ፆኦሲ ዓቲንቄና ላኣሊና ማሂ ማዤኔ፤› 7‹ዬያሮ ዓሲ ዓዶና ዒንዶና ሃሺ ማቾና ዎላ ፔቴ ማዓኔ፤ 8ላምዖንሢያ ፔቴ ዑሢ ማዓኔ› ዬካፓ ሴካ ላምዖ ማዒፃ ዓቴም ፔቴ ማዓኔ። 9ዬያሮ ፆኦሲ ዋኣፄሢ ዖኦኒያ ቡሎፓ።» 10ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ማኣሮ ባንሢ ማዔ ዎዶና ላሚ ዒዞ ዛላ ዬሱሴ ዖኦጬኔ። 11ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዖና ማዔቶዋ ፔ ማቾ ዓንጂ ሜሌ ላኣሊ ዔካሢ ዞኦስካ ኮኦማያ ማዓኔ። 12ዬያጉዲ ሃሣ ዖናታቴያ ፔ ዓኒፓ ዓንጂንቲ ሜሌም ሎዓ ላኣሌላ ዒኢታያ ማዓኔ ጌይሢኬ» ጌዔኔ። 13ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፔኤኮ ናኣቶኮ ዬሱሴ ኩጮና ዑፆ ካኣማንዳጉዲ ዔኪ ሙካዛ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬኖ ዓሶ ጎሬኔ። 14ዬሱሴ ዬያ ዛጋዖ ዻጋዺ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ፆኦሲ ካኣቱማ ሃንሢ ዔያቶ ጉዴዞንሢም ማዔሢሮ ናኣታ ታ ኮራ ሙኮንጎ፤ ሃሹዋቴ፥ ላኣጊፖቴ፤ 15ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ፆኦሲኮ ካኣቱሞ ናይ ማዒ ዔኩዋ ዓሲ ፔቴታዖ ዒኢካ ጌሊንዱዋሴ!» 16ዬሱሴ ዬካፓ ናኣቶ ኮንቂ፥ ኩጮ ዑፃ ጌሢ ዓንጄኔ። 17ዬካፓ ዬሱሴ ኬስኪ ጎይፆ ዓኣዻንቴ ፔቴ ዓሲስኬያ ጳሽኪ ሙኪ ቤርታ ጉምዓታዖ፦ «ኮዦ ዔርዛሢዮ! ናንጊና ናንጊ ዴንቃኒ ዓይጎ ማዻንዳያ ታና ኮይሳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 18ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዓይጎሮ ኮዣሢዮ ኔኤኒ ታና ጋዓይ? ፔቴ ፆኦሲዳፓ ዓቴም ሜሌ ኮሺ ዖኦኒያ ባኣሴ። 19ኔኤኒ ዓይሢፆንሢ ዔራኔ፤ ዬንሢያ፦ ‹ዓሲ ዎዺፖ፥ ላኣሊ ዒኢሲፖ፥ ዉኡቂፖ፥ ሉኡዙሞና ማርካቲፖ፥ ጌሺፖ፥ ዓዶና ዒንዶና ቦንቼ› ጋዓዞንሢኬ።» 20ዓሢያ፦ «ዔርዛሢዮ! ዬያ ዓይሢፆ ቢያ ናኣቶፓ ዓርቃዖ ታኣኒ ካፓኔ» ጌዔኔ። 21ዬሱሴ ናሹሞና ዒዛ ዛጋዖ፦ «ፔቴ ባኣዚ ሌሊ ዓቴኔ፤ ዴንዲ ኔኤኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ሻንቺ ማንቆ ዓሶም ጊሽኪ ዒንጌ፤ ዬካፓ ታ ጊንፆ ሙኪ ሃንቴ፤ ጫሪንጮ ማኣራ ቡኪንቴ ቆሎ ኔኤኮ ዓኣያ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 22ዓሢ ዬያ ዋይዛዖ ዓኣፖ ካሮ ቱኬኔ፤ ኮሺ ዒ ዖርጎቺታሢሮ ዖዪ ዖዪ ዴንዴኔ። 23ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ባንሢ ሺራዖ፦ «ዖርጎቺ ዓሲም ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌሊሢ ዎዚጉዲ ሜታንዳይ!» ጌዔኔ። 24ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬኖ ዬሱሴ ጌዔዞ ዋይዚ፦ «ሃያጉዴ ባኣዚ» ጌዒ ዲቃቴኔ፤ ጋዓንቴ ዬሱሴ ላሚ፦ «ናይዮቴ! ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌሊሢ ዎዚ ሜታንዳይ! 25ዖርጎቺ ዓሲ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌላንዳስካፓ ጋኣላ ናርፔ ፂኢናና ጌላኒ ሼሌዓንዳኔ» ጌዔኔ። 26ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬሱሴ ጌዔሢና ኮሺ ዲቃቲ ሄርሻዖ፦ «ያዒ ማዔቶ ማይ ዖኦኒ ዻቃኒ ዳንዳዓይ!» ዎሊ ኮራ ጌዔኔ። 27ዬሱሴ ዔያቶ ባንሢ ዛጋዖ፦ «ጎኔና ዬይ ዓሲም ዳንዳዒንቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲም ዳዳንዳዒንታያኬ፤ ቢያ ባኣዚ ፆኦሲም ዳንዳዒንታኔ» ጌዔኔ። 28ጴፂሮሴ ዒማና፦ «ሃይሾ ኑኡኒ ቢያ ባኣዚ ሃሺ ኔ ጊንፆ ሃንታንቴሞ» ጌዔኔ። 29ዬሱሴ ሂዚ ጌይ ማሄኔ፦ «ጎኔ ታኣኒ ጋዓኔ፤ ታናንታ ታኣኮ ኮዦ ሃይሶንታሮ ጌዒ ፔኤኮ ማኣሮ፥ ጌርሲንሢ፥ ጌሮንሢ፥ ዒንዳ፥ ዓዴ፥ ናኣቶንታ ጎዦንታ ሃሻሢ ባሼና ዴንቃንዳኔ። 30ሃያ ዎዶይዳታቴያ ዒፂንቲ ዳኪንቲፆ ዔካያታዖዋ ፔኤኮ ማኣሮ፥ ጌርሲንሢ፥ ጌሮንሢ፥ ዒንዶንሢ፥ ናኣቶንታ ጎዦንታ ሚርጌ ፄኤታ ጳንጬ ማሂ ዔካንዳኔ፤ ሙካ ዓጮይዳኣ ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳኔ። 31ጋዓንቴ ቤርቲ ማዔ ጎኦቦ ማላ ሜርጌ ዓሳ ጊንሢም፤ ጊንፃ ዓቴ፥ ላቤያ ማላ ሜርጌ ዓሳ ቤርቲም ማዓንዳኔ።» 32ዬሩሳላሜ ዴንዳ ጎይፆይዳ ዔያታ ዓኣንቴ ዬሱሴ ዔያቶኮ ቤርታ ቤርታ ዴንዳኔ፤ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ፦ «ሃያጉዴ ባኣዚ» ጌዒ ዬኖ ሃይሶ ዲቃቲ ሄርሼኔ፤ ሃንጎ ዒዛና ዓኣ ዓሳ ዒጊጬኔ። ዒዚ ጊንሣ ላሚ ዒዛ ሄላንዳ ባኮ ኬኤዛኒ ታጶ ላምዖንሢ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ ሂዚ ጌዒ ኬኤዜኔ፦ 33«ሃይሾ ኑኡኒ ዬሩሳላሜ ዴንዲፆይዳኬ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢናም ዓኣሢ ዒንጊንታንዳኔ፤ ዔያታኣ ዒዚ ሃይቃንዳጉዲ ጌዒ ጌስቲ ኩንሣንዳኔ፤ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዒዛ ዓኣሢ ዒንጎንዶኔ፤ 34ዓይሁዴ ማዒባኣ ዴራ ዒዛ ቦሃንዳኔ፥ ጩታንዳኔ፥ ዢራፓና ጳርቃንዳኔ፤ ሃሣ ዎዻንዳኔ። ጋዓንቴ ሃይሦ ዓቢኮ ጊንፃ ሃይባፓ ዔቃንዳኔ።» 35ዜብዲዮሴኮ ናኣታ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴና ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ «ኑና ዔርዛሢዮ! ኑኡኒ ዖኦጫ ባኮ ኔኤኒ ማዻንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 36ዬሱሴ፦ «ዓይጎ ታኣኒ ማዻንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 37ዔያታ ማሃዖ፦ «ኔኤኮ ቦንቺንቴ ካኣቱሞይዳ ዓኣ ቦንቾ ቤዛ ኑጊዳፓ ፔቴሢ ኔኤኮ ሚዛቃ፤ ፔቴሢ ሻውሎ ዛላ ኑና ማሂ ዴይሤ» ጌዔኔ። 38ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ዒንሢ ዖኦጮ ባኮ ዔሩዋሴ፤ ታኣኒ ዔካ ሜታሢ ዒንሢ ዔካኒ ዳንዳዓ? ታኣኒ ጌላንዳ ሜታስካ ዒንሢ ጌላኒ ዳንዳዓ?» ጌዒ ዔያቶ ዖኦጬኔ። 39ያይቆኦቤና ዮሃኒሴና ማሃዖ፦ «ሂዮ ኑኡኒ ዳንዳዓንዳኔ» ጌዔኔ። ዬሱሴያ፦ «ጎኔኬ፤ ዒንሢ ታኣኒ ዔካ ሜቶ ዔካኒ፥ ታኣኒ ጌላ ሜታስካኣ ጌላኒ ዳንዳዓኔ። 40ጋዓንቴ ታኣኮ ሚዛቆና ሻውሎናይዳ ዴዓንዳጉዲ ዓይሣሢ ታናቱዋሴ፤ ዬይ ቤዛ ዒንጊንታሢ ዒዞ ቤዞም ፆኦሲ ጊኢጊሼ ዓሶምኬ» ጌዔኔ። 41ዓቴ ታጶንሢ ዬያ ዋይዛዖ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴናይዳ ዻጋዼኔ። 42ዬሱሴ ቢያሢ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዓጮ ዴሮኮ ሱኡጋ ዴሮ ዎይሣዞንሢ ጌይንቲ ዔኤሊንታያ ማዔሢና ሃሣ ዔያቶኮ ቢቶ ማዔዞንሢኮ ዴሮ ዑፃ ቢታንቶ ዓኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ። 43ጋዓንቴ ዒንሢ ባኣካ ያዒ ማዓኒ ኮይሱዋሴ፤ ዒንሢፓ ፔቴ ዓሲ ፑኡፒ ማዓኒ ኮዔቶ ቢያሢም ማዻያ ማዖም፤ 44ዒንሢ ባኣካፓ ዼጌ ማዓኒ ኮዓሢ ቢያሢም ዓይሌ ማዖም፤ 45ዓሲኮ ናዓሢታዖ ቢያሢኮ ዴማ ማዒ ማዻኒና ፔኤኮ ሼምፓሢ ሚርጌዞንሢ ዛሎ ዒንጊ ዻቂሻኒ ሙካንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዒዛም ማዻንዳጉዲ ሙኪባኣሴ።» 46ዬካፓ ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶና ዎላ ዒያርኮ ጌይንታ ካታሞ ሙኬኔ፤ ዔያቶና ዎላ ሚርጌ ዴሬ ዒያርኮ ካታማፓ ኬስካንቴ ፔቴ ፂሞሴ ናይ፥ ዓኣፒ ባይቄያ ቤርፄሞሴ ጎዖስኬይ ጎይፆ ዓጫ ዴዒ ዔኤቢ ዒንጎም ሺኢቃኔ። 47ዒዛኮ ኮርሲና ዴንዳሢ ናዚሬቶ ዬሱሴ ማዔሢ ዒ ዋይዛዖ፦ «ዳውቴ ናዓሢዮ! ዬሱሴ ሃዳራ ታና ሚጪንቲ ማኣዴቴራ» ጌዒ ዒላቲሢ ዓርቄኔ። 48ሚርጌ ዓሳ፦ «ዚቲዮ ጌዔ!» ጌይ ጎሬኔ፤ ዒዚ ጋዓንቴ «ዳውቴ ናዓሢዮ ታና ማኣዴ!» ጌዒ ሃቺም ዒላቴኔ። 49ዬሱሴ ዔቃዖ፦ «ዒዛ ዔኤሉዋቴ» ጌዔኔ፤ ዔያታ ዓኣፓ ባይቄሢ ዔኤላዖ፦ «ዔኤዛይ ዒጊጪፖ፥ ዔቄ! ዬሱሴ ኔና ዔኤላኔ» ጌዔኔ። 50ዒዚ ፔኤኮ ቃሲ ዑፃ ማኣዔ ዓፒሎ ኬኤሪ፥ ጱሊ ዔቃዖ ዬሱሴ ባንሢ ዓኣዼኔ። 51ዬሱሴ፦ «ታኣኒ ዓይጎ ዎኦቶም ኔኤኒ ኮዓይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። ዒዚ፦ «ዔርዛሢዮ! ሃዳራ ታኣኒ ዛጋንዳጉዲ ዓኣፖ ታኣም ፖዒሴ» ጌዒ ማሄኔ። 52ዬሱሴ፦ «ሂዴቶ ዴንዴ፤ ኔ ጉሙርቂፃ ኔና ዓውሴኔ» ጌዔኔ። ዓሢያ ቤዞማና ዛጌኔ፤ ጎይፆናኣ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዼኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\