ማርቆሴ 11

1ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዬሩሳላሜ ሙኪ ዑካዖ ዛይቶ ሪሚቶ ዹኮ ኮይላ ዓኣ ቤቴፓጌና ቢታኒያ ጌይንታ ካታሞንሢ ሙኬኔ፤ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶይዳፓ ላምዖስኬንሢ ቤርታ ሂዚ ጌዒ ዳኬኔ፦ 2«ሃኖ ሴኮ ጉርዴሎ ዒንሢ ቤርታዺ ዓኣዹዋቴ፤ ዒኢካ ዒንሢ ሄሄላዖ ዖኦኒያ ቶጊባኣ ሃሬ ናይ ቱኡቲ ዓኣንቴ ዴንቃንዳኔ፤ ቡሊ ሃኒ ዔኪ ዬዑዋቴ፤ 3ዖኦኒያ ዒንሢ ዓይጎሮ ቡላይ ጌዒ ዖኦጬቶ ‹ጎዳም ኮይሳሢሮኬ፤ ዑኬና ዒዚ ማሂ ዳካንዳኔ› ጌዒ ኬኤዙዋቴ።» 4ዔያታኣ ዴንዳዖ ሃሮ ናዖማ ጎይፆ ዓጫ፥ ማኣሪ ካርካ ቱኡቲ ዓኣንቴ ዴንቂ ቡሌኔ፤ 5ዒማና ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሶፓ ፔቴ ፔቴ ዓሲ፦ «ሃሮ ናዖ ዎዳኒ ቡላይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 6ዔያታኣ ዬሱሴ ጌዔሢ ዖኦጫ ዓሶም ማሂ ኬኤዛዛ ዓሳ ዔያቶ ሃሼኔ። 7ላምዖ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶንሢ ሃሮ ናዖ ዔኪ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፥ ዔያታ ፔኤኮ ዓፒሎ ሃሮ ናዖ ዙላ ጌሣዛ ዬሱሴ ቶጌኔ። 8ሚርጌ ዓሳ ፔኤኮ ዓፒሎ ጎይፃ ሂኢሣዛ ዛሎ ዓሳ ካያፓ ዋላሺ ሜንሢ ሜንሢ ጎይፃ ሂኢሤኔ። 9ዬሱሴኮ ቤርቶና ጊንፆናይዳ ዓኣ ዴራ ቢያ፦ «ፆኦሲ ጋላቲንቶም! ጎዳ ሱንፆና ሙካሢ ፆኦሲ ዓንጆንጎ፤ 10ሃጊ ሙካ፥ ኑኡኮ ዓዳሢ፥ ዳውቴ ካኣቱማ ዓንጂንቴያኬ! ጋላታ ጫሪንጮይዳ ፆኦሲም ማዖንጎ!» ጌዒ ዒላቴኔ። 11ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ሄሊ ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣሪ ጌላዖ ዓጫ ዓኣ ባኮ ቢያ ዛጌኔ፤ ሳዓ ዓሜሢሮ ታጶ ላምዖንሢና ዎላ ዬሩሳላሜፓ ኬስኪ ቢታኒያ ጎዖ ቤዞ ዓኣዼኔ። 12ጉቴ ቢታኒያፓ ዔያታ ማዓኣና ዬሱሴ ናይዺንቴኔ። 13ፔቴ ዋርቂ ዓኣያ ቤሌሴ ጌይንታ ሚሢ ሃኬ ዴንቃዖ ጎዖንቴ ዒዞይዳ ዓኣፒ ናንጋንዳኔ ጌዒ ሚፄሎ ባንሢ ዓኣዼኔ። ጋዓንቴ ሚፄላ ዓኣፑዋ ዎዴ ማዔሢሮ ዒላሺፓ ዓታዛ ፔቴታዖ ዓኣፒ ዒዚ ዴንቂባኣሴ። 14ዬያሮ ዬሱሴ ሚፄሎ፦ «ሃይፓ ሴካ ዖኦኒያ ኔጊዳፓ ዓኣፒ ሙዖፓ» ጌዔኔ። ዬያ ዒዚ ጋዓኣና ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዋይዜኔ። 15ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ሙካዖ ጌኤዦ ማኣሮ ጌሊ ዒኢካ ሻንቻ ዓሶና ሻንቃ ዓሶና ዳውሲሢ ዓርቄኔ። ሚኢሾ ላኣማ ዓሶኮ ሚኢሾ ጌሦሢና ዶኦሎ ሻንቻ ዓሶኮ ዖይቶና ሂዒ ዶይሴኔ። 16ዖኦኒያ ዓይጎ ባኣዚ ኬዲ ጌኤዦ ማኣሮኮ ዲሮ ጋሮና ዓኣዻንዳጉዲ ዒ ኮዒባኣሴ። 17ዬሱሴ ዴሮ ሂዚ ጌዒ ዔርዜኔ፦ « ‹ታኣኮ ማኣራ ዓሲ ዜርሢ ቢያኮ ሺኢጲሢ ማኣሪኬ› ጌዒንቲ ፃኣፒንቲባኣዓዳ? ዒንሢ ጋዓንቴ ዉሲ ዓኣሺንታ ቤሲ ማሄኔ» ጌዔኔ። 18ቄኤሶኮ ሱኡጎንታ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢንታ ዬሱሴ ዬያ ኬኤዛኣና ዋይዜኔ፤ ዒዚ ኬኤዛሢ ዴራ ቢያ ዲቃቲ ሄርሻሢሮ ዔያታ ዒጊጫዖ ዎዲ ዓርቂ ዒዛ ባይዛንዳቴያ ካራ ኮዔኔ። 19ዬሱሴና ጊንፆ ሃንታ ናኣቶና ሳዓ ዓማዛ ካታማፓ ኬስኬኔ። 20ዚሮ ጉቴሎ ጉቴ ዓሚ ጎይፆና ዔያታ ዴንዳዖ ቤሌሶ ሚፄላ ፃጲና ሜሊ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ 21ጴፂሮሴ ዚጊኖ ዬሱሴ ጌዔሢ ጶቂሣዖ፦ «ዔርዛሢዮ! ኔኤኒ ጋዳንቄ ሚፄላ ሃይሾ ሜሌኔ» ጌዔኔ። 22ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ፆኦሲ ጉሙርቁዋቴ፤ 23ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዖኦኒያ ላምዖ ዒኔና ማይባኣዖ ‹ታኣኒ ኮዓ ባካ ማዓንዳኔ› ጌዒ ጉሙርቂሢና ሃያ ዹኮ ‹ሃይፓ ዔቂ ባዞይዳ ኬኤሪንቴ› ጌዔቶ ኬኤሪንታንዳኔ። 24ዬያሮ ሺኢጲሢና ዓይጎ ባኣዚታቶዋ ዒንሢ ሺኢቄቶ ዒንሢም ማዔያጉዲ ጉሙርቁዋቴ፤ ዒንሢ ሺኢቃ ባካ ቢያ ዒንሢም ዒንጊንታንዳኔ። 25ጫሪንጫ ዓኣ ዓዳሢ ዒንሢ ጎሞ ዓቶም ጋዓንዳጉዲ ዒንሢ ሺኢቃኒ ዔቃ ዎዶና ዓሲዳ ዒንሢ ዓርቄ ኮሜ ዓኣቶ ሃሹዋቴ። [ 26ዒንሢ ሜሌ ዓሶኮ ዻቢንቶ ዓቶም ጌዒባኣቶ ጫሪንጫ ዓኣ ዓዳሢ ዒንሢ ጎሞ ዓቶም ጌዒንዱዋሴ» ጌዔኔ።] 27ዔያታ ላሚ ዬሩሳላሜ ማዒ ሙኬኔ፤ ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣሮ ጌሊ ሃንታንቴ ቄኤሶኮ ሱኡጋ፥ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢንታ ጪማኣ ዒዛ ኮይላ ሙካዖ፦ 28«ሃያ ባኮ ቢያ ኔኤኒ ማዻሢ ዓይጎ ቢታንቶናዳይ? ሃሣ ሃያ ባኮ ማዻንዳጉዲ ቢታንቶ ኔኤም ዒንጌሢ ዖናዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 29ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታኣኒያ ዒንሢ ፔቴ ባኣዚ ዖኦጫንዳኔ፤ ዒንሢ ታኣም ማሄቶ ታኣኒ ዓይጎ ቢታንቶና ሃያ ባኮ ማዻቴያ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ፤ 30ዮሃኒሴኮ ማስኪፃ ፆኦሲፓሞ ዓሲፓዳይ? ሂንዳ ታኣም ኬኤዙዋቴ» ጌዔኔ። 31ዔያታ፦ « ‹ዓካሪ ኑ ዎዚ ጋዓንዳይ?› ጌዒ ዎላ ዞርታዖ፥ ‹ፆኦሲፓኬ› ጌዒ ኑኡኒ ማሄቶ ‹ሂዳዖ ዒንሢ ዓይጎሮ ዮሃኒሴ ኬኤዛሢ ጉሙርቂባኣይ?› ዒዚ ጋዓንዳኔ። 32‹ዓሲፓኬ› ኑኡኒ ጌዔቶሽ?» ዓሲፓኬ ዔያታ ጎዑዋጉዲ ዴራ ቢያ ማስካ ዮሃኒሴ «ጎኔና ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲኬ» ጋዓሢሮ ዒጊጬኔ። 33ዬያሮ፦ «ኑኡኒ ዔሩዋሴ» ጌዒ ማሄኔ። ዬሱሴያ፦ «ያዒታቶ ታኣኒያ ዓይጎ ቢታንቶና ሃያ ባኮ ማዻቶ ዒንሢም ኬኤዛዓ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\