ማርቆሴ 12

1ሄሊሳዖ ዬሱሴ ዬኖ ኮኦኪንሢና ሂዚ ጌዒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፦ «ፔቴ ዓሲ ዎይኔ ጌይንታ ሙዖ ዓኣፒ ዓኣፓ ሚሢዳ ባልጋ ባኣዚ ቱኬኔ፤ ዓጮዋ ኮሺ ዲርቂ ዬኖ ካፃዛ ሄርቂ ጩኡጲ ዑሺ ኮሾንዶ ዔቴያ ላሌ ሹቺዳ ቆኦቂ ቦኦኪ ጊኢጊሼኔ፤ ሃሣ ዎይኔሎ ካፓ ዓሶም ዼግ ጌዔ ሴኤላ ሴኤሊ፥ ዬካፓ ዬኖ ቤዞ ጎሽኪ ጎሽኪ ታኣም ካፑዋቴ ጌዒ ጎሽካ ዓሲም ዒንጊ ሃኬ ዓጪ ዴንዴኔ። 2ዎይኖ ማንፆ ዎዶና ዒዛ ሄላ ዛሎ ዔኪ ሙካንዳጉዲ ዒዛኮ ዓይሢንቲ ማዻ ዓሲ ጎሽካ ዓሶ ኮራ ዳኬኔ። 3ጎሽካ ዓሳ ዒዛ ዬያ ዓይሢንቲ ማዻሢ ዓርቂ ጳርቄስካፓ ኩቺ ጉሪ ማሂ ዳኬኔ። 4ጊንሣ ሃሣ ጎዦ ዓዴ ሜሌ ዓይሢንቲ ማዻያ ዳካዛ ጎሽካዞንሢ ዬያኮዋ ቶኦኮ ዹይ ዑሪ፥ ቦርሲሲ ዳኬኔ፤ 5ሄሊሲ ሃሣ ሜሌ ዳካዛ ዬያኣ ዎዼኔ፤ ዬያጉዴያ ሚርጌ ዓሲ ዳካዛ ዛሎ ጳርቂ ዛሎ ዎዼኔ። 6ዓካሪ ጎዦ ዓዴ ማዻኒ ዓቴ ባኣዚ ፔኤኮ ናሽካ ናዓሢ ዳኪሢ ሌሊኬ፤ ዬያሮ ‹ጎዖንቴ ታኣኮ ናዓሢ ዔያታ ቦንቻንዳኣናንዳኔ› ሂዚ ጌዒ ማላዖ ቢያሢኮ ጋፒንፆይዳ ፔቴ ናዓሢ ዳኬኔ። 7ጋዓንቴ ጎሽካዞንሢ ዎሊ ኮራ ‹ሃይ ዒዛ ዻካላንዳሢታሢሮ ሃኒ ዬዑዋቴ፤ ኑ ዒዛ ዎዼቶ ዒዛኮ ዓዶኮ ዓኣ ባካ ቢያ ኑም ማዓንዳኔ› ጌዔኔ። 8ዬያሮ ናዓሢ ዔያታ ዓርቂ ዎዺ ዬኖ ጎሽኮ ቤዜሎኮ ቲኢፆ ዙላ ዔኪ ዓኣዺ ኬኤሬኔ። 9ዓካሪ ዬኖ ጎዤሎኮ ዓዳሢ ዓይጎ ዎኦታንዳይ? ጌዔቶ ዒዚ ፔኤሮ ሙኪጋፓ ጎሽካ ዓሶ ዎዻንዳኔ፤ ዬኖ ጎዦ ቤዜሎ ሜሌ ጎሽካ ዓሲም ዒንጋንዳኔ። 10ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ ‹ማኣሮ ማዣ ዓሳ ቦሂ ሃሼ ሹጫሢ ማኣሮኮ ሄሎ ማዔኔ፤ 11ዬይ ሃሣ ፆኦሲ ማዾኬ፤ ኑኡኒ ዛጋዛ ዲቃሢ ሄርሺሳያኬ።› » ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? 12ዓይሁዶኮ ሱኡጎ ማዔ ዓሳ ዬሱሴ ዬያ ኮኦኪንሦና ዔያቶ ዛላ ኬኤዜያ ማዔሢ ዔራዖ ዒዛ ዓርቃኒ ኮዔኔ፤ ጋዓንቴ ሚርጌ ዴሬ ዓኣያታሢሮ ዒጊጪ ዔያታ ዒዛ ሃሺ ዴንዴኔ። 13ፔርሴ ዓሶና ሄሮዲሴ ዓሶና ዛላፓ ማዔ ፔቴ ፔቴ ዓሲ ዬሱሴ ጌስታ ጌኤዞና ዻቢንታቶ ቡኡዲ ዓርቃንዳጉዲ ዒዛ ኮራ ዳኪንቴኔ። 14ዬንሢያ ዒዛ ኮራ ሙካዖ፦ «ዔርዛሢዮ! ኔኤኒ ጎኔ ኬኤዛያ ማዔሢ ኑኡኒ ዔራኔ፤ ዓሲ ዒጊጪሢና ዓሲ ታና ዎዚ ጋዓንዳይ? ጌዒ ኔ ማዻ ባኣዚ ባኣሢሮ ፆኦሲኮ ጎይፆ ጎኑሞና ኔኤኒ ዔርዛኔ፤ ያዒ ማዓዛ ሮሜ ዓጮ ካኣቲም ጊኢራ ጪጊሢ ዎጋ ዓይሣሞ? ዓይሡዋይ? ኑኡኒ ጊኢሮንዶሞ? ሃሾንዶይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 15ዬሱሴ ዔያቶኮ ጌኖ ማሊፆ ዔራዖ፦ «ዒንሢ ታና ዓይጎሮ ጌኤሲና ቡኡዳኒ ኮዓይ? ሂንዳ ሮሜ ዓጮ ሚኢሾ ታና ዻውዋቴ» ጌዔኔ። 16ዔያታ ሚኢሾ ዔኪ ሙካዛ ዒዚ፦ «ሃኖ ሮሜ ዓጮ ሚኢሼሎይዳ ዓኣሢኮ ዓውካሮና ፃኣፒንቴ ሱንፆና ዖኦሮዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። ዔያታ ማሃዖ፦ «ሮሜ ዓጮ ካኣቲሲኬ» ጌዔኔ። 17ዬሱሴ፦ «ያዒ ማዔቶ ካኣቲሲ ካኣቲም፥ ፆኦሲሲ ፆኦሲም ዒንጉዋቴ» ጌዔኔ። ዔያታ ዒዛኮ ማሂፆና ኮሺ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 18«ሃይቄ ዓሲ ሃይባፓ ዔቂንዱዋሴ» ጋዓ ሶዶቄ ዓሳ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ ሂዚ ጌዒ ዒዛ ዖኦጬኔ፦ 19«ዔርዛሢዮ! ሙሴ ዔርዜ ዎጎይዳ ኑም ፔቴ ዎጌ ፃኣፒ ዒንጌኔ፤ ዬና ‹ፔቴ ዓሲ ላኣሊ ዔካዖ ሾውዋዖ ሃይቄቶ ዒዛኮ ጌርሲ ላኣሌሎ ዔኪ ሃይቄሢም ፃጲ ጌሣኒ ናይ ሾዖንጎ› ጋዓያኬ። 20ዓካሪ ሂንዳ ፔቴ ዓሲኮ ላንካይ ዓቲንቄ ናይ ዓኣኔ ኑ ጎዖም፤ ዔያቶኮ ቶይዳሢ ላኣሊ ዔካዖ ሾውዋ ሃይቄኔ፤ 21ሄሊሴ ጌኤዚ ሃይቄሢኮ ዬኖ ላኣሌሎ ዔካዖ ሃሣ ሾውዋ ሃይቄኔ፤ ሃይሣሳሢያ ሃሣ ዬያጉዲ ማዔኔ፤ 22ዬያይዴ ጎይሣ ላንኮ ጌርሲንሢ ቢያ ላኣሌሎ ዔካዖ ዻካላንዳ ናይ ሾውዋ ሃይቃዛ ቢያሢኮ ጋፒንፃ ላኣሌላ ሃይቄኔ፤ 23ላንኮ ጌርሲንሢ ቢያ ዒዞ ዔኬያታሢሮ ጋፒንፃ ሃይቄ ዓሳ ዔቃ ዎዶና ዬና ላኣሌላ ዎያኮ ማቾ ማዓንዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 24ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዒንሢ ሃኣዒዲ ዻቢንታሢ ፃኣፒንቴሢና ፆኦሲኮ ዎልቆና ዔሩዋኣሢሮቱዋይ? 25ሃይቄ ዓሳ ዔቃዖ ጫሪንጫ ዓኣ ፆኦሲኮ ኪኢታንቾጉዲ ማዓንዳፓ ዓቴም ዔኩዋሴ፤ ሎዑዋሴ። 26ሃይቄ ዓሶ ዔቂፆ ዛሎ ማዔቶ ጋዓንቴ ፆኦሲ ሙሴም ካዮ ባኣካ ታሞና ጴዺ ኬኤዜ ዎዶና ዓይጎ ኬኤዜቶዋ ሙሴ ማፃኣፖይዳ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? ዬና ዓይጎዳይ ጌዔቶ፦ ‹ፆኦሲ፤ ታኣኒ ዓብራሃሜ ፆኦሲ፥ ዪሳኣቄ ፆኦሲ፥ ያይቆኦቤ ፆኦሲኬ› ጌዔሢኬ። 27ፆኦሲ ሼምፖና ናንጋ ዓሶ ፆኦሲ፥ ሃይቄቶዋ ናንጊና ናንጋ ዓሶ ፆኦሲኬ። ዒንሢ ጋዓንቴ ኮሺ ዻቢንታኔ» ጌዔኔ። 28ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶይዳፓ ፔቴስኬያ ማርማሢ ዔያቶኮ ዋይዜኔ፤ ዬሱሴ ፔ ኮራ ዖኦጫ ዓሶም ቃራ ማሂሢ ማሄሢ ዋይዚ ዒና ዔኬኔ፤ ዬይ ዓሢ ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ፦ «ፆኦሲ ዓይሤ ዓይሢፆይዳፓ ቢያ ባሼ ማዔ ዓይሢፃ ዎኖዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 29ዬሱሴ ዒዛም ማሃዖ፦ «ቢያፓ ባሼ ማዔ ዓይሢፃ ‹ዒስራዔኤሌ ዋይዜ! ፆኦሲ ኑኡኮ ፔቴ ፆኦሲ ሌሊኬ፤ 30ኔኤኒያ ኔኤኮ ፆኦሲ ጉቤ ዒናፓ፥ ጉቤ ሼምፓፓ፥ ጉቤ ማሊፃፓ፥ ጉቤ ዎልቃፓ ናሽኬ› ጋዓያኬ ጌዔኔ። 31ሃሣ ዬያ ማላያ ላምዓሳ ዓይሢፃ ‹ሜሌ ዓሲ ኔናጉዲ ማሂ ናሽኬ› ጋዓያኬ። ዬንሢ ላምዖ ዓይሢፆንሢዳፓ ሜሌ ባሻያ ባኣሴ።» 32ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛሢ ዬሱሴ ኮራ፦ «ሂዮ ፔኤሮ ኮሺኬ ዔርዛሢዮ! ‹ፆኦሲ ፔቴኬ፤ ዒዛይዳፓ ዓቴም ሜሌ ፆኦሲ ባኣሴ› ኔኤኒ ጌዔሢ ጎኔኬ፤ 33ዬያሮ ዓሲ ጉቤ ዒናፓ፥ ጉቤ ሼምፓፓ፥ ጉቤ ማሊፃፓ፥ ጉቤ ዎልቃፓ ፆኦሲ ናሽካኒ ኮይሳኔ፤ ሃሣ ሜሌ ዓሲያ ፔና ማሂ ናሽካኒ ኮይሳኔ፤ ታሚና ሚቺ ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጊፆና ዬያ ጉዴያ ሜሌ ዒንጎ ካኣዦይዳፓ ዬንሢ ላምዖ ዓይሢፆንሢ ካፒፃ ባሻያኬ» ጌዔኔ። 34ዬይ ዎጎ ዔርዛሢ ዔራቶና ጶቂሢ ማሄሢ ዬሱሴ ዛጋዖ፦ «ኔኤኒ ፆኦሲኮ ካኣቱማፓ ሃኬያቱዋሴ» ጌዔኔ። ዬካፓ ዬሱሴ ኮራ ጫርቂ ዖኦጬ ዓሲ ባኣሴ። 35ዬሱሴ ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዔርዚቤቃ ሂዚ ጌዒ ዖኦጬኔ፦ «ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ‹ኪሪስቶሴ ዳውቴ ናይኬ› ዓይጎሮ ጋዓይ? 36ዳውቴ ፔ ቶኦኪና ዓያና ጌኤሺ ዒዛ ዒና ማሊሢ ጌሣዛ፦ ‹ፆኦሲ፥ ታ ጎዳሢም (ሜሲሄም) ኔኤኮ ሞርኮ ኔ ቢታንቶ ዴማ ታኣኒ ማሃንዳያ ሄላንዳኣና ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔ› ጌዔኔ፤ ጌኤኔ። 37ዓካሪ ዳውቴ ፔ ቶኦኪና ‹ጎዳ› ጌዒ ዔኤሌቶ ሜሲሄ ዳውቴኮ ዎይቲ ናይ ማዓይ?» ዬያ ዒዚ ጋዓኣና ሚርጌ ዓሲ ዒዛሲ ዎዛና ዋይዛኔ። 38ዬሱሴ ዔርዚቤቃ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዖዶሲ ዓፒላ ማኣዒ ሴካ ሃንጋ ሃንቲሢና ሃሣ ቦኦኮይዳ ኮሺ ዔኤሊሢ ዔካኒ ናሽካ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶይዳፓ ካፒንቱዋቴ፤ 39ዔያታ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ቦንቾ ዖይታ፥ ሙኡዚም ዔኤሎ ቤስካ ቦንቾ ቤሲ ዴንቂ ዴዓኒ ሩኡራኔ። 40ዓሲ ዛጎም ጌዒ ዖዶሲ ሺኢቆ ሺኢጲሢና ዓኒንሢባኣ ላኣሎኮ ማኣሮ ጌሺ ጌሺ ማንቂሳኔ፤ ዬያሮ ዔያቶይዳ ዴኤሢ ዎጌ ዎጊንታንዳኔ።» 41ፆኦሲም ጌዒ ዓሳ ሚኢሾ ዒንጋ ሳኣፂኖኮ ዬሱሴ ቤርቶ ዛላ ዴዒ ዓኣዖ ዴራ ሳኣፂኖ ጋራ ሚኢሾ ዓጋንቴ ዛጌኔ፤ ዒማና ዖርጎጮ ዓሳ ሚርጌ ሚኢሼ ዓጋዛ፥ 42ፔቴ ማንቆ ዜኤሪንዶስኬና ሙካዖ ዬኖ ዎዶ ሚኢሾና ላምዖ ሲኪና ማዓ ኮሺ ዻካ ሚኢሼ ዓጌኔ። 43ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ዔኤላዖ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሳኣፂኖይዳ ሚኢሾ ዓጌ ዓሶይዳፓ ባሼ ዓጌዛ ሃኖ ዓኒ ሃይቄ፥ ማንቆ ላኣሌሎኬ ጌዔኔ፤ 44ዓይጎሮ ጌዔቶ ሜሌ ዓሳ ቢያ ዒንጌሢ ዓኣ ቆሎይዳፓ ዺቢ ዑሣ ዓኣዼሢኬ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ማንቆታዖ ፔኤኮ ዓኣማ ዓይሱዋዖ ዓጌኔ፤ ፔና ዎይሣንዳ ባኮንሢ ቢያ ዒንጌኔ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\