ማርቆሴ 13

1ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬስካንቴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴስኬይ፦ «ዔርዛሢዮ! ሃያ ማኣሮ ማዦሮ ጊኢጊሾና ሹጮና ማዢንቴ ማኣራ ዎዚጉዲ ኮሽካቴያ ሂንዳ ዛጌ!» ጌዔኔ። 2ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ሃያ ዼኤፖ ማኣሮ፥ ሹጮና ማዦናሢ ኔኤኒ ዛጋ? ሃይ ማኣራ ዶዓንዳኔ፤ ሹቺ ሹቺዳ ሃኣዒዲ ኬልቂንቲ ፔቴታዖ ዓታዓኬ» ጌዔኔ። 3ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣሮኮ ቤርቶ ዛሎና ዛይቴ ሪሚቲ ዹካ ጎዖ ዹኮይዳ ኬስኪ ዴዒ ዓኣንቴ ጴፂሮሴ፥ ያይቆኦቤ፥ ዮሃኒሴንታ ዒንዲራሴንታ ሌሊ ዒዛ ኮራ ሙካዖ፦ 4«ዬይ ኔኤኒ ጌዔ ባካ ማዓንዳሢ ዓይዲዳይ? ዬይ ቢያ ማዓኒ ዑካኣና ዔርታሢ ዓይጎናዳይ? ሂንዳ ኑም ኬኤዜ» ጌዒ ዖኦጬኔ። 5ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዖኦኒያ ዒንሢ ዻቢሱዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ 6ሚርጌሢ፦ ‹ታኣኒ ሜሲሄኬ› ጌዒ ጌዒ ታ ሱንፆና ሙኪ ሚርጌ ዓሲ ዻቢሳንዳኔ፤ 7ዒንሢኮ ዑኬ ዖልዚ ዔቄቶዋ ሃሣ ሃኬ ቤስካ ዓኣ ዖልዚ ሃይሴ ዋይዛዖ ዲቃቲፖቴ፤ ዬይ ማዑዋዖ ዓታዓኬ፤ ጋዓንቴ ጋፒንፃ ሃጊኬ። 8ፔቴ ዜርፃ ሜሌ ዜርፆይዳ፥ ካኣታ ካኣቶይዳ ዖልዚ ዔቂሳንዳኔ፤ ዱማ ዱማ ቤስካ ሳዓ ዓጊፂሢና ናይዚና ማዓንዳኔ፤ ዬይ ቢያ ሾይቺ ዓርቂሢ ቆፂ ሜታሳሢጉዲ ሜቶኮ ቢያ ቤርቶኬ። 9«ዒንሢያ ዒንሢ ዛሎ ኮሺ ዔሩዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሳ ዒንሢ ዎጌም ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ዓይሁዴ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ጳርቂንቲ ታኣኮ ዒንሢ ማርካ ማዓንዳጉዲ ታ ዛሎና ዎይሣ ዓሶና ካኣቶና ቤርታ ዒንሢ ዎጌም ሺኢካንዳኔ። 10ጋፒንፃ ሙካንዳሢኮ ቤርታ ጋዓንቴ ኮዦ ሃይሳ ዱማ ዱማ ዜርፆም ቢያ ሄላኒ ኮይሳኔ። 11ዓሳ ዒንሢ ዓርቂ ዎጌም ሺኢሻኣና ‹ኑኡኒ ዓይጎ ኬኤዛንዳ ናንዳይ?› ጌዒ ቤርታዺ ሜታዺፖቴ፤ ዒንሢ ሺኢኬ ዎዶና ዒንሢኮ ዒና ሙኬሢ ኬኤዙዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒማና ኬኤዛሢ ዓያና ጌኤሺ ማዓንዳፓ ዓቴም ዒንሢቱዋሴ። 12ጌርሲ ፔኤኮ ጌርሲ፥ ዓዴ ፔኤኮ ናዖ ሃይቢም ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ናኣታ ሾዔ ዓሶ ዒፂ ዓኣሢ ዒንጊሢና ዎዺሳንዳኔ። 13ታ ዛሎሮ ዒንሢ ዓሲና ቢያ ዒፂንቴያ ማዓንዳኔ፤ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ጊቢ ዶዳሢ ጋዓንቴ ዻቃንዳኔ።» 14«ሃሣ ዓሲ ዒኢሳ ፑርታ ባኣዚና ሻኣካ ባኣዚ ጴዻኒ ኮይሱዋ ቤስካ ማዺንታንቴ ዒንሢ ዛጋንዳኔ፤ ዬያ ናባባሢ ዒና ዔኮንጎ፤ ዬኖ ዎዶና ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ዹኮ ባንሢ ቤቶንጎ። 15ሹጮና ማዦና ማኣሮኮ ዑፆይዳ ዓኣ ዓሲ ኬኤፃፓ ኬዲ ፔቴ ባኣዚ ዔካንዳኔ ጌዒ ኔጎፓ፤ 16ጎሺዳ ዓኣዺ ዓኣ ዓሲ ዓፒሎ ፔኤኮ ዔካኒ ጊንሣ ማዖፓ፤ 17ዬኖ ዎዶና ጎጶይንዳሢና ናኣቶ ዓኣሎ ዒንዶንሢናም ባዴዔ፤ 18ዬይ ቢያ ባርጊ ዎዴና ማዑዋጉዲ ሺኢቁዋቴ። 19ዬኖ ዎዶና ፆኦሲ ሳዖ ማዤማፓ ዓርቃዖ ሙኪ ዬኖ ኬሎ ሄላንዳኣና ዛጊቤቂቦ ሜቶና ዋኣዮና ማዓንዳኔ፤ ሴካ ቤርቲም ማዔቶዋ ዬያጉዴ ሜቶና ዋኣዮና ማሊ ሄላዓኬ። 20ፆኦሲ ዬያ ኬሎኮ ፓይዶ ዻኪሲባኣያታቴ ዻቃኒ ዖኦኒያ ዳንዳዒንዱዋንቴኬ፤ ጋዓንቴ ዶኦሪንቴዞንሢሮ ጌዒ ዬይ ኬላ ቢያ ቃሚቃንዳኔ። 21«ዬያሮ ዖና ማዔቶዋ ‹ሜሲሄ ሃይሾ ሃካኬ›፤ ‹ዬይሾ ያሶኬ› ጌዔቶ ጉሙርቂፖቴ። 22ዎይቴይ ጌዔቶ ሉኡዚ ሜሲሄንሢና ሉኡዚ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማላ ዓሲ ሙካንዳኔ፤ ዔያቶም ዳንዳዒንቴቶ ፆኦሲኮ ዔርቲ ጉሙርቂንታ ዓሶታዖ ዻቢሳኒ ዓኪ ዲቃሣ ባኣዚና ማላታና ዔያታ ማዻንዳኔ። 23ዒንሢና ኮሺ ዔሩዋቴ! ሃያ ባኮ ቢያ ዬይ ዎዳ ሄላንዳሢኮ ቤርታሲ ታ ዒንሢም ኬኤዛኔ። 24«ዬኖ ዎዶና ዬያ ሜቶኮ ቢያ ጊንፃ ዓባ ዹማንዳኔ፥ ዓጊናኣ ፖዒንዱዋሴ፤ 25ዦኦጋሢያ ጫሪንጫፓ ኬዳዛ ጫሪንጮይዳ ዎልቄና ዓኣ ባካ ቢያ ዓጊፃንዳኔ። 26ዬካፓ ዓሲኮ ናዓሢ ዼኤፒ ዎልቄና ቦንቺንቲ ሻኣሬና ሙኪ ጴዻንዳኔ፤ 27ፔኤኮ ኪኢታንቾ ዒዚ ዳካዛ ዔያታ ዖይዶ ዛሎ ቢያ ዴንዲ ዓጮኮ ጋፓፓ ጫሪንጮ ጋፖ ሄላንዳኣና ዓኣ ዒዛኮ ዶኦሪንቴዞንሢ ቡኩሳንዳኔ።» 28ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ «ቤሌሶ ሚፄሎኮ ኮኦኪንሣ ዒንሢም ዔርዛያ ማዓንዳጉዲ፤ ዒዞኮ ካኣፓ ፂሊ፥ ዒላሺ ኬሳ ዎዶና ዖጎሢ ዑኬሢ ዒንሢ ዔራኔ። 29ዬያጉዲ ዒንሢያ ዬይ ባካ ቢያ ማዓዛ ዛጋዖ ዓሲኮ ናዓሢ ሙካ ዎዳ ዑኬሢና ሙኪ ካራ ዓኣሢ ዔሩዋቴ፤ 30ጎኔ ታኣኒ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃይ ሾይንታ ዓኣዻንዳሢኮ ቤርታ ዬይ ቢያ ማዓንዳኔ። 31ጫሪንጮና ሳዖና ዓኣዻንዳኔ፤ ታኣኮ ቃኣላ ጋዓንቴ ናንጊና ዶዲ ናንጋንዳኔ» ጌዔኔ። 32ዬሱሴ ሃሣ፦ «ጋዓንቴ ዬኖ ኬሌሎና ዎዴሎና ዛላ ዓዳሢፓ ዓቴም ዖኦኒያ ዔራያ ባኣሴ፤ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ኪኢታንቾታቶዋ ሃሣ ናዓሢያ ዔሩዋሴ። 33ዬና ዎዳ ዓይዲ ሙካንዳቴያ ዒንሢ ዔሩዋኣሢሮ ኮሺ ዶዱዋቴ። 34ዬና ዎዳ ማኣሮ ፔኤኮ ሃሺ ሃኬ ዓጪ ዓኣዼ ዓሲስኬያ ማላኔ፤ ዒዚ ፔቴ ፔቴ ዒዛም ማዻ ዓሶም ዱማ ዱማ ማዾ ዒንጋዖ ካፓ ዓሢም ኮሺ ዶዲ ካፓንዳጉዲ ዓይሤኔ። 35ዬያሮ ማኣሮኮ ዓዳሢ ሙካንዳ ዎዶ ዒንሢ ዔሩዋያታሢሮ ዒንሢና ኮሺ ዔሩዋቴ፤ ጎዖንቴ ዒዚ ሴካ ዖኦሻ ዎዴ፥ ዓቴቶ ሳዖኮ ጊዲሚሺ፥ ማዒባኣቶ ኮይዳ ቂኢቃኣና፥ ዔይዔ ጌዔቶ ጉቴ ዹቡርታ ሙካንዳኣናንዳኔ፤ 36ዔሩዋዖ ዒንሢ ጊንዒ ዓኣንቴ ዒዚ ሙኪ ዒንሢ ዴንቁዋጉዲ ዶዱዋቴ፤ 37«ዒንሢም ታኣኒ ኬኤዛሢጉዲ ሃንጎ ዓሶማኣ ዶዱዋቴ ታ ጋዓኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\