ማርቆሴ 14

1ዓይሁዴ ዓሳ ዑሣ ዓኣዺፆንታ ላኣዳ ሙዒ ቦንቾ ኬሎንታ ማሊ ቦንቻኒ ላምዖ ዓቢ ዓታዛ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዎጎ ኮሺ ዔራ ዓሳ ጌኔ ማሊሢና ዬሱሴ ዓርቂ ዎዾንዶ ጎይሢ ኮዔኔ። 2ጋዓንቴ ዴራ ዑራ ዔቂሳንዳኔ ጌዒ፦ «ኑኡኒ ቦንቾ ኬሎና ዬያ ማዻዓ» ዔያታ ጌዔኔ። 3ዬሱሴ ቢታኒያ ጎዖ ጉርዶይዳ ዑፃ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢና ዓርቂንቴዖ ፖዔ፥ ሲሞኦኔ ጎዖሢ ማኣራ ዓኣዖ ካሣ ሙዓኒ ጊኢጊ ዴዒ ዓኣንቴ ፔቴ ላኣሊስኬና ዓልባስፂርሴ ጌይንታ ሹቺፓ ኮሺንቴ ቢልቃፄይዳ ናርዶሴ ጎዖ ቦንቺንቴያ ሃሣ ሻንቾዛ ሚርጌ ሚኢሼ ዔካ፥ ሳውቃያ ዋኣሢ ማዔ ቲሺ ኩንሢ ዔኪ ሙካዖ ዬኖ ቢልቃፄሎ ዎዺ ሳውቃ ቲዤሎ ዬሱሴኮ ቶኦካ ዋሄኔ። 4ዬያ ዒዛ ማዻኣና ዒኢካ ዓኣ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዻጋዻዖ፦ «ሃይ ሳውቃ ቲዣ ጉሪ ዓታሢ ዓይጎሮዳይ? 5ሃያ ሳውቃ ቲዦ ፔቴ ዓሲ ፔቴ ሌዔ ማዾ ማዼም ዒንጎንዶ ሚኢሼይዳፓ ዑሣ ሻንቺ ዔኤቢ ባኣ፥ ዓሶ ማንቆም ዒንጎናቴ ዓይጌ ዓኣይ?» ጌዒ ላኣሌሎዋ ዔያታ ፓሴኔ። 6ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ሃሹዋቴ፤ ዒዞ ዒንሢ ዓይጎሮ ሜታሳይ? ዒዛ ታኣም ኮሺ ባኣዚ ማዼኔ፤ 7ማንቆ ዓሳ ቢያ ኬሊ ዒንሢና ዎላ ዓኣሢሮ ኮዔ ዎዴና ዔያቶ ዒንሢ ማኣዳኒ ዳዳንዳዓኔ፤ ጋዓንቴ ታኣኒ ቢያ ኬሊ ዒንሢና ዎላ ሃይካቱዋሴ፤ 8ሃና ላኣሌላ ፔኤም ዳንዳዒንቴሢ ጉዴያ ማዼኔ፤ ዓሽካ ታኣኮ ዱኡኪንቱዋንቴ ቤርታሲ ሳውቃ ቲሺና ዒዛ ታኣኮ ዑፆ ቲሽኪ ዱኡፖም ጊኢጊሼኔ። 9ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓጮ ቢያይዳ ሃይ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንታ ዎዶና ዓንካ ማዔቶዋ ሃይ ዒዛ ማዼ ባካ ዒዞ ጶቂሥሢ ማዒ ኬኤዚንታንዳኔ» ጌዔኔ። 10ታጶ ላምዓሢዳፓ ፔቴ ዓስቆሮንቶ ዪሁዳ ጎዖሢ ዬሱሴ ጌሺሢና ዓኣሢ ዒንጋኒ ቄኤሶኮ ሱኡጎ ኮራ ዓኣዼኔ። 11ዔያታ ዒዛኮ ጎዳ ሻንቾሮ ሙኪፆ ዔራዖ ኮሺ ዎዛዺ ሚኢሼ ዒዛም ዒንጋኒ ዎላ ጌስቲ ጊኢጌኔ። ዬካፓ ዒዚ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጋኒ ዒዛም ጊኢጋንዳ ጎይሢ ኮዔኔ። 12ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዓይሁዴ ዓሳ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ማራናይ ሹኪ ላኣዶዋ ሙዒ ቦንቻ ኬሎኮ ዓይፆይዳ ዒዛ ኮራ ሙካዖ፦ «ዑሣ ዓኣዺፆ ኬሎ ማሊ ሙዎ ካዋሢ ሙዓኒ ዎካ ዓኣዺ ጊኢጊሻንዳጉዲ ኔኤኒ ኮዓይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 13ዒዚያ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ላምዖንሢም ሂዚ ጌዒ ዳኬኔ፦ «ሴኬ ካታሞ ዴንዱዋቴ፤ ዒኢካ ዒንሢ ዋኣሢ ጉሲ ኬዴ ዓሲ ዴንቃንዳኔ፤ ዬያ ዓሢኮ ጊንፆ ዓኣዹዋቴ፤ 14ዒዚ ዴንዲ ጌላ ኬኤፆማ ጌሊጋፓ ማኣሮኮ ዓዳሢ ኮራ ‹ዔርዛሢ ታኣኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ታኣኒ ዑሣ ዓኣዺፆ ኬሎ ሙዖ ሙዓንዳ ኬኤፃ ዎካዳይ?› ጋዓኔ፥ ጎዑዋቴ። 15ዒዚያ ኩቦ ጋራ ዓኣ ሂኢሢ ጊኢጊንቴ ዳልጎ ቤዞ ዒንሢም ዻውዋንዳኔ፤ ዒኢካ ኑም ጊኢጊሹዋቴ።» 16ላምዖ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኬስኪ ካታሞ ዴንዲ ዬሱሴ ጌዔማጉዲ ቤዞዋ ዴንቂ ዑሣ ዓኣዺፆ ኬሎ ካዋሢ ሙዓኒ ዒኢካ ጊኢጊሼኔ። 17ሳዓ ዓማዛ ዬሱሴ ታጶ ላምዖንሢና ዎላ ሙኬኔ፤ 18ካሦ ሺኢሺ ዔያታ ሙዓኣና ዬሱሴ፦ «ጎኔ ታኣኒ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃሢ ታኣና ዎላ ካሦ ሙዓያ ዒንሢዳፓ ፔቴይ፥ ታና ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ» ጌዔኔ። 19ዔያታ ዬኖ ጌኤዞና ዖያዖ፦ «ጎኔ ታናቱዋሴ፤ ኔ ታናኬ ጋዓ?» ጌዒ ጌዒ ፔቴ ፔቴሢ ዒዛ ዖኦጬኔ። 20ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዬይ ዓሢ ሃሢ ታኣና ዎላ ሃኖ ጎንጋ ኩጮ ዳካያ፥ ዒንሢ ታጶ ላምዓሢዳፓ ፔቴሢኬ፤ 21ዓሲኮ ናዓሢ ቤርታዺ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴ ጎይፆና ሃይቂሢ ዓታዓኬ፤ ጋዓንቴ ዓሲኮ ናዓሢ ጌሺሢና ዓኣሢ ዒንጋ ዬያ ዓሢም ባዴዔ፤ ዬይ ዓሢ ቤርታዺ ሾይንቲባኣቴ ቃራታዖኬ» ጌዔኔ። 22ዔያታ ሙዖይዳ ዓኣንቴ ዬሱሴ ካሣ ዔካዖ ጋላቲ ቡንፂጋፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም፦ «ሃኣዛጉዋቴ፥ ሃይ ታናኬ» ጌዒ ዒንጌኔ። 23ሃሣ ዑሽኮ ባኮዋ ዔካዖ ጋላቲ ዔያቶም ዒንጌኔ፤ ቢያሢ ዑሽኮ ባኮይዳፓ ዑሽኬኔ። 24ዒማና ዒዚ ዔያቶም፦ «ሃይ ታኣኮ ሚርጌ ዓሶም ላኣሊንታንዳ ጫኣቁሞ ሱጉፆኬ፤ 25ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ዓኮ ታኣኒ ዑሽካንዳያ ሄላንዳኣና ሃኖ ዎይኖ ዑዦ ላሚ ታኣኒ ዑሽካዓኬ» ጌዔኔ። 26ዬካፓ ዔያታ ፆኦሲ ቦንቾም ማዓ ዓይኑሞ ዓይናዻዖ ዛይቴ ሪሚቲ ዹካ ዓኣዻኒ ኬስኬኔ። 27ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም፦ « ‹ሄንቃሢ ታኣኒ ዎዻንዳኔ፤ ማራታኣ ዣኣላንዳኔ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲ ታ ዒንሢኮ ዹቆ ማዔም ዒንሢ ቢያ ታና ሃሻንዳኔ፤ 28ጋዓንቴ ሃይባፓ ታኣኒ ዔቄስካፓ ጌሊላ ጎዖ ዓጮ ቢሪ ታ ዒንሢ ዓኣዻንዳኔ» ጌዔኔ። 29ጴፂሮሴ፦ «ሜሌ ዓሳ ኔ ዛሎና ዹቂንቴታቶዋ ታኣኒ ማሊ ዹቂንታዓኬ» ጌዔኔ። 30ዬሱሴ፦ «ታኣኒ ኔኤም ጎኔ ጋዓኔ፤ ሃኖ ዒባኒ ኮይዳ ላሚ ቂኢቁዋንቴ ኔኤኒ ታና ሃይሢ ማይንቲ ‹ታ ዒዛ ዔሩዋሴ› ጋዓንዳኔ» ጌዔኔ። 31ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ «ሃይቂ ሃይቆቴያ ታኣኒ ኔኤና ሃይቃንዳኣፓዓቴም ማሊ ‹ታ ኔና ዔሩዋሴ› ጋዓዓኬ» ጌዒ ጌዒ ዶዲሺ ኬኤዛኣና ሃንጎ ዓቴ ጊንፆ ሃንታዞንሢያ ያዒ ጌዔኔ። 32ዬማፓ ጌኤቴሴማኔ ጎዖያ፥ ቱኮና ሚሢ ሚርጌ ዓኣ ቤሲ ዔያታ ዓኣዻዖ ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም፦ «ታኣኒ ሺኢቃኣና ዒንሢ ሃካ ዴዑዋቴ» ጌዔስካፓ፥ 33ዒዛና ዎላ ጴፂሮሴንታ ያይቆኦቤንታ ሃሣ ዮሃኒሴንታ ዔኪ ዓኣዻዖ ዒኢካ ዒዚ ኮሺ ማሊ ዖዪሢ ዓርቄኔ። 34ዔያቶ ኮራ ዒዚ፦ «ሼምፓሢ ታኣኮ ሚርጌ ዖዪ ሃይቃኒ ዑኬኔ፤ ዒንሢ ሃይማካ ዴዒ ዶዲ ካፑዋቴ» ጌዔኔ። 35ዒዚ ዔያቶይዳፓ ዻካ ሃኪ ዓኣዻዖ ባሊቶና ሳዓ ሎኦሚ ዳንዳዒንታያ ማዔቶ ዬና ፑርቶ ሜቶ ዎዴላ ዒዛ ሄሉዋጉዲ፥ 36ሂዚ ጌዒ ሺኢቄኔ፦ «ዓዳሢዮ! ቢያ ባኣዚ ኔኤም ዳንዳዒንታያታሢሮ ሃኖ ታኣኒ ዔካኒ ጊኢጌ ሜቶ ታጊዳፓ ሃኪሴ፤ ጋዓንቴ ኔ ማሊፆጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ታ ማሊፆጉዲ ማዖፓ።» 37ዬካፓ ሃይሦ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ ማዒ ሙካዖ ዔያታ ጊንዒ ዓኣንቴ ዴንቂ ጴፂሮሴ ኮራ፦ «ሲሞኦኔ! ኔኤኒ ጊንዒዳ? ዻካ ዎዴታዖ ጴጪ ዶዲ ዴዓኒ ኔኤኒ ዳንዳዒባኣዓዳ?» ጌዔኔ። 38ሄሊሳዖ ቢያሢም፦ «ዒንሢ ዻቢሳኒ ጌሾ ባኣዚዳ ዒንሢ ጌሉዋጉዲ ጴጪ ሺኢቁዋቴ፤ ዓሲኮ ዓያና ጊኢጌያኬ፤ ጋዓንቴ ዓሽኪ ላቤያኬ» ጌዔኔ። 39ሃሣ ጊንሣ ዓኣዺ ቤርታ ዒዚ ሺኢቄሢ ጎይፆ ላሚ ዒማ ጌዒ ሺኢቄኔ። 40ዬካፓ ዒዚ ማዒ ሙካንቴ ጊንዓሢ ዔያቶ ሚርጌና ባሼሢሮ ጊንዒ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ ዔያታ ዒዛም ማሂ ኬኤዛኒያ ዳንዳዒባኣሴ። 41ሃይሣሲ ዔያቶ ኮራ ማዒ ሙካዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ሃሢ ሄላንዳኣና ዒንሢ ላሂ ሃውሺሢዳዳ? ማይ ዓካሪ ጊዴኔ፤ ዎዳኣ ሄሌኔ፤ ሃይሾ ዓሲኮ ናዓሢ ጎሞ ዓሶ ኩጫ ጌሺሢና ዓኣሢ ዒንጊንታንዳኔ። 42ሂዮ ማይ ዔቁዋቴ ኑኡኒ ዓኣዾም! ታና ጌሺሢና ዓኣሢ ዒንጋሢ ሃይሾ ሙኬኔ» ጌዔኔ። 43ዬሱሴ ሂዚ ጌዒ ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ታጶ ላምዓሢዳፓ ፔቴ ዪሁዳ ጎዖሢ ሙኬኔ፤ ዒዛና ዎላ ዓፓሮና ኮኦሎና ዓርቄ ሚርጌ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዬያታ ዳኪንቴሢ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶንታ ጪሞንታይዳፓኬ። 44ጌሺፆና ዓኣሢ ዒንጋ ዪሁዳ ዓሶም፦ «ዒንሢ ዓርቃንዳሢ ዎያዳይ ጌዔቶ ‹ኮሺዳ?› ጌዒ ታኣኒ ሄርቃንዳሢኬ፤ ዒዛ ዛጊ ዓርቂ ዔኪ ዓኣዹዋቴ» ጌዒ ዔያታ ዔራንዳጉዲ ቤርታዺ ኬኤዜኔ። 45ዪሁዳ ሙሙካዖ ዬሱሴ ኮራ ዶጪ፦ «ዔርዛሢዮ!» ጌዒ ሄርቄኔ። 46ዬማፓ ዓሳ ዬሱሴ ቶሊንዱዋ ጎይሢ ዓርቄኔ። 47ዬማና ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴስኬይ ጬንቻ ቱጊ ቄኤሶ ሱኡጋሢ ዓይላሢኮ ዋዮ ቆፂ ቲቄኔ። 48ዬሱሴያ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ጬንቻና ኮኦሎና ዒንሢ ዔኪ ሙኬሢ ሱላጉዲ ታና ዓርቃኒዳ? 49ቢያ ኬሊ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ታኣኒ ዔርዚ ዔርዚ ናንጋኣና ዒንሢ ታና ዓርቂባኣሴ፤ ጋዓንቴ ሃይ ማዔሢ ፃኣፒንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ።» 50ዬማፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ቢያ ዒዛ ሃሺ ፑኒንቴኔ። 51ዒማና ሜሌ ባኣዚ ዑፃ ባኣያ ፓሎ ዓፒላ ማኣዔ ዼጌስኬይ ሌሊ ዬሱሴኮ ጊንፆ ጊንፆ ዓኣዻንቴ ዓሳ ዬያ ዼጌሢ ዓርቃዛ፥ 52ዬኖ ፓሎ ዓፒሌሎ ኬኤሪ፥ ዑሢ ጉሪ ጳሽኪ ቶሌኔ። 53ዬሱሴ ዔያታ ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዼኔ፤ ዒኢካ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጪሞና ሃሣ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ቢያ ቡኪንቴኔ። 54ጴፂሮሴያ ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ዲሮ ጋሮ ሄላንዳኣና ሃኬ ሃኬ ዬሱሴኮ ጊንፆ ዓኣዻዖ ዒኢካ ዲሮ ጋሮ ካፓ ዓሶና ዎላ ዴዒ ታሚ ካሽታኔ። 55ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዓይሁዶኮ ቡኪንቶ ቢታ ቢያ ዬሱሴ ሃይቃንዳጉዲ ዎጊሳንዳ ማርካ ኮዔኔ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ዴንቂባኣሴ። 56ሚርጌሢ ሉኡቂ ማርካቴንቴ ዔያታ ኬኤዜ ጌኤዛ ፔቴ ማዒባኣሴ። 57ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዔቃዖ ሂዚ ጌዒ ሉኡቂ ማርካቴኔ፦ 58« ‹ታኣኒ ሃያ ዓሲ ኩቻ ማዦና ጌኤዦ ማኣሮ ሻሂ፥ ሃይሦ ኬሊዳ ሜሌ ዓሲ ኩቻ ማዢንቲባኣያ ማዣንዳኔ› ዒ ጋዓንቴ ኑኡኒ ዋይዜኔ።» 59ያዒ ዔያታ ጌዔንቴያ ማርካታ ዔያቶኮ ዎላ ካኣሚባኣሴ። 60ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ዔያቶ ባኣካ ዔቃዖ ዬሱሴ ኮራ፦ «ፔቴ ባኣዚታዖ ማሂ ኔ ኬኤዙዋዓዳ? ሃይ ዓሳ ኔጊዳ ጋዓ ባካ ዓይጎዳዖ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 61ዬሱሴ ጋዓንቴ ዚቲ ጌዔያፓዓቴም ፔቴ ባኣዚታዖ ማሂ ኬኤዚባኣያ ማዓዛ ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ዬሱሴ ኮራ ላሚ፦ «ዓንጂንቴ ፆኦሲኮ ናኣዚ ሜሲሄ ኔናዳ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 62ዬሱሴያ ማሃዖ፦ «ሂዮ ታናኬ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ዼኤፖ ፆኦሲኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዒ ዓኣንቴ ሃሣ ጫሪንጮ ሻኣሮና ማዒ ሙካንቴ ዒንሢ ዛጋንዳኔ» ጌዔኔ። 63ዒማና ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ዻጋዺ ፔኤኮ ዓፒሎ ዳርዛዖ፦ «ሜሌ ማርካ ኑም ማይ ዓይጎ ኮይሳይ? 64ሃያ ዋይዙዋቴ፤ ፆኦሲ ዒዚ ጫሽካንቴ ዒንሢ ዋይዜኔ፤ ዓካሪ ሃይ ዒንሢም ዓይጎ ማላይ?» ጋዓዛ፥ ቢያሢ ፔቴ ዑኡሲና፦ «ሃይቢ ዒዛም ኮይሳኔ!» ጌዒ ዎጌኔ። 65ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒዛይዳ ጩቲ ጩቲ ዓኣፓ ዒዛኮ ዛጉዋጉዲ ቱርጫና ቱኪ፦ «ሂንዳ ኔኤኒ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያታቴ ኔና ዖኦኒ ዱሌቶዋ ዔሬ» ጌዒ ጌዒ ዔያታ ዒዛ ኩቺ ሙሊ ዱሌኔ። ሃንጎ ዲሮ ጋሮ ካፓ ዓሳ ሃሣ ዒዛ ባዒ ባዒ ዔኪ ዓኣዼኔ። 66ጴፂሮሴ ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ማኣሮኮ ዾኦሌ ዲሮ ጋራ ዓኣንቴ ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢም ዓይሢንቲ ማዻ ፔቴ ዉዱሮ ናይስኬና ሙካዖ፥ 67ጴፂሮሴ ዒኢካ ታሚ ካሽታንቴ ዴንቂ ኮሺ ዛጋዖ፦ «ኔኤኒያ ናዚሬቶ ዓሢ ዬሱሴና ዎላ ዓኣያቲ» ጌዔኔ። 68ዒዚ ጋዓንቴ፦ «ታኣኒ ዔሩዋሴ፤ ኔኤኒ ጋዓ ባካ ታኣም ዔርቱዋሴ» ጌዔኔ። ዬማ ዒዚ ጌዒ ካሮ ባንሢ ኬኬስካኣና ኮይዳ ቂኢቄኔ። 69ዉዱሮ ናዔላ ጴፂሮሴ ዛጋዖ ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሶም፦ «ሃይያ ዔያቶ ባኣካ ዓኣያኬ» ጌዒ ላሚ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። 70ዒዚ ጋዓንቴ ሃሣ ጊንሣ «ታ ዒዛ ዔሩዋሴ» ጌዔኔ። ዻካ ናጋጉዲ ጋዓዖ ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሳ ጴፂሮሴ ኮራ፦ «ኔኤኒ ጌሊላ ዓሲታሢሮ ጎኔ ኔ ዔያቶ ባኣካ ዓኣያኬ» ጌዔኔ። 71ዒዚ ጋዓንቴ፦ «ዒንሢ ዬያ ጋዓ ዓሢ ታኣኒ ዔሩዋሴ፤ ታና ባይዞም» ጌዒ ፔና ጋዳንቂ ጫኣቂሢ ዓርቄኔ። 72ዬማፓ ኔጉዋዖ ኮይዳ ላሚሣ ቂኢቃዛ ጴፂሮሴም፦ «ኮይዳ ላሚ ቂኢቁዋንቴ ሃይሢ ማይንቲ ኔኤኒ ታና ‹ዔሩዋሴ› ጋዓንዳኔ» ጌዒ ዬሱሴ ኬኤዜ ቃኣላ ጶቃዛ ዒናፓ ዖዪ ዬኤኬኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\