ማርቆሴ 15

1ጉቴ ዎንፃ ቤዞና ቄኤሶኮ ሱኡጋ ጪሞንታ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶንታ ሃሣ ዓይሁዶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጎንታ ዎላ ካኣሚ ዞርቴስካፓ ዬሱሴ ዔያታ ቱኪ ዔኪ ጲላፆሴም ዓኣሢ ዒንጌኔ። 2ጲላፆሴ ዬሱሴ ኮራ፦ «ኔኤኒ ዓይሁዶኮ ካኣቲዳ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። ዒዚ፦ «ኔኤኒ ጌዔሢ ጉዴያኬ» ጌዔኔ። 3ቄኤሶኮ ሱኡጋ ጋዓንቴ «ሚርጌ ዻቦ ዓኣኔ» ጌዒ ፓይዲ ፓይዲ ኬኤዛኔ። 4ዬያሮ ጲላፆሴ፦ «ዋኣዒ ባኣዚ ዔያታ ኬኤዛቴያ ሂንዳ ኮሺ ዛጌ፤ ኔኤኒ ፔቴታዖ ማሂ ኬኤዛ ባኣዚ ማሊ ባኣዓዳ?» ጌዒ ላሚ ዖኦጬኔ። 5ጲላፆሴ «ሃያጉዴ ዓሲ» ጌዒ ዲቃቲ ማላንዳያ ሄላንዳኣና ዬሱሴ ሃሣ ፔቴ ባኣዚ ማሂ ኬኤዚባኣሴ። 6ጲላፆሴ ሌዓ ሌዓ ዓይሁዶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ማሊ ቦንቾ ዎዶና ዓሳ ቡሊንቶንጎ ጌዒ ዖኦጬ ዓሲ ፔቴ ሌሊ ቱኡዞ ዓሶይዳፓ ቡላያኬ። 7ዒማና ዑራ ዔቂሲ ዓሲ ዎዼ ዓሲና ዓይሢንቲ ዒፃ ዓሲ ቱኡሲ ማኣሪ ጌሌያ ዓኣኔ፤ ዬኖ ዓሶይዳፓ ፔቴሢ ባርባኔ ጎዖስኬያኬ። 8ዓሳ ጲላፆሴ ኮራ ሙካዖ ዎንዴ ዔያቶኮ ሌዓ ዔርቴ ጎይፆ ቱኡዞ ዓሶም ማዺንታንዳጉዲ ዖኦጬኔ። 9ዒዚያ ዔያቶ ኮራ፦ «ዓይሁዶ ካኣቲ ታኣኒ ዒንሢም ቡላንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 10ዬያ ዒ ጌዔሢ ቄኤሶኮ ሱኡጋ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጌሢ ቂኢሩሞና ማዔሢ ዔራያታሢሮኬ። 11ቄኤሶኮ ሱኡጋ ጋዓንቴ ዓሳ ጲላፆሴ ኮራ፦ «ባርባኔ ኑም ቡሊንቶንጎ፤ ዬሱሴ ቡሊንቶፓ» ጋዓንዳጉዲ ዓሶ ዓይሤኔ። 12ጲላፆሴያ፦ «ሂዴቶ ሃያ ዓይሁዶ ካኣቲ ዒንሢ ጋዓሢ ታኣኒ ዎዶንዶይ?» ጌዒ ዓሶ ላሚ ዖኦጬኔ። 13ዔያታ፦ «ዒዛ ሱሱፄ!» ጌዒ ጌዒ ጊንሣ ዒላቴኔ። 14ጲላፆሴ ዓሶ ኮራ፦ «ዒዚ ፑርቲሴ ባካ ዓይጎዳይ?» ጌዔኔ። ዔያታ ጋዓንቴ፦ «ዒዛ ሱፄ! ሱሱፄ!» ጌዒ ሃቺም ዒላቴኔ። 15ጲላፆሴ ዓሶ ዎዛሳኒ ባርባኔ ቡላዖ ዬሱሴ ዓሶና ጳርቂሲ ሱፃንዳጉዲ ዓኣሢ ዒንጌኔ። 16ፖኦሊሳ ዬሱሴ ዔኪ ዓጮ ዎይሣ ጲላፆሴ ማኣሪ ዓኣዺ ማርሾ ጋሮ ጌልዛዖ ዓቴ ሜሌ ፖኦሊሶዋ ቢያ ዔኤሌኔ፤ 17ዒማና ዲንኪ ዞቄ ዖዶሲ ዓፒላ ዔያታ ዒዛ ማይሲ ሃሣ ካኣቶኮ ቶኦካ ዓጎያ ዓክሊሌ ጎዖ ባኮ ማሊሲ ዓንጊሢ ጉኡሪ ማሂ ቶኦካ ዓጊጋፓ፦ 18«ዓይሁዶ ካኣቲዮ! ኮሺ ኔኤም ማዖንጎ» ጌዒ ጌዒ ቦሄኔ። 19ዎኦሺጉዴ ሚሢናኣ ቶኦካ ዒዛኮ ጳርቂ ጳርቂ ጩቺያ ዑፃ ዒዛኮ ጩቲ ጩቲ ሃሣ ዒዛኮ ቤርታ ጎኔ ጉምዓታያ ማሊ ጌሺሢ ጉምዓቶ ጉምዓቲ ጉምዓቲ ዚጌኔ። 20ዬያይዲ ዒዛ ዔያታ ቦሂ ሺሬስካፓ ዲንኮ ዞቄ ዓፒሎ ዒዛ ዑፃፓ ኬሲ ዒዛኮ ቤርታ ማኣዖ ዓፒሎ ማይሲ ሱፃኒ ዔኪ ዓኣዼኔ። 21ዔያታ ዓኣዻ ጎይሣ ዓኣዖ ቄሬና ጎዖ ዓጪ ዓሲ ማዔያ ዒስኪንዲሬና ሩፖሴ ጎዖስኬንሢኮ ዓዶ ሲሞኦኔ ጎዖሢ ካታሞኮ ዙላፓ ካታሞ ጌላንቴ ካኣማዖ ዬሱሴ ሱፂንታንዳ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዓሢ ዎልቄና ኬዲሴኔ። 22ዬካፓ ዬሱሴ ዔያታ «ቶኦኪ ሜጌሢ» ጌይንታ፥ ጎልጎታ ጎዖ ቤዞ ዔኪ ዓኣዼኔ። 23ዒኢካ ዒዚ ሄሌስካፓ ፔቴ ካርቤ ጎዖ ጫንቺ ባኣዚና ሲኢሪንቴ ዑሺ ዎይኔፓ ኮሾናያ ዑሽካንዳጉዲ ዔያታ ዒንጋዛ ዒዚ ዑሽኪባኣሴ። 24ዬካፓ ዔያታ ዒዛ ሱፃዖ ዓፒሎ ዒዛኮ ዱማሲ ዔራኒ ዓጎ ባኣዚ ዎሊም ዓጊ ፓቂንቲ ዔኬኔ። 25ዬሱሴ ዔያታ ሱፄ ዎዳ ጉቶኮ ሶኦፓ ዎዴ ማዓኣናኬ። 26ዬሱሴኮ ዻቢንቶ ዔርዛንዳጉዲ «ዓይሁዴ ካኣቲ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ባኣዚ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዑፃ ዓኣኔ። 27ዒማና ላምዖ ሱላ ዬሱሴና ዎላ ዔኪ ሙኪ ፔቴሢ ዬሱሴኮ ሚዛቆ ዛላ፥ ፔቴሢ ሻውሎ ዛላ ሱፄኔ። [ 28ያዒ ማዒፆና «ዋይዞ ዒፃ ዓሶና ዎላ ፓይዲንቴኔ» ጌይንቲ ቤርታ ኬኤዞና ፆኦሲ ማሊፃ ኩሜኔ።] 29ኮይሌና ዓኣዻ ዓሳ ቶኦኮ ቦሂሢና ዓጊሢ ዓጊሢ፦ «ዓኣህ! ኔኤኒ ጌኤዦ ማኣሮ ሻሂ ሃይሦ ኬሊዳ ማዣሦ! 30ሂንዳ ሃሢ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፃፓ ኬዲ ኔና ዻቂሼ!» ጌዔኔ። 31ዬያጉዲ ሃሣ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዎሊ ኮራ፦ «ሜሌ ዓሶ ዒ ዻቂሼኔ፤ ፔና ጋዓንቴ ዻቂሻኒ ዳንዳዑዋሴ። 32ዒዚ ጎኔ ሜሲሄ፥ ዒስራዔኤሌ ካኣቲታቶ ሂንዳ ሃሢ ዒዛ ሱፆና ሚፃፓ ኬዶንጎ፤ ኑኡኒ ዛጊጋፓ ጉሙርቆም!» ሂዚ ጌዒ ጌዒ ዒዛ ቦሃኣና ዬኖ ጎይፆ ዒዛና ዎላ ሱፂንቴ ሱላ ማዔ ዓሳኣ ዒዛ ቦሂ ቦሂ ጫሽኬኔ። 33ዒማና ሮኦሮኮ ዓባ ሳዛ ማዔማፓ ዓርቃዖ ዴንዲ ማሢ ዶንቦልሳ ዎዴ ሄላንዳኣና ሳዓ ቢያ ዹሜኔ። 34ማሢ ዶንቦልሳ ዎዴ ማዓዛ ዬሱሴ፦ «ዔሎሄ! ዔሎሄ! ላማሳባቂታኒ!» ጌዒ ዼኤፒ ዑኡሲና ዒላቴኔ። ዬኖኮ ቡሊፃ፦ «ፆኦሲዮ! ፆኦሲዮ! ኔኤኒ ታና ዓይጎሮ ሃሼይ?» ጌይሢኬ። 35ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒዛኮ ዒላቶ ዋይዛዖ፦ «ሃይሾ ዒዚ ዔኤሊያሴ ዔኤላኔ!» ጌዔኔ። 36ዔያቶይዳፓ ፔቴስኬይ ጳሽኪ ዴንዲ ዎይኔይዳፓ ኮሾና ሶልኪ ኮሽኩዋ ዑሺዳ ዓፒላ ቱርጫጉዴ ባኣዚ ዓጊ ዎኦሺ ሚሢና ዬሱሴ ዑሽካንዳጉዲ ዒንጋዖ፦ «ጫክ ዔኤሊያሴ ሂንዳ ሙኪ ዒዛ ኬሣቴ ኑኡኒ ዛጎም» ጌዔኔ። 37ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ ዼኤፒ ዑኡሲና ዒላቴኔ፤ ሼምፓሢያ ዒዛኮ ዱጴኔ። 38ዒማና ጌኤዦ ማኣሮኮ ጋሮይዳ ዱማሲሢ ማሂ ጎኦቢ ጌሦና ዓፒላ ሎፓ ሉ ሄላንዳኣና ዳርዒ ላምዖ ፓቂንቴኔ። 39ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆኮ ቤርቶ ዛላ ዔቂ ዓኣ፥ ፔቴ ፖኦሊሶ ዓይሣስኬይ ዬሱሴ ዬያይዲ ዒላቲ ሃይቄሢ ዛጋዖ፦ «ሃይ ዓሢ ጎኔና ፆኦሲ ናይታዖኬ» ጌዔኔ። 40ዒማና ሃኬ ዔቂ ዛጋ ፔቴ ፔቴ ላኣሊ ዓኣኔ። ዬያቶይዳፓ ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ፥ ዻኮ ያይቆኦቤና ዮሳ ጎዖዞንሢኮ ዒንዶ ማይራሞ ጌይንታዞንታ ሴሎሜ ጎዖዞንታ ቢያ ዓኣኔ። 41ዬሱሴ ጌሊላ ዓጮይዳ ዓኣ ዎዶና ዔያታ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታያ ሃሣ ዒዛ ማኣዳያኬ። ዔያቶጉዴያ ዬሱሴና ዎላ ዬሩሳላሜ ሙኬ ሚርጌ ሜሌ ላኣሊ ዓኣኔ። 42ሳዓ ዓሜያታሢሮ ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬላ ዑኬም ዓሶኮ ጊኢጊንቲ ጊኢጊንቶያ ማዔኔ፤ 43ዒማና ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጎይዳፓ ፔቴ ዮሴፔ ጌይንታያ ቦንቺንታ ዓሲ ዓርማቲያሴ ጎዖ ዓጪዳፓ ሙኬኔ። ዒዚያ ፆኦሲኮ ካኣቱሞ ዎዛና ካፓ ዓሲኬ። ዒዚ ዒጊጩዋዖ ጲላፆሴ ቤርቶ ሙኪ ዬሱሴኮ ሌዞ ዒንጋንዳጉዲ ሺኢቄኔ። 44ጲላፆሴያ፦ «ዎይቲ ዬያይዲ ዑኬና ዒ ሃይቄይ» ጌዒ ዲቃቲ ማላዖ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ፔ ባንሢ ዔኤሊ፦ «ጎኔ ዒዚ ሃይቄንቴ ናጊያ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 45ዬሱሴኮ ሃይቂፆ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ኮራፓ ዋይዛዖ ዮሴፔ ሌዞ ዔካንዳጉዲ ዒ ዓይሤኔ። 46ዮሴፔ ዓኪ ኮይዚንታንዳ ዓፒላ ሻንቃዖ ዬሱሴኮ ሌዞ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፃፓ ኬሢ ሱኡዲ፥ ሹጮ ዶዶ ጳሊ ቦኦኪ ኮሾና ቆኦፖይዳ ዱኡኬስካፓ ዼኤፒ ሹቺ ኮላሲ ዱኡፖ ዔቶ ካሮ ዎዼኔ። 47ሜግዴላ ዓጮ ማይራሞና ዮሳ ዒንዶ ማይራሞና ዬሱሴ ዓሳ ዎካ ዱኡኬቴያ ዛጌኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\