ማርቆሴ 16

1ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬላ ጋፔስካፓ ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ፥ ያይቆኦቤ ዒንዳ ማይራማ፥ ሴሎሜንታ ዎላ ዬሱሴኮ ሌዞ ቲሽካኒ ሳውቃ ቲሺ ሻንቄኔ፤ 2ዉዴ ጉቴ ዓባ ፆፆርቃኣና ዱኡፖ ዔቶ ቤዞ ዔያታ ዓኣዼኔ። 3ዔያታ ዎሊ ኮራ፦ «ሹጫሢ ዱኡፖ ዔቶ ካራፓ ዖኦኒ ኑም ኮላሲ ሺኢሻንዳይ?» ጌዒ ዎላ ጌስቲ ጌስቲ ዓኣዼኔ። 4ዔያቶ ዬያ ጌይሴሢ ዱኡፖ ዔቶ ካሮ ዎዾና ሹጫሢ ኮሺ ዼኤፒታሢሮኬ። ዬካፓ ዔያታ ዼግ ጌዒ ዛጋዖ ሹጫሢ ኮላዺ ዓኣንቴ ዴንቄኔ። 5ዱኡፖ ዔቶ ዔያታ ጌላዛ ቦኦሬ ዖዶሲ ዓፒላ ማኣዔ ዼጌ ሚዛቆ ዛላ ዴዒ ዓኣንቴ ዴንቃዖ ዲቃቴኔ። 6ዒዚ ጋዓንቴ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዶዱዋቴ፥ ዲቃቲፖቴ፤ ዒንሢ ኮዓሢ ሱፂንቴ ናዚሬቶ ዬሱሴ ማዔሢ ታኣኒ ዔራኔ፤ ዒዚ ዔቄኔ፥ ሃይካ ባኣሴ፤ ዱኡኪንቴ ቤዞ ሃይሾ ሃኣዛጉዋቴ፤ 7ሃሢ ዓኣዺጋፓ ጴፂሮሴንታ ሃንጎ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶንታም ሃያኮ ቤርታ ዒዚ ዒንሢም ኬኤዜሢጉዲ ጌሊላ ዒንሢ ቢሪ ዓኣዻንዳኔ፤ ዒኢካ ዒዛ ዒንሢ ዛጋንዳኔ ጌዒ ኬኤዙዋቴ» ጌዔኔ። 8ላኣሎንሢያ ዒጊቹሞና ጎጋይቂ ጎጋይቂ ዱኡፖ ዔታፓ ኬስኪ ጳሽኬኔ፤ ዔያታ ኮሺ ዒጊጬያታሢሮ ፔቴታዖ ዖኦማኣ ኬኤዚባኣሴ። [ 9ዬሱሴ ዉዴ ጉቴ ሃይባፓ ዔቄስካፓ ቤርታዺ ላንካይ ፑርታ ዓያና ዒዚ ኬሴ ሜግዴላ ዓጮ ማይራሞም ጴዼኔ፤ 10ዒዛኣ ዴንዲ ዖዪሢና ዬኤፒናይዳ ዓኣ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም ኬኤዜኔ፤ 11ዒዛ ዔያቶም፦ «ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂ ሃሢ ሳዛና ዓኣንቴ ታኣኒ ታ ዓኣፒና ዛጌኔ» ጌዒ ኬኤዛዛ፥ ዔያታ ጋዓንቴ ዒዞሲ ጎኔኬ ጌይ ጉሙርቂባኣሴ። 12ዬካፓ ሃሣ ላሚ ካታማፓ ዙሎ ዓኣዻያ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታስኬንሢም ዬሱሴ ዱማ ጎይሢና ጴዼኔ። 13ዔያታ ሃሣ ዴንዲ ዓቴ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም ኬኤዛዛ፥ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ጋዓንቴ ዬንሢሲያ ጉሙርቂባኣሴ። 14ዬካፓ ታጶ ፔቴዞንሢ ካሣ ሺኢሺ ዴዒ ሙዓንቴ ዬሱሴ ዔያቶም ጴዻዖ ዔያቶኮ ጉሙርቂፆ ዓቲፆና ሃሣ «ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂ ሳዛና ዓኣንቴ ኑኡኒ ኑ ዓኣፒና ዛጌኔ» ጌዒ ዔያቶም ኬኤዜ ዓሶኮ ሃይሶ ዔኪባኣሢሮ ዒናኣ ዔያቶኮ ዒፂ ዶዴሢሮ ዔያቶ ቦሄኔ። 15ሂዚያ ዔያቶም ጌዔኔ፦ «ዓጮ ቢያ ዴንዱዋቴ፤ ዓሶ ቢያሢም ሃያ ኮዦ ሃይሶ ዔርዙዋቴ። 16ጉሙርቂ ጎናሲ ኪሪስቶሴ ዔኬሢና ዋኣሢና ማስቴሢ ዻቃንዳኔ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኩዋኣሢ ጋዓንቴ ፑርታና ዎጊንታንዳኔ። 17ታና ጉሙርቂ ጎናሲ ዔካዞንሢም ቢያ ሃንሢ ዲቃሣ ማዾንሢ ማዻንዳ ቢታንቶ ዒንጊንታንዳኔ፤ ታ ሱንፆና ፑርቶ ዓያኖ ዔያታ ኬሳንዳኔ፤ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታንዳኔ፤ 18ሾኦዦ ዔያታ ኩቻ ዓርቄቶዋ ሃሣ ዓሲም ዶርዖ ማዒ ዎዻ ባኣዚታዖ ዔያታ ዑሽኬቶ ዔያቶም ዶርዖ ማዓዓኬ፤ ኩጮ ዔያታ ሃርጊንቴ ዓሶ ዑፃ ጌሣዛ ሃርጊንቴ ዓሳ ዻቃንዳኔ።» 19ጎዳ ዬሱሴ ዬያ ቢያ ኬኤዜሢኮ ጊንፃፓ ጫሪንጮ ዓኣዺ ፆኦሲኮዋ ሚዛቆ ዛላ ዴዔኔ፤ 20ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ቢያ ቤዛ ዓኣዺ ዓኣዺ ዔርዜኔ፤ ጎዳሢያ ዔያቶና ዎላ ማዼኔ። ዲቃሣ ማዾ ማዻንዳጉዲ ቢታንቶ ዔያቶም ዒንጊ ዔርዚፆዋ ዔያቶኮ ዒ ዶዲሼኔ። ]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\