ማርቆሴ 2

1ዬሱሴ ዻካ ዓቢኮ ጊንፃፓ ቂፒርናሆሜ ጌይንታ ካታሜሎ ማዒ ሙኬኔ፤ ዒዚ ዒኢካ፥ ናንጋ ማኣራ ዓኣሢ ዋይዚንቴኔ። 2ሚርጌ ዓሲ ሙኪ ጋሮና ዙሎና ቤሲባይዚ ኩሚ ቡኪንቴኔ፤ ዬሱሴያ ዔያቶም ቃኣሎ ኬኤዛኔ። 3ዬማና ዖይዶ ዓሲ ፔቴ ሃንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሲስኬያ ኬዲ ዬሱሴ ባንሢ ሙኬኔ። 4ዴሮኮ ዺቡሞፓ ዔቄያና ዓሢ ዔያታ ዬሱሴ ሄሊሳኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ዬሱሴ ዓኣ ዛሎና ሳኮ ሻሂ ዬሱሴኮ ቤርታ ዒዛ ኬዶና ሃላሢና ዎላ ኬይሴኔ። 5ዬሱሴ ዔያቶኮ ዎማዒ ጉሙርቂሢ ዓኣቴያ ዛጋዖ፥ ሃንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሢም፦ «ታ ናዓሢዮ ጎማ ኔኤኮ ዓቶም ጌዒንቴኔ» ጌዔኔ። 6ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ዒኢካ ዴዒ ዓኣዖ ፔ ዒኖና፦ 7«ዎዲ ሃይ ዓሢ ሃያ ጌዒ ጌስታይ? ሃይ ፆኦሲ ጫሽኪሢኬ፤ ፔቴ ፆኦሲዳፓ ዓታዛ ጎሜ ዓቶም ጋዓኒ ዳንዳዓሢ ዖናዳይ?» ጌዒ ማሌኔ። 8ዬማዒ ጌዒ ዔያታ ማላኣና ዬሱሴ ቤዞማና ዔያቶኮ ዒኖ ማሊፆ ፔ ዓያኖና ዔራዖ ሂዚ ዔያቶም ጌዔኔ፦ «ዒንሢ ዒኖና ዓይጎሮ ሃያ ጌይ ማላይ? 9ሃያ ሃንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሢም ‹ጎማ ኔኤኮ ዓቶም ጌዒንቴኔ› ጌዒሢና ‹ዔቂ ኔኤኮ ኔና ዔኪሙኮና ሃላሢ ኬዲ ዓኣዼ› ጌዒሢዳፓ ዎና ሼሌዓይ? ጋዓዖ፥ 10ዓሲ ናዓሢኮ ሳዖይዳ ጎሜ ዓቶም ጋዓኒ ዎልቄና ዓኣ ቢታንቶ ዓኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ» ጌዔስካፓ ሃንታኒ ዳንዳዑዋ ዎባሢም፦ 11«ታ ኔኤም ጋዓኔ፤ ዔቂ ኔና ኬዲ ሙኮና ሃላሢ ኬዲ ኔ ማኣሪ ዴንዴ» ጌዔኔ። 12ሃንታኒ ዳንዳዑዋ ዎባሢያ ቤዞማና ዔቃዖ ፔና ኬዲ ዔኪ ሙኮና ሃላሢ ኬዲ ቢያ ዓሳ ዛጋንቴ ኬስኬኔ። ዬያሮ ዓሳ ቢያ ዲቃቲ ሄርሻዖ፦ «ሃያ ጉዴ ባኣዚ ኑ ዛጊ ቤቂ ባኣሴ» ሂዚ ጌዒ ጌዒ ፆኦሲ ጋላቴኔ። 13ዬማፓ ዬሱሴ ጌሊላ ባዞ ዓጮ ላሚ ዓኣዼኔ፤ ዴራ ቢያ ዒዛ ባንሢ ሙካዛ፥ ዒዚ ዔያቶ ዔርዜኔ። 14ዬካፓ ዒዚ ዴንዳኣና ዒልፒዮሴ ናኣዚ ሌዊ ጎዖሢ ኮርሞም ማዓ ባኣዚፓ ቢያ ሚኢሼ ቡኩሳያታሢሮ ዒዚ ፔኤኮ ማዾ ቤዛ ዓኣንቴ ዛጋዖ፦ «ሃኒ ዬዔ» ጌዔኔ፤ ዒዚያ ዔቂ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 15ዬካፓ ዬሱሴ ሌዊ ማኣራ ሙኡዚሮ ጊኢጋዛ ሚርጌ ዓሲ ዒዛ ጊንፆ ሃንታሢሮ ዔያቶይዳፓ ሚርጌሢ ኮርሞም ማዓ ባኮይዳፓ ሚኢሾ ቡኩሳዞንሢና ጎሞ ዓሶናታዖ ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶና ዎላ ሙዓኒ ዴዔኔ። 16ፔርሴ ዓሶ ዜርፃፓ ማዔ፥ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢ ዬሱሴ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶና ጎሞ ዓሶና ዎላ ሙዓሢ ዛጋዖ፦ «ዓይጎሮ ዒዚ ዬያጉዴ ዓሶና ዎላ ሙዓይ?» ጌዒ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዖኦጬኔ። 17ዬሱሴ ዔያታ ዬያ ጋዓሢ ዋይዛዖ፦ «ዼኤሻ ዔራ ዓሲ ሃርጊንቴ ዓሲም ኮይሳንዳኣፓዓቴም ዋሊ ዓሲም ኮይሱዋሴ፤ ታኣኒ ሙኬሢ ጎሞ ዓሶ ዔኤላኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ጌኤዦ ዓሶ ዔኤላኒ ሙኪባኣሴ» ጌዔኔ። 18ማስካ ዮሃኒሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ፔርሴ ዓሶና ሙዖ ሃሺፆ ዳምቦ ካፓኔ፤ ዬያሮ ዓሳ ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ፦ «ማስካ ዮሃኒሴ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ፔርሴ ዓሶና ሙዖ ሃሾ ዳምቦ ካካፓንቴ፥ ኔ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬያጉዲ ካፑዋኣሢ ዓይጎሮዳይ?» ጌዔኔ። 19ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዑኡታሢ ዔያቶና ዎላ ዓኣንቴ ዔፖ ዓሳ ሙዖ ሃሺፆ ዳምቦ ካፓኒ ዳንዳዓ? ዑኡታሢ ዔያቶና ዎላ ዓኣንቴ ዔያታ ሙዖ ሃሺፆ ዳምቦ ካፓኒ ዳንዳዑዋሴ። 20ጋዓንቴ ዑኡታሢ ዔያቶይዳፓ ዱማዻንዳ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ዬኖ ዎዶና ዔያታ ሙዖ ሃሺፆ ዳምቦ ካፓንዳኔ» ጌዔኔ። 21«ዖናታቴያ ዓኪ ዓፒላይዳፓ ዔኪ ጪሚ ዓፒላይዳ ዓጊ ሲኩዋሴ፤ ዓጊ ሲኬቶ ዓኮ ዓጊፃ ጉርሚ ጪሞ ዓፒሎ ዳዳርዛንዳኔ፤ ዳርዒፃኣ ቤርታኣስካፓ ፔቶ ዳልጋንዳኔ። 22ዬያጉዲ ሶልኪ ዑሺ ዋሆ ጪንቄ ዖቲዳ ሺሜ ዋሂንቱዋሴ፤ ዋሂንቴቴ ጋዓንቴ ሺሜ ዑዣ ቡርቂ ዖቶ ዹኡሳንዳኔ። ዑዣኣ ላኣሊንታንዳኔ። ዬያሮ ሺሜ ዑሺም ዓኪ ጌኤሺ ዖቲ ኮይሳኔ።» 23ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬሎና ፔቴ ዛርጌ ጎሺ ጊዴና ዓኣዻንቴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዛርጎ ቲሻሢ ዱኡዚ ዱኡዚ ዔኪሢ ዓርቄኔ። 24ዬያሮ ፔርሴ ዓሳ ዛጋዖ፦ «ሃኣዛጌ፥ ኔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬሎና ማዺንቱዋ ባኣዚ ዓይጎሮ ማዻይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 25ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዳውቴ ፔኤኮ ዓሶና ናይዺንቲ ሜታዼ ዎዶና ዒዚ ዓይጎ ማዼቶዋ ዒንሢ ማሊ ናባቢባኣዓዳ? 26ዓቢያታሬ ጎዖሢ ቄኤሶኮ ቢያ ዑሢ ማዒ ማዻ ዎዶና ዒዚ ፆኦሲ ማኣሪ ጌሊ ቄኤሶይዳፓዓቴም ዖኦማኣ ላኣጊንቴያ ማዔ፥ ፆኦሲም ዒንጎና ካፆ ሙዔኔ፤ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሶማኣ ዒንጌኔ።» 27ሃሣ ዬሱሴ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዓይሁዶኮ ሃውሺፆ ኬላ ዓሲም ማዢንታንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዬኖ ሃውሾ ኬሌሎም ማዢንቲባኣሴ። 28ዬያጉዲ ዓሲኮ ናዓሢ ዬኖ ሃውሾ ዓቤሎኮዋ ጎዳኬ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\