ማርቆሴ 3

1ዬካፓ ዬሱሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ማዒ ጌሌኔ፤ ዒኢካ ፔቴ ኩቺ ዎቦ ዓሲ ዓኣኔ። 2ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዬሱሴ ዎጎና ዓይሢሳኒ ኮዓዖ፦ «ሂንዳ ሃኖ ዒዚ ሃውሾ ዓቦና ሃያ ዎቦ ዓሢ ፓሣቴ ኑ ዛጎም» ጌዒ ዒዛ ካፔኔ። 3ዬሱሴ ኩጮ ዎቦ ዓሢም፦ «ሃይካ ሙኪ ባኣካ ዔቄ» ጌዔኔ። 4ዬካፓ ዒዚ ዔያቶ ዖኦጫዖ፦ «ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬሎና ዓይሢንቴሢ ኮሺ ማዻንዳጉዲሞ ፑርታ ማዻንዳጉዲዳይ? ሼምፖ ዻዻቂሾምሞ ባባይዞምዳይ?» ጋዓዛ፥ ዔያታ ጋዓንቴ ዚቲዮ ጌዔኔ። 5ዬሱሴ ዔያቶኮ ዒና ዔኩዋያ ማዒ ዶጬሢሮ ዖዪጋፓ ዒኢካ ዓኣ ዓሶ ዻጋዺ ዛጋዖ ዎቦ ዓሢም፦ «ኩጮ ኔኤኮ ፒሼ» ጌዔኔ። ዒዚያ ፒሼ ዎዶና ኩጫ ዻቄኔ። 6ዬያሮ ፔርሴ ዓሳ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛፓ ኬስካዖ ዑኬና ዎማይዲ ዬሱሴ ዔያታ ባይዛንዳቴያ ካኣታሢ ሄሮዲሴ ዓሶና ዎላ ዞርቴኔ። 7- 8ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ጌሊላ ባዞ ባንሢ ዴንዴኔ። ዒማና ዒዚ ማዻ ባኮ ዋይዜ ዓሳ ሚርጌሢ ዒዛ ባንሢ ሙኬኔ፤ ዔያታ ሙኬሢ፦ ጌሊላይዳፓ፥ ዪሁዳይዳፓ፥ ዬሩሳላሜይዳፓ፥ ዔዶሚያሴይዳፓ፥ ዮርዳኖሴ ዎሮኮ ሱካ ዓኣ ዓጫፓ ሃሣ ፂሮሴና ሲዶና ጌይንታ ካታማፓኬ። 9ዴሮኮ ኮሺ ዺቢፆይዳፓ ዔቄያና ዓሳ ዒዛ ቱቺ ሜታሱዋጉዲ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ዒዛም ጊኢጊሻንዳጉዲ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዒ ዓይሤኔ። 10ሚርጌ ዓሶ ዒዚ ቤርታ ዓውሴሢሮ ሃርጌና ሜታዻ ዓሳ ቢያ ዒዛኮ ዑፆ ካኣማኒ ኮዒ ሂዒንታኔ። 11ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ዛጌ ዎዶና ቢያ ዒዛኮ ቤርታ ሎኦሚ ሎኦሚ፦ «ኔኤኒ ፆኦሲ ናዓሢኬ» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 12ዬሱሴ ፑርቶ ዓያኖም ዒዛኮ ዖኑሞ ኬኤዙዋጉዲ ዶዲሺ ጎሬኔ። 13ዬሱሴ ጌሜሮ ኬስካዖ ዒዚ ኮዔዞንሢ ፔ ባንሢ ዔኤሌኔ፤ ዔያታኣ ዒዛ ባንሢ ሙኬኔ። 14ዔያታ ዒዛና ዎላ ማዓንዳጉዲ፥ ዔርዛንዳጉዲ ዔያቶ ዳካኒ ታጶ ላምዖንሢ ዶኦሪ፦ «ዳኪንቴዞንሢ» ጋዓ ሱንሢ ጌሤኔ። 15ሃሣ ፑርታ ዓያና ኬሳንዳጉዲ ዎልቄና ዓኣ ቢታንቶ ዔያቶም ዒንጌኔ። 16ታጶ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢ ማዒ ዶኦሪንቴዞንሢ ሃንሢኬ፦ ጴፂሮሴ ጌዒ ሱንፆ ጌሦና ሲሞኦኔ፥ 17ቦዖኔርጌሴ ጌይፃ ጉጉንሢጉዲ ማዔ ዓሶንሢ ጌዒ ሱንፃ ጌሢንቴ ዜብዲዮሴ ናኣቶ ያይቆኦቤና ዒዛኮ ጌርሲ ዮሃኒሴ፥ 18ዒንዲራሴ፥ ፒልጶሴ፥ ቤርቴሌሞሴ፥ ማቲዮሴ፥ ቶኦማኣሴ፥ ዒልፒዮሴ ናኣዚ ያይቆኦቤ፥ ታዲዮሴ፥ ፔ ዓጮ ሚጪንታ ሲሞኦኔ፥ 19ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጌ ዓስቆሮንቶ ዪሁዳንታኬ። 20ዬካፓ ዬሱሴ ማኣሪ ጌላዛ ሚርጌ ዓሲያ ሙኪ ቡኬሢሮ ዒዛና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢናም ዴዒ ሙዓኒ ማጌኔ። 21ዬሱሴኮ ማኣሮ ዓሳ፦ «ዒዚ ዣኣሽካኔ» ዓሳ ጋዓሢ ዋይዚ ዒዛ ዓርቂ ዔካኒ ሙኬኔ። 22ዬሩሳላሜፓ ሙኬ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢ፦ «ዒዛይዳ ቢዔልዛቡሌ ዓኣኔ፥ ዒዚ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳሢ ሃያ ፑርቶ ዓያኖኮ ሱኡጋሢ ማዔ ቤዔልዛቡሌናኬ» ጌዒ ጌዒ ጌስታኔ። 23ዬሱሴ ዔያቶ ፔ ባንሢ ዔኤሊ ኮኦኪንሢና ሂዚ ዔያቶም ጌዔኔ፦ «ፃላሄ ፃላሄ ዎዲ ኬሳኒ ዳንዳዓይ? 24ፔቴ ካኣቲ ዓጪ ዎሊና ፓቂንቲ ዖልቴቶ ዬኖ ዓጮ ካኣቱማ ዶዲ ናንጋኒ ዳንዳዑዋሴ። 25ሃሣ ፔቴ ማኣሪ ዓሲ ዎሊና ዣሊ ፓቂንቴቴ ዬና ማኣሬላ ማኣሪ ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 26ዬያጉዲ ፃላሄ ዎሊና ፓቂንቴቶ ጋፒንሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዔቃኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 27«ሃሣ ፔቴ ዎልቄና ዓኣ ዓሲ ማኣሪ ጌላኒ ዒዛ ዎልቆሲ ቤርታዺ ቱኪባኣዖ ዒዛኮ ዓኣ ባኮ ቡሪ ዔካኒ ዳንዳዒንቱዋሴ።» 28ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓሳ ማዻ ጎሞና ሃሣ ፆኦሲ ጫሽካ ጫዣታዖ ዓቶም ጌዒንታንዳኔ። 29ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺ ጫሽካሢም ቢያ ናንጊና ጋሌ ማዓንዳኣፓዓቴም ጎማ ዓቶም ጌዒንታዓኬ» ጌዔኔ። 30ዬሱሴ ዬኖ ጌዔሢ ዓሳ፦ «ዒዛይዳ ፑርታ ዓያና ዓኣኔ» ጌዔሢሮኬ። 31ዬሱሴኮ ዒንዶና ጌርሲንሢና ዒዚ ዓኣ ቤዞ ሙኪ ካራ ዔቃዖ ዓሲ ዳኪ ዒዛ ዔኤሊሴኔ። 32ዒዛኮ ዓጫ ዴዒ ዓኣ ዓሳ ዒዛም፦ «ኔኤኮ ዒንዳኣ፥ ጌርሲንሢ፥ ጌሮንሢ ካራ ኔና ኮዓኔ» ጌዒ ኬኤዜኔ። 33ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ዒንዳ ታኣኮ ዖናዳይ? ጌርሲንሢያ ዖናንሢዳይ?» ጌዒ ማሃዖ፥ 34ዒዛኮ ዓጫ ዴዔ ዓሶ ባንሢ ዛጊ ዛጊ፦ «ሃኣቶ ዛጉዋቴ፥ ታኣኮ ዒንዶና ጌርሲንሢና ሃኣቶኬ፤ 35ዖናታቴያ ፆኦሲ ዓይሢፆ ኩንሣዞንሢ ቢያ ታኣኮ ዒሾ ሚሾንታ ዒንዶንታኬ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\