ማርቆሴ 4

1ዬሱሴ ጌሊላ ባዞ ዓጫ ላሚ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። ኮሺ ሚርጌ ዓሲ ዒዛ ባንሢ ሙኪ ቡኪንቴያ ማዔሢሮ፥ ዒዚ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ጋሮ ጌሊ ዴዔኔ፤ ዴራ ጋዓንቴ ቢያ ባዞ ዓጫ ዔቄኔ። 2ዒዚ ዔያቶም ኮኦኪንሢና ሚርጌ ባኣዚ ዔርዜኔ፤ ዔርዚፆዋ ሂዚ ጌዒ ዓርቄኔ፦ 3«ዋይዙዋቴ! ፔቴ ዓሲ ዜርሢ ዜርቃኒ ኬስኬኔ፤ 4ዒዚ ጎዦይዳ ዜርቃኣና ፔቴ ፔቴ ዜርፃ ጎይፆ ዓጫ ኬዳዛ ካፓ ሙኪ ሙዔኔ፤ 5ዛሎ ዜርፃ ዻካ ዓጪ ዓኣ፥ ሃኣሻ ሳዓይዳ ኬዳዖ ሚርጌ ዓጪ ባኣሢሮ ዑኬና ባቃሌኔ። 6ማዔቶዋ ዓባ ኬስኬ ዎዶና ሹሌኔ፤ ፃጲ ባኣሢሮዋ ሜሌኔ። 7ዛሎ ዜርፃ ዓንጊሢ ቶሻ ባኣካ ኬዴም ዓንጊፃ ዑጊ ባይዜሢሮ ዓኣፑዋዖ ዓቴኔ። 8ዓቴ ዜርፃ ሃሣ ቃራ ሳዓይዳ ኬዴሢሮ ባቃሌኔ፤ ባቃላኣ ዑጊ ካፄኔ፤ ፔቴዛ ሃይሢታሚ ዓኣፒ፥ ባጌላ ላሂታሚ ዓቴዛኣ ፄኤታ ዓኣፔኔ።» 9ዬሱሴ፦ «ሃያ ዋይዛሢ ኮሺ ዋይዞንጎ!» ጌዔኔ። 10ዬሱሴ ፔኤሮ ማዔ ዎዶና ዒዛ ኮራ ዋይዞሮ ሙኬ ዓሶንታ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ታጶ ላምዖ ናኣቶንታ ኮኦኪንሦና ዒዚ ኬኤዜሢኮ ቡሊፆ ዖኦጬኔ። 11ዒዚ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዒንሢም ፆኦሲኮ ካኣቱሞ ማኣሮኮ ዓኣሺንቴ ዔራቶ ዒንጊንቴኔ፤ ሃንጎዋቶ ዙላ ዓኣዞንሢም ጋዓንቴ ቢያ ባኣዚ ኮኦኪንሢና ኬኤዚንታኔ። 12ያዺ ማዔሢ፦ ‹ዔያታ ፆኦሲ ባንሢ ማዒ ጎማ ዔያቶም ዓቶም ጌዒንቱዋጉዲ ዛጎ ዛጋያታዖ ዴንቁዋሴ ዋይዞ ዋይዛያታዖ ዒና ዔኩዋሴ› » ጌይንቴ ጎይፆናኬ። 13ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዒንሢማኣ ሃይ ኮኦኪንሣ ዔርቱዋዓዳ? ሂዳዖ ሃንጎ ኮኦኪንሦ ቢያ ዎዲ ዒንሢ ዔራኒ ዳንዳዔይ? 14ዜርቃሢ ፆኦሲ ቃኣሎ ዜርቃኔ፤ 15ቃኣላ ዜርቂንታ ዎዶና ጎይፆ ዓጫ ኬዴ ዜርፄላ ዻዋሢ፦ ቃኣሎ ዋይዛኣና ቤዞማና ዔያቶኮ ዒኖይዳ ዜርቂንቴ ቃኣሎ ፃላሄ ዔካ ዓሶኬ። 16ዬያጉዲ ሃኣቾ ሳዖይዳ ዜርቂንቴሢ ዻዋሢ፦ ቃኣሎ ዋይዛዖ ዑኬና ዎዛዺ ዔካዞንሢኬ፤ 17ጋዓንቴ ዔያታ ዻካ ዎዴሮ ማዓንዳኣፓዓቴም ዖዶሲ ፃጲ ባኣሢሮ ዻካ ዎዴኮ ጊንፃፓ ፆኦሲ ቃኣሎ ዛሎና ሜቶና ዳውሲሢና ሙኬቶ ዻቢንቲ ኔጉዋዖ ሃሻኔ። 18ዓንጊፆ ቶሾ ባኣካ ዜርቂንቴ ዜርፄላ ዻዋሢ፦ ቃኣሎ ዋይዛ ዓሶንሢኬ፤ 19ጋዓንቴ ሃያ ዓጮ ናንጎሮ ሜታዺፆና ቆሎ ናሹሞና ሜሌ ፓሡዋ ባኣዚ ሱኡካዺሢ ዔያቶኮ ዒኖይዳ ጌላዖ ፆኦሲኮ ቃኣሎ ዋሊሲ ዓኣፑዋያ ማሃኔ። 20ቃሮ ዓጮይዳ ዜርቂንቴ ዜርፃ ዻዋሢ፦ ጋዓንቴ ቃኣሎ ዋይዚ ዔካ ዓሶኬ። ዬያጉዴ ዓሳ፦ ፔቴይ ሃይሢታሚ፥ ባጋሢ ላሂታሚ፥ ዓቴሢ ፄኤታ ዓኣፒ ዓኣፓኔ።» 21ሄሊሳዖ ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ዓሲ ፖዒ ፖዒሳዖ ዔኤቢና ጉኡፒ ጌሣ? ጌሣሢ ፖዓ ጴዻያ ዼጌ ቤሲዳቱዓዳ? 22ዎይቴቶዋ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ፔጋዹዋዖ ዓኣቾና ባኣዚ ዔርቱዋዖ ዓታዓኬ። 23ዬያሮ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ» ጌዔኔ። 24ዬሱሴ ላሚ ዔያቶም፦ «ዋይዛ ባኮሮ ዒንሢ ኮሺ ዔሩዋቴ፤ ዒንሢ ማካ ባኮማና ዒንሢም ማኪንታንዳኔ፤ ዬያፓ ዑሣ ዒንሢም ቃሲንታንዳኔ፤ 25ዔኤቢ ዓኣሢም ጊዳ ቃሲንታንዳኔ፤ ዔኤቢባኣ ዓሢዳፓ ዻካታዖ ዓኣቶ ዒማ ዔኪንታንዳኔ» ጌዔኔ። 26ሄሊሳዖ ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ፆኦሲኮ ካኣቱማ ሳዓ ዜርሢ ዜርቃ ዓሲ ማላኔ። 27ዓሢያ ዋንቶና ጊንዓኔ፤ ካራዛ ዒዚ ጴጫኔ፤ ዎማይዲታቴያ ዒዚ ዔሩዋንቴ ዜርፃ ባቃሊ ዑጋኔ። 28ሳዓ ፔኤሮ ቤርታዺ ባቃልሲ፥ ሄሊሳዖ ጉኡሽኪሲ ዻዋኔ፤ ጊንፃፓ ጉኡዦ ዑፆይዳ ዓኣፒ ጴዻኔ። 29ሃኣካ ካፂ ሜሌም ቡሮ ዎዳ ሄላዛ ዓሢ ዑኬና ሃኣኮ ቡኩሳኔ።» 30ዬሱሴ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ፆኦሲኮ ካኣቱማ ዓይጎ ማላኔ ኑ ጋዓንዳይ? ዓይጌንዴ ኮኦኪንሢና ኑ ዒዞ ኮሺ ኬኤዛንዳይ? ጌዒ ዖኦጬኔ። 31ዒዛ ሴናፒጬ ጌዒንታ ዻኮ ዜርፄሎ ማላኔ፤ ዒዛ ዜርቂንታ ዎዶና ሳዓ ዜርቂንታ ዜርፆይዳፓ ቢያ ኮሺ ዻካኬ። 32ዜርቂንቲ ባቃሌሢኮ ጊንፃ ጋዓንቴ ዑጊፆና ቱኮ ባኮ ቢያይዳፓ ባሻኔ። ጫሪንጮ ካፓ ዴዓንዳያ ሄላንዳኣና ዼኤፒ ካኣፒ ጌታኔ።» 33ዬሱሴ ዴራ ጶቂሣኒ ዳንዳዓያ ዬንሢና ዬንሢ ማላ ሚርጌ ኮኦኪንሢና ፆኦሲኮ ቃኣሎ ኬኤዜኔ። 34ዒዚ ዔያቶም ኮኦኪንሥሢባኣያ ኬኤዙዋሴ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ሌሊ ዓኣ ዎዶና ቢያ ባኣዚ ዔያቶም ኮሺ ፔጋሲ ኬኤዛኔ። 35ዬኖ ዓቦ ዋንቶ ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ፦ «ኑኡኒ ባዞኮ ሶንጌኖ ሱኮ ፒንቆም» ጌዔኔ። 36ዔያታ ዴሮይዳፓ ዱማዺ ዴዒ ዓኣ፥ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎና ዬሱሴ ዔኪ ዴንዳኣና ሜሌ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጊያ ዓኣኔ። 37ማዓዛ ዶዲ ዓልጋ ዋኣፆይዳ ዔቂ ዋኣፃ ጎንጋ ኩማንዳያ ሄላንዳኣና ጉዳሢ ዋኣፆ ሂዓኔ። 38ዬማና ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎኮ ጊንፆ ዛላ ኬሬ ጌሢ ላሂ ዓኣንቴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዒዛ ጴቻዖ፦ «ኑና ዔርዛሢዮ! ኑኡኒ ኩዴንቴሞ ኔኤኒ ዚቲዮ ጋዓ?» ጌዔኔ። 39ዒዚ ጴጫዖ ዢባሮ ጎሬኔ፤ ባዞዋ፦ «ዓጊፂፖ! ዚቲ ጌዔ!» ጌኤኔ፤ ዢባራኣ ዓጊሦ ሃሻዛ ቢያ ባካ ዚቲዮ ጌዔኔ። 40ዬያሮ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ጋዓዖ፦ «ዓይጎሮ ዒንሢ ሂዲ ዒጊጫይ? ጉሙርቂሢ ዎይቲ ዒንሢኮ ባይቄይ?» ጌዔኔ። 41ዔያታ ኮሺ ዒጊጪ፦ «ዓህ! ሃይ ጉዳሢንታ ባዞንታ ዓይሢንታሢ ዖናዳይ?» ዎሊ ኮራ ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\