ማርቆሴ 5

1ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ ጌሊላ ባዞ ፒንቃዖ ጌርሴኖኔ ዓጮ ሄሌኔ። 2ዒማና ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳፓ ኬኬዳኣና ፑርታ ዓያናና ዓርቂንቴ ዓሲ ዱኡፒ ካይዚፓ ኬስኪ ካኣሜኔ። 3ዬያ ዓሢኮ ናንጋ ዱኡፒ ቤሲዳኬ፤ ዖኦኒያ ዒዛ ካኒቢራቴና ቱኪ ቃዛኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 4ዒዛኮ ቶኮና ኩጮና ሚርጌ ኬሊ ዓንጊ ዱፄና ካኒ ቢራታና ቱኡታኔ፤ ጋዓንቴ ዒ ቢያ ዎዴና ካኖቢራቶዋ ዱኡዚ ዱኡዚ ቶኮ ዓንጎዋ ሜንሢ ሜንሢ ኬኤራኔ፤ ዬያሮ ዒዛ ዓርቂ ቃዛኒ ዳንዳዓ ዓይጎ ዓሲያ ባኣሴ። 5ቢያ ኬሊ ዓሞና ሮኦሮና ዱኡፖ ባኣኮይዳ፥ ዹኮ ዑፆይዳ ዒላቲ ዒላቲ ሃንታዖ፥ ዑፆዋ ፔኤኮ ቲሊንጊና ቲቂ ቲቂ ኪፃሳኔ። 6ዒዚ ዬሱሴ ዻካ ሃኬ ዓኣንቴ ዴንቃዖ ባንሢ ጳሽኪ ሙኪ ጉምዓቲ ዚጌኔ። 7ዬካፓ ፑኡፒ ዑኡሲና፦ «ኔኤኒ፥ ፑኡፖ ፆኦሲ ናዓሢዮ ዬሱሴ! ኔኤና ታኣና ዓይጎ ፔቱሞ ዓኣይ? ፆኦሲ ሱንፆና ታ ኔና ሺኢቃኔ ሃዳራ ታና ሜታሲፖ» ጌዒ ዒላቴኔ። 8ዬያ ዒዚ ጌዔሢ፦ «ሃይ ኔ ፑርቶ ዓያናሢ፥ ሃያ ዓሢ ሃሺ ኬስኬ!» ጌዒ ዬሱሴ ዓይሤሢሮኬ። 9ዬሱሴ ዒዛ፦ «ሱንፃ ኔኤኮ ዖናዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ፤ ዒዚያ፦ «ኑኡኒ ሚርጌታሢሮ ሱንፃ ታኣኮ ዴሬኬ» ጌዒ ማሄኔ። 10ፑርቶ ዓያኖና ዓኣ ዓሢ ዬኖ ዓጫፓ ዬሱሴ ዔያቶ ዳውሱዋጉዲ ዶዲሺ ሺኢቄኔ። 11ዬኖ ቤዞይዳ ሚርጌ ዓሲኮ ቆሎ ጉዱንሢ ዉዴ ጌሜሮ ጎኦባ ሄንቃኔ፤ 12ዬያሮ ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ኮራ፦ «ሃዳራ ኑና ሃሴኬ ጉዱንፆ ባንሢ ዳኬ፤ ኑኡኒ ዔያቶይዳ ዓኣዺ ጌሎም» ጌዒ ሺኢቄኔ። 13ዒዚ ዔያታ ጌላንዳጉዲ ዓይሣዛ፥ ፑርቶ ዓያና ዓሢዳፓ ኬስኪ ጉዱንፆይዳ ጌሌኔ፤ ጉቤ ዉዳ ሴካ ላምዖ ሺያ ማዔ ጉዱንሢ ማጎ ዋኣፆ ባንሢ ዲርጊ ባዞይዳ ጌሊ ዔኤዺንቲ ሃይቄኔ። 14ጉዱንፆ ሄንቃዞንሢ ጳሽኪ ዴንዲ ካታሞና ኮይሎ ጉርዶ ቢያይዳ ሃይሶ ሚርጌና ዳልጊሼኔ፤ ዓሳ ማዔ ባኮ ዛጋኒ ፔኤኮ ማኣራፓ ማኣራፓ ኬስኬኔ፤ 15ዔያታ ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ ዬይ ቤርታ ሚርጌ ፑርቶ ዓያኖና ዓርቂንቴ ዓሢ ዣኣዣሢዳፓ ዻቂ፥ ዓፒሎ ፔኤኮ ማይንቲ፥ ዴዒ ዓኣንቴ ዔያታ ዛጊ ዲቃቲ ዒጊጬኔ። 16ዬያ ቤርታዺ ዛጌ ዓሳ ፑርቶ ዓያና ዓርቄ ዓሢና ጉዱንፆናይዳ ማዺንቴ ባኮ ቢያ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 17ዬያሮ ዬኖ ዓጮ ዓሳ ዬሱሴ ዔያቶኮ ዓጫፓ ኬስኪ ዓኣዻንዳጉዲ ዒዛ ሺኢቄኔ። 18ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ጌላኣና ፑርቶ ዓያና ዓርቄንቴ ፖዔ ዓሢ፦ «ሃዳራ ታ ኔኤና ዎላ ዓኣዾም» ጌዒ ሺኢቄኔ። 19ዬሱሴ ጋዓንቴ ዒዛ ላኣጌኔ፤ ዬሱሴ ዒማና ዒዛም፦ «ኔ ማኣሪ ዓኣዺጋፓ ጎዳ ኔኤም ዎዚጉዴ ፑኡፒ ባኣዚ ማዼቶዋ ሃሣ ዎዲ ኔና ማኣሬቶዋ ኔ ማኣሮ ዓሶም ኬኤዜ» ጌዔኔ። 20ዓሢ ዬሱሴ ዒዛም ማዼ ባኮ «ታጶ ካታሞንሢ» ጌይንታ ዓጫ ኬኤዛዛ፥ ዋይዜ ዓሳ ቢያ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 21ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎና ባዞ ሱኮ ጊንሣ ማዒ ፒንቃዛ ሚርጌ ዴሬ ዒዛ ኮራ ቡኬኔ፤ ዒማና ዒዚ ባዞ ዓጫኬ። 22ዒኢካ ዒያዒሮሴ ጌይንታ፥ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጎይዳፓ ፔቴስኬይ ሙኪ ዬሱሴ ዴንቃዖ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ሎኦሚ፦ 23«ታኣኮ ዻካ ዉዱሮ ናይስኬማ ሃርጊንቲ ባኣሴ ሃይቃኒ ዑኬኔ! ዬያሮ ሙኪ ዒዛ ዻቃንዳጉዲ ሃሣ ሼምፔና ዒዛ ናንጋንዳጉዲ ሃዳራ ኔኤኮ ኩጮ ዒዞ ዑፃ ጌሤቴራ» ጌዒ ዶዲሺ ሺኢቄኔ። 24ዬያሮ ዬሱሴ ዒዛና ዎላ ዓኣዻኒ ዔቄኔ፤ ዒማና ሚርጌ ዓሲ ዬሱሴና ዎላ ጎይፆ ዒዛ ቱቺ ዴንዳኔ። 25ዒኢካ ታጶ ላምዖ ሌዔ ጉቤ ሱጉሢ ሾኦቲ ሚርጌ ሜታሳ ላኣሊስኬና ዓኣኔ። 26ዒዛ ሚርጌ ዼኤሻ ዔራ ዓሶ ኮራ ዓኣዼቶዋ ፔኤኮ ሚኢሾ ቢያ ጉሪ ጋፒሴኔ፤ ጋዓንቴ ዻቆንዶ ዎዳ ሴካ ባሻንዳኣፓዓቴም ፖዒባኣሴ። 27ዒዛ ዬሱሴ ዛሎ ዋይዜያታሢሮ ዴሮኮ ባኣኪና ዒዛኮ ጊንፆ ዛሎና ሙኪ ዓፒሎ ካኣሜኔ። 28ዬያ ዒዛ ማዼሢ፦ «ታ ዒዛኮ ዓፒሎታዖ ካኣሜቶ ዻቃንዳኔ» ጌዒኬ። 29ዬማ ዒዛ ዓፒሎ ሄሄላዛ ዒዞኮ ሾኦታ ሱጉፃ ዔቄኔ፤ ሃርጋስካፓ ዻቄሢ ዒዞም ዑፆይዳ ዔርቴኔ። 30ቤዞማና ዬሱሴይዳፓ ዎልቄ ኬስኬሢ ዒዚ ዔራዖ ዴሮ ባንሢ ሺሪ፦ «ታኣኮ ዓፒሎ ሄሌሢ ዖናዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 31ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ፦ «ዓሳ ሃያይዲ ቱቺንቲ ዓኣዻሢ ኔ ዛጋያታዖ ‹ዖኦኒ ታና ካኣሜይ› ኔኤኒ ዎዲ ጋዓይ?» ጌዒ ማሄኔ። 32ዬሱሴ ጋዓንቴ ዬኖ ዖኦኒ ማዼቶዋ ዔራኒ ኮሮ ሺሪ ዛጌኔ። 33ዓሴላ ዒዞም ዓይጌ ማዺንቴቶዋ ዔሬሢሮ ዒጊቹሞና ጎጋይቂ ጎጋይቂ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ሎኦሚ ጎኑሞ ቢያ ኬኤዜኔ። 34ዬሱሴ ዒዞም፦ «ታ ናዔሌ፥ ኔና ኔኤኮ ጉሙርቂፃ ፓሤኔ፤ ኮሺና ዓኣዼ፥ ሜታፓኣ ዻቄ» ጌዔኔ። 35ዬሱሴ ዬኖ ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ዒያዒሮሴ ማኣራፓ ኪኢታ ዓሲ ሙኪ፦ «ናዔላ ኔኤኮ ሃይቄሢሮ ማይ ኔኤኒ ዔርዛሢ ዓይጎሮ ላቢሳይ?» ጌዒ ዒዛም ኬኤዜኔ። 36ዬሱሴ ጋዓንቴ ዬያ ዔያታ ጋዓሢ ዋይዛዖ ዒዛም፦ «ፔቴታዖ ዒጊጪፖ ጉሙርቂሢ ሌሊ ጉሙርቄ» ጌዔኔ። 37ማዓዛ ዬሱሴ ጴፂሮሴና ያይቆኦቤና ያይቆኦቤኮ ጌርሲ ዮሃኒሴናይዳፓ ዓታዛ ዖኦኒያ ዒዛና ዓኣዻንዳጉዲ ኮይባኣሴ። 38ዔያታ ዒያዒሮሴ ማኣሪ ሄላዛ ዓሳ ዒኢካ ዲርጊ ዒላቲ ዒላቲ ዬኤካንቴ ዬሱሴ ዛጌኔ። 39ዒማና ዒዚ ጋሮ ጌላዖ፦ «ሃይ ዲርጋሢና ዬኤፖና ዓይጎሮዳይ? ናዔላ ጊጊንዓንዳፓዓቴም ሃሃይቂባኣሴ» ጌዒ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 40ዓሳ ዒዛኮ ሃይሶ ቦሃዖ ሚኢጬኔ፤ ዬሱሴ ጋዓንቴ ጉቤሢ ዙሎ ኬሲ፥ ናዔሎኮ ዓዶና ዒንዶና ሃሣ ዒዛኮ ሃይሦ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶንሢና ዎላ ናዔላ ዓኣ ቤዞ ጌሌኔ። 41ዒዚ ዒዞኮ ኩጮ ዓርቃዖ፦ «ፃሊታ ኩሚ!» ጌዔኔ። ጌይፃ «ዓንቆ፥ ታኣኒ ኔና ዔቄ! ጋዓኔ» ጌይሢኬ። 42ዬና ናዔላ ታጶ ላምዖ ሌዔ ናይኬ፤ ቤዞማና ዒዛ ዔቃዖ ሴካ ሃንጋ ጌዒ ሃንቲሢ ዓርቄኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔ ዎዶና ዓሳ ዛጋዖ ሚርጌና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 43ጋዓንቴ ዬሱሴ ዔያቶም ዖኦማኣ ኬኤዙዋጉዲ ዶዲሺ ላታዖ፦ «ዒዞም ሙዖንዶ ባኣዚ ዒንጉዋቴ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\