ማርቆሴ 6

1ዬሱሴ ያፓ ቤዞ ሃሺ ፔኤኮ ዓጮ ካታሞ ሙኬኔ፤ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢያ ዒዛ ጊንፆ ሙኬኔ። 2ዓይሁዶኮ ሃውሾ ዓቦና ዔያቶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ዒዚ ዔርዚሢ ዓርቄኔ፤ ሚርጌ ዓሲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ዒዚ ኬኤዛሢ ዔያታ ዋይዛዖ፦ «ዓንካፓ ዒዚ ሃያ ቢያ ዴንቄይ? ዎዚጉዴ ዔራቶዳይ ዒዛም ዒንጊንቴሢ? ሃያ ዲቃሣ ዓኮ ባኮ ዎዲ ዒዚ ማዻይ?» ጌዒ ጌዒ ዒዛ ሄርሼኔ። 3ጊንሣ ሃሣ ዔያታ ጋዓዖ፦ «ማዔቶዋ ሃይ ሚፆ ዓርሳ ሃኣማሢቱዓዳ? ዒንዴላ ዒዛኮ ማይራሞ ሃሣ ጌርሲንሢ ዒዛኮ ያይቆኦቤ፥ ዮሳ፥ ዪሁዳ፥ ሲሞኦኔንታ ጌሮንሢያ ዒዛኮ ሃይካ ኑኡና ዓኣዞንሢቱዓዳ?» ጌዒ ዒዚ ኬኤዛ ባኮ ዔኩዋዖ ሃሼኔ። 4ዬሱሴ ዔያቶም ኬኤዛዖ፦ «ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛይ ሜሌ ዓሲ ኮራ ቦቦንቺንታኔ፤ ፔኤኮ ዓጮይዳ፥ ፔኤኮ ዒጊኖ ባኣኮና ፔኤኮ ማኣሮ ዓሶና ባኣካ ቦቦሂንታኔ» ጌዒ ማሄኔ። 5ዒዚ ዒኢካ ዻካ ሃርጊንቴ ዓሲኮ ሌሊ ዑፃ ኩጮ ጌሢ ፓሤያፓዓቴም ሜሌ ዓኪ ዲቃሣ ባኣዚ ማዻኒ ዳንዳዒባኣሴ። 6ዓሶኮ ጉሙርቂሢ ባኣሢሮ ዒዚ ዲቃቴኔ፤ ዬካፓ ዬሱሴ ጉርዶ ባኣኮ ሃንቲ ሃንቲ ዔርዜኔ። 7ዒዚ ታጶ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ፔ ባንሢ ዔኤሊ ላምዖ ላምዖ ማሂ ዔያቶ ዳኬኔ፤ ዒዚ ዔያቶም ፑርቶ ዓያኖ ዑፆይዳ ዎልቄና ዓኣ ቢታንቶ ዒንጌኔ። 8ዬሱሴ ዔያቶም ኪኢታዖ፦ «ዒንሢ ጎይፆኮ ኮኦሎፓ ዓታዛ ጋላ፥ ጋላ ዓርቆ ሉካ፥ ሚኢሼታቶዋ ቡራሻይዳ ዓጊ ዔኪፖቴ» ጌዒ ዓይሤኔ። 9ዒ ኬኤዛዖ፦ «ቶካ ዒንሢኮ ዱርሲ ዓኣሣንዳፓዓቴም ቃሲ ላምዖ ማኣዖ ማኣዒፖቴ፤ 10ዓንካኣ ማዖም ዒንሢ ዓሲ ማኣሪ ጌሌቶ ዒኢካፓ ኬስካንዳያ ሄላንዳኣና ዒማካ ዴዑዋቴ፤ 11ዎካ ማዔቶዋ ዓሳ ዒንሢሲ ዔኩዋያና ዋይዙዋ ቤዛ ቢያ ዒንሢኮ ቶኮ ሲላሎ ፒፂጋፓ ኬስኪ ዓኣዹዋቴ። ዬይ፦ ዔያቶም ‹ዒንሢና ዔሩዋቴ› ጋዓ ማርካ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 12ዬያሮ ዔያታ ኬስኪ ዓሳ ፔኤኮ ጎሞ ቡኡፃንዳጉዲ ኬኤዜኔ። 13ዔያታ ሚርጌ ፑርታ ዓያናኣ ኬሴኔ፤ ሃሣ ሚርጌ ሃርጊንቴ ዓሲ ዛይቴ ቲሺና ቲሽኪ ዓውሴኔ። 14ዬሱሴኮ ማዻ ቢያ ቤዞይዳ ዋይዚንቴሢሮ ካኣቲ ሄሮዲሴያ ዒዛ ዛሎ ዋይዜኔ። ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ «ማስካ ዮሃኒሴ ሃይባፓ ዔቄኔ፤ ዬያሮ ሃይ ጉቤ ዋይዚንታ ባካ ዒዛና ማዺንታያኬ» ጋዓኔ። 15ዓሳ ዛላ፦ «ዒዚ ዔኤሊያሴኬ» ጋዓኔ፤ ዛላ ሃሣ፦ «ሚናኣ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢዳፓ ፔቴያኬ» ጋዓኔ። 16ዬያ ካኣቲ ሄሮዲሴ ዋይዛዖ፦ «ዬይ ታኣኒ ቶኦኮ ቲቂሴ ማስካ ዮሃኒሴታዖ ሃይባፓ ዔቄያዋይ ሜሌቱዋዋይ!» ጌዔኔ። 17ሄሮዲሴ ፔኤኮ ጌርሲ ፒልጶሴ ማቾ ሄሮዲያዳ ዔኬም፥ 18ዬያ ዛሎና ማስካ ዮሃኒሴ፦ «ጌርሲ ማቾ ዔኮና ኔኤኒ ዻቤኔ» ጌዒ ጎሬሢሮ ካኣቲ ዒዛ ዓይሢ ቱኡሴኔ። 19ዬያሮ ሄሮዲያዳ ዮሃኒሴ ኮሚ ዎዺሳኒ ኮዔቶዋ ዒዛ ዳንዳዒባኣሴ። 20ዓይጎሮ ጌዔቶ ካኣቲ ሄሮዲሴ ማስካ ዮሃኒሴ ጌኤሺ ሃሣ ፂሎ ዓሲ ማዔሢ ዔሪ ዒጊጪ ካፓሢሮኬ። ማስካ ዮሃኒሴ ኬኤዛ ዎዶና ካኣቲ ዲቃታቶዋ ዎዛና ዒዛሲ ዋይዛኔ። 21ማዓዛ ካኣቲ ሄሮዲሴ ፔኤኮ ሾይንቴ ኬሎ ቦንቻያ ማዔሢሮ ዓጮ ዎይሣ ዓሶና ፖኦሊሶኮ ሱኡጎና ፔቴ ፔቴ ጌሊላ ዓጮይዳ ዔርቴ ዓሶናም ዼኤፒ ሙኡዚ ጊኢጊሼኔ፤ ዬና ሄሮዲያዳም ዒዞ ማሊፆና ካኣማያ ማዔኔ። 22ዒማና ሄሮዲያዳኮ ናኣ ሙዖ ቤዞ ጌሊ ኮፆና ካኣቲንታ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሶዋ ዎዛሴሢሮ ካኣቲ ናዔሎም፦ «ኔኤኒ ኮዓ ባካ ዓይጌንዴ ማዔታቶዋ ዖኦጬ፥ ታኣኒ ዒንጋንዳኔ፤ 23ታኣኮ ካኣቱሞኮ ዛሎ ማዔቶዋ ኔኤኒ ዖኦጬ ባኣዚ ቢያ ዒንጋንዳኔ» ጌዒ ጫኣቄኔ። 24ዒዛ ዒንዶ ኮይላ ኬስኪ ዓኣዺ፦ «ዓይጎ ታ ዒዛ ዖኦጬቶ ቃራዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። ዒንዳ፦ «ማስካ ዮሃኒሴኮ ቶኦኮ ታኣም ዒንጌ ጌዒ ዖኦጬ» ጌዒ ማሄኔ። 25ናዔላ ዑኬና ሩኡሪ ካኣቲ ባንሢ ማዒ ሙካዖ፦ «ማስካ ዮሃኒሴኮ ቶኦኮ ሃሢ ሃይማካ ጎንጊዳ ታኣም ኔ ዒንጋንዳጉዲ ታ ኮዓኔ» ጌዒ ዖኦጬኔ። 26ሂዚ ጌዒ ዒዛ ዖኦጬሢሮ ካኣቲ ኮሺ ዖዬኔ፤ ጋዓንቴ ዒዛ ዖኦጬ ባኣዚ ኩንሣኒ ዒዛኮ ሾኦጮ ጉቤሢኮ ቤርታ ዒዚ ጫኣቄሢሮ ዒዚ ላኣጋኒ ዳንዳዒባኣሴ። 27ዬያሮ ካኣቲ ዑኬና ፖኦሊሶይዳፓ ፔቴስኬያ ማስካ ዮሃኒሴኮ ቶኦኮ ቲቂ ዔኪ ዬዓንዳጉዲ ዳኬኔ፤ ፖኦሊሳሢ ቱኡዞ ማኣሪ ዴንዲ ማስካ ዮሃኒሴኮ ቶኦኮ ቲቄኔ። 28ቲቂንቴ ቶኦኮ ጎንጊዳ ዓጊ ዔኪ ናዔሎም ዒንጌኔ፤ ናዔላ ዔኪ ዒንዴሎም ዒንጌኔ። 29ማስካ ዮሃኒሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬያ ዋይዜ ዎዶና ሙካዖ ሌዞ ዒዛኮ ዔኪ ዱኡኬኔ። 30ዳኪንቴዞንሢ ዳኪንቴ ቤዞይዳፓ ማዒ ዬሱሴ ኮራ ቡኬኔ፤ ዔያታ ማዼ ባኮና ዔርዜሢ ቢያ ዒዛም ኬኤዜኔ። 31ዒዚ ዔያቶም፦ «ዒንሢሮ ሌሊ ታኣና ዎላ ዓሲባኣ ቤሲ ሙኪ ዻካ ሃውሹዋቴ» ጌዔኔ። ዬያ ዒ ጌዔሢ ዔያቶ ኮይላ ሙካ ዓሶና ዓኣዻ ዓሶና ሚርጋዛ፥ ሙዓኒያ ዔያቶም ማጌሢሮኬ። 32ዬያሮ ዓሳባኣ ቤዞይዳ ዔያታ ሌሊ ማዓኒ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ ዓኣዼኔ። 33ማዔቶዋ ዔያታ ዓኣዻኣና ሚርጌ ዓሲ ዔያቶ ዛጊ ዔሪ ፔኤኮ ካታማፓ ኬስኪ ቶኪና ጳሽኪ ጳሽኪ ዔያቶ ቢራዖ ዔያቶ ኮራ ቡኬኔ። 34ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳፓ ኬዳኣና ሚርጌ ቡኬ ዴሮ ዛጋዖ ዔያታ ሄንቃ ዓሲባኣ ማራይጉዴያ ማዔሢሮ ዒዛኮ ዒና ዔያቶ ሚጪንቴኔ፤ ዬያሮ ዒዚ ሚርጌ ባኣዚ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 35ሳዓ ዒባናኒ ጋዓኣና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዒዛ ባንሢ ሙኪ፦ «ሳዓ ዓማኔ፤ ቤዛ ሃይ ዔኤቢባኣ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎኬ፤ 36ሙዖ ባኣዚ ዓሶኮ ባኣሢሮ ሃይካ ጉርዶይዳፓ ዴንዲ ፔኤኮ ሙዖ ባኣዚ ሻንቃንዳጉዲ ዓሶ ዳኬ» ጌዔኔ። 37ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ዔያታ ሙዓንዳ ባኣዚ ዒንሢ ዔያቶም ዒንጉዋቴ» ጌዒ ማሄኔ። ዔያታ፦ «ሂዴቶ ዓሳ ሙዓንዳ ካሣ ፔቴ ዓሲ ላምዖ ፄኤታ ኬሊ ማዼም ዒንጊንታንዳ ሚኢሼና ሻንቂ ኑ ዒንጎንዶሞ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 38ዬያሮ ዬሱሴ ዔያቶ ዖኦጫዖ፦ «ዓኣፒኒ ካሣ ዓኣቴ ሂንዳ ዴንዲ ዛጉዋቴ» ጌዔኔ። ዔያታ ዛጋዖ፦ «ዶንጎ ካሣና ላምዖ ሞሎስኬንሢና ዓኣኔ» ጌይ ኬኤዜኔ። 39ዬሱሴ ፔ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ዓሶ ፓቂ ፓቂ ቡጮይዳ ዴይሡዋቴ ጌዒ ዓይሤኔ። 40ዬያሮ ዓሳ ዎሊ ጊንፆ ዛላ ፄኤታ ዛላ ዶንጊታሚ ማዒ ፓቂንቲ ፓቂንቲ ዴዔኔ። 41ዬካፓ ዬሱሴ ዶንጎ ካፆንሢና ላምዖ ሞሎንሢያ ዔኪ ጫሪንጮ ባንሢ ዛጊ ፆኦሲ ጋላታዖ ቡንፂ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዓሶም ጊሽካንዳጉዲ ዒንጌኔ፤ ሃሣ ላምዖ ሞሎንሢያ ቢያሢም ጊሽኬኔ። 42ቢያሢ ሙዒ ሚሽኬኔ። 43ዓሳ ሙዒ ሚሽካዛ ዓቴ ካሦና ሞላሢናኮ ዶንቦ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ታጶ ላምዖ ዳልጊ ሌማቴ ኩሙሢ ዔኬኔ። 44ካሦ ሙዔ ዓሶይዳፓ ዓቲንቆ ፓይዳ ሌሊ ዶንጎ ሺያ ሄላያኬ። 45ዬሱሴ ዓሶ ዳካኣና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዑኬና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎና ሱኮ ቤቴሳይዳ ጌይንታ ቤዞ ቢሪ ዒዛ ፒንቃንዳጉዲ ዒ ዓይሤኔ። 46ዒዚ ዓሶ ኮሺ ዓኣዹዋቴ ጌዔሢኮ ጊንፃፓ ሺኢቃኒ ጌሜሪ ኬስኬኔ። 47ሳዓ ዓማኣና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጋ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣንቴ ዬሱሴ ፔኤሮ ሌሊ ሳዖይዳ ዓኣኔ። 48ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዔያቶኮ ቤርታ ዢባርሻ ዢባሮይዳፓ ዔቄያና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ዒሾ ባሺንቲ ሚርጌ ሜታዻንቴ ዒዚ ዛጌኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ ዹሞኮ ሴካ ባራሪ ኮይዳ ቂኢቃኣና ጉዴያናኬ፤ ዬሱሴ ባዞ ዑፃ ቶኪና ሃንቲ ሙካዖ ኮርሳ ዔያቶኮ ቢሪ ዓኣዻኒ ዑኬኔ። 49ጋዓንቴ ዔያታ ዒዚ ዋኣፆ ዑፃ ሃንታንቴ ዛጋዖ ዓልጎ ዔኤዤ ዔያቶም ማላዛ ዒጊጪ ዒላቴኔ። 50ቢያሢ ዒዛ ዛጋዖ ዲቃቴኔ። ዒዚ ጋዓንቴ ቤዞማና፦ «ሃይ ዒንሢ ዎይታይ፤ ታናኬ ዒጊጪፖቴ» ጌዒ ዔያቶ ዶዲሼኔ። 51ዬካፓ ዒዚ ዔያቶ ኮራ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ጋሮ ጌላዛ ዢባራ ዢባርሺፆ ሃሼኔ። ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ጉቤ ሃያጉዴ ባኣዚ ጌዒ ኮሺ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 52ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒና ዔያቶኮ ዶንጎ ካሦና ማዺንቴ ባኮ ጶቂሡዋያ ማዒ ዶጬሢሮኬ። 53ዔያታ ባዞና ፒንቂ ጌንሴሬፄ ካታሞ ሄሌኔ፤ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ዔያታ ባዞ ዓጫ ዓኣ ሳዖ ባንሢ ዶጪሲ ቱኬኔ። 54ዔያታ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳፓ ኬኬዳኣና ዓሳ ዬሱሴ ቤዞና ዔሬኔ። 55ዬያሮ ዬሱሴ ዓኣዼ ቤዞይዳ ቢያ ዒዚ ዓኣ ቤዞ ዋይዜ ዓሳ ጉርዶ ባኣኮ ጳሽኪ ሃርጊንቴ ዓሶ ሃሎና ኬዲ ኬዲ ዒዛ ባንሢ ዔኪ ሙኪሢ ዓርቄኔ። 56ዬሱሴ ዓኣዼ ቤዞይዳ ቢያ፦ ጉርዶ ባኣካ፥ ካታሞይዳ፥ ካታሞ ዙላ ሃርጊንቴ ዓሶ ዒዛ ቤርቶ ዓሳ ቡኪንታ ቤዞ ዔኪ ዔኪ ሙካኔ፤ ዒዛኮ ዓፒሎ ዓጮ ዓርቃኒያ ዔያታ ሺኢቃኔ። ዓፒሎኮ ዓጮ ዓርቃሢያ ቢያ ዻቃኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\