ማርቆሴ 7

1ፔርሴ ዓሶና ዬሩሳላሜፓ ሙኬ ፔቴ ፔቴ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ዬሱሴ ኮራ ቡኬኔ። 2ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ሙሴ ዎጋ ዓይሣ ጎይፆ ጌኤሽኪባኣ ኩቺና ሙዓንቴ ዔያታ ዛጌኔ። 3ፔርሴ ዓሶንታ ሃሣ ዓቴ ዓይሁዶ ዓሳ ጪማ ዔያቶኮ ኬሴ ዎጎ ካፒፆና ኩጮ ፔኤኮ ኮሺ ማስቲባኣዖ ሙኡዚ ሙዑዋሴ። 4ዬያጉዲ ቦኦካፓ ማዓዖዋ ማስቱዋዖ ሙዑዋሴ፤ ሃሣ ዑሺ ዑሽኮ ሜሄ፥ ዖቲ፥ ጎንጊ፥ ሻኣላ፤ ዬያ ቢያ ማስኮ ባኣዚና ዬያ ማላ ሜሌ ሚርጌ ዎጌ ዔያታ ካፓኔ። 5ዬያሮ ፔርሴ ዓሶና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና፦ «ኔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዓይጎሮ ጪማ ኬሴ ዎጎኮ ዑሣ ዓኣዻይ? ዓይጎሮ ዔያታ ኩጮ ማስቱዋዖ ሙዓይ?» ሂዚ ጌዒ ዬሱሴ ዖኦጬኔ። 6ዒዚ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዒንሢ ዓሲ ዓኣፒም ሄርሺንቲሮ ማዻ ዓሳ! ዒሲያሴ ጎዖ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ዒንሢ ዛሎ ኬኤዛዖ፦ ‹ሃይ ዴራ ዻንጎና ታና ቦንቻኔ ዒና ዔያቶኮ ታጊዳፓ ሚርጌ ሃኬያኬ፤ 7ዔያታ ዓሲ ዎጌ ዔርዚ ዔርዚ ታና ጉሪ ሉኡዙሞና ካኣሽካያ ማላኔ› ጌዒ ኬኤዜሢ ጎኔኬ። 8«ዬያሮ ዒንሢ ፆኦሲ ዓይሢፆ ሃሺ ዓሲ ዎጌ ካፓኔ።» 9ላሚ ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዒንሢኮ ዎጎ ዒንሢ ካፓኒ ጌዒ ፆኦሲ ዓይሢፆ ዒንሢ ሚርጌና ቦሂ ሃሻኔ፤ 10ሙሴ ‹ዓዶና ዒንዶና ቦንቼ፤ ዓዶና ዒንዶና ጫሽኬሢ ዎዎዺንቶንጎ› ጋዓኔ። 11ጋዓንቴ ፔቴ ዓሲ ዓዶና ዒንዶና ማኣዶንዶሢ ሃሺ ዒንሢም፦ ‹ዓዶና ዒንዶናም ማዾንዶ ባኮ ዛሎ ቢያ ፆኦሲም ታ ዒንጎ ባኣዚ ዒንጌኔ› ጋዓዛ፥ 12ዬይ ዓሢ ዓዶና ዒንዶና ማኣዱዋጉዲ ዒንሢ ዓይሣኔ፤ 13ሂዲፆና ዒንሢ ዒንሢኮ ዔርዚፆ ካፓኒ ጌዒ ፆኦሲኮ ቃኣሎ ሃሻኔ፤ ሃሣ ዬያጉዴ ባኣዚ ሚርጌ ዒንሢ ማዻኔ።» 14ዬሱሴ ዴሮ ፔ ባንሢ ላሚ ዔኤሊ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ቢያሢ ዒንሢ ኮሺ ዋይዙዋቴ፤ 15ዓሲ ኪንሢና ዓኣያ ማሃ ባኣዚ ዓሲዳፓ ኬስካ ባኣዚ ማዓንዳኣፓዓቴም ዙልካፓ ጌላ ባኣዚ ዓሲ ኪንሢና ዓኣያ ማሁዋሴ። 16[ሃያ ዋይዛሢ ኮሺ ዋይዞንጎ!»] 17ዬካፓ ዬሱሴ ዴሮ ሃሺ ኬኤፆ ጌላዛ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬኖ ጌይፄሎኮ ቡሊፆ ኬኤዛንዳጉዲ ዖኦጬኔ። 18ዒዚያ ዔያቶም ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ዒንሢያ ሃሣ ዬያ ዔሩዋዓዳ? ዙልካፓ ዓሲኮ ዻንጋና ጎጲ ጌላ ባኣዚ ዓሲ ኪንሢና ዓኣያ ማሁዋኣሢ ዒንሢም ዔርቱዓዳ? 19ዓይጎሮ ጌዔቶ ዻንጎና ጎጶ ጌሌዜላ ዙሎ ጊንሣ ኬስካኣፓዓቴም ዒና ባንሢ ጌሉዋሴ።» ዬያሮ ዬሱሴ ሙኡዚ ቢያ ሙዒንታኒ ዳንዳዓያ ማዔሢ ኬኤዜኔ። 20ዬሱሴ ላሚ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዓሲ ኪንሢና ዓኣያ ማሃ ባኣዚ ዓሲዳፓ ኬስካ ባኣዚኬ፤ 21ዓሲኮ ጋርሲ ዒናፓ ኬስካ ፑርታ ባኣዚ፦ ኮይሱዋ ጎይሢና ዞኦስካ ኮኦሚሢ፥ ዉሱሞ፥ ዓሲ ዎዺሢ፥ 22ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂሢ፥ ታዻቆ ጌዒሢ፥ ፑርቱሞ፥ ጌሺሢ፥ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሃኒ ዑሢ ዓርቂ ዓማሊሢ፥ ፔ ሼኔና ሃንቲሢ፥ ቂኢሩሞ፥ ፑሽኪሢ፥ ዖቶርሞ፥ ማሊሢ ባይሱሞኬ። 23ዓካሪ ዬይ ፑርቶ ባካ ጉቤ ዓሲ ዒኔፓ ኬስኪ ዓሲ ጎማሳኔ።» 24ዬካፓ ዬሱሴ ዔቂ ፂሮሴ ካታሞ ኮይሎይዳ ዓኣ ጉርዳ ዴንዲ ፔቴ ዓሲ ማኣሪ ጌላዖ ዒኢካ ዒ ዓኣሢ ዖኦኒያ ዔሩዋጉዲ ኮዔኔ፤ ጋዓንቴ ዒ ዓኣሺንታኒ ዳንዳዒባኣሴ። 25ናይስኬና ዒዞኮ ፑርታ ዓያናና ዓርቂንቴ ላኣሊስኬና ዬሱሴ ዒኢካ ዓኣሢ ዋይዚ ዑኬና ሙካዖ ቶካ ዒዛኮ ሎኦሜኔ። 26ላኣሌላ ሶኦሪያ ዓጪዳ ፖኖቄ ጌይንታ ቤስካ ሾይንቴ ጊሪኬ ዜርፃፓ ማዔያኬ፤ ዒዛ ዒዞኮ ናዔሎይዳፓ ፑርቶ ዓያኖ ዬሱሴ ኬሳንዳጉዲ ሺኢቄኔ። 27ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ናኣቶ ሙዖ ዔኪ ካናቶም ዒንጊሢ ኮይሱዋሴ፤ ሂንዳ ቤርታዺ ናኣታ ሙዒ ሚሽኮንጎ» ዒዞም ጌዔኔ። 28ዒዛ፦ «ጎኔኬ ጎዳሢዮ፤ ያዺ ማዔቶዋ ካናታ ጎንጎ ዴማ ናኣቶይዳፓ ዲኢኔሢ ሙሙዓያቱዓዳ» ጌዒ ዒዛም ማሄኔ። 29ዬያሮ ዬሱሴ፦ «ዬያ ኔ ጌይፆና ፑርቶ ዓያና ኔኤኮ ናዔሎይዳፓ ኬስኬኔ፤ ማኣሪ ማዒ ዓኣዼ» ዒዞም ጌዔኔ። 30ዒዛ ማኣሪ ማዒ ሙካንቴ ፑርቶ ዓያና ናዔሎይዳፓ ኬስኬሢሮ ናዔላ ኮሺ ሻኣሎይዳ ላሂ ዓኣንቴ ዛጌኔ። 31ዬሱሴ ፂሮሴ ዓጫፓ ኬስካዖ ሲዶና ጌይንታ ዓጮና ታጶ ካታሞ ጌይንታ ዓጮይዴና ጌዒ ጌሊላ ባዞ ሙኬኔ። 32ዒማና ዒኢካ ዒዛ ባንሢ ዋይዚና ዻንጋና ባይቄ ዓሲ ዓሳ ዔኪ ሙካዖ ዬሱሴ ዒዛ ዑፃ ኩጮ ጌሣንዳጉዲ ሺኢቄኔ። 33ዬሱሴ ዓሶ ባኣካፓ ዓሢ ዱማሲ ኬሳዖ ዓሢኮ ዋዮይዳ ኬኤሎ ዳኬኔ፤ ሃሣ ጩቺያ ጩቲ ዒዛኮ ዒንዲርዞ ካኣሜኔ። 34ዬማፓ ዬሱሴ ሌካ ጫሪንጮ ባንሢ ዛጊ፥ ሚጪንቲ «ዪይያ!» ጋዓዖ፦ «ዔፓታ» ጌዔኔ። ዬኖ ጌይፃ «ቡሊንቴ» ጌይሢኬ። 35ዬማ ጋዓኣና ዓሢኮ ዋዮና ዒንዲርዞና ቡሊንቴም ሜታባኣያ ጌኤሺ ጌስቲሢ ዓርቄኔ። 36ዬሱሴ ዬያ ዖኦማኣ ኬኤዙዋጉዲ ዓሶ ዓይሤኔ፤ ጋዓንቴ ዔያቶም ኬኤዙዋጉዲ ዓይሤሢዳፓ ባሼ ዔያታ ኬኤዜኔ። 37ዬያ ዋይዜሢ ቢያ ሚርጌና «ሃያጉዴ ባኣዚ» ጌዒ ዲቃቲ ሄርሺሢና፦ «ጉቤ ባኣዚ ኮሺ ማዻኔ፥ ዋያ ባይቄሢ ዋይዛንዳጉዲ፤ ዻንጋ ባይቄሢያ ጌስታንዳጉዲ ማሃኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\