ማርቆሴ 9

1ሃሣ ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃሢ ሃይካ ዓኣ ዓሶ ባኣካ ፆኦሲ ካኣቱማ ዎልቄና ዬዓኣና ዛጋንዳያ ሄላንዳኣና ፔቴ ፔቴ ሃይቂንዱዋ ዓሲ ዓኣኔ።» 2ላሆ ዓቢኮ ጊንፃፓ ዬሱሴ ጴፂሮሴንታ ያይቆኦቤንታ ዮሃኒሴንታ ሌሊ ፔኤና ዎላ ዔኪ ፑኡፒ ዹካ ኬስካዛ ዔያቶኮ ቤርታ ዒዛኮ ዓውካራ ላኣሚንቲ ጴዼኔ። 3ዓፒላ ዒዛኮ ኮሺ ቦኦሬኔ፤ ዓጪዳ ዖኦኒያ ማስኪ ጌኤሺ ቦኦሪሳያይዳፓ ዑሣ ዓኣዼ ቦኦሬኔ። 4ዬማና ዔኤሊያሴና ሙሴና ጴዺ ዬሱሴና ዎላ ጌስታንቴ ዔያታ ዴንቄኔ። 5ጴፂሮሴ ዬሱሴ ኮራ፦ «ዔርዛሢዮ! ሃይካ ኑ ናንጋቴ ኮሺኬ፤ ዬያሮ ፔቴ ኔኤም፥ ፔቴ ሙሴም፥ ፔቴ ዔኤሊያሴም ማዓያ ሃይሦ ዉዲ ኑኡኒ ማዦም» ጌዔኔ። 6ዔያታ ሃይሣሢ ኮሺ ዲቃቲ ዓኣሢሮ ጴፂሮሴ ፔኤሮ ዓይጎ ጋዓቴያ ዔሪባኣሴ። 7ሻኣሬ ዔያቶ ሙኪ ባይዜኔ፤ ባይዜ ሻኣሮይዳፓ፦ «ሃይ ታኣኮ ታኣኒ ናሽካ ናዓሢኬ፤ ዒዚ ጋዓሢ ዋይዙዋቴ» ጋዓ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 8ቤዞማና ሺሪ ዔያታ ዛጋዖ ዬሱሴፓ ዓታዛ ሜሌ ዖናኣ ዴንቂባኣሴ። 9ዹካፓ ዔያታ ኬዳኣና ዬሱሴ፦ «ዒንሢ ዛጌ ባኮ ዓሲኮ ናዓሢ ሃይቂ ሃይባፓ ዔቃንዳያ ሄላንዳኣና ዖኦማኣ ኬኤዚፖቴ» ጌዔኔ። 10ዬያ ዒ ጌዔ ባኮ ዔያታ ዋይዚ ዔኬኔ፤ ጋዓንቴ፦ «ሃይቢፓ ዔቂሢ ጌይሢ ዎዚ ጌይሢዳይ?» ጌዒ ዎላ ጌስቴኔ። 11«ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዔኤሊያሴ ቤርታ ሙካኒ ኮይሳኔ ዓይጎሮ ጋዓይ?» ጌዒ ዔያታ ዬሱሴ ኮራ ዖኦጬኔ። 12ዒዚ ዔያቶም፦ «ጎኔኬ፤ ዔኤሊያሴ ቤርታዺ ሙካኒና ጉቤ ባኮ ጊኢጊሻኒ ኮይሳኔ፤ ማዔቶዋ ዓሲ ናይ ሜቶ ዔካንዳሢና ቦሂንታንዳሢያ ፃኣፒንቲ ባኣዓዳ? 13ታኣኒ ዒንሢም ኬኤዛኔ፦ ዔኤሊያሴ ቤርታዺ ሙኬኔ፤ ቤርታዺ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴሢጉዴያ ዓሳ ኮዓ ባኮ ቢያ ዒዛይዳ ማዼኔ» ጌዔኔ። 14ዬሱሴንታ ዒዛና ዎላ ዹኮ ኬስኬ፥ ዒዛ ጊንፆ ሃንታ ሃይሦንሢንታ ሃንጎ ዓቴ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮይላ ሙካንቴ ሚርጌ ዴሬ ዔያቶ ኮራ ቡኪ፤ ሃሣ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳኣ ዔያቶና ዎላ ማርማኔ። 15ዒኢካ ዓኣ ዴራ ዬሱሴ ዛጌ ዎዶና ሚርጌ ዲቃቲ ሄርሻዖ ዒዛ ባንሢ ጳሽኪ፦ «ኮሺዳ?» ጌዔኔ። 16ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ኮራ፦ «ዔያቶና ዎላ ዒንሢ ማርማሢ ዓይጎዛላዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 17ዴሮ ባኣካፓ ፔቴ ዓሲ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዔርዛሢዮ! ጌስቲሱዋ ፑርታ ዓያና ዓርቄ ናይ ታ ኔ ኮራ ዔኪ ሙኬኔ። 18ዔቄ ዎዶና ሳዓ ዒዛ ጳዺሳኔ፤ ዻንጎና ዱባሲ ዓቺ ዻይሲሳኔ፤ ዑፆዋ ዒዛኮ ሜልዚ ሌሲጉዲ ማሃኔ፤ ዬያ ፑርቶ ዓያኖ ዒዛይዳፓ ኬሳንዳጉዲ ኔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ታ ዖኦጬያታንቴ ዔያታ ኬሳኒ ዳንዳዒባኣሴ።» 19ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዒንሢ ጉሙርቁዋ ዓሳ ዓይዴ ሄላንዳኣና ታ ዒንሢና ዎላ ናንጋንዳይ? ዓይዴ ሄላንዳኣና ታኣኒ ጊባንዳይ? ሂንዳ ናዖ ታ ባንሢ ዔኪ ሙኩዋቴ።» 20ዔያታ ናዓሢ ዬሱሴ ባንሢ ዔኪ ሙኬኔ፤ ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ዴዴንቃዖ ናዖ ሳዓ ጳዺሳዛ ናዓሢያ ሳዓ ኮላዺ ዻንጎና ዱባ ዬይሴኔ። 21ዬሱሴ ናዖኮ ዓዶ ኮራ፦ «ዓይዳፓ ዓርቂ ሃይ ናዓሢ ሃያይዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። ናዖኮ ዓዴ ማሃዖ፦ «ዓኣላ ዓኣንቴ ዓርቃዖኬ፤ 22ፑርቶ ዓያና ዒዛ ዎዻኒያ ሚርጌ ዎዴና ታሚዳ፥ ዋኣሢዳ ኬኤራሢሮ ኔኤም ዳንዳዒንታቴ ሃዳራ ኑና ሚጪንቲ ማኣዴ» ጌዔኔ። 23ዬሱሴ፦ «ኔኤም ዳንዳዒንታቶ ኔኤኒ ዎይቲ ጋዓይ? ጉሙርቃሢም ቢያ ባኣዚ ዳዳንዳዒንታኔ!» ጌዔኔ። 24ቤዞና ናዖኮ ዓዴ፦ «ጉሙርቂፆ ታ ጉሙርቃኔ፤ ጋዓንቴ ጉሙርቂሢ ፓጪሢፓ ታና ማኣዴ» ጌዒ ዒላቴኔ። 25ዓሳ ዲርጊ ዬዓሢ ዬሱሴ ዛጋዖ ፑርቶ ዓያናሢም፦ «ሃይ ኔኤኒ ናዖኮ ዋዮና ዻንጎና ባይቄያ ማሄ ዓያናሢዮ ናዓሢዳፓ ኔኤኒ ኬስካንዳጉዲ፥ ላሚ ጊንሣ ኔኤኒ ዒዛይዳ ጌሉዋጉዲ ታ ኔና ዓይሣኔ!» ጌዒ ጎሬኔ። 26ፑርቶ ዓያናሢ ዼኤፒ ዑኡሲና ዒላታዖ ናዓሢያ ሚርጌና ባርዲሴሢኮ ጊንፃ ኬስካዛ ናዓሢ ሃይቄ ሌሲጉዲ ማሌሢሮ ሚርጌ ዓሳ ሃይቄኔ ጌዔኔ። 27ጋዓንቴ ዬሱሴ ናዓሢኮ ኩጮ ዓርቂ ዔቂሴኔ፥ ናዓሢያ ዔቄኔ። 28ዬካፓ ዬሱሴ ማኣሪ ጌሌሢኮ ጊንፃ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዒዛ ዱማሲ፦ «ዓይጎሮ ኑኡኒ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳኒ ዳንዳዒባኣይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 29ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ «ሃያ ጉዴሢ ሺኢጲሢና ሃሣ [ሙኡዚ ሃሺ ሺኢቂሢና] ማዒባኣታቶ ሜሌ ዓይጎና ኬስኩዋሴ» ጌዔኔ። 30ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶና ዬኖ ቤዞ ሃሺ ጌሊላ ዓጮና ቲቂ ዴንዴኔ፤ ዬሱሴ ዒዚ ዓኣ ቤዞ ዖኦኒያ ዔራንዳጉዲ ኮዒባኣሴ። 31ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒማና ዒዚ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ፦ «ዓሲኮ ናዓሢ ዓሲ ኩሽካ ዓኣሢ ዒንጊንታንዳኔ፤ ዔያታኣ ዒዛ ዎዻንዳኔ፤ ሃይቄሢኮ ጊንፃ ሃይባፓ ሃይሣሳ ኬሎና ዔቃንዳኔ» ጌዒ ዔርዚሢዳ ዓኣሢሮኬ። 32ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ዬይ ዒ ጌዔ ባካ ዔርቲባኣሴ፤ ማዔቶዋ ማሂ ዒዛ ዖኦጫኒ ዔያታ ዒጊጬኔ። 33ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ቂፒርናሆሜ ሙኪ ማኣሪ ጌሌስካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ «ዒንሢ ዎንዴ ጎይፆይዳ ዓኣዖ ዎላ ማርማሢ ዓይጌንዴዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 34ዔያታ ጋዓንቴ ዚቲዮ ጌዔኔ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔያታ ጎይፃ፦ «ኑ ጊዳፓ ቢያ ባሼሢ ዖናዳይ?» ጌዒ ማርሜሢሮኬ። 35ዬሱሴ ዴዔሢኮ ጊንፃ ታጶ ላምዖንሢ ዔኤላዖ፦ «ቢያፓ ቤርታ ማዓኒ ኮዓይ ዖናታቶዋ ቢያፓ ጋፒንሢና ሃሣ ቢያም ማዻያ ማዓንዳያ ኮይሳኔ» ጌዔኔ። 36ዬካፓ ፔቴ ዻካ ናይ ዔያቶ ቤርታ ዔቂሲ ናዖ ኮንቂጋፓ ሂዚ ጌዔኔ፦ 37«ሃያጉዴ ናኣቶይዳፓ ፔቴታዖ ታ ሱንፆና ቦንቺ ዔካሢ ታና ዔካኔ፤ ታና ዔካሢ ታና ሌሊቱዋንቴ ታና ዳኬሢያ ዔካኔ።» 38ዮሃኒሴ ዬሱሴም፦ «ዔርዛሢዮ! ፔቴ ዓሲ ኔ ሱንፆና ፑርታ ዓያና ኬሳንቴ ኑ ዛጋዖ ዒዚ ኑኡና ዎላቱዋኣሢሮ ዒዛ ኑኡኒ ላኣጌኔ» ጌዒ ኬኤዜኔ። 39ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታ ሱንፆና ዓኪ ዲቃሣ ባኣዚ ማዺ ማዺ ቤዞና ታ ዑፃ ፑርታ ጌስታንዳይ ባኣሢሮ ሃሹዋቴ ላኣጊፖቴ፤ 40ዓይጎሮ ጌዔቶ ‹ኑና ዒፁዋኣሢ ቢያ ኑ ዓሲኬ› » ጌዔኔ። 41ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዒንሢ ታኣሮ ማዔሢሮ ፔቴ ሙርሳና ዋኣሢ ዒንሢ ዑሻ ዓሢም ዋኣፆ ዑሼሢ ዛሎሮ ዒንጊንታንዳ ባኣዚ ባይቃዓኬ። 42ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ «ታና ጉሙርቃ፥ ሃንሢ ዻኮንሢፓ ፔቴማ ዻቢሳያ ዖና ማዔቶዋ ፑኡፒ ዎንሢ ሆላ ቱኪ ባዞይዳ ኬኤሪንቴቶ ቃራኬ፤ 43ዬያሮ ኩጫ ኔና ዻቢሳቴ ቲቂ ኔኤፓ ኬኤሬ፤ ላምዖ ኩቺ ዓኣንቴ ጋኣናኣሜይዳ፥ ታሞ ባይቁዋኣሢዳ ኬኤሪንቲፃፓ ጉንዖ ማዒ ናንጎ ማኣሪ ጌሊፃ ቃራኬ። [ 44ጋኣናኣሜ ጌይንታ ቤዛ ዒኢካ ዓኣ ፁርቃላ ሃይቁዋያ፥ ታማኣ ባይቁዋ ቤሲኬ።] 45ቶካ ኔና ዻቢሳቴ ኔኤፓ ቲቂ ኬኤሬ፤ ላምዖ ቶኪ ቢያ ዓኣንቴ ጋኣናኣሜ ጌሊፃፓ ጉንዖ ማዒ ናንጎ ማኣሪ ጌሊፃ ቃራኬ። [ 46ጋኣናኣሜ ጌይንታ ቤዛ ዒኢካ ዓኣ ፁርቃላ ሃይቁዋያ፥ ታማኣ ባይቁዋ ቤሲኬ።] 47ዓኣፓ ኔና ዻቢሳቴ ኔኤፓ ኬሲ ኬኤሬ፤ ላምዖ ዓኣፒ ዓኣንቴ ጋኣናኣሜ ጌሊፃፓ ፔቴ ዓኣፒና ፆኦሲ ካኣቱሞ ጋሮ ጌሊፃ ቃራኬ። 48ጋኣናኣሜ ጌይንታ ቤዛ ዒኢካ ዓኣ ፁርቃላ ሃይቁዋያ፥ ታማኣ ባይቁዋ ቤሲኬ። 49«ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ሶኦጌ ዋሂ ጌኤሾሢጉዲ ዓሲ ቢያ ታሚዳ ጌሊ ጌኤሽኪ ኬስካንዳኔ፤ 50«ሶኦጌ ኮሺኬ፤ ጋዓንቴ ሶኦጌ ሶኦጌ ማዒፆ ዓቴቴ ዓይጎና ዒንሢ ጊንሣ ሶኦጌ ማሃንዳይ? «ዒንሢኮዋ ሶኦጌ ዓኣያ ማዖንጎ፤ ሴካና ሃንጋና ዎላ ጊኢጊ ኮሺ ናንጉዋቴ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\