ማቲዎሴ 10

1ዬሱሴ ታጶ ላምዖ ዒዛ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳንዳጉዲ ሃሣ ዶርዖ ቢያ ፖዒሳንዳጉዲ ቢታንቶ ዔያቶም ዒንጌኔ። 2ታጶ ላምዖ ዒዛ ጊንፆ ሃንታዞንሢኮ ሱንፃ፦ ቤርታ ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴንታ ዒዛኮ ጌርሲ ዒንዲራሴ፥ ዜብዲዮሴ ናኣቶንሢ፦ ያይቆኦቤ፥ ዮሃኒሴ፤ 3ፒልጶሴ፥ ቤርቴሌሞሴ፥ ቶኦማኣሴ፥ ሚኢሾ ቡኩሳ ማቲዎሴ፥ ዒልፒዮሴ ናኣዚ ያይቆኦቤ፥ ታዲዮሴ፤ 4ፔ ዓጮ ናሽካ ሲሞኦኔንታ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጌ፥ ዓስቆሮንቶ ዓጮ ዓሢ ዪሁዳንታኬ። 5ዬሱሴ ዬንሢ ታጶ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም፦ «ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባንሢ ዴንዲፖቴ፤ ሃሣ ሳማሪያ ካታሞዋ ጌሊፖቴ፤ 6ጋዓንቴ ማራቶጉዲ ዣኣሌ፥ ዒስራዔኤሌ ዓሶ ባንሢ ዓኣዹዋቴ። 7ዴንዲጋፓ ‹ጫሪንጮ ካኣቱማ ዑኬኔ› ጌዒ ጌዒ ኬኤዙዋቴ። 8ዶርዓሢና ዓኣ ዓሶ ፖዒሱዋቴ፤ ሃይቄ ዓሶዋ ሃይባፓ ዔቂሱዋቴ፤ ዑፃ ኬስካ ዶርዓሢና ዓኣ ዓሶ ዻቂሹዋቴ፤ ፑርቶ ዓያኖዋ ዓሶይዳፓ ኬሱዋቴ፤ ዒንሢ ጉሪ ዔኬ ባኮ ዬያ ዓሶም ጉሪ ዒንጉዋቴ። 9ዎርቄታቴያ ቢራ ሃሣ ሞኦኖ ዓንጎዋ ቡራሻይዳ ዓጊ ዔኪፖቴ፤ 10ጋላ ዓርቆ ሉካንታ ቃሲ ማይንቶ ዓፒላንታ ቃሲ ዓኣሦ ዱርሲ ሃሣ ኮኦሎዋ ጎይፆሮ ዔኪፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ማዻ ዓሲም ኮይሳ ሙኡዚ ዒንጊንታኔ።» 11«ዒንሢ ጌላ ካታሞ ማዔቶዋ ጉርዶይዳ ዒንሢ ሾኦቺንሢ ዎይሣኒ ጋዓ ዓሲ ዓኣቶ ዛጉዋቴ፤ ጴዼቶ ዬኖ ቤዞ ሃሺ ዒንሢ ኬስካንዳያ ሄላንዳኣና ዒማካ ዴዑዋቴ። 12ዓሲ ማኣሪ ዒንሢ ጌላ ዎዶና ‹ዓሲ ሙኬኔ፤ ኮሹሞ ሃኖ ማኣሮም ማዖም› ጎዑዋቴ። 13ማኣሮ ዓዴ ‹ኮሺዋይ› ጌዒ ዒንሢ ዔኬቴ፦ ፆኦሲ ኮሹሞ ዒንሢም ማዖንጎ ጎዑዋቴ፤ ዔኪባኣያ ማዔቶ ጋዓንቴ ዓቶንጎ። 14ዒንሢ ሾኦቺንሢ ዔኪባኣቶ፥ ዒንሢ ጌዔ ባኮዋ ዋይዚባኣቶ ዬኖ ማኣሬሎና ካታሜሎናይዳፓ ኬስካዖ ቶኮ ሲላሎ ፒፂ ዓኣዹዋቴ። 15ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ዓጮይዳ ፆኦሲ ዎጋ ኬሎና ዬኖ ካታሜሎም ሶዶሜና ጋሞራናም ዒንጊንቴ ሜታሢዳፓ ባሼ ሜታ ሄላንዳኔ» ጌዒ ዓይሢ ዳኬኔ። 16ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ዓካሪ ታ ዒንሢ ማራይጉዲ ያኣያሢ ባኣካ ዳካንዳሢሮ ሾኦሺጉዲ ጪንጫ፥ ዶኦሌጉዲ ሼሌዔ ማዑዋቴ። 17ዓሳ ዒንሢ ዎጌም ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ዒንሢ ጳርቆንዶኔ፤ ዬያሮ ኮሺ ዒንሢና ዔሩዋቴ። 18ታ ዛሎ ማርካዻኒ ዎይሣ ዓሶና ካኣቶና ቤርቶ ፑርታ ዎጌም ዒንሢ ሺኢካንዳኔ፤ ዔያቶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ቤርታ ማርካ ዒንሢ ታኣኮ ማዓንዳኔ፤ 19ዓሳ ዒንሢ ዎጌም ሺኢሻኣና ዒንሢ ኬኤዛንዳ ባካ ዬማ ዎዶና ዒንሢም ኬኤዚንታንዳሢሮ ‹ዓይጎ ሃሣ ዎዚ ጌዒ ኑ ኬኤዛንዳይ?› ጌዒ ማሊ ሜታዺፖቴ። 20ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢ ዛሎና ኬኤዛንዳሢ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ዓያኖኬ፤ ዒንሢቱዋሴ። 21«ዓሲ ፔ ዓዶ ናዖ ሃይቃንዳጉዲ ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ዬያጉዲ ዓዴያ ፔኤኮ ናዓ ሃይቃንዳጉዲ ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ናኣታ ሾዔ ዓሶ ዑፃ ሞርኬ ማዒ ዔቂ ዎዺሻንዳኔ። 22ዒንሢ ታ ዛሎሮ ዓሲ ቢያና ዒፂንቴያ ማዓንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዴንዲ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ዶዴሢ ዻቃንዳኔ። 23ፔቴ ቤዞይዳፓ ዒንሢ ዒፂ ዳውሶዋና ሜሌ ቤሲ ዓኣዹዋቴ፤ ጎኔ ታ ጋዓኔ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ማዒ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ዒስራዔኤሌ ካታሞም ዒንሢ ኬኤዚ ጋፒሳዓኬ። 24«ዔርዞሢ ዔርዛሢዳፓ ባሼቱዋሴ፤ ማዻሢያ ማዺሻሢዳፓ ባሼቱዋሴ። 25ዬያሮ ዔርዞሢ ዔርዛሢጉዲ፥ ማዻሢ ማዺሻሢጉዲ ማዔቴ ጊዳንዳኔ። ማኣሮ ዓዶም ‹ፑርቶ ዓያኖ ሱኡጋሢ› ጌዒ ሱንሢ ዔያታ ጌሤቶ ማኣሮ ዓሶም ዬያፓ ዑሣ ፑርታ ሱንሢ ጌሣዓዳ?» ጌዔኔ። 26ሃሣ ዬሱሴ፦ «ዓካሪ ዓሲ ዒጊጪፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓኣቾና ባኣዚ ፔጋዹዋዖ፥ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ዔርቱዋዖ ዓታዓኬ። 27ዬያሮ ዹማ ዒንሢም ታ ኬኤዛሢ ፖዖይዳ ኬኤዙዋቴ፤ ካሽካሺ ዒንሢም ኬኤዚንቴሢ ዼጌ ቤስካ ዔቂ ፔጌና ኬኤዙዋቴ። 28ዓሽኮ ዎዺ፥ ጊዴና ሼምፖ ዎዻኒ ዳንዳዑዋ ዓሶ ዒጊጪፖቴ፤ ዬያይዳፓ ሼምፓሢንታ ዓሽኮንታ ባይቁዋ ታሞይዳ ጌልዚ ባይዛኒ ዳንዳዓ ፆኦሲ ዒጊጩዋቴ። 29ላምዖ ሱኡታ ባካናም ሻንቺንታኔ፤ ያዺ ማዔቶዋ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ጌዒባኣንቴ ፔቴ ሱኡቶማታዖ ጉሪ ዓቱዋሴ። 30ዒንሢኮ ጋዓንቴ ቶኦኮ ጋማኣ ፓይዲንቴያታሢሮ፥ 31ዒንሢ ዒጊጪፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሚርጌ ሱኡታይዳፓ ዒንሢ ባሼኬ» ጌዔኔ። 32ዬሱሴ ሃሣ፦ «ዓሲ ቤርቲዳ ታ ዛሎ ማርካዻሢም ቢያ ታኣኒ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ታ ዓዶ ቤርታ ዒዛ ዛሎ ማርካዻንዳኔ። 33ዓሲ ቤርቲዳ ‹ታ ዒዛ ዔሩዋሴ› ጋዓሢ ታኣኒያ ጫሪንጮይዳ ታ ዓዶ ቤርታ ዒዛ ‹ዔሩዋሴ› ጋዓንዳኔ። 34«ታ ሃያ ዓጮ ዖልዚ ዔኪ ሙካንዳኣፓዓቴም ኮሹሞ ዔኪ ሙኬያ ዒንሢም ማሎፖ። 35ታኣኒ ሙኬሢ ዓቲንቆ ናዓሢ ዓዶ፥ ዉዱሮ ናዔላ ዒንዶ፥ ናኣዚ ማቻ ዓሆ ዒፃንዳጉዲኬ። 36ዬያሮ ማኣሮ ዓሳ ዎሊኮ ሞርኬ ማዓንዳኔ። 37«ታጊዳፓ ባሼ ፔኤኮ ዓዶ፥ ዒንዶ ናሽካ ዓሲ ታኣም ማዓዓኬ፤ ታጊዳፓ ባሼ ፔኤኮ ዓቲንቆ ናዖ ሃሣ ዉዱሮ ናዖ ናሽካሢ ታኣም ማዓዓኬ። 38ታጋቴ ሃይቃኒ ማሊ ታ ጊንፆ ሃንቱዋ ዓሲ ታኣም ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ። 39ፔ ናንጎ ዓይሳኒ ኮዓ ዓሲ ቢያ ፔኤኮ ናንጎ ባባይዛንዳኔ፤ ታ ዛሎሮ ጌዒ ፔ ናንጎ ባይዛሢ ጋዓንቴ ቢያ ፔኤኮ ናንጎ ዓዓይሳንዳኔ። 40«ዒንሢ ሾኦቺንሢ ዔካሢ ታና ዔካኔ፤ ታና ዔካሢያ ታና ዳኬ ታ ዓዶ ዔካኔ፤ 41ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ዬያ ሱንፆና ሾኦቺንሢ ዔካሢ ዬያም ዒንጎ ባኮ ዴንቃንዳኔ። ፂላሢ ፂሉሞ ሱንፆና ሾኦቺንሢ ዔካሢ ፂላሢም ዒንጎ ባኮ ዔካንዳኔ። 42ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ታኣኮ ጊንፆ ሃንታያ ማዔ፥ ሃንሢ ዻኮንሢዳፓ ፔቴማ ዋኣሢ ሺሜ ዑሻሢ ዔኤቢ ዴንቁዋዖ ዓታዓኬ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\