ማቲዎሴ 11

1ዬሱሴ ዬያ ባኮ ታጶ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ኬኤዜሢኮ ጊንፃ ዬኖ ቤዞ ሃሺ ኮይሎይዳ ዓኣ ካታሞንሢዳ ቃኣሎ ኬኤዛኒና ዔርዛኒ ዴንዴኔ። 2ማስካ ዮሃኒሴ ቱኡዞ ማኣራ ቱኡቲ ዓኣዖ ኪሪስቶሴ ማዻ ባኮ ዋይዜኔ፤ ዬያሮ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ዬሱሴ ኮራ፦ 3«ሙካንዳኔ ጌይንታ ሜሲሄ ኔናሞ ሜሌ ኑ ካፖንዶይ?» ጌዒ ዖኦጫንዳጉዲ ዳኬኔ። 4ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ዴንዲጋፓ ዒንሢ ዛጌ ባኮና ዋይዜ ባኮና ቢያ ዮሃኒሴም፦ 5ዓኣፓ ባይቄ ዓሳ ዛጋኔ፥ ሃንቶ ባሺንታ ዎቦ ዓሳ ሃንታኔ፥ ዑፃ ኬስካ ዶርዓሢ ዓኣ ዓሳ ፖዓኔ፥ ዋዮ ባይቄ ዓሳ ዋይዛኔ፥ ሃይቄ ዓሳ ሃይባፓ ዔቃኔ፥ ማንቆ ዓሶማኣ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንታኔ፤ 6ታና ‹ዒዛ ናንጋዓ› ጌዒ ዻቢንቱዋሢ ጋላቲንቴያኬ ጌዒ ኬኤዙዋቴ» ጌዔኔ። 7ዮሃኒሴ ኮራፓ ሙኬ ኪኢቶ ዓሶንሢ ማዒ ዴንዳዛ ዬሱሴ ዮሃኒሴ ዛሎ ዴሮም፦ «ዒንሢ ሃሢ ዓይጎ ዛጋኒ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ሙኬይ? ዢባራ ዓጊሣ ፒሎ ዛጋኒዳ? 8ሜሌ ዒንሢ ዓይጎ ዛጋኒ ሙኬይ? ሚዛጶ ቦኦሬ ዓፒሎ ማይንቴ ዓሶ ዛጋኒዳ? ሚዛጶ ቦኦሬ ዓፒሎ ማኣዔ ዓሳ ካኣቶ ማኣራ ዓኣኔ። 9ሂዳዖ ዒንሢ ዓይጎሮ ሙኬይ? ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲ ዛጋኒዳ? ሂዮ! ዬያ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢዳፓ ባሼሢ ዛጋኒኬ። 10ዒዚ ‹ኔኤኮ ቤርታ ቤርታ ዓኣዺ ጎይፆ ኔኤኮ ጊኢጊሻንዳ ታኣኮ ኪኢቶ ናዓሢ ኔኤኮ ቤርታ ታ ዳካንዳኔ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢኬ። 11ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓጮይዳ ሾይንቴ ዓሶይዳ ቢያ ማስካ ዮሃኒሴይዳፓ ባሼ ባኣሴ። ጋዓንቴ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ቢያይዳፓ ሂርኬ ማዔሢ ዒዛይዳፓ ባሻንዳኔ። 12ማስካ ዮሃኒሴ ዎዶይዳፓ ሃኖ ሄላንዳኣና ፆኦሲ ካኣቱማ ዎልቄና ዳልጊ ዳልጊ ዓኣኔ፤ ዓካሪ ሚርጌና ዒዞሮ ሜታዻዞንሢ ዒዞ ዴንቃንዳኔ» ጌዒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። 13ሃሣ ዬሱሴ፦ «ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶና ሙሴ ዔርዜ ዎጎና ሙኪ ማስካ ዮሃኒሴ ሄላንዳኣና ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ ኬኤዚ ኬኤዚ ዴዔኔ። 14ዓካሪ ዔያታ ኬኤዜ ባኮ ዒንሢ ዋይዛኒ ኮዔያታቶ ዬይ ሙካንዳኔ ጌይንቴ ዔኤሊያሴ፥ ሃይሾ ሃያ ዮሃኒሴኬ። 15ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ!» ጌዔኔ። 16ሃሣ ቃሳዖ፦ «ሃያ ዎዶ ዓሳ ዓይጎ ማላኔ ታ ጋዓንዳይ? ዞኦዛ ቡኪንቲ ዴዒ ናኣታ ፔኤኮ ላጎ ዔኤሊ ዔኤሊ፥ 17‹ዎዛሳ ኮሢ ዒንሢም ኑ ኮርጌኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ሶኦሪባኣሴ፤ ሃሣ ቃዮ ዒንሢም ኑ ቃዬማኣ ዒንሢ ዬኤኪባኣሴ› ጋዓሢ ማላኔ። 18ማስካ ዮሃኒሴ ሙኡዚ ሙዑዋዖ ሃሣ ዑሽኩዋዖ ሙካዛ ‹ሃያይዳ ፑርታ ዓያና ዓኣኔ!› ዔያታ ጌዔኔ፤ 19ዓሲኮ ናዓሢ ሃሣ ሙዒ ዑሽኪ ዑሽኪ ሙካዛ፥ ‹ሃሣ ሃይ ሙኡዚና ዑሺና ናሽካያኬ፤ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶና ጎሞ ዓሶናኮ ላጌኬ!› ዔያታ ጌዔኔ። ያዺ ማዔቴያ ዔራቶኮ ጎኑማ ፔ ማዾና ፔጋዺ ዔርታንዳኔ» ጌዔኔ። 20ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ ሃንጎ ካታሞይዳፓ ባሼና ሚርጌ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዺንቴ ካታሞንሢ ጎሞ ፔኤሲ ቡኡፂባኣሢሮ፥ 21«ኮራዚኔ ኔና ባዴዔ! ሃሣ ቤቴሳይዳ ኔና ባዴዔ! ዒንሢዳ ማዺንቴ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንታ ዓኮ ባካ ፂሮሴና ሲዶና ካታሞናይዳ ማዺንቴቴ ሄኤዶ ዔያታ ሲዬ ፓቲሌ ቱኪ ቶኦካ ቢዲንሢ ዋሂንቲ ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፄያ ናንዳንቴኬ። 22ዬያሮ ዓጮይዳ ፆኦሲ ዎጋ ኬሎና ዒንሢዳፓ ፂሮሴና ሲዶናናም ሄላንዳ ሜታሢ ሼሌዔ ማዓንዳኔ። 23ሃና ኔ ቂፒርናሆሜ! ጫሪንቺ ሄላኒ ኔ ኮይባይ? ጋዓንቴ ፆኦሲ ኔና ጋኣናኣሜ ታሞይዳ ጌልዛንዳኔ፤ ኔጊዳ ማዺንቴ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባካ ዎንዴ ሶዶሜይዳ ማዺንቴያታቴ ዬና ካታሜላ ሃኖ ሄላንዳኣና ዓኣያ ናንዳንዳቴኬ። 24ዬያሮ ጎኔ ታ ኔኤም ጋዓኔ፤ ጋፒንፆ ዎጎ ኬሎና ኔጊዳፓ ሶዶሜ ካታሞም ዒንጊንታንዳ ሜታሢ ሼሌዓንዳኔ» ጌዒ ቦሂሢ ዓርቄኔ። 25ዒማና ዬሱሴ፦ «ጫሪንጮና ሳዖናኮ ጎዳ ማዔ፥ ታ ዓዳሢዮ! ሃያ ባኮ ዔሮ ዓሶይዳፓ ዓኣቺ ዔኤቢ ዔሩዋ ዓሶም ኔ ፔጋሲ ዔርዜሢሮ ታ ኔና ጋላታኔ፤ 26ሂዮ! ታ ዓዳሢዮ! ኔ ዬያይዳኒ ኔ ማሊፆጉዴያ ማዔኔ። 27ታ ዓዴ ቢያ ባኮ ታኣም ዒንጌኔ፤ ዓዶይዳፓ ዓታዛ ናዓሢ ዔራይ ዖኦኒያ ባኣሴ። ዬያጉዲ ሃሣ ናዓሢዳፓ ዓታዛ ዓዶ ዔራያ ባኣሴ፤ ናዓ ዔርዛኒ ኮዒባኣያታቶ ዖኦኒያ ዓዶ ዔራኒ ዳንዳዑዋሴ» ጌዔኔ። 28ሃሣ ዬሱሴ፦ «ዒንሢ ኬዳ ዴኤፄም ላቢንቴዞንሢ ቢያ ሃኒ ታ ባንሢ ሙኩዋቴ! ታ ዒንሢ ሃውሺሳንዳኔ። 29ታ ቃንባሮ ኬዱዋቴ፥ ታ ማዻ ባኮ ታጊዳፓ ዛጊ ማዹዋቴ፤ ታኣኒ ሼሌዔ ሃሣ ሚጪንታያኬ፤ ዒንሢ ሃውሾ ዴንቃንዳኔ። 30ታ ቃንባራ ባቃኖ ዔኩዋያ፤ ኬዳኣ ሃሣ ታኣኮ ሼሌዔኬ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\